نتایج جستجو

550

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

55

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  38-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  938
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

مقدمه: بعضی از سویه های سودوموناس آئروژینوزا، بتالاکتامازهای طیف وسیع را تولید می کنند که باعث مقاومت به سفالوسپورین های طیف وسیع مانند سفو تاکسیم، سفتریاکسیون، سفتازیدیم و هم چنین مونوباکتام هایی از قبیل آزترونام می شوند. یکی از عوامل ایجادکننده مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها در سویه های سودوموناس آئروژینوزا افزایش بیان پمپ های تراوشی است، که از مهم ترین این پمپ ها می توان پمپ MexAB-OprM را نام برد.مواد و روش ها: به منظور تشخیص فراوانی موتاسیون ژن PA3721،50  سویه سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از عفونت های ادراری در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر ایلام و بیمارستان میلاد تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. باکتری ها با روش های بیوشیمیایی تایید شدند و با استفاده از دیسک دیفیوژن، حضور آنزیم های بتالاکتاماز غربالگری شدند. سپس با استفاده از دیسک های ترکیبی، وجود آنزیم های بتالاکتاماز با طیف وسیع تایید گردید، و در نهایت ژن های برخی از آنزیم های بتالاکتاماز طیف گسترده با روش PCR بررسی شدند. جهت بررسی فراوانی موتاسیون ژن PA3721 در سویه های تولیدکنندهesbl  و سویه های فاقد esbl، نیز از روش PCR استفاده گردید.یافته های پژوهش: در این مطالعه 50 سویه مورد مطالعه قرار گرفت که 18 سویه از بیمارستان میلاد تهران و 32 سویه از بیمارستان های آموزشی درمانی ایلام تهیه گردید. در نمونه های جمع آوری شده از بیمارستان میلاد تهران، وجود ژن های PSE،VEB  و PER، و در نمونه های جمع آوری شده از بیمارستان های ایلام، بررسی ژن های OXA10 قبلا مورد مطالعه قرار گرفته بود. در 32 نمونه شهر ایلام که 17 نمونه از آن ها تولیدکننده بتالاکتاماز طیف وسیع بودند، همگی دارای ژن oxA-10 بودند و در بین آن ها موتاسیون ژن PA3721 در 8 نمونه (47.05 درصد) مشاهده گردید.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این بررسی در شرایط in vitro، مروپنم روی بیشتر سویه های سودوموناس آئروژینوزا مورد مطالعه اثر گذاشت. نتایج مطالعه نشان داد که موتاسیون ژن PA3721 بیشتر در میان سویه های تولیدکننده بتالاکتاماز طیف وسیع که واجد ژن oxA-10 هستند، دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 938

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12444
 • دانلود: 

  10824
چکیده: 

The aim of our study was to investigate mechanisms of aminoglycoside resistance in extended-spectrum beta-lactamases (esbl)producing Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) isolates from Iran. To this end, 154 clinical isolates of K. pneumoniae were collected from two hospitals in Ilam city, Iran. The Kirby-Bauer (agar diff usion) antibiotic testing method was used to determine the susceptibility pattern of the isolates against kanamycin, gentamicin, tobramycin, netilmicin and amikacin. Aminoglycoside acetyltransferases (aac(3)-IIa, aac(6’ )-Ib, and aac(3)-Ia), 16SrRNA methylase genes (armA and rmtB) and esbl genes (blaTEM, blaSHV, and blaCTX-M ) were detected by PCR amplifi cation. 59. 1% (n = 91) of K. pneumoniae isolates were detected esbl producers with the phenotypic test. Moreover, blaTEM, blaSHV and blaCTX-M were detected in 83. 5% (n=76), 52. 7% (n=48) and 26. 4% (n=24) of the esbl-producing isolates, respectively. Among 52 resistant or intermediate isolates against aminoglycosides, the aac(3)-IIa, aac(6’ )-Ib and rmtB genes were detected in 55. 8% (n = 29), 80. 8% (n = 42) and 1. 9% (n = 1) of the isolates, respectively; none of the isolates, however, had the aac(3)-Ia and armA genes. Therefore, the results showed the high prevalence of aminoglycosides resistance in the K. pneumoniae isolates. As observed, the acetyltransferase modifying enzymes (aac genes) played major roles in determining this resistance. However, the rate of 16srRNA methylase genes was extremely low in K. pneumoniae.

آمار یکساله:  

بازدید 12444

دانلود 10824 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AMINZADEH Z. | YADEGARYNIA D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  8379
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8379

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION AND AIM: THE PRODUCTION OF EXTENDED SPECTRUM B-LACTAMASE (esbl) IN BACTERIA AND RESISTANT TO 3RTH GENERATION OF CEFALOSPORINS SPECIAL IN E.COLI, THAT IS THE COMMONEST BACTERIA IN UTI, CAUSE THAT LIMIT TO USE OF THESE ANTIBIOTICS.AIM OF THIS STUDY IS OVERVIEW OF ANTIBIOTIC RESISTANCE IN esbl E.COLI AND COMPARISON WITH NON-esbl STRAIN IN UTI PATIENTS IN GORGAN MATERIAL AND METHODS: THIS STUDY PERFORMED ON 253 UTI PATIENTS IN GORGAN. AFTER CULTURING OF ISOLATED BACTERIA ON EMB AND BLOOD AGAR AND USING OF BIOCHEMICAL DIFFRENTIONAL TESTS, E.COLI WAS DETECTED. ANTIBIOGRAM WITH16 ANTIBIOTICS WERE PERFORMED ON KERBY BAUYER METHOD BASE ON CLSI. (PREPARED FROM MAST CO.) STATISTICAL ANALYSIS DO ON SPSS18.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  25732
 • دانلود: 

  9019
چکیده: 

Background: Extensive use of cotrimoxazole has been associated with increasing level of Escherichia coli resistance.Objectives: In the current study, we focused on assessing the prevalence of E. coli resistance to cotrimoxazole and frequency of its associated genes.Materials and Methods: One-hundred and forty-four E. coli isolates were identified during March 2007 to April 2012 at Ilam hospitals and Milad (Tehran) hospital. Antibiotic susceptibility for screening of resistance isolates was done by the Kirby-Bauer method. The sul1, sul2, sul3, dfrA1, dfrA5, int1, blaTEM, blaSHV and CTX-M genes were detected by polymerase chain reaction (PCR) amplification. Plasmid curing was done for identifying correlations between resistance genes and plasmids.Results: Amongst the 144 E. coli isolates, seventy-two (50%) Extended Spectrum Beta Lactamase (esbl) -producing and seventy-two (50%) non-esbl-producing E. coli isolates were identified; eighty-seven isolates (60.41%) were resistant to cotrimoxazole. Frequencies of sul1, sul2 and sul3, were 81% (116 isolates), 67% (96 isolates) and 2.29% (three isolates), respectively. Furthermore, 50.57% (72 isolates) had sul1 and sul2, 2.29% (3 isolates) contained sul2 and sul3, and 2.29% (three isolates) contained sul1, sul2 and sul3 genes, simultaneously. Thirty-four (39.1%) of the isolates had the dfrA1 gene. Five (5.7%) of the isolates had the dfrA5 gene. Sixty-eight (78.2%) strains contained the int1 gene. Furthermore, dfrA1 and dfrA5 were present in three (3.4%) of the isolates. The results showed that of the esbl-producing isolates, 85.2% (n=122), 53.2% (n=76) and 26.1% (n=37) were blaTEM, blaSHV and CTX-M harboring isolates, respectively.Conclusions: Our study indicated a high frequency of cotrimoxazole resistance gene in E. coli isolates from Ilam and Tehran (Milad) hospitals, and sul genes had a major role in cotrimoxazole resistance of these isolates.

آمار یکساله:  

بازدید 25732

دانلود 9019 استناد 455 مرجع 5772
strs
نویسنده: 

MOUSAVI M. | SOLTANIEH M. | BADAKHSHAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM:EXTENDED SPECTRUM BETA LACTAMASE IS CONSIDERED AS AN IMPORTANT MECHANISM RESISTANT TO CEPHALOSPORIN IN THE GRAM NEQATIVE PATOGENE AND IS WILDLY QROWING. THE AIM OF THIS STUDY WAS COMPARISON OF CLINICAL SYMPTOMS IN esbl AND NON esbl OF ESCHERICHIA COLI IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH URINARY TRACT INFECTION IN KERMANSHAH ...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  85-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  451
 • دانلود: 

  149
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف: به تازگی باکتری های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف( esbl)که توانایی هیدرولیز اکثر آنتی بیوتیک های بتالاکتام را دارند، در سراسر جهان شیوع زیادی یافته اند و به عنوانیک مشکل اساسی در درمان عفونت های باکتریایی مطرح هستند. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، 100 باکتری E. coli از نمونه های بالینی جدا شد و با توجه به استانداردهای CLSI و با استفاده از روش Combined Disk، باکتری های تولید کننده آنزیم بتالاکتاماز شناسایی و سپس فراوانی ژن TEM با استفاده از روش PCR مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: از 100نمونه E. coli جدا شده، 60 نمونه مولد آنزیم بتالاکتاماز بودند واز این تعداد، 48 نمونه)80 درصد( دارای ژن TEMبودند. نتیجه گیری: این یافته ها اهمیت ژن TEM را در هیدرولیز داروهای بتالاکتام در میان سویه های E. coli در شهرستان رباط کریم نشان می دهد. شناسایی این ژن وتعیین پراکندگی آن می تواندروند تشخیص و درمان بیماران را سرعت بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 451

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 41)
 • صفحات: 

  149-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

اهداف: کلبسیلاها، پاتوژن های فرصت طلبی هستند که باعث عفونت های بیمارستانی می شوند. کلبسیلا پنومونیه در ایجاد عفونت های بیمارستانی سهم عمده ای دارد. شیوع سویه های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف و مقاومت آنها به آنتی بیوتیک های بتالاکتام در دهه اخیر افزایش روزافزونی داشته است. به دلیل اهمیت این آنزیم ها در کلبسیلا پنومونیه، این پژوهش به منظور بررسی آنها در این باکتری و میزان شیوع آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد.روش ها: این مطالعه توصیفی روی نمونه های کلینیکی (ادرار، خلط، زخم و غیره) جمع آوری شده از بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام گرفت. باکتری های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف مشخص شدند و وجود آنها با روش دابل دیسک سینرژی تایید گردید. DNA های استخراج شده با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای ژن های SHV1 و TEM1 با روش PCR مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: از 100 مورد کلبسیلا پنومونیه جدا شده، 32 نمونه حاوی بتالاکتامازهای وسیع الطیف بود. 7 مورد (%21.8) از این نمونه ها حاوی هر دو ژن SHV1 و TEM1 بودند. 16 نمونه (%50) تنها ژن SHV1 و 12 نمونه (%37.5) تنها ژن TEM1 را داشتند.نتیجه گیری: شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف در کلبسیلا پنومونیه و الگوی مقاومت قابل توجه است، به طوری که ترکیبی از آنتی بیوتیک های بتالاکتام به همراه ممانعت کننده های بتالاکتاماز فقط در عفونت های شدید توصیه می شوند. نوع و میزان مصرف آنتی بیوتیک و طول زمان بستری شدن در بیمارستان با تولید بتالاکتامازهای وسیع الطیف ارتباط مستقیم دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 227 استناد 0 مرجع 2
litScript