نتایج جستجو

90743

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9075

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  495-505
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2604
 • دانلود: 

  835
چکیده: 

مقدمه: آلودگی محیط زیست، اقتصاد بخش خصوصی و بخش عمومی سلامت را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش تاثیر آلودگی محیط زیست، بر روی هزینه های کل بخش سلامت و هزینه های پرداخت مستقیم از جیب خانوارها و نیز اثر این آلودگی بر روی سلامت عمومی جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه، تحلیل رابطه بین آلودگی هوا و هزینه های سلامت ونیز عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده این رابطه بوده است.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای بوده است. در این پژوهش از داده های پانل دیتا، برای دستیابی به کارایی بیشتر و افزایش درجه آزادی و توان آزمون و نیز فراهم نمودن امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل 22 کشور منتخب خاورمیانه و شمال افریقا (MENA (North Africa And Middle East Asia برای بهره بردن از تعداد کافی نمونه بوده که با توجه به قرار داشتن کشور ایران در بین آن ها، به سنجش این ارتباطات برای دوره زمانی سال های 1990-2010 میلادی پرداخته شده است. داده های مطالعه از اطلاعات آماری بانک جهانی (World Bank Data) استخراج شده است. در پژوهش حاضر از نرم افزار Eviews8 و رویکرد اثرات ثابت (Fixed Effect)، به منظور برآورد مدل ها مورد استفاده قرار گرفته است. هم چنین برای انتخاب روش های Panel یا Pool، آزمون F Limer و برای انتخاب رویکردهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی، آزمون Housman بکار گرفته شده است.یافته ها: آلودگی محیط زیست تاثیر منفی و معنی دار بر روی سلامت عمومی دارد. هم چنین موجب افزایش هزینه های بخش سلامت و پرداخت های مستقیم از جیب افراد می گردد. افزایش یک واحد در انتشار گاز CO2 و ذرات کوچک و جامد آلوده کننده هوا با قطر کمتر از 10 میکرومتر (PM10: Particulate Matter Less Than Ten Microns in Diameter) باعث کاهش به ترتیب، 0.03 و 0.01 واحد در امید به زندگی می شود. هم چنین افزایش یک واحد در شاخص آلودگی (CO2) باعث افزایش 0.2 واحد در پرداخت های مستقیم از جیب افراد می گردد. افزایش بیکاری و شهرنشینی تاثیر منفی بر روی سلامت عمومی و تاثیر مثبت بر روی هزینه های سلامت دارند. آموزش نیز موجب ارتقای سلامت عمومی می گردد.نتیجه گیری: آلودگی محیط زیست با کاهش سلامت عمومی، موجب اتلاف هزینه های بخش سلامت می گردد. بنابراین آن بخشی از بودجه دولتی و هزینه های خصوصی که به بخش بهداشت و درمان اختصاص می یابد، صرف مقابله با آثار مضر آلودگی بر روی سلامتی می گردد. برنامه های عملیاتی برای کاهش آلودگی هوا، اولویت اشتغال زایی، سیاست های تمرکززدایی، ارتقای آموزش همگانی، گسترش پوشش بیمه همگانی و افزایش سهم بودجه بخش سلامت از توصیه های مهم مطالعه حاضر است.

آمار یکساله:  

بازدید 2604

دانلود 835 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  213-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DIXON J. | HENDRICKSON K. | ERCOLANO E.

نشریه: 

PUBLIC health NURSING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  460-473
تعامل: 
 • استنادات: 

  361
 • بازدید: 

  6794
 • دانلود: 

  12521
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6794

دانلود 12521 استناد 361 مرجع 0
نویسندگان: 

DOLINOY D.C. | JIRTLE R.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  4-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6557
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6557

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MUZET A.

نشریه: 

SLEEP MEDICINE REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  135-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12005
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12005

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  679-679
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1853
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1853

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نقی زاده علیرضا

نشریه: 

دیدگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  95-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1596
 • دانلود: 

  1426
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1596

دانلود 1426 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  107-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24951
 • دانلود: 

  26745
چکیده: 

Nanotechnology will serve as a suitable solution to achieve high performance in future construction. Using this new technology results in creativity and innovation in the construction industry. One of these new technologies is the smart concrete which has received much emphasis in recent years. Many research and experiments have been conducted in scientific research centers around the world in this regard. It is an undeniable fact that concrete structures are prone to cracking. Natural processes have caused cracks in the concrete through which harmful substances entered the concrete leading to steel corrosion. To tackle this issue through the conventional method of concrete restorative, materials, especially polymers which are also harmful to the environment, are used. An alternative that the scientists have achieved is to employ bacteria in concrete through which to produce self-healing concrete and also to reduce the problems regarding the maintenance of concrete for the environment. Bacteria contribute to the durability and performance of the concrete and increase the service life of the concrete.

آمار یکساله:  

بازدید 24951

دانلود 26745 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

راهبرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  55 (بخش ویژه بررسی های بین الملل)
 • صفحات: 

  37-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1225
 • دانلود: 

  459
چکیده: 

ورود هر ماده جدیدی به محیط کار و یا زندگی ممکن است با خطرهای بالقوه و بالفعل زیادی همراه باشد که عدم بررسی آنها پیش از استفاده، خسارات بسیاری به همراه خواهد داشت. در این مقاله به طور کلی به بررسی تاثیر نانوذره ها و فناوری نانو بر سلامت انسان ها و یا ضررهای احتمالی آنها برای محیط زیست پرداخته شده است. فناوری نانو در کنار جلب نظر مردم، به دلیل خطرات زیست محیطی خود، موجب بخشی از دغدغه ها و نگرانی های مردم شده است. از این رو پژوهشگران می کوشند تا بررسی روش های مدیریت خطرات نانو بر سلامت افراد، یکی از برنامه های پژوهشی آنها در چند سال آینده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1225

دانلود 459 استناد 0 مرجع 0
litScript