نتایج جستجو

116896

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11690

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HRUSKA K.S. | FURTH P.A. | SEIFER D.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  821-829
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5773
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5773

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HOROWITZ T. | TOBALY D. | ANN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  502-516
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7831
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7831

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

VOGIATZAKIS I.N. | GRIFFITHS G.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  131-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8922
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8922

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  11-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

الزامات فضا در مقاصد گردشگری بر اساس مدل های مختلفی ارزیابی می شود. مدل A factors نمونه آن است. جاذبه ها، نحوه دسترسی، فعالیت ها، اقامت گاه ها و مطلوبیت مکانی از مهم ترین فاکتورهای موثر در توسعه گردشگری در فضاهای جغرافیایی است. جزایر خلیج فارس با قابلیت خوشه ای و مجموعه ای خود می توانند، زمینه های توسعه گردشگری پایدار را فراهم آورند. هدف پژوهش حاضر، بررسی مولفه های تاثیرگذار بر فعالیت های گردشگری جزایر خلیج فارس بر اساس مدل A factors است. این مدل با بهره گیری از 5 فاکتور کلیدی پیش گفته، به واکاوی ارزش مقاصد گردشگری می پردازد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر بررسی منابع و تحلیل کارشناسی نگارندگان است. به این منظور، تجارب موفق برنامه ریزی گردشگری جزایر در دنیا مورد واکاوی قرار گرفته، سپس مولفه های پنج گانه مدل مورد نظر، در فضاهای جغرافیایی جزایر خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت، تا نهایتا مدلی طراحی شود که بر اساس آن بتوان فرآیند توسعه گردشگری پایدار را فراهم ساخت. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که شناسایی کارکرد تخصصی برای هر یک از جزایر با توجه به فاکتورهای پنج گانه به عنوان اولین اصل پیوسته باید مورد توجه مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Marzban Ameneh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  183-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5384
 • دانلود: 

  4762
کلیدواژه: 
چکیده: 

is associated with obesity and endocrine disruption isbiphenyl A, found especially in plastics and personal care products. Although these chemicals are rampant in the modern world, there are itemsthat are less exposed to them, including the use of glass and steel containers instead of plastic and the use of natural beauty products (2). . . .

آمار یکساله:  

بازدید 5384

دانلود 4762 استناد 0 مرجع 630
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1177
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1177

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Babashahi M. | Shokri Shokri S

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  285-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

Background & objectives: From a long time ago, immigration has been one of the typical human reactions to the unfavorable conditions of life and a way of trying to improve conditions. In fact, immigration is a reaction of individual or family and decision to change the situation, which is often one of the greatest experiences and decisions of life. During immigration, various social, cultural and economic factors affect life and, consequently, individual eating behaviors. The aim of this study is reviewing the social, cultural and economic factors affecting the food behaviors of immigrants. Methods: This is a review article in which Google scholar, PubMed, and Science Direct were searched to access relevant studies, by keywords including immigrant, food behavior, dietary acculturation, eating habits, social, economic and environmental factors. Results: In general, it seems that the effects of immigration on people's eating habits and health and how to change, accept or not accept the culture and food habits are very different and many factors influence it such as personality characteristics of immigrants, socioeconomic level of the individual, underlying environmental factors, level of conformity of dominant religion in both countries, the fluency level of the new language and the level of social protection of migrants in the host country. Conclusion: Different social, economic and cultural factors affect the migratory food behaviors. Undoubtedly, investigating of these effects are essential in planning for improving the nutritional status of immigrants and policy making in this issue.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6986
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6986

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  105-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  353
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 353

دانلود 123 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

PARSA N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26261
 • دانلود: 

  17856
چکیده: 

Background: An explosion of research has been done in discovering how human health is affected by environmental factors. I will discuss the impacts of environmental cancer causing factors and how they continue to cause multiple disruptions in cellular networking. Some risk factors may not cause cancer. Other factors initiate consecutive genetic mutations that would eventually alter the normal pathway of cellular proliferations and differentiation. Genetic mutations in four groups of genes; (Oncogenes, Tumor suppressor genes, Apoptosis genes and DNA repairing genes) play a vital role in altering the normal cell division. In recent years, molecular genetics have greatly increased our understanding of the basic mechanisms in cancer development and utilizing these molecular techniques for cancer screening, diagnosis, prognosis and therapies. Inhibition of carcinogenic exposures wherever possible should be the goal of cancer prevention programs to reduce exposures from all environmental carcinogens.

آمار یکساله:  

بازدید 26261

دانلود 17856 استناد 0 مرجع 0
litScript