نتایج جستجو

2331

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

234

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  ویژه نامه آموزش پزشکی
 • صفحات: 

  16-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  243
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از مهمترین عناصر طراحی برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد کارآفرینی، راهبردهای تدریس و یادگیری است که نقش کلیدی در اجرا و کارآیی برنامه درسی دارد. روش های تدریس باید با اهداف و محتوای مورد تدریس مطابقت داشته باشد و براساس نیازهای فراگیران طراحی شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف واکاوی راهبردهای تدریس و یادگیری در برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد آموزش کارآفرینی انجام شد. روش تحقیق: این مطالعه از نوع مروری سیستماتیک است. جستجوی صورت گرفته برای مطالعه حاضر با کلید واژه های«کارآفرین»، «کارآفرینی و برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی»، «راهبردهای تدریس کارآفرینی در زمینه آموزش پزشکی» و همچنین کلیدواژه های «entrepreneurship، entrepreneurship and entrepreneurship Curriculum» و «entrepreneurship Teaching Strategies» در زمینه آموزش پزشکی انجام شد. در این راستا مقاله های پایگاه های اینترنتی و موتورهای جستجوگر SID، Magiran، Google Scholar، Proquest، Sagepub و Pubmed و مطالعه کتابخانه ای در کتب و مقالات علمی منتشرشده طی سال های 1990 تا 2017 انجام شد. یافته ها: در مجموع 71 منبع مورد بررسی قرار گرفت. در برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی، راهبردهای تدریس استاد در کلاس درس باید ارتباط تنگاتنگی با خلاقیت و نوآوری دانشجویان داشته باشد. نتیجه گیری: آموزش اثربخش کارآفرینی، مستلزم فراهم آوردن امکانات مختلفی از جمله روش های تدریس می باشد و آشناکردن مدرسان با مجموعه تقریباً کاملی از روش های تدریس، شرایط آموزش را بهبود خواهد بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 243

دانلود 85 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3436
 • دانلود: 

  5472
چکیده: 

امروزه کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه سازمانها و جوامع شناخته شده است، از اینرو دولتها موظفند خط مشی های گوناگونی را در راستای ایجاد، حمایت و توسعه کارآفرینی تدوین نمایند. در این مقاله مفهوم، مکاتب، سطوح، انواع، اقدامات، مدلهای کارآفرینی و همچنین ویژگی های کارآفرین موفق مطرح شده است. دولت کارآفرین، خط مشی های کارآفرینی، رتبه بندی کشورها از نظر کارآفرینی، دانشگاههای برتر کارآفرینی در جهان، و همچنین کارآفرینی، خط مشی های کارآفرینی و موانع کارآفرینی در ایران مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت مدل کارآفرینی اسلامی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3436

دانلود 5472 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  352
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه شرکت های زایشی دانشگاهی با روش ترکیبی (طرح آشیانه ای) در استان کرمانشاه بود. در مرحله کیفی با استفاده از نظریه برخاسته از داده، با نمونه 13 نفری شامل مدیران شرکت های زایشی دانشگاهی و افراد متخصص در استان کرمانشاه و با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند، داده ها گردآوری و نتایج به دست آمده و مدل مستخرج از طریق نمونه ای متشکل از 100 کارشناس ارزیابی شد تا اعتبار درونی پژوهش افزایش یابد. نتیجه این بخش به حذف برخی از مفاهیم و تغییر در گروه بندی برخی دیگر منجر شد. با استفاده از رویکرد ساختی چارمز، به ترتیب اولویت، 9 مقوله به عنوان موانع توسعه شرکت های زایشی دانشگاهی شناسایی شدند. مهم ترین موانع مطرح شده شامل ضعف در تدوین برنامه بازاریابی و توسعه بازار، کمبود سرمایه گذاری و منابع مالی، ضعف در زیرساخت ها و بسترهای قانونی و حمایتی، نبود حمایت کافی از سوی گروه های پشتیبان، ضعیف بودن کار تیمی و مدیریتی، برآوردهای اقتصادی اشتباه، ناهماهنگی با تغییرات فناوری، ضعف در ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ضعف در خدمات مشاوره ای و آموزشی بود. درنهایت، راهکارهایی برای رفع یا اصلاح موانع پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 352

دانلود 275 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  117-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  849
 • دانلود: 

  1483
چکیده: 

در این نوشتار تلاش شده تا با نگاهی پدیدارشناسانه به مقوله کارافرینی پرداخته و زمینه شکل گیری کارافرینی در معنای غربی آن مورد واکاوی قرار گیرد، تا روشن گردد فردگرایی سود محور موجود در نگاه کارافرینانه غربی تا چه حد تحت تاثیر اندیشه های محیطی و فلسفی است که این مفهوم در آن ساخته و پرداخته شده است ولذا با بیان تاثیر بوشیدو بر دانش و تفکر مدیریتی ژاپن امروز به نقش موثر تلفیق دانش روز با مفاهیم سنتی اشاره میکنیم به عبارتی دانشی که از یک کشور دیگر وارد ژاپن شده را درونی کرده و با تلفیق مفاهیم سنتی ژاپنی، برساخت می کنند. هدف این نوشتار نیز بیان تاثیر پذیری کارافرینی از محیط بومی و مبانی فکری سرزمینی است که قرار است در آن به کار گرفته شود از این رو در ادامه به مساله فتوت و روحیه جمع گرایی در فرهنگ ایرانی اسلامی و شیوه استفاده و تلفیق این مفهوم با دانش و مفهوم دیگری به نام کارافرینی پرداخته می شود که از آن در اینجا تحت عنوان کارافرینی فتوتی یاد شده است. امید است این مقاله نخستین گام برای تحقق یافتن به کارگیری دانش و فرهنگ بومی ایرانی جهت تولید مدل و الگوهای متناسب با زیست بوم این سرزمین در حوزه کارآفرینی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 849

دانلود 1483 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SHEKARY QOLAM ABBAS | ZIYAEI ROSA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE CONCEPT OF entrepreneurship STANDS FOR “THE ACT OF BEING AN ENTREPRENEUR”. TODAY, INDIVIDUALS HAVING THE SPIRIT OF entrepreneurship IN THE SOCIETY MUST REALIZE THEMSELVES IN ORDER FOR A REGION OR COUNTRY TO DEVELOP IN ECONOMIC AND SOCIAL TERMS. AN INCREASE IN entrepreneurship IMPLIES AN INCREASE IN COMPETITION, INNOVATION, QUALITY, EFFICIENCY, AND ACCELERATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT. THE CONCEPT OF STRATEGY THAT WAS STARTED TO BE USED IN SCIENCE OF MANAGEMENT IN TIME CAN BE DEFINED NOT ONLY AS “THE WAYS TO FOLLOW TO REACH THE PURPOSE OF AN ORGANIZATION” BUT ALSO AS COMPOSITION OF FINAL RESULT ORIENTED, LONG TERM AND DYNAMIC DECISIONS DETERMINED TO REACH A PURPOSE BY EXAMINING THE ACTIVITIES OF RIVALS. STRATEGIC MANAGEMENT IS A MANAGEMENT TECHNIQUE USED IN TAKING DECISIONS FOR THE FUTURE IN AN ORGANIZATION AND IT HAS SOME BASIC CHARACTERISTICS. STRATEGIC entrepreneurship IS BASED ON THE INTEGRATION OF entrepreneurship AND STRATEGIC MANAGEMENT. STRATEGIC entrepreneurship IS A NEW APPROACH IN MANAGEMENT LITERATURE.MOREOVER, TODAY'S BUSINESS WORLD REQUIRES AN ORIENTATION TOWARDS STRATEGIC entrepreneurship. STRATEGIC entrepreneurship IS ALSO A NECESSITY FOR COMPANIES TO CREATE MAXIMUM WEALTH. IN THIS STUDY, STRATEGIC entrepreneurship THAT IS THE INTERSECTION OF entrepreneurship AND STRATEGIC MANAGEMENT IS ANALYZED.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  65-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1412
 • دانلود: 

  547
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی روحیه و آموزش های کارآفرینی در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه بو علی سینای همدان و در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به انجام رسیده است. نمونه آماری این تحقیق را تعداد 160 نفر از دانشجویان دختر و پسر رشته های کشاورزی دو مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه بو علی سینا تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه برابر با 0.79 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که بین جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، و گرایش تحصیلی دانشجویان کشاورزی و میزان روحیه کارآفرینی آنان رابطه معنی داری وجود ندارد و تنها بین اشتغال دانشجویان و روحیه کارآفرینی آنان ارتباط معنی دار وجود دارد. بدین مفهوم که دانشجویانی که به غیر از تحصیل به کار دیگری اشتغال دارند دارای روحیه کارآفرینی بالاتری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1412

دانلود 547 استناد 2 مرجع 10
strs
نویسندگان: 

COLETTE HENRY | FRANCES HILL | CLAIRE LEITCH

نشریه: 

EDUCATION AND TRAINING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5866
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5866

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMMAD KAZEMI R. | OMIDI Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1 (9)
 • شماره: 

  2 (18)
 • صفحات: 

  69-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10154
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Innovation, creativity and change are the key elements and unavoidable factors in sport. The importance of this issue encourages us to study sport from the point of view of entrepreneurship. During the recent years, spreading the sport management and development of entrepreneurship have created a new frame work in sport in a way that a new approach has been appeared regarding sport management and entrepreneurship. For this reason this article aims to study the relationship between entrepreneurship and sport in order to spread and develop the theory of entrepreneurship in sport management. Through studying the information gained in economics and sports marketing, we have been given the opportunity to identify the Innovations, proactiveness and risk taking in sport from which the dimensions of entrepreneurship has been out broke in this domain. Moreover, the current article implicitly points out the study related gap between entrepreneurship and sport management by introducing the different kinds of entrepreneurship existing in sport and sport management domains. Finally, suggestions are discussed for future studies.

آمار یکساله:  

بازدید 10154

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

COLETTE HENRY | FRANCES HILL | CLAIRE LEITCH

نشریه: 

EDUCATION AND TRAINING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6401
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6401

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  321-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  1604
 • دانلود: 

  926
چکیده: 

افزایش فعالیت های کارآفرینانه در یک جامعه به محیطی پیش برنده برای افزایش تعداد کارآفرینان و رشد شرکت ها نیاز دارد. مطالعات نشان می دهد عواملی مانند محیط کسب وکار بر توسعه ی کارآفرینی تأثیر مستقیم دارد. بنابراین بهبود عوامل محیطی برای رشد پایدار کسب وکارها لازم است. هدف این پژوهش 1) بررسی تأثیر سیاست های کارآفرینی و محیط کسب وکار بر توسعه ی کارآفرینی و 2) سنجش وضعیت موجود است. اجزای اصلی مدل مفهومی سیاست های محیط کسب وکار، سیاست های کارآفرینی و توسعه ی کوتاه و بلندمدت را شامل می شود. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و برحسب روش گردآوری اطلاعات توصیفی-همبستگی است. پرسشنامه ی محقق ساخته بین جامعه ی آماری شامل کارشناسان و مدیران نهادهای سیاست گذار و اجرایی حوزه ی کارآفرینی (شامل وزارت اقتصاد، وزارت کاروتعاون و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس) به روش تصادفی طبقه ای توزیع و در 415 پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل مسیر و آزمون t یک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش مناسب بودن این مدل مفهومی و روابط آن را نشان می دهد اما سیاست های کارآفرینی، محیط کسب وکار و توسعه ی کارآفرینی در وضعیت پیش برنده ای قرار ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1604

دانلود 926 استناد 490 مرجع 0
litScript