نتایج جستجو

912

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

92

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  10-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2350
 • دانلود: 

  331
چکیده: 

آب های زیرزمینی، به عنوان تنها منبع تامین کننده آب در بسیاری از مناطق باید به لحاظ میکروبی ارزیابی شود. از آنجا که تیمار آب همیشه نمی تواند تمام باکتری های بیماری زای را که از فاضلاب خانگی به آب های زیرزمینی راه می یابد حذف کند، بررسی باکتریایی منابع آب بجنورد انجام گرفت. به همین دلیل، روش فیلتر غشایی و محتمل ترین تعداد میکروب ها در ارزیابی کیفیت آب به کار گرفته شد Escherichia coli .و Enteroccocus faecalis به عنوان شاخص های مدفوعی انتخاب شدند. باکتری E. coli از سه ایستگاه از شش ایستگاه تحت مطالعه جدا شد و  Enteroccocus faecalisتنها از یکی از ایستگاه ها جدا گردید. اگرچه تکنیک های مولکولی در تشخیص جمعیت های میکروبی بسیار سریع و دقیق هستند، ولی قادر به تفکیک باکتری های زنده از مرده و باکتری های زنده ولی غیرقابل کشت نیستند. با استفاده از روش ها ی استاندارد کشت می توان به مطالعه میکروارگانیسم های زنده و از لحاظ متابولیکی، فعال پرداخت. هر دو باکتری E. coli و E. feacalis، در برخی نمونه های آب تشخیص داده شد. بنابراین لازم است روش های سالم سازی آب های زیرزمینی به عنوان آب شرب مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2350

دانلود 331 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1 (مسلسل 58)
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1504
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

زمینه و هدف: مطالعات نشان داده اند که باکتری ها نقش اصلی را در ایجاد بیماری های پالپ و پری اپیکال ایفا می کنند و پاکسازی مکانیکی و شیمیایی کانال به توسط وسایل اندودنتیک و شستشو دهنده ها قادر به حذف کامل این باکتری ها از سیستم کانال ریشه نیست. به همین دلیل استفاده از داروهای داخل کانال در بین جلسات درمان ریشه جهت افزایش کیفیت پاکسازی کانال توصیه شده است که رایج ترین این داروها هیدروکسید کلسیم است. اما این دارو نیز قادر به حذف کامل باکتری ها از محیط کانال ریشه نمی باشد. کارواکرول یک عصاره گیاهی خوراکی است که دارای خواص ضد میکروبی و ضد التهابی است و در صورت موثر بودن بر باکتری های اندودنتیک می تواند به صورت داروی داخل کانال مورد استفاده قرار گیرد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی ابتدا MBC,MIC با استفاده از روش Macro broth dilution به ترتیب 0.3 درصد و 0.6 درصد تعیین شد. سپس تعداد 30 دندان تک ریشه تک کاناله انسان وارد مطالعه شدند. حجم نمونه پس از انجام مطالعه Pilot بر روی 4 دندان کشیده شده تعیین شد. بعد از قطع تاج دندان ها از CEJ و آماده سازی کانال ها تا سایز اپیکال 30، نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی Aو B (10 تایی) و دو گروه کنترل منفی و مثبت (5 تایی) تقسیم شدند. بعد از کشت باکتری انتروکوکوس فکالیس در آنها، در دو گروه آزمایشی A و B به ترتیب امولیسون کارواکرول 0.6 درصد و هیدروکسید کلسیم به عنوان داروی داخل کانال به مدت 7 روز مورد استفاده قرار گرفتند. در ابتدا و انتهای آزمایش از کانال ها نمونه گیری به عمل آمد و در نهایت از دیواره های عاجی کانال هایی که فاقد باکتری بودند براده های عاجی تهیه شد و کشت داده شد. در پایان کار، داده ها توسط تست های آماری Kruskal-Wallis و Mann-Whitney آنالیز شدند.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که توانایی امولسیون کارواکرول 0.6 درصد در حذف باکتری انتروکوکوس فکالیس پس از یک پانسمان 7 روزه، تفاوت معنی داری با هیدروکسید کلسیم ندارد (p>0.05).نتیجه گیری: کارواکرول می تواند به عنوان یک لاروی داخل کانال در فواصل جلسات درمان مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1504

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

لیزر در پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  8-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  745
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 745

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KRISTICH C.J. | LI Y.H. | CVITKOVITCH D.G.

نشریه: 

JOURNAL OF BACTERIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  186
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  154-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5622
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5622

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  310-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  610
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

سابقه و هدف: از آنجایی که حضور پایدار باکتریها در سیستم کانال ریشه از علل اصلی شکست درمان ریشه می باشد، شناخت فلور میکروبی دندانهای با درمان ریشه شکست خورده بسیار حایز اهمیت است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان حضور E.faecalis در کانالهای خوب درمان ریشه شده مبتلا به پریودنتیت مزمن آپیکال در یک جمعیت ایرانی بود.مواد و روشها: این تحقیق از نوع case series بوده، روش نمونه گیری در آن غیر احتمالی ساده بود. در این مطالعه 22 دندان با پرکردگی قبلی ریشه و رستوریشن تاجی مناسب و رادیولوسنسی آپیکالی مشخص در رادیوگرافی جهت درمان مجدد انتخاب شدند. پس از خارج کردن پرکردگی قبلی ریشه ها، عمل نمونه گیری از کانال توسط کن کاغذی صورت گرفته و نمونه ها در حرارت 35 درجه سانتیگراد انکوبه شدند. رشد باکتریهای بیهوازی اختیاری توسط روشهای دقیق میکروب شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: نتایج این مطالعه، حضور باکتریها را در 13 دندان از مجموع 22 دندان (59%) نشان داد. حضور فراوان کوکسی های گرم مثبت بیهوازی اختیاری شامل staphylococcus aureus, E. faecalis به صورت کشت تک میکروبی مشاهده گردید. E. faecalis شایعترین گونه باکتریال بود که در 46% از دندانهای با کشت مثبت استحصال گردید.نتیجه گیری: بنظر می رسد که بعضی گونه های بیهوازی اختیاری مقاوم در شرایط اکولوژیکی خاصی می توانند به خاطر مقاومت و قدرت نفوذ زیادشان یکی از علل شکست درمانهای ریشه باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 610

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2801
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2801

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MIKALSEN T. | PEDERSEN T. | WILLEMS R.

نشریه: 

BMC GENOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7000
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7000

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

FOLIA MICROBIOLOGICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  882
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 882

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SALEM MILANI A. | BALAEI GAJAN E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  12217
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12217

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

NALLAPAREDDY S.R. | SINGH K.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  116
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  2799-2807
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2489
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2489

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript