نتایج جستجو

34507

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3451

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 20
نویسنده: 

NAVAEI F. | MOAYEDI B. | MOSTAFAVI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE PURPOSE OF THIS PAPER IS TO PROVIDE LESSONS AND SELECTIVE REVIEW OF THE LITERATURE ON energy intensity/PRODUCTIVITY USED TO STUDY energy EFFICIENCY. energy intensity IS AN AVERAGE MEASURE OF energy USE AND IS SOMETIMES CONFUSED WITH energy EFFICIENCY, WHICH REQUIRES A MARGINAL VALUE INDEX COMPARABLE WITH energy PRICE TO MEASURE EFFICIENT energy USE. NEVERTHELESS, energy intensity HAS BEEN WIDELY USED FOR MEASURING energy EFFICIENCY AND A REVIEW OF THIS LITERATURE SHOWS THE CURRENT POSITION OF RESEARCH IN THIS AREA AND SERVES AS THE STARTING POINT FOR INTRODUCING AN ALTERNATIVE MARGINAL YARDSTICK TO MEASURE EFFICIENT USE OF energy AT THE SECTORAL OR NATIONAL LEVEL IN ANY COUNTRY INCLUDING IRAN.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 4)
 • صفحات: 

  33-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

در این مطالعه انواع و عوامل موثر بر شدت انرژی صنایع کارخانه ای ایران با استفاده از داده های قابل دسترس برای حدود 75 هزار کارگاه صنعتی در سطوح سه و چهار رقم طبقه بندی ISIC مدلسازی شده است. بر اساس نتایج حاصل از شاخص های عددی مختلف برای تجزیه شدت انرژی، در مجموع عوامل تعیین کننده شدت انرژی در شاخص های غیر دیویژیایی (انواع لاسپیرز، پاشه و فیشر) به شکل مناسب تری عمل می کنند. در میان شاخص های دیویژیایی، مدل بکاررفته برای شاخص ضربی کل، بیشترین قابلیت توصیف کنندگی را داراست. نتایج برآورد الگوی تحقیق نشان می دهد که شدت نیروی کار اثر معنادار و مثبت و در مقابل، شدت سرمایه، شدت سود، نسبت مصرف انرژی دسته (کد چهار رقمی) به گروه (کد سه رقمی)، درجه جانشینی سوخت و فناوری اثر معنادار و منفی بر شدت انرژی دارند. همچنین، شدت تحقیق و توسعه و اندازه بنگاه به شکل غیرخطی اثر معناداری بر شدت انرژی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  25-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف از این تحقیق تجزیه شدت انرژی بری در صنایع کارخانه ای ایران است. تجزیه شدت انرژی بری به دو اثر ساختاری و اثر شدت بخشی در کل صنعت و صنایع 9گانه ایران با استفاده از شاخص لاسپیرز و شاخص میانگین حسابی دیویژیا انجام می شود. بدین منظور از داده های مرکز آمار ایران برای کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر طی دوره 1374 تا 1386 استفاده شده است. از منظر مفهومی اثر ساختار اثر ناشی از تغییر در ترکیب ارزش افزوده فعالیت صنعتی است و اثر شدت به عنوان اثر ناشی از تغییر در شدت خالص انرژی، ابزار مناسبی برای اندازه گیری کارایی انرژی از شدت انرژی کل به حساب می آید. نتایج نشان می دهد در کل صنعت اثر شدت نسبت به اثر ساختار سهم بیش تری در تغییرات اثر کل دارد. در بیش تر صنایع نیز اثر شدت از اثر ساختار تاثیرگذارتر بوده و در برخی موارد نیز هر دو اثر، موثر بوده اند. در بیش تر موارد اثر شدت در جهت کاهش شدت انرژی بری حرکت کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 20 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

اله مراد سیف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  177-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  429
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

استفاده از معیار شدت انرژی در سطوح خرد، برای نشان دادن کارآیی سیستم های تولیدی و نیز در سطوح کلان برای مقایسه وضعیت کارایی انرژی کشورها بسیار متداول است. در عین حال، این معیار در سطح کلان از عوامل مختلف، تاثیرات متضادی می پذیرد و به همین دلیل مقایسه شدت انرژی بین کشورها را دشوار می کند. در این مقاله، ضمن برشمردن عوامل تاثیرگذار بر شدت انرژی کشورها با تخمین تابع چند متغیره از روش حداقل مربعات، سعی در تجزیه این عوامل برای کشورها داشته ایم. نتایج نشان می دهند که افزایش سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی اقتصاد (به عنوان نماینده تغییرات ساختاری)، تاثیری معنی دار و نسبتا قابل توجه بر کاهش شدت انرژی از خود نشان داده است. مساحت کشورها نیز مطابق انتظارات نظری، اثر مستقیم معنی دار بر شدت انرژی داشته و از نظر اندازه در حدود یک چهارم سهم خدمات بوده است. برآورد کشش ها نیز نشان داد که یک درصد تغییر (افزایش) در سهم بخش خدمات، موجب تغییر (کاهش) حدود نیم درصدی در شدت انرژی خواهد شد. هم چنین ضریب (کشش) متغیر مساحت کشور نیز به طرز معنی داری انتظار تئوریک ما را برآورده کرده است، به طوری که افزایش یک درصد در مساحت، موجب افزایش حدود هشت صدم درصد در شدت انرژی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 429

دانلود 98 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  105-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

با توجه به ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی در ایران، شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی در اقتصاد ایران ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل کلیدی موثر بر تغییرات شدت انرژی در ایران و در بازه زمانی 1385 - 1347 می باشد. به کارگیری متدلوژی تجزیه، امکان تحلیل دقیق تر روند شدت انرژی در گذشته و پیش بینی آن در آینده را برای کاربردهای سیاستی فراهم می نماید. بهره وری انرژی یکی از عوامل تعیین کننده شدت انرژی می باشد اما علاوه بر بهره وری انرژی، ترکیب فعالیت های اقتصادی نیز در تعیین شدت استفاده از انرژی نقش به سزایی دارد. با افزایش فعالیت های اقتصادی انرژی بر، شدت انرژی کل نیز افزایش می یابد. هدف این مطالعه تجزیه شدت انرژی در ایران به دو عامل کلیدی موثر بر تغییر در شدت انرژی یعنی افزایش بهره وری و تغییر در فعالیت های اقتصادی می باشد. نتایج این تجزیه به روش شاخص ایده آل فیشر نشان می دهد که افزایش شدت انرژی در کشور در اثر تغییر ساختار فعالیت های اقتصادی و نیز کاهش بهره وری در بهره گیری از انرژی بوده است. هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده، یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار بر شدت انرژی، قیمت انرژی می باشد. بطوری که حساسیت شدت انرژی نسبت به قیمت انرژی بسیار بالا می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 66 استناد 0 مرجع 4
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  1-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و تابع مسافت خروجی به تجزیه تغییر شدت انرژی به چهار جزء؛ تغییر کارایی فنی، تغییر کارایی تکنولوژیکی، نسبت موجودی سرمایه به انرژی و نسبت نیروی کار به انرژی در بخش صنعت ایران طی دوره 1383-1393، پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده های خروجی محور با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر تغییر نسبت سرمایه به انرژی عامل مهم کاهش شدت انرژی در بخش صنعت کشور است. دیگر اجزاء، نسبت تغییر نیروی کار به انرژی، تغییر کارایی فنی و تغییر کارایی تکنولوژی موجب افزایش شدت انرژی اکثر صنایع بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BUZZIGOLI L. | VIVIANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  359-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19175
 • دانلود: 

  13787
چکیده: 

The paper presents an analysis of both energy intensity and energy demand for the Italian industrial sector. The aim of the paper is twofold: making a decomposition of energy intensity at the aggregate level and modeling energy demand at the firm level. The decomposition of energy intensity shows different patterns for the different sub-sectors in the period of interest. In the micro approach, panel data are used to investigate whether firms’ energy demand varies according to their dimension, to production factors’ price dynamic and to the sub-sector energy intensity. This kind of application at firm level represents a novelty in the empirical literature on energy in Italy.

آمار یکساله:  

بازدید 19175

دانلود 13787 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 43
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  79-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  333
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

مساله بهبود کارایی انرژی به ویژه با توجه به افزایش قیمت انرژی در سال های اخیرمورد توجه پژوهشگران قرارگرفته -است؛ به گونه ای که پژوهشگران برای درک بهتر از شدت انرژی، روش های گوناگونی برای تفکیک شدت انرژی ارایه کرده تا عوامل موثر بر میزان شدت انرژی را بررسی نمایند. در این پژوهش به تجزیه شدت انرژی (به دو اثر ساختاری و شدتی) در صنایع نه گانه ایران با استفاده از شاخص ایده آل فیشر و تکنیک ضرب پذیری با رویکرد داده های سری زمانی می پردازیم. تجزیه شدت انرژی را بر اساس داده های سری زمانی در سال های 1374 تا 1383 انجام داده ایم. نتایج تجزیه نشان می دهد که در بیشتر صنایع نه گانه، اثر ساختاری سهم اندکی در تغییرات اثر کل شدت انرژی داشته و اثر شدتی سهم بیشتر در تغییرات اثر کل داشته است. در بیشتر صنایع در سال های مختلف اثر شدتی در جهت کاهش شدت انرژی حرکت کرده و اثر ساختاری سهم ضعیفی در کاهش شدت انرژی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 333

دانلود 54 استناد 4 مرجع 1
litScript