نتایج جستجو

25764

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2577

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ARCH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4060
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4060

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  321-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11129
 • دانلود: 

  6757
چکیده: 

Wheat is the dominant cereal crop constituting the first staple food in Iran. This paper studies the energy consumption patterns and the relationship between energy inputs and yield for Wheat production in Iranian agriculture during the period 1986 – 2008. The results indicated that total energy inputs in irrigated and dryland wheat production increased from 29.01 and 9.81 GJ ha-1 in 1986 to 44.67 and 12.35 GJ ha-1 in 2008, respectively. Similarly, total output energy rose from 28.87 and 10.43 GJ ha-1 in 1986 to 58.53 and 15.77 GJ ha-1 in 2008, in the same period. energy efficiency indicators, input– output ratio, energy productivity, and net energy have improved over the examined period. The results also revealed that nonrenewable, direct, and indirect energy forms had a positive impact on the output level. Moreover, the regression results showed the significant effect of irrigation water and seed energies in irrigated wheat and human labor and fertilizer in dryland wheat on crop yield. Results of this study indicated that improvement of fertilizer efficiency and reduction of fuel consumption by modifying tillage, harvest method, and other agronomic operations can significantly affect the energy efficiency of wheat production in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 11129

دانلود 6757 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  223-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

انرژی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید دارای جایگاه مهمی در فعالیت های اقتصادی است. محدودیت منابع انرژی و مسئله آلودگی محیط زیست به دلیل استفاده بی رویه از منابع انرژی (به ویژه سوخت های فسیلی)، ضرورت استفاده کارآمد و بهینه انرژی را ایجاب کرده و باعث شده است که مقوله کارایی انرژی در سیاست گذاری ها و اغلب مطالعات بخش انرژی در دنیا مورد تأکید قرار گیرد. در این مطالعه بررسی تأثیر کارایی انرژی بر ارزش افزوده بخش­ های اقتصادی ایران طی دوره­ ی زمانی سال­ های 95-1370 طی دو بخش انجام گرفت؛ در بخش اول تابع تولید ترانسلوگ مرزی با مشاهدات ترکیبی به کمک نرم­ افزار استتا 13 تخمین زده شد و به کمک شرط مرتبه اول حداقل کردن هزینه، کارایی تخصیصی نهاده­ ها محاسبه شده است. در بخش دوم به کمک روش GLS تأثیر کارایی نهاده­ های انرژی بر ارزش افزوده بخش­ های اقتصادی ارزیابی گردید. نتایج این بررسی نشان داد که کارایی تخصیصی بنزین و نفت کوره با ضریب های به ترتیب 1016747/0و3700357/0 تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی می­ گذارند همچنین کارایی تخصیصی نهاده­ ی برق، نفت سفید و نفت گاز تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PAHLAVAN R. | OMID M. | AKRAM A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1243-1253
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  33221
 • دانلود: 

  28316
چکیده: 

This study was conducted to determine a relationship between energy input and yield in greenhouse basil production in Esfahan Province, Iran. Data were collected from 26 greenhouse basil producers through a face-to-face questionnaire. The data collected belonged to the production period of 2009–2010 with the following results obtained. A total energy input of 236, 057 MJ ha-1 was estimated to be required for basil production. The share of electricity (75.68% of the total energy input) was the highest form of energy required. The expense was followed by plastic cover (9.69%) and chemical fertilizer spending (7.28%), respectively. The energy ratio, productivity, specific, and net energies were found out as 0.25, 0.11 kg MJ-1, 9 MJ kg-1 and -177377 MJ ha-1, respectively. A determination of the efficient allocation of energy resources was modeled through Cobb–Douglas production function. The results of econometric model estimation revealed that the impact of energies spent in the form of human labour and plastic coverings on yield was significantly positive at 1% level. Sensitivity analysis of the energy inputs revealed that the marginal physical productivity (MPP) value related to human labour was estimated as the highest.

آمار یکساله:  

بازدید 33221

دانلود 28316 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOUSAVI AVVAL H. | RAFIEE S. | JAFARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  398-410
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4440
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4440

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

ALAVI SHOUSHTARI S.M. | ZEYNALI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS PAPER EXAMINES THE energy USE PATTERNS AND RELATIONSHIP BETWEEN energy INPUT AND YIELD FOR BROILER PRODUCTION IN FOUMAN CITY OF GUILAN PROVINCE. DATA FROM 30 FARMERS WERE COLLECTED USING A FACE-TO FACE QUESTIONNAIRE METHOD. IN THE SURVEYED BROILER FARMS, AVERAGE YIELD, MANURE AND energy CONSUMPTION WERE CALCULATED ABOUT 2752 KG 1000 BIRD-1, 2395 KG 1000 BIRD-1 AND 262785 MJ 1000 BIRD-1, RESPECTIVELY. AMONG INPUT energy SOURCES, DIESEL FUEL, FEED AND ELECTRICITY CONTAINED HIGHEST energy SHARES WITH 53.86%, 23.44%, AND 22.39%, RESPECTIVELY. THE energy RATIO AND energy PRODUCTIVITY WERE FOUND TO BE 0.11 AND 0.01 KG MJ-1. MOREOVER, THE SHARE OF RENEWABLE AND NONRENEWABLE energy WAS 23.66% AND 76.34%, RESPECTIVELY. THE ECONOMETRIC MODEL WAS DEVELOPED TO ESTIMATE THE IMPACT OF energy inputs ON BROILER YIELD. THE RESULTS REVEALED THAT IMPACT OF CHICK, HUMAN LABOR AND ELECTRICITY ENERGIES ON BROILER YIELD WERE SIGNIFICANT AT 1% PROBABILITY LEVEL AND IMPACT OF FEED energy WERE SIGNIFICANT AT 5% PROBABILITY LEVEL. SENSITIVITY ANALYSIS INDICATED THAT AMONG THE inputs, CHICK, HUMAN LABOR AND FEED HAVE THE HIGHEST MPP VALUE OF energy inputs.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  39-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  1327
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

معمولا در برآورد تابع تولید، دو نهاده کار و سرمایه به کار می رود و نهاده مهم انرژی نادیده گرفته می شود. با حذف یک متغیر مناسب از یک معادله رگرسیون، در صورت همبسته بودن این متغیر با متغیرهای دیگر، برآوردهای ضریب معادله، اریب و ناسازگار خواهد بود. از سوی دیگر نبود رابطه بین متغیر حذف شده با دیگر متغیرها گرچه موجب نااریب و سازگار بودن ضرایب زاویه می شود ولی به علت اریب شدن واریانس این ضریب می باید نتایج استنباطهای آماری را با احتیاط به کار گرفت.از طرف دیگر، بررسی ضرایب اهمیت نهاده های تولید از جمله انرژی ممکن است برای تصمیم گیری های صحیح در برنامه ریزی های اقتصادی موثر باشد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در مقاله حاضر به برآورد تابع تولید دراز مدت این بخش پرداخته ایم. با توجه به تعریف تابع تولید که حداکثر ستانده از ترکیب نهاده ها را نشان می دهد، از تولید بالقوه (به جای تولید جاری)، نیروی کار و سرمایه در اشتغال کامل استفاده شده است. از آن جا که به دلیل ویژگی های خاص بخش کشاورزی ایران باید فرم تبعی خاصی که مناسبترین برازش بر داده های آماری را دارد تعیین شود، پس از بررسی انواع تابع، تابع کاب- داگلاس به عنوان بهترین برازش انتخاب شد. ویژگی مهم مطالعه حاضر در مقایسه با کارهای انجام شده قبلی که برخی به تخمین تابع تولید بدون نهاده انرژی و برخی به برآورد آن با وجود نهاده انرژی پرداخته اند، توجه به مسایل مربوط به سریهای زمانی است. در برآورد تابع تولید برای جلوگیری از به وجود آمدن رگرسیون کاذب ناشی از ناپایایی متغیرها، از روشهای همجمع بستگی استفاده شده است. با توجه به نقاط ضعف روشهای انگل - گرنجر و جوهانسن جوسلیوس، روش خوبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) را به عنوان روش تخمین به کار برده ایم، نتایج بررسی حاکی از آن است که در بخش کشاورزی، رابطه دراز مدت بین تولید و نهاده های نیروی کار، سرمایه و انرژی با ویژگی های مطلوب آماری وجود دارد. ضریب نهاده انرژی همانند دیگر ضرایب از نظر آماری معنی دار بوده و اثر درخور توجهی بر تولید بخش کشاورزی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1327

دانلود 224 استناد 10 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  285-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  107-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1760
 • دانلود: 

  616
چکیده: 

این مقاله با رویکرد بهینه سازی دو مرحله ای به برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت و محاسبه کشش های جانشینی میان نهاده ها می پردازد. تخمین تقاضای انرژی در بخش های مختلف امکان تعیین سیاست های کلان انرژی را فراهم می کند. در این مطالعه در بخش اول با تخمین تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت کشور به عنوان یکی از بخش های پرمصرف در زمینه انرژی، عوامل موثر بر این تقاضا شناسایی و در مرحله دوم با استفاه از تابع لاجیت و به روش رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط به شناسایی اجزای تقاضای انرژی پرداخته و کشش های قیمتی و جانشینی میان این اجزاء محاسبه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1760

دانلود 616 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  767-778
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  16642
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16642

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript