نتایج جستجو

27925

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2793

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  24
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TOPOLOGICAL INDICES ARE REAL NUMBERS THAT ARE PRESENTED AS GRAPH PARAMETERS (E.G., THE DEGREE OF VERTICES, DISTANCES, ETC.) DURING STUDIES CONDUCTED ON THE MOLECULAR GRAPHS IN CHEMISTRY AND CAN DESCRIBE SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF MOLECULES [1]...

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
نویسندگان: 

Abed R.N. | Al Sahib N.K. | Khalifa A.J.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  143-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11693
 • دانلود: 

  14181
چکیده: 

Novel method doped carbon with nanoparticle Cr2O3 and thin film has been studied in much thought in wavelength range, the doping can help new excellent physical and chemical properties for carbon, this application has a semiconductor feature. Nanocomposite thin film deposited on copper and glass substrates have been created by utilizing Spray Pyrolysis method. The precursor solution for the nanocomposite (Cr2O3/C) was blended with the polyethylene glycol as a colloidal. The optical band gap is a crucial property for the nanocomposite, for instance, nanocomposite thin film of Cr2O3/C was kept by shower process on glass and copper substrates. The band gap for the nanocomposite photo-catalytic has been finished using X-ray diffraction, UV-Vis spectrometer. The assessed optical band gaps for direct and indirect transition values determined and were 3. 5, 3. 25 eV and photon energy 1. 65 eV to carbon doped by nanoparticle Cr2O3. Thin film thickness ranging between 45-160 μ m This paper achieved the doped carbon by nanoparticles of Cr2O3 for thin layer coating in flat plate collector. New coating activity may be given by novel nanocomposite Cr2O3/C structure as a semiconductor. Results showed a new nanocomposite to enhance the absorption of the solar energy light activity. Prog. Color Colorants Coat. 13 (2020), 143-154© Institute for Color Science and Technology.

آمار یکساله:  

بازدید 11693

دانلود 14181 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  738
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

اثرات پتانسیل دوقطبی - دوقطبی و چهارقطبی - چهارقطبی ناهمسانگرد بر گاف انرژی گاز بوزی را در تقریب میدان متوسط بررسی می کنیم. از مدل دوشاره ای برای به دست آوردن بیناب انرژی قسمت های چگاله و ناچگاله (حرارتی) استفاده می کنیم. با به دست آوردن این بیناب، تغییر گاف انرژی به دست می آید. در مقایسه با سیستم بوزی با بر هم کنش ضعیف تماسی که اثر ناچگاله ها بزرگتر است، مشاهده می شود که در سیستم با برهم کنش دوقطبی اثر چگاله ها بر گاف انرژی بزرگتر است و تغییر گاف انرژی در مورد پتانسیل دوقطبی به هندسه دام بستگی دارد. همچنین پتانسیل چهارقطبی - چهارقطبی تاثیری بر گاف انرژی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 738

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  247-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1128
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

در این مقاله در ابتدا لایه های سولفید کادمیم با شفافیت اپتیکی زیاد و مقاومت ویژه کم ساخته شد. سپس خواص فوتوکانداکتیویته لایه سولفید کادمیم بر روی زیر لایه شیشه ای در گستره از دمای اتاق تا 200° c  مورد مطالعه قرار گرفت. نهایتا ناخالص سازی لایه سولفید کادمیم با فلزات مس، نقره، طلا و آلومینیوم انجام گرفت. در نمونه های سولفید کادمیم ناخالص شده با مس، نقره و طلا موفق به ایجاد مراکز تله شدیم و قله منحنی(I-λ) به سمت انرژیهای کمتر (طول موجهای بلندتر) جا به جا شد. هدف مقاله استفاده از یک روش آزمایش جدید و ابتکاری برای ناخالص سازی و تاثیر دما بر روی فوتوکانداگتیویته لایه سولفید کادمیم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1128

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  187-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  522
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

مقایسه الگوی مصرف انرژی گیاهان زراعی با همدیگر یکی از روش هایی است که می تواند در اولویت بندی کشت گیاهان گوناگون زراعی در ه رمنطقه بکار گرفته شود. بدین منظور، هدف این مطالعه مقایسه محصولات عمده زراعی شهرستان ساری از نظر جنبه های گوناگون الگوی مصرف انرژی،در سال 1393 می باشد. در این مطالعه از سه مدل تابع تولید مرزی تصادفی گروهی، تابع تولید مرزی تصادفی ترکیبی و تابع مرزی پوششی تصادفی برای محاسبه شاخص های کارآیی انرژی و نسبت شکاف فناوریکی انرژی استفاده شد. داده های لازم از جهاد کشاورزی استان مازندران گرفته شد. نتایج مطالعه نشان دادند که در صورت پرشدن شکاف بین سایر واحدها و واحدهای کارای محصولات مورد بررسی، بدون تغییر سطح فناوری می توان به طور میانگین مقدار تولید انرژی برای محصولات سویا، کلزا، یونجه، جو، گندم و شلتوک را به ترتیب 19، 23، 35، 33، 39 و 28 درصد افزایش داد. هم چنین، نتایج نشان دادند که بالاترین نسبت شکاف فناوری انرژی برای محصولات مورد مطالعه مربوط به سویا (0.81) و کلزا (0.67) می باشد. در مجموع،نتایج نشان دادندکه تولید سویا و کلزا در منطقه مورد مطالعه به لحاظ استفاده پایدار از انرژی کارآمدتر از سایر محصولات می باشد. لذا، پیشنهاد می شود اهداف زیست محیطی بویژه نسبت شکاف فناوری انرژی بمنظور استفاده پایدارتر از انرژی مصرفی کمینه به عنوان یکی از اهداف در بهینه سازی الگوی کشت مورد توجه بیش تر پژوهشگران و سیاست گذاران قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 522

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  79
 • صفحات: 

  33-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش های مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متاثر شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره 1393-1368 است. در ابتدا، شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات محاسبه شده اند. سپس، با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت کارلو زنجیره مارکف، گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی، از یک سو، مخارج سرمایه گذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر، هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه گذاری و تورم، بیشترین تاثیرپذیری را از تحریم ها دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  277-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16242
 • دانلود: 

  5615
چکیده: 

This paper presents an analysis of technical efficiency and technology gap ratio (TGR) in greenhouse cucumber in Fars Province, Iran. Cucumber production was chosen for this study for the reason that greenhouse productions in this province mainly have focused on this product. The data used in this study was obtained from a random sample of 127 greenhouse s in Fars Province for 2010 to 2011. Metafrontier production function model for firms was used within the parametric framework of stochastic frontier analysis (SFA). The frontier models are applied in the analysis of cross-sectional data by assuming a translog functional form. Results indicate that eliminating energy input subsidies has led to significant decrease in greenhouse cucumber production efficiency so that the mean technical efficiency declined from 98% to 67 % during 2010-2011. Furthermore, subsidies elimination has also led to decrease of the mean technology gap ratio in greenhouses from 0.92 to 0.87, in other words, it has caused more distance from efficient production frontier.

آمار یکساله:  

بازدید 16242

دانلود 5615 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  59-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

هاب انرژی مفهومی بوده که حامل های انرژی مختلف را به یکدیگر مرتبط می کند و طی سال های اخیر توسعه یافته است. بهر ه برداری از هاب انرژی همواره با عدم قطعیت های فراوانی همراه است. لذا این مقاله یک مدل خطی مقاوم جدید براساس روش تئوری تصمیم گیری بر مبنای شکاف اطلاعاتی (IGDT) را برای حل مسأله بهره برداری از هاب انرژی ارئه می دهد. این روش قابلیت در نظر گرفتن تعداد زیادی از عدم قطعیت ها را به صورت همزمان دارا است. هاب تحت مطالعه در برگیرنده واحد تولید همزمان (CHP)، بویلر و توربین بادی بوده و با بازارهای روز پیش رو، زمان حقیقی و شبکه گاز تبادل انرژی دارد. این مسأله تحث تاثیر عدم قطعیت های فراوانی بوده که در این مقاله عدم قطعیت های مربوط به قیمت انرژی الکتریکی در بازار پیش رو، قیمت گاز، قیمت بازار زمان حقیقی و تولید توربین های بادی لحاظ می شوند. از آن جایی که ماهیت روش IGDT یک بهینه سازی دو سطحی است، با استفاده از شرایط کاروش-کوهن تاکر (KKT) و تئوری دوگان قوی این مسأله ابتدا خطی شده و سپس حل می شود. شبیه سازی ها در سیستم تحت مطالعه مذکور انجام شده و تحلیل نتایج بدست آمده، تأیید کننده سودمند بودن مدل خطی پیشنهادی است.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  23
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

O-TOLUIDINEIS AN IMPORTANT COMPOUND USED IN THE MANUFACTURING OF DYES AND OF RUBBER VULCANIZATION ACCELERATORS. IT IS ALSO USED IN THE FABRICATION OF HYPNOTIC AND ANESTHETIC PHARMACEUTICALS AND PESTICIDES...

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نشریه: 

مواد پرانرژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  255-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

از پلیمر گلیسیدیل آزید (gap) به عنوان بایندر در پیشرانه های جامد کامپوزیت استفاده می شود. برای اصلاح خواص پلیمر می توان از مایعات یونی پر انرژی به عنوان نرم کننده استفاده کرد. در این پژوهش ابتدا مایع یونی را با میزان مشخصی به gap اتصال داده و سپس از آنیون های پرانرژی نیترات (NO3) و آزید (N3) برای تبادل آنیون استفاده شد. آنالیزهای FTIR تبادل آنیون ها را به درستی تأیید می کنند. آنالیزهای DSC، ویسکومتر و گرمای احتراق نیز انجام شد. با تغییر آنیون، دمای انتقال شیشه ای، ویسکوزیته و انرژی gap تغییر یافت دمای انتقال شیشه ای برای پلیمر اصلاح شده با مایعات یونی حاویآنیون های نیترات (NO3) و آزید (N3) به ترتیب ° C 25/43-و ° C 91/40-، ویسکوزیته Pa. s 4 و Pa. s 5 و گرمای احتراق kJ/g 46/20 و kJ/g 98/19اندازه گیری شد. نتایج آنالیزها نشان دهنده این است که مایع یونی حاوی آنیون نیترات در مقایسه با مایع یونی حاوی آنیون آزید نتایج بهتری حاصل می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
litScript