نتایج جستجو

55

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

TAVANAEI KOSHA | TAVANAEI MOHSEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: endosulfan IS A HIGHLY TOXIC ORGANOCHLORINE INSECTICIDE WHICH CAN BE ABSORBED THROUGH INGESTION, INHALATION OR SKIN CONTACT. endosulfan IS USED AS AN INSECTICIDE FOR THE PROTECTION OF FRUITS, COFFEE, TEA, VEGETABLELS AND PISTACHIOS. CLINICAL MANIFESTATION …

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  251-259
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  20364
 • دانلود: 

  15375
چکیده: 

Soil pollution due to hydrophobic organic compounds is a wide environmental problem. Extensive use of endosulfan in cotton and paddy to meet the needs of the growing population has led to contamination of soil and other ecosystems. endosulfan is hydrophobic, highly toxic to aquatic and human population and persists in soil for more than a year. To overcome the problem of hydrophobicity and limited availability, surfactants play a major role in soil remediation. In the present study, the potential of non-ionic synthetic surfactants (Tween 80, Triton X-100) and biosurfactant (Surfactin produced by Bacillus subtilis) for enhancing the release of endosulfan from contaminated agricultural soils was evaluated using the batch method. Incorporation of the surfactant concentrations at above Criticle Miceller Concentration (0.5, 1 and 2 g/L) into soil enhances the release of endosulfan. Surfactin produced from Bacillus subtilis recorded maximum (91.5%) recovery. The observed order of recovery being surfactin > Tween 80 > Triton X-100. The result suggests that surfactants could help in the remediation of soils polluted by pesticides.  

آمار یکساله:  

بازدید 20364

دانلود 15375 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

مبینی مریم | بزرگی فرزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  90
 • صفحات: 

  44-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  903
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

مقدمه: استخوان سازی هتروتوپیک (Heterotopic ossification) به ایجاد استخوان در خارج سیستم اسکلتی اطلاق می شود. اندوسولفان (endosulfan) یک سم آفت کش از خانواده ارگانوکلرین (organochlorine) است که در صورت ایجاد مسمومیت، علایم سمیت نورولوژیک آن غالب بوده و به صورت کاهش هوشیاری، تشنج منتشر و بحران صرعی (status epilepticus) تظاهر می کند. مواردی از وقوع استخوان سازی هتروتوپیک، به دنبال حوادث نورولوژیک و مسمومیت وجود دارد ولی بر اساس اطلاعات موجود، ایجاد این مشکل به دنبال مسمومیت با اندوسولفان تاکنون گزارش نشده است.معرفی بیمار: بیمار مرد 44 ساله ای است که به علت درد لگن و اختلال در راه رفتن مراجعه کرد. بیمار 4 ماه قبل به دنبال مسمومیت با سم اندوسولفان دچار تشنج مکرر و کاهش سطح هوشیاری در حد کما گردیده بود. در رادیوگرافی بیمار شواهد استخوان سازی هتروتوپیک مشاهده گردید.نتیجه گیری: با توجه مرگ و میر و ناتوانی بالای مسمومیت با اندوسولفان و با توجه به این که آنتی دوت (antidote) موثری برای آن وجود ندارد، محدودیت دسترسی به سم همراه با درمان فوری مسمومیت، شامل درمان ضد تشنج توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 903

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

POURMIRZA A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  161-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22484
 • دانلود: 

  21881
چکیده: 

Toxic effects of malathion and endosulfan to fertile chicken eggs were determined. Injection of 1.25, 2.5, 5.0 and 10.0 mg/egg of malathion into yolk sac of fertile eggs prior to incubation caused mortality of 10.0, 30.0, 83.33 and 93.33% respectively. Similar trend was observed with injection of endosulfan doses. Malathion and endosulfan at 1.25 mg/egg caused no pronounced LD50 increase in mortality as compared to control groups. The LD50 values for these insecticides proved malathion to be more toxic than endosulfan. The hypothesis that the dose response of viable embryo fitted a linear regression line was statistically acceptable. Combination of malathion and endosulfan increased the mortality rate as compared with either one alone. With either compound, an increased dose generally resulted in a decrease in embryonic body weight.

آمار یکساله:  

بازدید 22484

دانلود 21881 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (مسلسل 47)
 • صفحات: 

  117-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4434
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از حشره کشها و کرم کش های قوی ارگانوکلره مورد استفاده در کشاورزی، آندوسولفان است که مصرف آن تاثیر زیادی در کنترل حشرات دارد. این سم در انسانها و حیوانات از طریق خوراکی، استنشاقی و پوستی قابل جذب است. سم ارگانوکلره آندوسولفان در کشتزارها به طور گسترده استفاده می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر سم مزبور بر صفات تولید مثلی جنس نر بود.روش بررسی: در این تحقیق اثر دراز مدت آندوسولفان  %35Ecروی برخی پارامترهای تولید مثلی جنس نر در رت های بالغ بررسی گردید. بدین منظور 40 عدد رت نر مورد آزمایش به پنج گروه تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ ماده ای دریافت نکرد. گروه دارونما محلول نمکی %0.9 گروه تجربی 1، 2 و 3 به ترتیب آندوسولفان با دوز 5mg/kg،10  و 20 هر سه روز یکبار به مدت 21 روز از طریق گاواژ دریافت کردند. در پایان آزمایشها، موشها با کلروفرم بیهوش شده، خونگیری از قلب انجام گرفت و هورمون های FSH،LH  و تستوسترون با روش های استاندارد آزمایشگاهی ارزیابی گردیدند. سپس موشها کشته شدند و بیضه ها همراه اپیدیدیم خارج و خصوصیات مورفولوژیک اسپرمها مطالعه شدند. نتایج بدست آمده با نرم افزار SPSS و با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه در سطح P<0.05 ارزیابی شد.نتایج: به دنبال تجویز آندوسولفان میزان هورمون های جنسی نر شامل LH و FSH افزایش معنی دار نشان داد (P<0.05). در صورتی که هورمون تستوسترون دارای کاهش معنی دار است. پارامترهای تولید مثلی نظیر تعداد و حرکت اسپرم و وزن بیضه ها کاهش معنی داری (P<0.05) نسبت به گروه کنترل داشتند.نتیجه گیری: آندوسولفان دارای اثرات قابل ملاحظه ای بر شاخص های تولید مثلی دارد و می تواند باعث آسیب های جدی گردد. این سم اثرات نامطلوبی بر حرکت و تعداد اسپرمها گذاشته و با تغییر در غلظت هورمونها سبب ناباروری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4434

دانلود 298 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  26-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  587
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

زمینه و هدف: آندوسولفان به عنوان یک حشره کش و کرم کش ارگانوکلره استفاده وسیعی در کنترل حشرات دارد. این سم در انسان ها و حیوانات از طریق خوراکی، استنشاقی و پوستی قابل جذب می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سم ارگانوکلره آندوسولفان بر پارامترهای خونی در موش صحرایی انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی به پنج گروه تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ ماده ای دریافت نکرد، گروه دارونما سرم فیزیولوژی و گروه تجربی 1، 2 و 3 به ترتیب آندوسولفان با دوز 5، 10 و 20 میلیگرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن هر سه روز یکبار به مدت 21 روز از طریق گاواژ دریافت کردند. در پایان آزمایشات موشها با کلروفرم بیهوش شده، خونگیری از قلب انجام گرفت و فاکتورهای خونی با روش های استاندارد آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها به کمک آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و دانکن تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد، میزان گلبول های سفید و مونوسیت ها، افزایش معنی دار (P<0.05) و گلبول های قرمز، لنفوسیت ها و پلاکت ها در گروه های تجربی کاهش معنی داری (P<0.05) نسبت به گروه کنترل داشتند.نتیجه گیری: آندوسولفان در دراز مدت اثرات قابل ملاحظه ای بر فاکتورهای خونی داشته که می تواند باعث آسیب های جدی و حتی کم خونی و بیماری های مرتبط گردد و لذا در مصرف آن بایستی احتیاط کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 587

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  69-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  1003
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

این تحقیق به منظور تعیین غلظت نیمه کشنده حشره کش ارگانوکلره آندوسولفان، تعیین محدوده کشندگی و تعیین مقدار حداکثر غلظت مجاز سم و بررسی علایم رفتاری و ضایعات بافتی ناشی از تاثیر سم بر روی برخی اندامهای حیاتی در بچه فیل ماهی (Huso huso) انجام پذیرفته است. حشره کش آندوسولفان (امولسیون 35 درصد) به روش ساکن و براساس روش استاندارد (OECD) روی 150 عدد بچه فیل ماهی با وزن 3 تا 5 گرم در درجه حرارت 1±24 درجه سانتی گراد، طی چهار روز و در شرایط محیطی ثابت (در آزمایشگاه) به منظور تعیین غلظت نیمه کشنده آن مورد آزمایش قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از برنامه های Quatropro و spss پردازش شده و با استفاده از معادله خطی ضریب همبستگی،LC  روزهای مختلف تا 96 ساعت پس از قرار گرفتن ماهیها در معرض سم تعیین گردید.نتایج حاصله نشان داد که میزان LC50 در فواصل زمانی 24، 48، 72 و 96 ساعت بترتیب 0.0063، 0.0016، 0.0006 و 0.0003 میلی گرم در لیتر می باشد. محدوده کشندگی با حداقل 0.001 و حداکثر 0.0025 میلی گرم در لیتر تعیین شد. همچنین حداکثر غلظت مجاز سم (MATC) برای فواصل زمانی 24، 48، 72 و 96 ساعت بترتیب 0.00063، 0.00016، 0.00006 و 0.00003 میلی گرم در لیتر تعیین گردید.در بررسی ضایعات ناشی از سم، ماهیان مسموم از نظر بالینی علایمی از قبیل شنای غیر عادی، چرخش، تنشج شدید و افتادن به کف آکواریوم را از خود نشان دادند. همچنین ماهیهای مسموم، رنگ پریده تر بوده و دچار اختلال تنفسی شده و بویژه در غلظتهای بالای سم در فاصله زمانی کوتاهی تلف شدند. از نظر آسیب شناسی بافتی نیز در غلظتهای بالای سم (≥1ppm)، پرخونی، تورم و جدا شدن لایه پایه رشته های آبششی، پرخونی و نکروز بافت کلیوی، پرخونی عروق، دژنرسانس سلولهای کبدی و تا اندازه ای نکروز کبدی در ماهیان مورد آزمایش مشاهده گردید. با توجه به نتایج (<0.1) LC50 و محدوده کشندگی، آندوسولفان را برای بچه فیل ماهی باید در دسته سموم «خیلی زیاد سمی» (Very High Toxic) در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 1003

دانلود 179 استناد 7 مرجع 1
نویسندگان: 

IKPESUPP T.O. | EZEMONYE L.I.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  2395-2404
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14575
 • دانلود: 

  21048
چکیده: 

Objective: The toxic effects of sublethal concentrations of endosulfan on Oreochromis niloticus was examined using bioaccumulation and histopathology studies of the liver as toxicological endpoint.Methods: The Organization for Economic Cooperation and Development #407 recommended static renewal bioassay was employed during the test. The test fish were exposed to sub-lethal concentrations separately for a period of 7, 14, 21, and 28 days. At the end of each exposure period the liver tissues were isolated and analyzed using high performance liquid chromatography for bioaccumulation study, while alterations observed in exposed fish were determined in the laboratory by light microscopy using standard technique of Haematoxylin and Eosin staining.Results: No mortalities occurred in any group during the test. The severity of the histological alterations observed in the liver of the treated fish reflects the concentrations of the toxicant, level of depuration and exposure durations. An indication that the regulating mechanisms of the liver has been overwhelmed resulting in the structural damages. The findings showed that the body could be liberated of contaminants after longer exposure period however, the effects on the body’s tissues remain lethal.

آمار یکساله:  

بازدید 14575

دانلود 21048 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  Supplement 1
 • صفحات: 

  120-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9156
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Recently use of endosulfan has aroused a great concern among clinical and basic neuroscientists as besides adult population even the children residing in some areas of touristic state of Kerala, India which are under constant spraying of endosulfan had shown symptoms of CNS dysfunctioning including cerebral palsy, retardation of mental and physical growth, epilepsy and various congenital anomalies. In spite of several studies demonstrating neurotoxic potential of endosulfan, very little is known about the mechanism of its neurotoxicity. In the present study an attempt has been made to delineate the mechanism by which endosulfan a chlorinated hydrocarbon insecticide exerts its neurotoxic potential at cellular level using PC12, a dopaminergic cell line. Cells exposed to endosulfan (0-100 mM) for 1, 24 and 48 h showed significant loss in cell viability /mitochondrial functioning in a dose- and time- dependent manner following MTT assay and LDH leakage assessment. An oxidative stress mediated neurotoxicity was evident where endosulfan (1uM, a non cytotoxic concentration) exposure is accompanied by increase in lipid peroxidation and lowering in antioxidant defense as malonaldehyde (MDA), a product of lipid peroxidation was enhanced by 49 and 62% following 24 and 48 hours endosulfan exposure. A decrease in levels of GSH (41 & 68%) along with catalase (39 and 52%) and SOD (26 & 44%) activities was also evident 24 & 48 h post exposure. Induced expression of early response gene protein (c-Fos, P<0.001; c-Jun P<0.05 and GAP-43, P<0.05) during 1-24 h endosulfan (1 mM) exposure was accompanied by PKC activation. The present results suggest possible role of PKC/early response gene mediated oxidative injury and mitochondrial dysfunction in endosulfan neurotoxicity.

آمار یکساله:  

بازدید 9156

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: PESTICIDES WITH COMPLEX STRUCTURE HAVE HIGH PERSISTENCE IN ECOSYSTEM AND BIOSPHERE. PESTICIDES HAVE DANGEROUS EFFECTS ON FARMLANDS, HUMAN AND NATURAL RESOURCES.METHODS: IN THIS STUDY FOR ISOLATION OF PESTICIDE-DEGRADING BACTERIA (endosulfan) SOIL SAMPLES WERE COLLECTED FROM PISTACHIO GARDENS IN KERMAN PROVINCE. COLLECTED SOIL SAMPLES WERE ENRICHED IN BUSHNELL HASS MEDIUM WITH THIS PESTICIDE AS ONLY CARBON AND ENERGY SOURCE. ISOLATED BACTERIA WERE IDENTIFIED BY AMPLIFICATION OF 16S RDNA GENE BY PCR AND SEQUENCING. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
litScript