نتایج جستجو

2063

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

207

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  2330-2339
تعامل: 
 • استنادات: 

  57
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  2646
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 2646 استناد 57 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: ANABOLIC STEROIDS MAINLY USED BY ATHLETES IN SUPRAPHYSIOLOGICAL DOSES FOR IMPROVEMENT OF MUSCLE PERFORMANCE, MAY AFFECT PAIN PERCEPTION AND opioids-INDUCED ANALGESIA…

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  522-527
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  692
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

سابقه و هدف: هورمون های جنسی می توانند درک درد را در جنس نر و ماده تغییر دهند. در رابطه با نحوه عمل هورمون های جنسی نر و ماده بر درک درد اطلاعات کافی وجود ندارد. هدف این مطالعه بررسی میزان تاثیر اوپیوئیدهای درون زا بر درک درد در موش های سوری نر و مراحل مختلف سیکل جنسی ماده (پرواستروس، استروس، مت استروس و دی استروس) می باشد. مواد و روش ها: در مطالعه پژوهشی حاضر از موش سوری نر و ماده بالغ (در مراحل محتلف سیکل جنسی) با وزن 3±30 گرم در گروه های کنترل، شاهد تزریق و دریافت کننده نالوکسان (3 میلی گرم/کیلو گرم، داخل صفاقی) استفاده شد. در همه گروه ها زمان پاسخ دهی به محرک دردناک با تست صفحه داغ ارزیابی شد. نتایج: زمان بی دردی در فاز دی استروس گروه های کنترل و شاهد تزریق موش های ماده بیشترین مقدار بوده و با فاز استروس (P<0.05) و نرها (P<0.001) اختلاف داشت. نالوکسان باعث کاهش معنی دار زمان بی دردی هم در نرها (P<0.001) و هم در فازهای پرواستروس، استروس، مت استروس و دی استروس ماده ها به ترتیب (P<0.001, P<0.001, P<0.05, P<0.001) گردید. هم چنین، نالوکسان موجب تفاوت در زمان بی دردی موش های نر نسبت به ماده ها در فاز پرو استروس و دی استروس (P<0.05) شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد بخشی از اثرات هورمون های جنسی موش های نر و ماده در مکانیسم درک درد توسط اوپیوئیدهای درون زا واسطه گری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 692

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  71-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

درد یکی از مهمترین تظاهرات بالینی اکثر بیماری ها می باشد. با وجود پیشرفت های زیاد، درمان درد و اختلالات همراه ان از چالش های پیش روی پزشکان و محققان است. نشان داده اند که بستن مجاری صفراوی (کلستاز) در حیوانات به صورت تجربی و زردی در انسان، اثر داروها روی اندام ها و گیرنده ها را تغییر می دهد. بنابراین بررسی این موضوع که وجود توام این دو (درد و کلستاز) در یک شخص میتواند تداخلی داشته باشد یا نه موضوع مهمی می تواند باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه رفتار درد فرمالینی در حیوانات نرمال و کلستاتیک می باشد. در این مطالعه تجربی از تعداد 30 سر موش سوری نر نژاد NMRI که به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند، استفاده شد. به طوری که یک گروه نرمال، یک گروه جراحی شده بدون بستن مجرای صفراوی و یک گروه جراحی شده همراه با بسته شدن مجرای صفراوی بود. رفتار درد در حیوانات نرمال و هفت روز بعد از جراحی در دو گروه ارزیابی شد. برای ایجاد رفتار درد، فرمالین 5 درصد با حجم 20 میکرولیتر به صورت کف پایی تزریق و مدت زمان لیسیدن و گاز گرفتن پنجه پای تزریق شده، در فواصل زمانی 5 دقیقه ای به مدت یک ساعت ثبت شد. نتایج نشان داد که تزریق کف پایی فرمالین یک رفتار درد دو مرحله ای ایجاد می کند. کلستاز باعث کاهش معنی دار (P<0.05) پاسخ درد حاد و کاهش غیرمعنی دار (P<0.05) درد مزمن شد. بر اساس نتایج چنین می توان پیشنهاد کرد که کلستاز اثر کاهش دهنده درد و التهاب ایجاد می کند. این اثر احتمالا به دلیل افزایش اوپیوئیدهای داخلی است.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 24 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

BERDINE H.J. | NESBIT S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  79-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3751
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3751

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  430-435
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  24579
 • دانلود: 

  8189
چکیده: 

Postoperative analgesia is one of the important basics of practical recovery after surgery. Pain relief has an important physiological advantage in preventing acute pain turning into a chronic pain and aims at early mobilization with decreasing infection, healing wound time, and hospital stay and /or hospital readmission in addition to eliminating adverse effect related to over sedation. Estimation of postoperative analgesia technique depends on the intensity of dynamic pain and the possible side effects of analgesic medications and techniques which can delay discharge. The key role in improving postoperative pain relates to three steps; 1. Patient education in the decision concerning their specific treatment. 2. Team skills and knowledge for different drugs and technique like acute pain services available towards 24 hours/ day. 3, Physician in communication with the patient is the essential point. Using low dose of opioid drug with NSAIDs or synergistic analgesia or multimodal analgesia at various points along pain pathway to support pain relief with less adverse effect is becoming increasingly common for post-operative pain relief.

آمار یکساله:  

بازدید 24579

دانلود 8189 استناد 455 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

DEMSKI J.

نشریه: 

ACCOUNTING REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  519-539
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4439
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4439

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BALI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  138-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4611
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4611

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

جعفری محسن | جعفری محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  - (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  88-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

اپیویید های درونزا با تاثیر بر گیرنده های اختصاصی خود مسیول بروز اعمال متنوع فیزیولوژیک هستند. مصرف حاد اپیوییدها عوارض جدی بدنبال ندارد، ولی مصرف مزمن آن ها علیرغم بروز تحمل به برخی اثرات همچون یبوست، تهوع و خشکی دهان، با اعتیاد و برخی اختلالات مغزی همراه است. از طرفی توقف مصرف مزمن این مواد نیز علاوه بر بروز سندرم قطع مصرف با علایمی همچون تعریق، اضطراب، تهوع، درد عضلانی، بی خوابی، اسهال، تشویش و گرگرفتگی، موجب برطرف شدن وابستگی روانی به اپیوییدها نمی گردد. امروزه عقیده بر این است که فعالیت های ورزشی با تحریک و ترشح اپیویید های درونزا موجب احساس سرخوشی و نشاط شده و از این طریق در پیشگیری و درمان اعتیاد موثر است. یکی از مهمترین اپیوییدهای درونزا بتااندورفین است. بتااندورفین یک نوروپپتید درون زا با خواص تخدیری است که در سیستم عصبی مرکزی و محیطی یافت می شود. علیرغم تحقیقات گسترده در زمینه تاثیر فعالیت بدنی بر بتااندورفین، شناخت کامل تاثیر انواع فعالیت های ورزشی بر بتااندورفین و سایر اپیویید های درونزا نیازمند تحقیقات بیشتری است. در این مقاله اثرات حاد و مزمن فعالیت های ورزشی بر بتااندورفین مرور شده است. تاکنون بخوبی مشخص شده که تمرینات حاد و مزمن ورزشی باعث افزایش سطح بتااندورفین می شوند. مکانیزم یا مکانیزم های تاثیر تمرینات حاد بر افزایش سطح بتااندورفین تاحدودی متفاوت از مکانیزم (های) تاثیر تمرینات مزمن ورزشی بر افزایش سطح بتااندورفین می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 4

دانلود 57 استناد 0 مرجع 15
litScript