نتایج جستجو

2902

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

291

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

تبریزی نوشین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  21
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 21

دانلود 47
عنوان: 
نویسندگان: 

ROWLANDS J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  56-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9755
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9755

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

POUR ESLAMI M.

نشریه: 

TEB VA TAZKIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  9-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15929
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Today understanding and applying the empowerment strategy is a major goal of promoting community health. In health promotion, we consider both individual and community empowerment. Individual empowerment is a process of controlling risk-taking behaviors and factors promoting unhealthy life style by taking sound and responsible decisions. At the same time, community empowerment and capacity building is one way to take responsibility of the society for its population health and well beings. For community empowerment, we need not only to support activities by certain people, institutions and organizations within the community, but also we need to decrease or eliminate discriminations and inequities in order to give this chance to people to take responsibilities for their own and the society's health and well beings. The opportunities to take such responsibility should be readily offer at homes, schools, workplaces and the other settings within the community. The process of empowerment Therefore, is a community action, which enhance people, organizations and institutions participation; improve healthy public policies and quality of life of people and ultimately end up with equity and development of the community. There is a difference between individual and community empowerment. Individual empowerment backs to the man action to make healthy and responsible decisions in order to control the risk-taking behaviors, while, community empowerment means the action of all institutions and organization within the community to increase the chance of controlling the health determinants as well as the factors affecting the health and well beings of society. The main goal of community empowerment is to increase the quality of life and promoting healthy life style. There is a question of whether similar to western world that the health promotion has changed dramatically the life style of society, could be effective in less developed countries? WHO has recently developed useful data on such effectiveness via individual and community empowerment. The data shows many communities were able to decrease the rate or control many communicable and non-communicable diseases such as, TB, Malaria, AIDS, CVDs, Diabetes, Intentional and Non-intentional injuries, Accidents, etc. WHO also provided data on the effectiveness of empowering people and community to decrease inequities and increase the welfare of societies. The future will show such effectiveness in less developed and under developing countries.

آمار یکساله:  

بازدید 15929

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SADIK L.

نشریه: 

JOURNAL OF EXTENSION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  345-349
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9622
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9622

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  16-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  3371
 • دانلود: 

  799
چکیده: 

مقدمه: توانمندی دوران بارداری به عنوان احساس رضایت، افزایش استقلال، بهبود تعامل بین دیگران و محیط و افزایش خودبخودی انرژی روانی برای دستیابی به بارداری و زایمانی موفق تعریف می شود. آموزش های دوران بارداری زنان را برای تطابق بهتر در مقابل تغییرات فیزیکی و روانی بدنبال بارداری و کسب تجربه یک زایمان رضایت بخش توانمند می کند.هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین توانمندی زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت های دوران بارداری در شهر تنکابن صورت گرفت.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است که بر روی 200 زن باردار که جهت مراقبت های دوران بارداری به مراکز بهداشتی درمانی شهر تنکابن در سال 1392 مراجعه کرده بودند، انجام گرفته است. مادران باردار شرکت کننده در پژوهش حداقل سواد خواندن و نوشتن را داشتند و هیچ مشکل پزشکی یا مامایی قابل توجه نداشتند که بارداری آنان را تحت عنوان حاملگی پرخطر معرفی کند، نداشتند. افراد سابقه سزارین قبلی نداشته و تمایل خود را جهت شرکت در مطالعه اعلام کرده بودند. نمونه گیری به روش خوشه ای انجام شد، سپس به طور تصادفی 2 مرکز از خوشه ها انتخاب شد و در این دو مرکز کلیه زنان باردار مراجعه کننده جهت انجام مراقبت های بارداری که دارای مشخصات یاد شده بودند، پس از کسب رضایت کتبی مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که در دو قسمت تدوین گردید. قسمت اول مشخصات فردی و مامایی و قسمت دوم پرسشنامه توانمندی زنان باردار Kameda بود. پرسشنامه توانمندی زنان باردار دارای 27 سوال در 5 بعد می باشد که شامل ابعاد خودکارآمدی با 6 سوال، تصویر از آینده 6 سوال، عزت نفس 7 سوال، حمایت و تایید از طرف دیگران 4 سوال و لذت اضافه شدن یک نفر به خانواده با 4 سوال می باشد و براساس معیار درجه بندی لایکرت، از کاملا مخالف تا کاملا موافق با نمره ای از 1 تا 4 پاسخ داده شده و حداقل نمره 27 و حداکثر نمره 108 به آن تعلق می گیرد. از میانگین نمره به منظور قضاوت استفاده می شود.اطلاعات آماری با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آنالیز واریانس (با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها) و در سطح معنادار آماری 95 درصد و مقدار خطای 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جمع آوری داده ها پس از تایید طرح در شورای پژوهشی دانشگاه آزاد تنکابن انجام گرفت.نتایج: براساس یافته های این تحقیق میانگین سن واحدهای مورد پژوهش 26.38±3.76 سال بود. 36 درصد زنان در سه ماهه اول بارداری بودند. اکثریت زنان باردار (%55.55) بارداری نخست خود را تجربه می نمودند و دارای تحصیلات دبیرستانی (%40)، خانه دار (%90.5) و حاملگی خواسته (%79.5) بودند.یافته های مطالعه نشان داد میانگین و انحراف معیار نمره توانمندی 78.74±6.71 (حداقل نمره برای کل مقیاس 27 و حداکثر 108) می باشد و در میان ابعاد توانمندی بیشترین میانگین امتیاز مربوط به بعد عزت نفس (19.19±1.82) و کمترین امتیاز مربوط به بعد حمایت و تایید از طرف دیگران (12.70±1.59) و لذت اضافه شدن یک نفر به خانواده (13.66±1.79) بود. همچنین یافته ها نشان داد بین تحصیلات مادر و نمره توانمندی ارتباط آماری معنادار وجود داشت (p=0.03) از طرفی بین علاقه به ادامه بارداری و توانمندی ارتباط معنادار آماری دیده شد (P=0.005). بین سایر متغیرها مانند سن بارداری، سن مادر، تعداد بارداری، شغل مادر، حمایت های همسر، سطح درآمد و خواسته بودن حاملگی با امتیاز کل توانمندی اختلاف معنادار آماری وجود نداشت.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه می تواند در ارزیابی مراقبت های دوران بارداری، برنامه ریزی و برگزاری کلاسهای آموزش آمادگی زایمان و افزایش سطح توانمندی زنان باردار موثر باشد. با توجه به نقش آموزش در ارتقای توانمندی زنان پیشنهاد می شود تاثیر کلاس های ترویج زایمان طبیعی در توانمندی زنان باردار در مطالعات بعدی مد نظر قرار گیرد. آموزش دوران بارداری احساس شادی، خوشحالی در خانواده، توانایی رویارویی با شرایط جدید، سلامت مادر و نوزاد، افزایش اعتماد بنفس، رضایت از بچه دارشدن، مشارکت فعال اعضاء خانواده در حفظ سلامت و بهبودی خانواده و توانایی سازگاری و رویارویی با مشکلات و پذیرش مسوولیت های زندگی را به همراه دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3371

دانلود 799 استناد 490 مرجع 2
نویسندگان: 

SEIBERT SCOTT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  332-349
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7164
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7164

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  103
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1263-1271
تعامل: 
 • استنادات: 

  28
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1242
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1242 استناد 28 مرجع 0
نویسندگان: 

TANEJA SONIA | PRYOR MILDRED GOLDEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10591
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10591

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SCARNATI J.T. | SCARNATI B.J.

نشریه: 

TQM MAGAZINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  110-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4582
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4582

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  29-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1619
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور بررسی رابطه ویژگی های شغل با توانمندسازی روان شناختی کارکنان و پیش بینی توانمندسازی روان شناختی بر اساس ویژگی های شغل تحقیقی از نوع توصیفی و به روش همبستگی در بین کارکنان بانک کشاورزی شهر تهران در سال 1384 با حجم نمونه 328 نفر (از جامعه آماری 2208 نفر) انجام شد. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده شد. پایایی ابزارهای اندازه گیری برای پرسشنامه ویژگی های شغل 0.89 و برای پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی 0.90 به دست آمد. برای تحلیل و تعیین رابطه متغیر مستقل با متغیر وابسته و پیش بینی تغییرات از روش های همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه بهره گیری به عمل آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین ویژگی های شغل و توانمندسازی روان شناختی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. ویژگی های شغل می توانند توانمندسازی روان شناختی کارکنان را پیش بینی کنند. از میان ویژگی های شغل ویژگی معناداری شغل بیشترین سهم %69) از (%71 را در پیش بینی تغییرات توانمندسازی روان شناختی نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1619

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
litScript