نتایج جستجو

7575

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

758

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SMITH P.C. | MCTIER K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  335-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  13322
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13322

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

LACLAIR J.A.

نشریه: 

MCKINSEY QUARTERLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5490
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5490

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

HASANZADEH ASHRAF

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS RESEARCH WAS CARRIED OUT BY AIM OF STUDYING TRAINING OF STAFF IN REGARD TO EMPOWERMENT OF STAFF IN MARAND EDUCATION DEPARTMENT. THIS RESEARCH IS APPLIED AND DESCRIPTIVE-SURVEY IN REGARD TO AIM AND NATURE, RESPECTIVELY.THE POPULATION INCLUDES ALL STAFF OF EDUCATION DEPARTMENT IN MARAND THAT THEY ARE 60 PERSONS. THIS SAMPLING WAS ALL ENUM. DATA HAS BEEN COLLECTED BY STANDARD TRAINING QUESTIONNAIRE AND THE ASPRYSR EMPOWERMENT.THE RESULT OF ANALYZING THE MAIN HYPOTHESIS SHOWS THAT TRAINING OF STAFF PLAYS EFFECTIVE ROLE IN EMPOWERMENT OF STAFF.THE FIRST AND SECOND SUB-HYPOTHESIS SHOWS THAT TRAINING STAFF HAS EFFECTIVE ROLE ON SENSE OF COMPETENCY AND FEELING OF FREE OPERATION (LATITUDE), RESPECTIVELY.ALSO, THE RESULT OF THIRD SUB-HYPOTHESIS IS THE EFFECTIVE ROLE OF TRAINING IN CREATING SENSE OF EFFECTIVENESS. THE RESULT OF FORTH SUB-HYPOTHESIS SHOWS THAT TRAINING OF STAFF HAS EFFECTIVE ROLE ON FEELING SIGNIFICANTLY IN THEM AND FINALLY, THE FIFTH SUB-HYPOTHESIS REPRESENTS EFFECTIVE ROLE OF TRAINING IN INCREASING STAFF’S CONFIDENCE.

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  57-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

آوای کارکنان دانشی یکی از موضوعات مهمی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما شواهدی که نشان دهنده مکانیسم های مختلف آوا به شکل جامع و یکپارچه باشد وجود ندارد. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش ارایه الگوی آوای کارکنان دانشی در شرکت گاز شیراز می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، کیفی از نوع نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه مورد پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و کارکنان شرکت گاز شیراز می باشد. گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی با 15 نفر از خبرگان با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گردید و برای تحلیل داده ها از نرم افزار اطلس تی 8 استفاده شده است. سرانجام، در مرحله کدگذاری انتخابی 11 مقوله نهایی و 44 کد انتخاب گردید. برای اطمینان از روایی و پایایی پژوهش، یافته ها به تایید مصاحبه شوندگان رسید. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین مولفه های آوای کارکنان دانشی در دو سطح سازمانی (مدیریت، ارتباطات، جو و محیط آوایی، ویژگی های شغل، منابع انسانی، ساختار سازمانی) و سطح فردی (انگیزه، شخصیت، گروه و تیم) قرار می گیرد. مهم ترین عامل در سطح سازمانی، مدیریت و در سطح فردی، انگیزه می باشد. در نهایت مدل آوای کارکنان دانشی ترسیم گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  33-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

ادراک کارکنان از رفتارهای سیاسی مدیران، می تواند منجر به نگرش منفی آن ها نسبت به سازمان شود. این نگرش منفی نیز می تواند پیامدهایی را همچون کاهش تعهد کارکنان نسبت به سازمان داشته باشد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه های حضوری در دو شرکت ایرانی با 245 نمونه آماری جمع آوری و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد. بر اساس نتایج حاصل، متغیر میانجی بعد شناختی بدگمانی سازمانی در رابطه میان ادراک از رفتارهای سیاسی با تعهد هنجاری و تعهد مستمر مشاهده گردید. از این رو پیشنهاد می شود که مدیران سازمان ها مراقب رفتارهایی باشند که ممکن است کارکنان برداشت سیاسی بودن از آن ها کنند، زیرا تبعات منفی آن می تواند نهایتاً منجر به کاهش جنبه هایی از تعهد سازمانی کارکنان شود.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  27-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  365
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان از طریق تاثیر ابعاد عدالت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه اصفهان می باشد. در این پژوهش رهبری اخلاقی به عنوان متغیر مستقل و توانمندسازی روانشناختی به عنوان متغیر وابسته و ابعاد عدالت سازمانی بعنوان متغیر میانجی می باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش و روایی سازه آن نیز با بهره گیری از معادلات ساختاری مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه اصفهان است. جمع آوری اطلاعات نیز با روش نمونه گیری تصادفی صورت گرفته است. پس از استخراج داده های مربوط به پاسخ های گروه مزبور و پیش برآورد واریانس حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد که تعداد 220 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین برای تعیین همبستگی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و PLS استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها منجر به تایید همه فرضیه های پژوهش گردید: رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ رهبری اخلاقی بر عدالت توزیعی تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ رهبری اخلاقی بر عدالت رویه ای تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ رهبری اخلاقی بر عدالت مراوده ای تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ عدالت توزیعی بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ عدالت رویه ای بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر مثبت و معنادار دارد و در نهایت عدالت مراوده ای بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 365

دانلود 77 استناد 0 مرجع 5
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  59-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  6837
 • دانلود: 

  2541
چکیده: 

یکی از متغیرهای تاثیرگذار در بهبود عملکرد و بقای سازمان ها خلاقیت است. از این رو محققان بسیاری به بررسی عواملی پرداخته اند که بر خلاقیت کارکنان تاثیرگذار است، از میان این عوامل، رهبری یکی از مهم ترین آن هاست. هدف این مقاله بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا و خلاقیت است. در این مقاله علاوه بر رابطه مستقیم سبک رهبری تحول گرا و خلاقیت، عوامل واسطه ای که در این تاثیر نقش به سزایی دارند مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق از نوع توصیفی بوده و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که سبک رهبری تحول گرا یکی از عوامل موثر و زمینه ساز مهم برای خلاقیت کارکنان و سازمان هاست. رهبران تحول گرا از طریق تقویت انگیزش درونی، تحریک عقلانی، توانمند سازی روان شناختی، حمایت از نوآوری و آزادی نسبی، ایجاد چشم انداز، تشویق و به چالش کشیدن، می توانند خلاقیت کارکنان خود را افزایش  دهند. چالش کار، حمایت مدیر، آزادی کاری و نفوذ مدیر، عواملی هستند که در رابطه بین رهبری تحول گرا و خلاقیت نقش واسطه ای ایفا می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 6837

دانلود 2541 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

کیایی مجتبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  768
 • دانلود: 

  513
چکیده: 

سازمانهای امروزی به منظور بقا و موفقیت به دنبال یافتن راه های جدیدی برای رقابت در بازار هستند. فناوری پیشرفته، محصولات و خدمات با کیفیت، به کارگیری نیروی کار متنوع و درک نیازهای مشتری و بازار از مهم ترین چالش هایی هستند که سازمانها با آن مواجه اند. در برابر چنین چالش هایی توانایی تغییر یکی از ویژگی هایی است که نقش به سزایی در پیشرفت سازمانها ایفا می کند. اصطلاح چابکی سازمانی پارادایم جدیدی به مفهوم توانایی واکنش به هنگام و موفقیت آمیز در برابر تغییرات محیطی است که از سال 1991 در عرصه رقابت بین سازمانها مطرح شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم و ابعاد چابکی سازمانی، برخی از مدل های ایجاد چابکی سازمانی به همراه ویژگی های کارکنان چابک مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 768

دانلود 513 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور رفتار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  17 (ویژه مقالات مدیریت 6)
 • صفحات: 

  15-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  810
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر شناسایی نیازهای کارکنان ناجا و تعیین اهمیت و اولویت این نیازها بود. 3917 نفر از کارکنان ناجا در سطح کشور پرسشنامه نیازها را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون خی دو نشان داد که نسبت های متفاوتی از کارکنان در سطح هر یک از نیازهای پنج گانه قرار گرفته اند (p<0.001). نتایج یک هرم معکوس را نشان داد. بیش ترین درصد کارکنان اولویت نیازشان در سطح نیازهای رده بالا (خودشکوفایی، احترام، اجتماعی) و درصد کمی از کارکنان اولویت نیازشان در سطح نیازهای رده پایین (ایمنی و فیزیولوژیکی) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 810

دانلود 258 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

فرضی نکیسا | فرخیان فروزا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  43-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  414
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

زمینه فعالیت صنایع، ایجاد کننده بحران های گسترده زیست محیطی پذیرفته شده ای در سطح جهان هستند که علم به تنهایی برای حل مسائل زیست محیطی کافی نخواهد بود. از آن جا که جهت گیری اخلاقی نیروی انسانی شاغل در این بخش می تواند یک عامل تعیین کننده در رفتار با محیط زیست باشد، از این رو، تحقیق حاضر با هدف سنجش اخلاق زیست محیطی کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان به اجرا درآمد. روش روش تحقیق توصیفی از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری شامل 790 کارمند شرکت فولاد اکسین خوزستان بود که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان و اعمال روش نمونه گیری تصادفی ساده، 259نفر مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل از آماره های توصیفی به همراه آزمون تی مستقل و آزمون آنووا استفاده گردید. اطلاعات بدست آمده با نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نتایج حاصل از آزمون تی مستقل و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه، عدم تفاوت معناداری بین متغیرهای مستقل؛ جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه کار، سن و سطوح مختلف درآمد و میزان برخورداری آنان از اخلاق زیست محیطی نشان داد. نتیجه گیری نتایج این تحقیق بیانگر نوعی وجود تعهد اخلاقی برای حفظ محیط زیست نزد هر دو گروه زنان و مردان بوده است. و هم چنین کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان از زمینه اخلاقی بسیار مطلوبی در تبیین رفتار درست با محیط زیست پیرامون برخوردار بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 414

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
litScript