نتایج جستجو

12504

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1251

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  29-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعیین مولفه های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهی از دید صاحب نظران آموزش عالی، کارفرمایان و صاحب نظران حوزه اشتغال و دانش آموختگان مشغول به کار بود. طرح این پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی و ابزار مورداستفاده در بخش کیفی مصاحبه های عمیق و مقایسه مداوم یافته ها با متون ادبیات پژوهش بود. جامعه آماری بخش اول-کیفی، شامل اساتید و صاحب نظران آموزش عالی، صاحب نظران حوزه اشتغال و کار و دانش آموختگان مشغول به کار و روش نمونه گیری در این بخش هدفمند و نظری بود که با روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شد. بخش کمی شامل اساتید و هیئت علمی دانشگاه های شهید بهشتی و دانشگاه تهران بودند که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده های کمی در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی، آزمون تی استودنت، تحلیل واریانس عاملی، تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. روایی محتوایی مصاحبه ها و پرسشنامه، ابزارهای مزبور بر اساس نظرات متخصصین برنامه درسی و صاحب نظران آموزش عالی بررسی و پس از تائید مورداستفاده قرار گرفت. اعتباریابی مصاحبه با استفاده از معیارهای چهارگانه گابا و لینکلن (1994) و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون کرونباخ 92/. تائید گردید. در این پژوهش 66 مولفه ی اشتغال پذیری شناسایی شد که با مقایسه یافته ها با ادبیات پژوهش به 16 مقوله کاهش پیدا کرد و درنهایت در قالب سه مقوله اصلی دانش و مهارت اکادمیک، دانش و مهارت های مرتبط با محیط کار، نگرش و ویژگی های فردی دسته بندی شدند. مولفه کارگروهی و کار تیمی در راس مولفه های اشتغال پذیری شناخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1 (71)
 • صفحات: 

  41-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1109
 • دانلود: 

  521
چکیده: 

امروزه، تامین شغل مناسب و پایدار برای دانش آموختگان یکی از نگرانیهای اصلی نظام آموزش عالی هر کشوری است. موضوع قابلیت اشتغال به عنوان راهکاری نوین در سیاستگذاری و هدایت فرایندهای مرتبط در این خصوص مطرح شده است. هدف این پژوهش رتبه بندی نقش مهارتهای کلیدی منتقل شده به واسطه محتوای برنامه درسی در شکل گیری قابلیت اشتغال میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه تهران بود که به روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (1491 نفر) بودند که از میان آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 310 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با قسمتهای مختلف برای اندازه گیری سازه های مورد مطالعه بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و به روش روایی صوری تایید شد. برای بررسی پایایی نیز از مقدار آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 0.81 نشان داد پایایی مناسبی برای ابزار وجود دارد. به منظور داده پردازی از تحلیل عاملی مرتبه دوم و به روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که در شکل گیری قابلیت اشتغال هر سه بعد مورد مطالعه نقش معناداری دارد و اهمیت کسب مهارت توسعه کسب و کار بیشتر از دو مهارت توسعه فردی و مهارت آکادمیک است. لذا، توجه به محتوای برنامه درسی به گونه ای که سبب ایجاد مهارتهای توسعه کسب و کار بیشتر شود، از مهم ترین اولویتهای ایجاد کیفیت در آموزش عالی کشاورزی کشور می تواند باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1109

دانلود 521 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

SALEHI OMRAN E. | YAGHMOORI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  165-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10629
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The economical structure of the societies is highly under the changing condition and the globalization phenomenon hand in hand with the changes in the economy, industry and organizations has caused the specific skills, needed for the market, to change. The production system in the international scale emphasizes on the new skills which are needed for working in the global market. The abilities such as group working, problem solving, creating relationship, and using the computer in the models of the new organizations employment are increasingly focused on. This new flexibility seems not to relate to specific working skill, but, it is consisted of skills that are necessary for working in a big market with the vast range of the jobs. In fact these skills which are known as employability and key skills can be considered as knowledge, insight, opinions and skills which lead the individuals to activation in relation with others, moving up from one job to the other, having influential role in group working and innovation in problem solving. This research investigates the amount of market employability skills of the students of the University of Mazandaran. The method used in the research is based on the descriptive-measurement one. In this research all of the juniors of the University of Mazandaran were chosen as the statistic society. The tools used to get data are; interviewing with the industrial managers of Mazandaran province and a questionnaire prepared by the researcher which is based on the market employability skills of the province which are delivered to the students. According to this fact, by interviewing the industrial managers of the province, a list of market employability skills has been prepared and by the use of a questionnaire the amount of the students' capability of these skills has been evaluated. Due to the results of the research, the students of the University of Mazandaran from view point of the market employability skills has been found to be average. Although the results show that the major, gender and the average have no influence on the amount of the market employability skills of the students.

آمار یکساله:  

بازدید 10629

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  129-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

امروزه بحران بیکاری یک بحران جدی در بسیاری از کشورهای دنیا است. از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ارزیابی دانشجویان از مهارت های فن آوری اطلاعات خود و ابعاد قابلیت اشتغال آنها در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه تهران بود که به روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که در مجموع شامل 1491 نفر می باشد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 310 نفر به شکل تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه ای با قسمت های مختلف برای اندازه گیری سازه های مورد مطالعه بود. روایی صوری پرسش نامه با استفاده از روش پانل متخصصان تایید گردید. جهت تعیین پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر بین 0.79 تا 0.81 برای متغیرهای تحقیق نشان داد پایایی مناسبی برای ابزار وجود دارد. روش آماری مورد استفاده، مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) بود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هر سه مهارت مرتبط با توانمندی قابلیت اشتغال شامل کار گروهی، مدیریت فردی و مهارت های بنیادی، اثر معنی داری را از مهارت های مرتبط با فن آوری اطلاعات دریافت می کنند. مهارت کار گروهی در این بین بیشترین تاثیر را از مهارت های فن آوری اطلاعات می پذیرد که تا 55 درصد واریانس آن قابل تبیین است.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TOME E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  336-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6652
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6652

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  39-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  452
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

رشد تعداد دانش آموختگان دختر در سالهای اخیر و چالش ناشی از تمایل زنان برای ورود به بازار کار و کمبود فرصتهای شغلی، لزوم توجه به آموزشهای مهارتی در طی دوران تحصیلات دانشگاهی را مورد توجه قرار داده است. هدف این پژوهش تدوین الگویی مفهومی برای مهارت آموزی دانشجویان دختر دانشگاه های کشور براساس تجربه زیسته جمعی از صاحبنظران در زمینه موضوع مورد بررسی است. نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های این بررسی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از شاخص اشباع نظری از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 20 نفر از استادان، کارافرینان و دانش آموختگان زن دانشگاه ها جمع آوری و به وسیله نرم افزار کیفی Nvivo نیز بررسی شده است. نتایج تحلیل داده ها شامل 16 مقوله کلی است که در چارچوب الگوی پارادایمی در قالب شرایط علی (سیاستگذاری، منابع انسانی، فرهنگی)، راهبردها (اصلاحات فرایندی در قوانین و سیاستگذاری، اصلاحات فرایندی در منابع انسانی، اصلاحات فرایندی در اهداف و فعالیتها، اصلاحات دروندادی در قوانین و سیاستگذاری، اصلاحات دروندادی در منابع انسانی، اصلاحات دروندادی در اهداف، اصلاحات ساختاری)، زمینه (عوامل سیاسی و قانونی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و فناورانه)، شرایط مداخله گر (عوامل خرد و کلان موثر در مهارت آموزی)، پیامدها (اصلاح در بروندادهای اقتصادی و اجتماعی، اصلاح در بروندادهای فرهنگی) بر پدیده کانونی مهارت آموزی دانشجویان دختر دانشگاه ها و ارائه الگوی مهارت آموزی موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 452

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  389-411
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

با توجه به اینکه سرمایه گذاری درخور توجهی برای رشد و ارتقای سطح دانش افراد تحصیل کرده، از جمله زنان، در قالب آموزش های دانشگاهی انجام می گیرد، اهمیت موضوع اشتغال آن ها بیش از پیش آشکار می شود، زیرا با افزایش اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی می توان به نحو شایسته و مطلوب از سرمایه های انسانی کشور بهره برداری کرد. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی مهارت های تأثیرگذار بر میزان اشتغال پذیری بانوان دانش آموختة دانشگاهی است. جامعة آماری پژوهش را بانوان دانش آموختة جویای کار در استان همدان تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی سهمیه ای بود که بر حسب جمعیت آماری موجود بانوان دانش آموخته (10431 نفر) 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آماره های توصیفی و تحلیلی و کاربرد نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شد. براساس نتایج تحقیق، ارتباط مشاغل موجود در بازار کار با رشتة تحصیلی و مهارت های کسب شدة بانوان دانش آموخته در استان همدان در حد ضعیف ارزیابی شد و محتوای آموزشی دانشگاه ها پیوستگی و همپوشانی ضعیفی با نیازهای بازار کار داشتند. نتایج ضریب همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای سازگاری، مهارت های ارتباطی، مهارت های فناوری اطلاعات، تمایل به اشتغال با اشتغال پذیری دانش آموختگان زن رابطة مثبت و معنا داری وجود دارد. سایر متغیرهای مستقل تحقیق رابطة معنا داری با اشتغال پذیری دانش آموختگان نداشتند. نتایج این تحقیق نشان داد بانوان دانش آموختة استان همدان برای احراز مشاغل موجود نیازمند کسب مهارت هایی از قبیل مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت های عمومی و ارتباطی، مهارت های فردی مثل تفکر انتقادی و حل مسئله، مهارت های فنی و تخصصی و مهارت های مدیریتی و برنامه ریزی اند.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کریمی سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  124-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

هدف این پژوهش توصیفی-همبستگی بررسی رابطه ی مهارت های استخدام پذیری و سازگاری مسیر شغلی در میان دانشجویان کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 1300 تن از دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناسی رشته های کشاورزی دانشگاه های بوعلی سینا و اراک در سال تحصیلی 97-1396 بود که بر پایه ی جدول کرجسی و مورگان، 341 تن از آنان با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب به عنوان نمونه ی تحقیق گزینش شدند. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا تأیید شد. پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده از محاسبه آلفای ترتیبی برای مقیاس های اصلی پرسشنامه (در دامنه بین 80/0 تا 93/0) ارزیابی و تایید شد. داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی و مدل سازی معادله های ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مجموعه مهارت های استخدام پذیری با سازگاری مسیر شغلی رابطه مثبت و معنی داری دارند. همچنین نتایج بیانگر آن بود که مهارت های حل مسئله قوی ترین ارتباط معنی دار را با چهار زیرمجموعه سازگاری مسیر شغلی یعنی نگرانی، کنترل، کنجکاوی و اعتماد مسیر شغلی دارد. نتایج این بررسی بر اهمیت توسعه مهارت های استخدام پذیری دانشجویان به منظور تقویت سازگاری مسیر شغلی آنان تاکید می کند. بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی برای سیاستگذاران و آموزشگران در زمینه توسعه مهارت های استخدام پذیری و سازگاری مسیر شغلی ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 99 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  7-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  452
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

یکی از مواردی که امروزه در بازار کار خود را به روشنی نشان می دهد، اهمیت روزافزون مهارت های موردنیاز برای فعالیت در این بازار است. در سال های گذشته همیشه مشاهده می شد که افزایش سطح تحصیلات باعث کاهش نرخ بیکاری می شود و افراد دارای تحصیلات بالاتر، درآمد بیشتری در طول دوران زندگی خود داشته اند. اما این موضوع در طول زمان تغییر کرده است و آمارهای موجود نشان می دهند که نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی از نرخ بیکاری عمومی در جامعه بالاتر رفته است. این موضوع باعث شد تا مبحث مهارت های موردنیاز برای فعالیت در بازار کار موردتوجه قرار گیرد. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مرور ادبیات در حوزه اشتغال پذیری، مدل اولیه پژوهش استخراج شد. این مدل بر پایه سه گروه مهارتِ سخت، نرم و شناختی ایجاد شد. سپس بر اساس آن با مسئولان جذب و استخدام و کارآفرینان برخی از شرکت های فعال در بازار مصاحبه انجام شد و مشاهده شد که پس از انجام 15 مصاحبه، اطلاعات و دیدگاه های به دست آمده از نخبگان به سطح اشباع رسیده است. پس ازآن پرسش نامه روش دلفی استخراج شد و با مراجعه مجدد به این شرکت ها، دیدگاه های نخبگان برای بار دوم به دست آمد. این فرآیند چهار بار انجام شد تا این که بر روی مهارت های موردنیاز برای فعالیت دانش آموختگان دانشگاهی در بازار کار اجماع حاصل شد. 17 مهارت اصلی که از دید فعالان بازار به عنوان مهارت های اصلی موردنیاز دانش آموختگان برای ورود و فعالیت در بازار کار بودند، استخراج شدند. تحلیل ها و محاسبات در این پژوهش با استفاده از تکنیک فازی انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود در برنامه های درسی آموزش عالی به مهارت های موردنیاز برای دانش آموختگان دانشگاه ها توجه شود و این مهارت ها در چارچوب بازنگری برنامه های درسی وزارت علوم لحاظ شود. همچنین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دوره های مهارتی را بر مبنای مهارت های اشتغال پذیری از طریق دوره های کارآموزی برای دانشجویان ارائه دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 452

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DACRE POOL L. | SEWELL P.

نشریه: 

EDUCATION AND TRAINING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  277-289
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8122
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8122

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript