نتایج جستجو

4068

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

407

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KWON O.W. | CHAN K. | HAO J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  125-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  365
 • بازدید: 

  8871
 • دانلود: 

  13052
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8871

دانلود 13052 استناد 365 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

J Creat Perform Art

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  225-243
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  1496
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1496

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
نویسندگان: 

OCHSNER K.N. | GROSS J.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  242-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  14062
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14062

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GREENBERG L.S.

نشریه: 

PERS EXP PSYCHOTHER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  106-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  382
 • بازدید: 

  23541
 • دانلود: 

  15092
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23541

دانلود 15092 استناد 382 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  106-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  1161
 • بازدید: 

  6673
 • دانلود: 

  15774
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6673

دانلود 15774 استناد 1161 مرجع 0
نویسندگان: 

CISLER J.M. | OLATUNJI B.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  182-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  16419
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16419

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  215-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  3890
 • دانلود: 

  18441
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3890

دانلود 18441 استناد 403 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1524
 • دانلود: 

  419
چکیده: 

در این پژوهش که به منظور بررسی ناقرینگی فعالیت الکتریکی مغز در ارتباط با حالات هیجانی مثبت و منفی صورت گرفت، تعداد 40 نفر دانشجوی دختر 19 الی 23 ساله راست دست با شیوه تصادفی چند مرحله ای انتخاب و در حالات پایه، آرامش، شادی، اضطراب و غم با استفاده از نظر فعالیت قشر مغز بررسی شدند. داده ها با استفاده از عملیات FFT از حوزه زمان به فرکانس تبدیل شدند و یک میانگین کل برای داده های قطعات مغزی پیشانی، گیجگاهی و آهیانه محاسبه شد. داده ها با استفاده از عملیات لگاریتم بر مبنای 10، هنجارسازی شدند. یک شاخص ناقرینگی با استفاده از تفاضل میانگین قطعات راست از چپ محاسبه و با استفاده از آزمون گروههای همبسته با نقطه صفر مقایسه شد. نتایج حاکی از ناقرینگی فعالیت راست قطعه آهیانه در حالات فعال هیجانی (شادی و اضطراب) و ناقرینگی فعالیت چپ آهیانه در حالات عاطفی غیر فعال (پایه، آرامش و غم) است. ناقرینگی راست ناحیه پیشانی در حالت اضطراب نیز الگوی روی آوری- اجتناب را مبنی بر فعالیت بیشتر پیشانی راست در عواطف منفی تایید می کند. بررسی های پایه نشان می دهد که علت ناقرینگی راست در نواحی پسین در حالات شادی و اضطراب بخاطر کاهش فعالیت نواحی پسین چپ است.

آمار یکساله:  

بازدید 1524

دانلود 419 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  349-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  1094
 • بازدید: 

  3650
 • دانلود: 

  1276
چکیده: 

زمینه: مهارت کنترل عواطف به فرد می آموزد که چگونه عواطف خود را در موقعیت های گوناگون تشخیص دهد و آن ها را بروز و کنترل نماید. هدف این پژوهش هنجاریابی و کسب اعتبار و روایی درونی و بیرونی آزمون کنترل عواطف می باشد.روش ها: این مطالعه هنجاریابی با استفاده از مقیاس کنترل عواطف ویلیامز بر روی جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، پرستاران و اساتید دانشگاه در شهر کرمانشاه در سال 1391 انجام گرفته است. آزمودنی های این هنجاریابی شامل 1500 نفر (810 زن و 690 مرد) هستند که با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقیاس کنترل عواطف ویلیامز (1997) استفاده شد. مقیاس کنترل عواطف، ابزاری برای سنجش میزان کنترل افراد بر عواطف خود است. این مقیاس دارای 4 زیرمقیاس فرعی با عناوین خشم، خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های همبستگی و آلفای کرونباخ تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج همسانی درونی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ نشان می دهد مقیاس کنترل عواطف از همسانی درونی معتبری برخوردار است، همبستگی آزمون در بین خرده مقیاس های آزمون و بین سوالات پرسشنامه در سطح اطمینان 0.01 معنادار است.نتیجه گیری: اعتبار آزمون کنترل عواطف در بین دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، پرستاران و اساتید در ایران نسبتا بالا و دارای میزان قابل قبولی می باشد و سوالات آزمون با یکدیگر از همبستگی برخوردار می باشند، بنابراین سوالات این آزمون برای سنجش کنترل عواطف مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 3650

دانلود 1276 استناد 1094 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Cognition and emotion

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  523
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 523

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
litScript