نتایج جستجو

4068

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

407

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  116
 • صفحات: 

  27-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

مفهوم مکان همواره در حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی، شهرسازی و جغرافیای انسانی مورد توجه قرارگرفته است. در واقع مکان بعنوان بخشی از فضای جغرافیاییاست که از سوی فردی یا چیزی اشغال شده و در آن ارزش های حس شده تجلی می یابند. بطورقطع جوامع انسانی، بدون برنامه ریزی و در اختیار نهادن امکانات غنی و تعریف شده ی متناسب با نیازها، ارزش ها و مقتضیات زمان، نمی توانند در تعیین هویت انسان ها کارکردی مناسب ایفا نمایند. لذا با توجه به تحولات عظیم و همه جانبه ی عصر اطلاعات و ضرورت هماهنگی با این حرکت جهانی، تحقیقات در زمینه بررسی و شناخت اثرات فضای مجازی بر نحوه ادراک، دلبستگی و تعلق مردم به مکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضربر ایناعتقاد استکه کاربران فضای مجازیبراساس میزان استفاده، با اثرات مختلفیدر ارتباطبادرکفضا، مکان وابعادمختلفآن مواجه می شوند. در نتیجه با حضور در فضای شهری، معنای آن را به صورت متفاوت درک می کنند. هدفپژوهش، ارزیابی تاثیر میزان استفاده از فضای مجازی بر مولفه های تدوین شده معنای مکان شامل مولفه کالبدی، فردی، اجتماعی و عملکردی و شاخص های تعریف کننده آن ها در فضاهایشهری می باشد. بدین منظور دو فضایشهری سنتی (میدان امام) و مدرن (سیتی سنتر) شهر اصفهان باجامعه آماریمراجعین به آن ها مورد مطالعه قرار گرفته ا ند. برای برآورد نمونه آماریبااستفادهازفرمول کوکران تعداد 379 پرسشنامه با روش نمونه گیریتصادفی ساده تکمیل گردید. روش پژوهش همبستگی بوده و از آزمون های آماری کولموگراف اسمیرنف، رگرسیون و همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه، شدت و جهت رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در اثر میزان استفاده افراد از فضای مجازی، درک آن ها از معنای مکان با حضور در فضای شهری افزایش می یابد که دراین رابطه ضمن بررسی اثر افزایشی بر مولفه های چهارگانه، میزان همبستگی و تاثیرپذیری شاخص های مولفه های معنای مکان از میزان استفاده فضای مجازی در دو فضای شهری استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  195-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

مقاله ی حاضر به بررسی تأثیر متغیر جنسیت بر نگرش دانش آموزان ترکی زبان شهرستان مرند به زبان فارسی می پردازد. نگرش مجموعه ای از باورهاست که زبان آموز نسبت به اعضای جامعه زبانی مقصد و هم چنین در مورد فرهنگ خود داراست. جامعه ی آماری در این پژوهش، 400 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه در سال تحصیلی 94-93 در مرند می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی ساده است. در پژوهش حاضر، اطلاعات با استفاده از روش پرسشنامه که از دو قسمت تشکیل شده است، جمع آوری شد. به منظور حصول اطمینان از پایایی پرسشنامه، از میان روش های رایج برای جمع آوری داده ها، از روش انطباق و اصلاح شیوه های موجود استفاده شد. برای آزمون فرضیه ی پژوهش از آمار استنباطی شامل آزمون آماری T مستقل برای دو گروه جنسی دختر و پسر استفاده شد. در مقاله ی حاضر مشخص گردید که بین دو گروه جنسیتی در نگرش نسبت به به کارگیری زبان فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد. دانش آموزان دختر در مقایسه با دانش آموزان پسر دارای نگرش مثبتی نسبت به موضوع مطرح شده هستند؛ اما پسران در مقایسه با دختران نگرش مثبتی را دارا نیستند. در زمینه ی تأثیر نگرش دو گروه جنسی بر استفاده از زبان فارسی چنین استنباط شد که نگرش مثبت دختران باعث می شود آن ها در اغلب موقعیت ها از زبان فارسی استفاده کنند؛ در حالی که دانش آموزان پسر در موقعیت های مشابه ترجیح می دهند از زبان مادری خود، یعنی ترکی آذری، بهره ببرند.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SADEGHI KARIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13730
 • دانلود: 

  8418
کلیدواژه: 
چکیده: 

As we are approaching the summer, I am pleased to write to you with the announcement of the publication of a new issue of IJLTR. While most of my colleagues in other parts of the world have almost ended their spring semester and are starting to enjoy the summer holiday after a few final days of scoring and grading, here in Iran we are still running classes with exams to start soon. As an editor, even when the exams are over and you are entitled to enjoy the summer break, there is the duty of preparing the next issue of the journal which means that journal editors have essentially no break whether between the semesters or after them. What makes an editor survive such break-less life is the generous moral support received from editorial team as well as readers and contributors. All this contributes to journal growth which in turn is a strong motivation for the team to move forward more steadily. For the last several issues of IJLTR, I had the honour to share with you a new achievement of our publication, form being promoted to Q1 in Scopus in 2020, to ranking top in Iran and the Middle East, and the like. Indeed, IJLTR seems to have conquered all peaks last year and there is no new achievement expected; it seems that there is no higher rank than Q1 which IJLTR has once more gained in 2021 in Scimago’ s recent rankings (SJR) which was announced on the 1 st of June. Regionally, IJLTR has tanked top among 134 journals indexed in ISC (Islamic Science Citation) whose most recent JCR was recently announced. No doubt, these steady gains are a direct outcome of the quality papers published as well as invaluable academic support by the editorial team, reviewers and the journal internal staff; thank you all for playing your part so effectively and keeping IJLTR at the peak! Like all its previous issues, IJLTR’ s new issue comes out on time, 1 st of July 2021, as initially planned. In 2020 and earlier years, each issue carried seven full text articles, two book reviews and one interview. Beginning with January 2021 issue, we decided to leave out the interview to open space for one more research article, given the huge number of submissions we receive and the long list of accepted manuscripts awaiting publication. In line with the same policy and to open more space for international contributors, we decided to stop receiving submissions from our Iranian colleagues temporarily until the end of 2022. The current issue accordingly is packed with 8 original articles form Hong Kong, the UK, the USA, Australia, New Zealand, and Iran as well as two book reviews by Iranian and American reviewers. In the first paper, drawing on second language acquisition principles, Alessandro Benati presents a case for evidence-based language instruction, moving beyond methods and focusing on the key role of input. Fathi, Greenier and Derakhshan then concentrate on the role of EFL teachers’ emotion regulation in mediating the role of teacher reflection on their self-efficacy and burnout in the second paper, followed by a further focus on teachers by Bagheri and East in paper 3, where they investigate teachers’ cognitions and practices in the context of listening classes in private language schools. The next paper by Wotring, Chen and Fraser is a syllabus document analysis which looks at the alignment between learning objectives, teaching principles and curriculum policies in three East Asian contexts, followed by John Liontas and Patrick Mannion’ s argument for a place for digital story-telling in language classrooms to afford optimal learning conditions. In paper 6, Mohammadzadeh and Alavinia look at the role of motivation in task performance and analyse motivational changes during task supported instruction to seven young language learners, followed by Rahimi, Yousofi and Moradkhani’ s paper on challenges in ELT research in Iran’ s higher education system. The final research paper in the volume by Kaivanpanah, Akbarian and Salimi is devoted to vocabulary instruction where they compare differential effects of three modes of instruction (explicit, implicit and modified implicit) on its learning and retention. The books reviewed are The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching and The Routledge Handbook of Research in Applied Linguistics reviewed respectively by Kristen Fung, and Khodadust and Mohammadi. I trust the collection will fill part of your long summer days. As you enjoy reading the published work in this issue, please also watch out for our Special Issue on Online Professional Development in TESOL (edited by Jack Richards), that will appear on the 1 st of October 2021. Our 2022 special Issue will be guest-edited by Michael Byram and Petra Rauschert, and is devoted to Language Teaching, Education for Democracy and Cross-curricular Connection for which it is time to plan a submission. Moe information about all this is just a click away: ijltr. urmia. ac. ir.

آمار یکساله:  

بازدید 13730

دانلود 8418 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  72-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

زمینه و هدف: رفتارهای اخلاقی به عنوان یکی از ارزش های مهم می بایستی مورد توجه جدی تمامی گروه ها قرار گیرد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و بهزیستی روان شناختی بر رفتار اخلاقی افراد بود. روش کار: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را مصرف کنندگان صنایع مواد غذایی در استان گلستان تشکیل دادند که با توجه به عدم وجود اطلاعات کامل در مورد آمار آن ها با استفاده از فرمول آماری کوکران و جدول کرجسی و مورگان، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های رفتارهای اخلاقی لویزر (2013) شامل 15 سوال، پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (1980) شامل 18 سوال و شش بعد و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985) شامل 60 سوال بود. نهایتا از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (SEM-PLS) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بهزیستی روان شناختی بر رفتار اخلاقی تاثیری به میزان 627/0 ویژگی های شخصیتی بر رفتار اخلاقی تاثیری به میزان 394/0 دارد. همچنین مشخص شد که مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مشخص می شود ویژگی های شخصیتی و بهزیستی روان شناختی نقش با اهمیتی بر رفتار اخلاقی دارند که لازم است به این متغیرها به صورت جدی و با برنامه ریزی مناسب توجه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  195-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

Background & Aims: Addiction is one of the four world crises, along with environmental degradation, poverty and famine, war and bloodshed, and the emergence of emerging diseases, threatening the health of human societies. Drug addiction is a neuropsychiatric disorder that is associated with unpleasant habits and a strong desire to consume among its users and has caused many sufferings and calamities for many years by causing health problems for its abusers. Many people, due to the unpleasant side effects of addictive substances, its unwanted dangers, as well as the legal problems that these substances cause them over time, insist on using these substances and suffer from physical and psychological consequences by repeating their consumption pattern. . Substance abuse disorder can lead to many substance abuse patients with psychological disorders such as stress, anxiety and depression. Nervous aggression, severe mood swings, high irritability, manic, suspicious and risky behaviors, high-risk behaviors such as aggression to oneself and others, are some of the psychological effects of addiction that occur over time. In this disease, the importance of psychological therapies and coping methods (prevention) are considered as basic principles. The importance of addiction in Iran is the highest prevalence in the world with 2. 8%. The aim of this study was to evaluate the effect of hypnotherapy on impulsivity, coping styles and addiction symptoms of addicts. Methods: This quasi-experimental study was performed on 36 patients with a mean age of 29. 38 years with a standard deviation of 3. 38 in the hypnotherapy group and in a control group of 30. 77 years with a standard deviation of 4. 45 from clients referred to the Bandar Anzali Liberation Cottage Camp, with opioid use disorder in Aban to Bahman 1398. Questionnaire compilers were selected by available methods and randomly assigned to experimental and control groups. The present study was a quasi-experimental study with a pretest and posttest design with a control group. Experimental method is a set of research methods that is used to find cause and effect relationships between two or more variables. The statistical population in this study is all patients referred to the short-term and medium-term residential center (camp) of Bandar Anzali Liberation Cottage in 1398 who have opioid use disorder conditions. Second, they were eligible through a clinical interview based on DSM-5 criteria. Sampling method is available. In this way, among the clients to the short-term and medium-term accommodation center (camp) of Anzali Port Liberation Cottage, a questionnaire was provided to those who were eligible to participate in the research. And then in the second stage for sample selection, among those who received a high score in the questionnaire, 36 people (in a pilot study, a sample size of at least 15 people in each group is recommended. The group was considered) randomly assigned to two groups of 18 people (one experimental group and one control group). The experimental group underwent hypnotherapy for 8 two-hour sessions and the control group was placed on a waiting list. At the end of the intervention, the groups were retested. The method of data collection in the form of clinical interviews and questionnaires was as followsData collection tools, Barat Impulsivity questionnaire, Madsley addiction profile and Lazarus and Folkman coping styles (WOCQ) were completed with high validity and reliability before and after treatment. The experimental group underwent hypnotherapy in 8 sessions of 2 hours for 4 months. Results: The results showed that hypnotherapy reduced impulsivity, emotion-focused coping style and addiction symptoms, and increased problem-oriented coping style of addicts. Conclusion: The concept of hypnosis is reminiscent of the innumerable perceptions of non-specialist clinicians. Even the term hypnosis can be misleading because it is derived from the Greek root hypnos meaning sleep. In fact, hypnosis is not a dream, but rather a complex process that requires conscious concentration and attention. Hypnosis is a powerful tool for directing the innate abilities of imagery, imagination and attention. Many believe that the ballinger transmits hypnotic trance to the patient, or that the ballinger has the power to penetrate the patient. In fact, it is the patient who is prone to hypnosis, and the key role is to assess the patient's ability to exploit this strength and help the patient to discover and use it effectively. Patient motivation, personality style, and biological aptitude may play a role. During hypnotic trance, focused attention and visualization are enhanced and at the same time environmental awareness is reduced. This ecstasy can be induced by a hypnotist through a coded method of induction, but ecstasy can also occur spontaneously. Hypnosis and spontaneous trance are traits that vary from person to person, but remain relatively constant throughout one's life cycle. Hypnotherapy can be used as a powerful tool to orient innate abilities, imagery, imagination, attention, hypnotic inductions and involuntary indoctrination to increase the mental health of addicts.

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  173-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  485
 • بازدید: 

  956
 • دانلود: 

  608
چکیده: 

هدف: با توجه به اهمیت شناسایی عوامل موثر بر مصرف مواد به منظور طراحی مداخلاتی جهت پیشگیری و درمان، پژوهش حاضر در غالب مدلی با هدف بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظیم هیجانی در رابطه میان ابعاد ویژگی شخصیتی تکانشگری و مصرف و مصرف چندگانه مواد، الکل و دخانیات انجام شد.روش: تعداد 352 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین جمعیت عمومی 60- 18 ساله شهر تهران انتخاب و با استفاده از مقیاس رفتار تکانشی پنج عاملی، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و پرسش نامه های محقق ساخته در زمینه مصرف مواد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها بر مبنای آزمون های همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که ابعاد تکانشگری و اختلال در تنظیم هیجانی همبستگی معناداری را با مصرف و مصرف چندگانه مواد، الکل و دخانیات دارند. مدل پیشنهاد شده برای بررسی نقش واسطه ای اختلال در تنظیم هیجانی در رابطه میان ابعاد تکانشگری و مصرف مواد برازش خوبی با داده ها داشت، اما اثر اختلال در تنظیم هیجانی بر مصرف مواد به اندازه ای نبود که از لحاظ آماری معنادار شود. هیجان واهی (P<0.01، b=0.42) و فقدان تامل (P<0.01، b=0.46) بر مصرف مواد و فقدان تامل (P<0.01، b=0.27)، فوریت منفی (P<0.01، b=0.83) و فقدان پشتکار (P<0.05، b=0.13) بر اختلال در تنظیم هیجانی اثر معنادار داشتند.نتیجه گیری: اگرچه هم ابعاد تکانشگری و هم اختلال در تنظیم هیجانی همبستگی معناداری را با مصرف و مصرف چندگانه مواد، الکل و دخانیات داشتند، اما زمانی که در یک مدل به کار گرفته شدند ابعاد تکانشگری اثرات قوی تری بر مصرف مواد داشتند و نقش برجسته تری را در پیش بینی مصرف مواد ایفا می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 956

دانلود 608 استناد 485 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  20 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  237-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

سیدمحمدسعید الحبوبی، از شاعران معاصر عراق است که برخی از ادیبان نظیر سلمی جیوسی، وی را پیشوای شعر جدید عراق می دانند. دیوان وی، سرشار از هنجارشکنی های هدفمند در ساختار و فرم واژگان است. صورتگرایان، این هنجارشکنی ها را از روش هایی برای برجسته سازی شعر می دانند که به غنای ادبی متن کمک می کند و از این رو، بررسی موضوع برجسته سازی که «لیچ» آن را برپایه ی «قاعده کاهی» و «قاعده افزایی» تقسیم نموده، به عنوان ابزاری برای پربار کردن آثار شاعران، ضروری به نظر می رسد. مقاله ی حاضر، قصد دارد به روش توصیفی-تحلیلی، هنجارگریزی شاعر را در خلق جلوه هایی از زیبایی شناسی و رستاخیز واژگان بر اساس نظریه ی لیچ مورد بررسی قرار دهد. از اهداف تحقیق، آشنانمودن مشخصه های القای معنا به مخاطب به شیوه ی برجسته سازی و به فعلیت رساندن واژگان خاموش می باشد که شاعر با نامالوف جلوه دادن ترکیب های تکراری، آن را در شعر پیاده کرده است. مساله ی پژوهش در زمینه ی قاعده کاهی، این است که شاعر از عناصر علم بدیع نظیر «ایهام»، «تناسب» و «تکرار» چگونه در توصیف «چندمعنایی»، «شبکه ی معنایی» و «واج آرایی» واژگان بهره برده است؛ شاعر از نظر قاعده افزایی، به چه اشکالی از «آرکاییسم»، در ایجاد پیوند متن با فرهنگ کهن، بهره گرفته و به چه شیوه ای از واژگان علم نجوم، در ارتقای موسیقی و تصویرگری وام گیری کرده است. نتیجه ی پژوهش، به کارکرد انواع «توریه» در تبیین واژگان دوپهلو، ایجاد انگیزش مخاطب و برجسته سازی ارتباط لفظ با معنا اشاره دارد. همچنین به این نکات دست یافته که شاعر از «آرکاییسم»، به دو شکل ادبی و دینی بهره برده، از انواع اعراب در زمینه ی «نمادگرایی» و از نجوم در خلق «تصویرگری شاعرانه» استفاده کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  49-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1055
 • دانلود: 

  839
چکیده: 

به نظر می رسد هدف نهایی شهر ایرانی اسلامی، هموار کردن راه انسان به سوی قرب الهی است. از این رو، شهر ایرانی اسلامی امروزی، باید بستری مناسب برای پاسخگویی به نیازهای متنوع شهروندان باشد. در شهر ایرانی اسلامی کهن، فضاهای عمومی، همواره محلی برای تبلور وحدت امت اسلامی، برگزاری آیین های جمعی مذهبی، داد و ستد، برقراری تعاملات اجتماعی و ارتباط با محیط طبیعی پیرامون بوده اند. فضاهای عمومی تعریف شده، سرزنده، منعطف، پر رونق، دوست دار محیط زیست و دارای بار معنایی ویژه که در این تحقیق مکان نامیده می شوند. مکان هایی که آفرینش آن ها، امت اسلامی را تعریف می کند و نیاز به آن ها در شهرهای ایرانی اسلامی امروز، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. به طور حتم نمونه ی عالی اینگونه فضاها در شهرهای ایرانی اسلامی گذشته، فضا و صحن مساجد تاریخی بوده است. در واقع این پژوهش، به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه مؤلفه هایی بر شکل گیری مکان در شهرهای ایرانی اسلامی تأثیرگذارند؟ از این رو هدف اصلی این پژوهش، تحلیل ویژگی های کالبدی، معنایی و عملکردی مساجد (به عنوان عالی ترین نمونه ی مکان های عمومی در شهر های ایرانی اسلامی) به منظور شناخت مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری مکان در شهر های ایرانی اسلامی است. به این منظور دو مسجد تاریخی در شهر شیراز (مساجد عتیق و نصیرالملک) که دارای ویژگی های منحصر به فرد کالبدی-معنایی هستند؛ و یکی در گذشته پررونق و سرزنده بوده و دیگری امروزه محل برقراری تعاملات اجتماعی شهروندان به شمار می-آید؛ به عنوان نمونه های موردی این پژوهش انتخاب شده اند. همچنین پژوهش حاضر از روش تحقیق توصیفی تحلیلی در بخش تدقیق چارچوب نظری استفاده کرده و از روش های تحقیق علّی-مقایسه ای و تحلیل محتوا و شیوه های مرور اسناد تصویری و مصاحبه با خبرگان و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) به منظور رتبه بندی شاخص ها و تحلیل نمونه های موردی بهره گرفته است. نتایج نشان می دهد مؤلفه ی فرم (با شاخص های عناصر جذب کننده ی توجه، قابلیت جهت یابی و قابلیت ادراک از طریق حس های مختلف)، مؤلفه ی فعالیت (با شاخص های رفتار، زبان بدن و معاشرت-پذیری فرهنگی)، مؤلفه ی معنا و تصورات (با شاخص های خاطره انگیزی، معنویت، معانی و ارزش ها و احساس) و مؤلفه ی اکوسیستم (با شاخص های درخت و گیاه، آب، نور طبیعی و هم ساز بودن با اقلیم) بر شکل گیری مکان در شهر ایرانی اسلامی تأثیرگذارند. همچنین در این پژوهش، ضمن تحلیل نمونه های موردی بر اساس مؤلفه ها و معیار های کلیدی شکل گیری مکان، راهبرد ها و سیاست های طراحی محور جهت شکل گیری مکان در شهر ایرانی اسلامی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1055

دانلود 839 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بهبودی ریحانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1038
 • دانلود: 

  1464
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1038

دانلود 1464 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1185
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1185

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
litScript