نتایج جستجو

4068

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

407

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  796
 • بازدید: 

  4116
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4116

دانلود 17659 استناد 796 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

J Cross Cult Psychol

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1050-1074
تعامل: 
 • استنادات: 

  380
 • بازدید: 

  2136
 • دانلود: 

  14848
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2136

دانلود 14848 استناد 380 مرجع 0
نویسنده: 

TAHMASIAN MASOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  57
کلیدواژه: 
چکیده: 

emotion REGULATION (ER) IS A FUNDAMENTAL SKILL FOR PROPER SOCIAL INTERACTIONS, WHICH PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN WELL-BEING AND ADAPTIVE FUNCTIONING OF HUMAN. ER IS A CORE FEATURE OF DIFFERENT PSYCHIATRIC DISORDERS SUCH AS MAJOR DEPRESSIVE DISORDER, BORDERLINE PERSONALITY DISORDER, ...

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 57
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SILVIA P.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  57-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  394
 • بازدید: 

  13769
 • دانلود: 

  16971
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13769

دانلود 16971 استناد 394 مرجع 0
نویسندگان: 

CHEUNG H.K. | LEUNG P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  4-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  12671
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12671

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  236-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  3795
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3795

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ROBERTON T. | DAFFERN M. | BUCKS R.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  72-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1197
 • بازدید: 

  36603
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36603

دانلود 17831 استناد 1197 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  79
 • بازدید: 

  599
 • دانلود: 

  8848
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 599

دانلود 8848 استناد 79 مرجع 0
نویسندگان: 

MATSUMOTO D. | YOO S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  21337
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21337

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
نویسندگان: 

دهقانی شهرام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20-19
 • صفحات: 

  84-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  993
 • دانلود: 

  889
چکیده: 

این پژوهش، به‎منظور بررسی تفاوت های احتمالی  میان سطح «هیجان‎ابرازشده ی خویشاوندان» و «جنسیتِ بیماران» در خویشاوندانِ بیماران مبتلا به سایکوز انجام شده‎ است.روش: 125بیمار مبتلا به اختلال روان‎پریشی که به روش نمونه در دسترس انتخاب شده بودند، به دو گروه زنان (62نفر) و مردان (63نفر) تقسیم و به ‎کمک مقیاسِ‎ سطح هیجان‎ابرازشده (‍The Level of Expressed emotion)، میزان «هیجان‎ابرازشده» خویشاوندان آنان تعیین گردید. داده ‎های پژوهش به کمک روش ‎های آماری توصیفی و آزمون خی دو تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: نتایج نشان‎دادند که میان هیجان ابرازشده خویشاوندان و جنسیت بیماران تفاوت معناداری وجود ندارد. در بین مولفه های هیجان ابرازشده نیز فقط مولفه مزاحمت و مداخله گری در مادران در سطحp<0.10  دارای تفاوت معنادار می باشد. در بررسی بیشتر مشخص گردید که بین میزان تحصیلات خویشاوندان و سطح هیجان ابرازشده آنان تفاوت معنادار در سطح p<0.0001 وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 993

دانلود 889 استناد 0 مرجع 0
litScript