نتایج جستجو

10380

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1038

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MAUSS I.B. | BUNGE S.A. | GROSS J.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  146-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6844
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6844

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  207-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3188
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3188

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  339-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2013
 • دانلود: 

  1938
چکیده: 

اهداف: هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش نظم جویی فرایندی هیجانی در دشواری تنظیم هیجان در دانشجویان می باشد.روش ها: این پژوهش در مقوله طرح های آزمایشی است. بدین منظور، 20 نفر (11 زن و 9 مرد) از دانشجویان دانشگاه خوارزمی به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. افراد انتخاب شده به صورت گروهی، ده جلسه تحت آموزش راهبردهای نظم جویی هیجان قرار گرفتند و همه افراد در سه مرحله (قبل از آموزش، میانه آموزش و بعد از آموزش) به وسیله ی مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) ارزیابی شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بون فرنی با برنامه ی SPSS v18 استفاده شد.یافته ها: نتایج بیانگر این بود که آموزش نظم جویی فرایندی هیجان منجر به کاهش معنی دار در نمرات خرده مقیاس های دشواری در رفتار هدفمند (P<0.001)، فقدان آگاهی هیجانی (P<0.001) دشواری در کنترل تکانه (P<0.01)، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی (P<0.01)، عدم وضوح هیجانی (P<0.01) و عدم پذیرش پاسخ های هیجانی (P<0.05) در شرکت کنندگان شده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان گفت نظم جویی هیجان با اصلاح راهبردهای نظم جویی هیجان سازش نایافته، می تواند روش مناسبی برای پیشگیری از مشکلات ناشی از هیجان باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2013

دانلود 1938 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ROBERTON T. | DAFFERN M. | BUCKS R.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  72-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  17557
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17557

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

J Cross Cult Psychol

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1050-1074
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  769
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 769

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

TAHMASIAN MASOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

emotion regulation (ER) IS A FUNDAMENTAL SKILL FOR PROPER SOCIAL INTERACTIONS, WHICH PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN WELL-BEING AND ADAPTIVE FUNCTIONING OF HUMAN. ER IS A CORE FEATURE OF DIFFERENT PSYCHIATRIC DISORDERS SUCH AS MAJOR DEPRESSIVE DISORDER, BORDERLINE PERSONALITY DISORDER, ...

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  56
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 56 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

DADKHAH A. | SHIRINBAYAN P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  24-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  7864
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7864

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1348
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1348

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  137
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  33-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript