نتایج جستجو

53948

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5395

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LEWIN M.R. | HORI S. | AIKAWA N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  237-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  364
 • بازدید: 

  4360
 • دانلود: 

  12934
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4360

دانلود 12934 استناد 364 مرجع 0
نویسندگان: 

SKORNING M.

نشریه: 

RESUSCITATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  83
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  626-632
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  8481
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8481

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

مستانه زهرا | موصلی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  93
 • بازدید: 

  1557
 • دانلود: 

  493
چکیده: 

هدف: اورژانس پیش بیمارستانی مهمترین جزء سیستم سلامت است که با توجه به ماهیت اورژانسی خدمات آن، یک بخش حساس به اطلاعات می باشد؛ ولی اغلب سیستم های اطلاعاتی دارای چالش هایی در تأمین این اطلاعات هستند که در این مطالعه، چالش های سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی با رویکرد سیستمی مورد بررسی قرار می گیرد. روش ها: در این مطالعه توصیفی، چالش های سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی مرکز مدیریت فوریت های پزشکی استان هرمزگان با استفاده از چک لیست محقق ساخته از دیدگاه سیستمی و با در نظر گرفتن نوع سیستم اطلاعات از نظر میزان مکانیزاسیون، نوع داده ها، نوع فرایندهای پردازشی، سخت افزارها و نرم افزارها، افراد دخیل و نیز انواع گزارشات و اطلاعات خروجی سیستم مورد بررسی قرار گرفت و استخراج گردید. داده ها به صورت دستی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد مهم ترین چالش این سیستم، عدم وجود سیستم اطلاعات الکترونیکی و دستی بودن فعالیت مدیریت اطلاعات بود. همچنین، مشکل در گردآوری و ثبت انواع داده های صوتی، تصویری و متنی و عدم وجود تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری به روز جهت تبادلات الکترونیکی اطلاعات اورژانسی از دیگر چالش های این سیستم بود. نتیجه گیری: از آنجایی که سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی در این مطالعه در هیچ یک از اجزای خود از قابلیت های سیستم الکترونیکی بهره نمی برد و با توجه به پیامدهای مثبت این سیستم ها و افزایش ظرفیت اورژانس پیش بیمارستانی، بایستی برنامه ریزی جهت استفاده از این سیستم ها صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1557

دانلود 493 استناد 93 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

مقدمه: نظر به گسترش روزافزون جمعیت کلان شهرهای جهان و اهمیت توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و نیز نقش مترو در جابجایی حجم وسیعی از مسافران در شهرها، ارایه خدمات درمانی به مسافران و پرسنل آسیب دیده در حداقل زمان ممکن، جزء اهداف اصلی ارایه خدمات برتر می باشد. این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر پایگاه فوریت های پزشکی در ایستگاههای شرکت مترو تهران بر کیفیت ارایه خدمات مسافری انجام گرفته است.روش ها: پژوهش مقطعی و موردی حاضر، 402 نفر شامل 37 نفر از پرسنل اورژانس، 185 نفر به ایستگاههای اصلی و 180 نفر مراجعین به ایستگاههای فرعی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش سه نوع پرسشنامه به تفکیک جامعه پژوهش، که روایی هریک با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به تایید رسید (پرسنل اورژانس 82.0، مراجعین به ایستگاه اصلی و فرعی 0.09). امتیازدهی به سوالات پرسشنامه بر اساس نظام پنج گزینه ای لیکرت و وزن دهی به سوالات بر طبق نظر کارشناسان خبره این صنعت، تعیین گردید.یافته ها: از نظر پرسنل اورژانس شاخص کیفیت "خدمات رسانی "(P=0.004)، از نظر مراجعین به ایستگاه اصلی، کیفیت "انتقال" (P=0.027) و از نظر مراجعین به ایستگاه فرعی کیفیت پذیرش" (P=0.041) از عوامل اساسی رضایت تلقی می گردد. در ایستگاه اصلی رضایتمندی بیش از مراجعین به ایستگاه فرعی است (P=0.000) و رضایت مسافرین بیش از پرسنل مراجعه کننده به پایگاه فوریتهای پزشکی می باشد (P=0.012).نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش ایجاد پایگاه فوریتهای پزشکی با وجود اینکه نقش کمتری در رضایت پرسنل مراجعه کننده به این مراکز نسبت به مسافرین داشته است، از عوامل اصلی رضایت مراجعین به ایستگاه های اصلی بوده و تاثیر زیادی در کیفیت ارایه خدمات مسافری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  542
 • بازدید: 

  28957
 • دانلود: 

  72974
چکیده: 

Introduction: Like other infectious diseases, it is expected that COVID-19 will mostly end with the development of neutralizing antibody immunity. This study aimed to evaluate the value of COVID-19 antibody rapid test assessment in emergency medical services (EMS) personnel. Methods: This cross-sectional study was conducted in Tehran, Iran from 20th March until 20th May 2020. The results of chest computed tomography (CT) scan, and antibody rapid test were compared in EMS personnel with confi rmed COVID-19, as well as symptomatic and asymptomatic ones who had exposure to a probable/confi rmed COVID-19 teammate. In symptomatic or asymptomatic individuals who were only IgM-positive, chest CT scan or RT-PCR was recommended. Results: A total of 243 EMS personnel with the mean age of 36. 14± 8. 70 (range 21 to 59) years took part in this study (87. 7% were males). Most of the participants (73. 3%) had history of exposure. One hundred sixty-three EMS personnel were tested using either RT-PCR test or chest CT-scan or both, and 78 (47. 9%) of them had at least one positive result. Among the participants who had undergone chest CT-scan and/or RT-PCR test (n=163), 78 had positive chest CT-scan and/or RT-PCR test; of these, 18 individuals had negative results for IgM and IgG. The rate of positive IgM and IgG in participants with positive chest CT-scan was 1. 6 or 1. 3 times more than those with negative chest CT-scan, respectively (p < 0. 05). The percentage of positive results for both IgM and IgG in participants having positive RT-PCR test was 1. 7 times more than those having negative RT-PCR test (p < 0. 05). Conclusion: Rapid antibody test could help in diagnosis of COVID-19 in asymptomatic or symptomatic EMS personnel who did not undergo RT-PCR test or the test was reported as negative. However, its sensitivity could be enhanced through use along with other diagnostic methods.

آمار یکساله:  

بازدید 28957

دانلود 72974 استناد 542 مرجع 6834
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  142
 • صفحات: 

  259-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  788
 • دانلود: 

  489
چکیده: 

سابقه و هدف: مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی یکی از مهم ترین دفاتر زیرمجموعه معاونت درمان وزارت بهداشت است. بررسی و تحلیل وظایف و عملکردهای این مرکز به منظور ارزیابی آن امری حیاتی است. لذا اﻳﻦﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲﺑﺮ بررسی و ﺗﺤﻠﻴﻞﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت دارد ﺗﺎ بر اساس آن، شاخص های آماری موردنیاز این مرکز تدوین گردد.مواد و روش ها: پژوهش کیفی- کمی حاضر در سال 1394 انجام شد. جامعه پژوهش شامل روسا و کارشناسان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بودند. جهت انجام پژوهش، پس از مصاحبه با 14 نفر از روسا و کارشناسان ادارات زیرمجموعه و بررسی شرح وظایف ادارات و مستندات موجود، نیازهای اطلاعاتی تامین شده و تامین نشده هر اداره تعیین و شاخص های اولیه هر اداره شناسایی شد.یافته ها: با توجه به شرح فعالیت های ادارات زیرمجموعه مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 69 گروه کلی نیاز اطلاعاتی شناسایی شد که 17.4 درصد از آن ها جزو نیازهای اطلاعاتی هستند که تاکنون تامین نشده اند و 45.3 درصد از این نیازها فاقد سامانه یا فرم استاندارد جهت گردآوری داده های موردنیاز می باشند.استنتاج: با توجه به این که 45.3 درصد از نیازهای اطلاعاتی شناسایی شده فاقد منبع اطلاعاتی استاندارد می باشند و نبود سامانه متمرکز اطلاعات و به روز نبودن اطلاعات موجود از عمده مشکلات روسا و کارشناسان اعلام شده است، لذا طراحی فرم های استاندارد کشوری جهت گردآوری اطلاعات، طراحی سامانه جامع آمار و اطلاعات، بازبینی فرم های کاغذی و سامانه های موجود ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 788

دانلود 489 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  409
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 409

دانلود 235 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  135-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  604
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

Background: emergency medical services are vital in timely treating victims and reducing injury and mortality rates. Ambulance response time is an essential variable in evaluating the quality of these services. This study aims to determine the ambulance response time and compare it to some background variables. Materials and Methods: This descriptive study was conducted on ambulance emergency missions in Tabriz emergency medical Center, Tabriz, Iran. The data file related to the eligible missions in the server of the center was read and listened and ambulance response time and background variables were extracted and analyzed using descriptive statistics. Results: The Mean±, SD ambulance response time was 11. 58±, 5. 69 min, which was long. The results showed a statistically significant relationship between ambulance response time and technical readiness, traffic conditions, accident time, and the educational level of ambulance personnel. Conclusion: Compared to the standard value, the average ambulance response time in Tabriz emergency medical Center was longer. By recognizing the influential variables and taking the required actions, one can improve the ambulance response time and facilitate medical services in emergency conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 604

دانلود 269 استناد 0 مرجع 190
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  6 (پیاپی 70)
 • صفحات: 

  270-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  487
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

مقدمه: بخش اورژانس بیمارستان به دلیل تاثیر چشمگیر آن در نظام سلامت، از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده از منابع انسانی کارامد در این بخش می تواند منجر به ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده و رضایت بیماران گردد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین دیدگاه پزشکان و پرستاران نسبت به نقش متخصص طب اورژانس بر عملکرد بخش اورژانس انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی-پیمایشی بود که در سال 1398 در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی-درمانی شهر تهران انجام گردید. بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای، 9 بیمارستان انتخاب شد و 501 پرستار و پزشک شاغل در بخش اورژانس در تحقیق شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون های t، ANOVA و همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: دیدگاه پزشکان و پرستاران شرکت کننده نسبت به حضور متخصص طب اورژانس بر ایمنی بیمار، شاخص های عملکردی اورژانس، کیفیت خدمات درمانی اورژانس و مدیریت بخش اورژانس در حد خیلی خوب برآورد گردید. همچنین، سابقه شغلی، پست سازمانی، جنسیت و سن بر دیدگاه افراد نسبت به نقش متخصص طب اورژانس بر عملکرد اورژانس تاثیرگذار بود (001/0 = P). نتیجه گیری: دیدگاه پزشکان و پرستاران بخش اورژانس نسبت به نقش متخصص طب اورژانس در وضعیت خوب قرار دارد. بر اساس نتایج پژوهش، پزشکان دیدگاه بهتری نسبت به پرستاران در مورد حضور متخصص طب اورژانس دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 487

دانلود 205 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1253
 • دانلود: 

  366
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به سیاست های بهداشتی کشور مبنی بر این که تمام بیماران در وهله اول به پزشکان عمومی مراجعه کنند و سپس در صورت نیاز به متخصصین رشته های مربوطه ارجاع شوند، و با توجه به این که کمتر از یک پنجم بیماران مراجعه کننده به تنها مرکز تخصصی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران توسط پزشکان عمومی ارجاع می شوند، بر آن شدیم که به غربالگری اختلالات روانپزشکی در مراجعین به درمانگاه های عمومی بیمارستان های آموزشی این دانشگاه بپردازیم.مواد و روش ها: 250 نفر از مراجعین (با ضریب اطمینان 95درصد) به شیوه تصادفی طبقه بندی شده، به وسیله آزمون SCL-90-R مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: 40 درصد مراجعین مبتلا به اختلال روانپزشکی بودند. اختلالات فوق در خانم ها شایع تر بود. نمایه کلی شدت این اختلالات نیز در خانم ها بیشتر بود. اکثر مبتلایان، متاهل، خانه دار، و با تحصیلات متوسطه بودند. شایع ترین ابعاد اختلالات روانپزشکی، کج باوری، جسمانی سازی، افسردگی، و حساسیت در روابط بین فردی بود.استنتاج: با توجه به شیوع بالای اختلالات روانپزشکی در طب عمومی، و با عنایت به این که درخواست مشاوره های روانپزشکی و موارد ارجاع بسیار محدود می باشند، احتمالا در زمینة اختلالات روانپزشکی آموزش یا توجه کافی وجود ندارد. در هر صورت ضروری است که در دوره آموزشی پزشکی عمومی و همچنین در دوره های بازآموزی به اختلالات روان پزشکی توجه بیشتری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1253

دانلود 366 استناد 4 مرجع 4
litScript