نتایج جستجو

53847

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5385

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  20-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1131
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

زمینه و هدف : کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران اورژانس در یک بیمارستان و نیز میزان رضایت این بیماران از خدمات ارایه شده نمادی از وضعیت کلی ارایه خدمات در آن بیمارستان به شمار می آید. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به بخش های مختلف فوریت های پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل طی پاییز و زمستان سال 1379 بوده است . روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بود. 600 نفر از افرادی که به علل مختلف نیاز به خدمات درمانی فوری داشته و به بخش فوریت های پزشکی بیمارستان های علوی ، فاطمی، بوعلی و علی اصغر مراجعه کرده بودند، به وسیله تکمیل پرسشنامه در مورد نحوه ارایه خدمات مورد پرسش قرار گرفتند. اطلاعات پرسشنامه های بیماران پس از کدگذاری وارد رایانه شده و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که 1/78% از مراجعه کنندگان در مجموع از نحوه ارایه خدمات در این مراکز رضایـت داشتند. بیشترین میزان رضایت مندی از نحوه ارایه خدمات پزشکی و تخصصی (8/93%) و طـرز برخورد پزشک (3/92%) و پرستار (8/91%) و کمترین میزان رضایت از گران بودن هزینه دریافت شده (2/40%) و عدم دسترسی به داروهای غیر اورژانسی در داروخانه بیمارستان (9/42%) بوده است . نتیجه گیری : با توجه به یافته های حاصل از مطالعه حاضر لزوم توجه بیشتر به پوشش صحیح و فراگیر بیمه های درمانی و تجهیز مراکز فوریت های پزشکی بیمارستان ها به داروخانه شبانه روزی بیش از پیش آشکار می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1131

دانلود 257 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

نشریه: 

Healthmed

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  806
 • بازدید: 

  11867
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11867

دانلود 18529 استناد 806 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  195-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12974
 • دانلود: 

  15457
چکیده: 

Background: The unique characteristics of each emergency situation and the necessity to make prompt decisions cause emergency medical services (EMS) staff’ s ethical conflicts and moral distress. Objectives: This study aimed to explore EMS staff’ s experiences of the factors behind their moral distress. Methods: This qualitative study was conducted on 14 EMS staff using the conventional content analysis. Data were collected through unstructured and semi‑ structured interviews. Each interview was started using general questions about moral issues at workplace and barriers to professional practice. The five‑ step content analysis approach proposed by Graneheim and Lundman was used for data analysis. Results: The factors behind EMS staff’ s moral distress were categorized into 13 subcategories and 5 main categories. The main categories were staff’ s lack of knowledge and competence, inability to adhere to EMS protocols, restraints on care provision, ineffective interprofessional communications, and conflicts in value systems. The subcategories were, respectively, inadequate knowledge and experience, working with incompetent colleagues, artificial services, working in unpredictable situations, lay people’ s interference in care provision, resource and equipment shortages, barriers to early arrival at the scene, obligatory obedience to the system, poor interprofessional interactions, inadequate interprofessional trust, refusal of care, challenges in obtaining consent, and challenges in telling the truth. Conclusion: EMS staff experience moral distress at work due to a wide range of factors. Given the negative effects of moral distress on EMS staff’ s physical and mental health and the quality of their care services, strategies are needed to prevent or reduce it through managing its contributing factors.

آمار یکساله:  

بازدید 12974

دانلود 15457 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  383
 • بازدید: 

  10096
 • دانلود: 

  15153
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10096

دانلود 15153 استناد 383 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

THE SATISFACTION OF OCCUPATION IMPORTANT FACTOR IN INFLUENCING CAREER SUCCESS AND FOR ENHANCING THE EFFECTIVENESS AND MOTIVATION FRDMYGRDD VAHSASKFAYT. HIGH MOTIVATED EMPLOYEES CAN CONTRIBUTE TO THE ORGANIZATION'S OBJECTIVES ARE THE PROMOTION OF COMMUNITY HEALTH. ...

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 36
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  987-987
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  1951
 • دانلود: 

  15519
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1951

دانلود 15519 استناد 386 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20961
 • دانلود: 

  17809
چکیده: 

Objective: Patients’ satisfaction (PS) is recognized as an important emergency department service design and it has received a high interest and attention in the health management where many studies have focused on determining factors affecting PS in health-related circumstances. In this study, we aimed to examine PS in emergency department (ED) of the European Gaza Hospital (EGH) in the Gaza Strip (GS). Methods: A descriptive-analytical cross sectional study was performed at ED-EGH between March, 15 and June 20, 2015. Press Ganey questionnaire was used as a tool for data collection. For each patient, a self-administered questionnaire including 22 questions was filled based on a Likert scale. Results were analyzed using SPSS version 22. Results: Overall, 200 respondents were included in the study. About 73% of respondents were satisfied with overall medical services. The term of nurses’ concern provided to patients elicited the highest score (83. 1%), followed by physicians’ concern with patients (72. 0%) and communication skills with patients (71. 4%), while the lowest score was reported in waiting time and security staff. Furthermore, our findings show an association between PS and level of education, gender differences, living area, and work shifts. Conclusion: The study results conclude that areas of medical and nursing care, respects of staff, physical comfort and waiting time ED-EGH is highly acceptable and offer in appropriate manners.

آمار یکساله:  

بازدید 20961

دانلود 17809 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FARES S. | ZUBAID M. | AL MAHMEED W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  310-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  6837
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6837

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1578
 • بازدید: 

  56953
 • دانلود: 

  53006
چکیده: 

Response time (RT) accounts as a common tool for emergency medical services (EMS) assessment. While the national standard RT has been established in Iran since 2007, its application has hardly been put into scrutiny. This study aimed at investigating the use of RT standard in assessing EMS in Iran. This systematic review included papers focusing on prehospital EMS assessment published in Google Scholar, Scopus, Embase, PubMed, and the Persian databases of Magiran and SID. Selection criteria involved all English and Persian studies focusing on RT as an assessment of prehospital EMS in the context of Iran. Repetitious papers and those presented in conferences were omitted, which left 21 papers published from 2007 to mid‑ 2016 for systematic review. A data collection form was designed. This provided both inclusive information about the papers and indicators used to report RT in each paper (i. e., mean and percentages of RT below 8 min) as well as the use of these indicators vis‑ a‑ vis that of the standard. From among the 21 papers focusing on RT, seven (33%) reported RT as percentages of operations performed in <8 min according to the national standard and compared the percentage with the national standard. A total of 18 (86%) reported the means of RT; nine studies compared mean and the national standard as expressed in percentage. Limited use of the national standard to report RT was identified as a challenge to EMS assessment. Further, the inconsistency that exists when comparing RT in terms of means and percentage is a challenge to the validity of judgments expressed in some previous studies. Employment of uniform methods to report and evaluate performance based on the national standard will lead to greater transparency in emergency operation performance.

آمار یکساله:  

بازدید 56953

دانلود 53006 استناد 1578 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  315-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  713
 • بازدید: 

  50502
 • دانلود: 

  29826
چکیده: 

Objective: To evaluate the efficacy and preparedness of emergency medical services (EMS) in Islamic Republic of Iran to face Ebola. Methods: The present study is cross-sectional and somehow descriptive. We used a standard questionnaire that was designed by “ center for disease control and prevention” . This questionnaire was captioned “ emergency medical services (EMS) checklist for Ebola preparedness” . We collected a lot of data by studying that questionnaire and every manager in every province of Iran were informed about that info in 2016. This data was analyzed by using SSPP software version 16. Results: Findings have showed the average score related to preparation level of EMS in facing Ebola in Iran was 63. 73± 12. 77 percent. There was no significant difference between the country regions regarding the preparedness of to detect (p=0. 975), protect (p=0. 275) and respond (p=0. 344) to ebola outbreaks. The highest score had been achieved by region number 5 and the lowest score belonged to region number 7. Conclusion: Although the acquired average score in this study is higher than standards, considering the increased threat of breaking out biologic threats especially Ebola infection, using and practicing some measures in order to enhance preparation level of emergency medical services counter this infection and similar infectious diseases is inevitable.

آمار یکساله:  

بازدید 50502

دانلود 29826 استناد 713 مرجع 0
litScript