نتایج جستجو

53986

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5399

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16107
 • دانلود: 

  23910
چکیده: 

Objective: Evaluating the abilities of emergency medical services (EMS) staff who are in the frontline of the diseases could be an excellent reflection of the accuracy of curriculum both before and after graduation. This study was done to determine the clinical competencies of Guilan EMS staff in responding to emergency conditions using Objective Structured Clinical Examination (OSCE). Methods: In this descriptive study, 70 EMS staff from selected emergency Centres in Guilan were recruited. Data were collected using a questionnaire and a checklist which included 9 different skills. Validity of the checklist was assessed by obtaining the opinions of 10 experts. The content validity index (CVI) and content validity ratio (CVR) of the checklist were 0. 7 and 0. 8, respectively. The reliability of the checklist was obtained using the test-retest method (r=0. 89). In order to collect data, observations were done using the designated checklist. Data were analysed using SPSS software version 22 and descriptive statistical tests. Results: Findings showed that 56. 3% of the paramedics got good scores for trauma competency but the mean scores for two competencies of spinal cord immobilization and vehicle extrication were low, indicating major skills problem. There was a statistically significant relationship between education (P = 0. 02) and work experience (P = 0. 03) as well as clinical skills in confronting trauma. Conclusion: Although the EMS staff had an acceptable range of performance in most of the skills, it seems that there is a need for training of performance-based competencies in which paramedics had a poor performance.

آمار یکساله:  

بازدید 16107

دانلود 23910 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19287
 • دانلود: 

  7361
چکیده: 

emergency medical services (EMS) staff can play an important role in reducing emergency department (ED) overcrowding by decreasing unnecessary transfers. The present study was designed to evaluate the role of continuous education of EMS staff in decreasing the unnecessary transfers to ED. In this before-after study, analysis of 1500 EMS calls according to transferred and not transferred patients to ED was done and an educational package consisting of indications for transferring patients to ED based on existing references was prepared. EMS staff underwent an educational course by mentioned package and data of patients’ transportation after training was gathered and compared to the period before training. 3000 calls to pre-hospital emergency service were evaluated (1500 cases before and 1500 cases after training). The number of cases not transferred by EMS increased from 243 (16. 2%) cases before training to 461 (30. 7%) after that and the decreasing number of transfers to ED after training was significant (p<0. 001). The highest percentage of decrease in transfer to ED belonged to complaints of lower back pain with 45%, mental problems with 27. 7%, and direct extremity trauma with 23. 4%, respectively. Patients not transferred to ED on the first call to EMS and coming with daily to ED during one week from the first call with the same complaint decreased from 13. 6% (33 cases) to 8% (40 cases) after training. The highest percentage of the delayed coming patient to ED during 1 week after the first call to EMS belonged to cardiac complaints with 4. 6% and mental complaints with 2. 4%. Based on the findings of the present study, empowering pre-hospital emergency staff by continuous education leads to a 14. 5% decrease in unnecessary referral cases and a 5. 6% drop in unnecessary visits in ED.

آمار یکساله:  

بازدید 19287

دانلود 7361 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  97
 • صفحات: 

  56-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  752
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

مقدمه: مسمومیت یکی از مشکلات تهدید کننده سلامت در سراسر جهان است و این موارد در آمارهای امدادرسانی شده اورژانس پیش بیمارستانی وجود دارد.هدف: بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت های خودخواسته و غیر خودخواسته امدادرسانی شده توسط اورژانس گیلان در سال های 92-91مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بود که با بررسی و تهیه چک لیستی دربرگیرنده، متغیرهای جنس، سن، نوع مسمومیت عمدی و غیر عمدی، وضعیت بیماران و ماه پیدایش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و داده ها وارد نرم افزار آماری SPSS19 شده و سطح معنی دار بودن هم 0.05 در نظر گرفته شد.نتایج: از همه موارد مسمومیت های عمدی و غیر عمدی در سال های 92-91 که 3789 مورد بود، تعداد %69.5 را مردان و %30.5 را زنان تشکیل داده اند. بیشترین موارد مسمومیت در گروه سنی 21-30 ساله با %37.3 رخ داد است. بیشترین موارد عمدی با داروها بویژه بنزودیازپین ها و بیشترین موارد مسمومیت های غیر عمدی با مواد مخدر بوده است. بیشترین ماه وقوع حوادث هم در ماه خرداد با %10.1 مورد رخ داده بود.نتیجه گیری: شایع ترین نوع مسمومیت های عمدی و غیر عمدی، مصرف داروها و مواد مخدر بود که باید راهکارهایی توسط مراجع مربوط در این مورد اندیشیده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 752

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SAHEBI ALI | Golitaleb Mohamad | JAHANGIRI KATAYOUN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14800
 • دانلود: 

  22299
چکیده: 

Background: Occupational burnout, as a reaction to persistent work pressures, reduces efficiency, wastes manpower, and causes physical and psychological complications. The aim of this study was to determine the frequency and intensity of occupational burnout among pre-hospital emergency staff in Iran. Materials and Methods: This study was performed based on the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines. Data resources included Scientific Information Database (SID), Magiran, Islamic World Science Citation Center (ISC), Irandoc, PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar. Results: Initially, 178 articles were extracted, and then 13 articles were finally analyzed. Overall, 2034 pre-hospital emergency personnel were examined. Mean of occupational burnout in term of frequency, respectively for emotional exhaustion (16. 78, 95% CI = 8. 89-24. 67, I2 = 62. 30%, p = 0. 004), depersonalization (11. 57, 95% CI = 6. 97-16. 18, I2 = 68. 50%, p = 0. 001) and the lack of personal accomplishment (16. 11, 95% CI = 8. 60-23. 62, I2 = 74. 70%, p = 0 <001) were determined. Also, in term of intensity, respectively for emotional exhaustion (17. 90, 95% CI = 8. 24-27. 57, I2 = 64. 80, p = 0. 004), depersonalization (11. 20, 95% CI = 6. 80-16. 22, I2 = 49. 60%, p = 0. 044) and the lack of personal accomplishment (23. 45, 95% CI = 13. 41-33. 49, I2 = 84. 80%, p = 0 <001) were determined. Conclusions: According to findings, depersonalization and lack of personal accomplishment had moderate and high-level, respectively. Therefore, it is necessary health policymakers pay special attention to identifying and resolving the causes of occupational burnout in this population.

آمار یکساله:  

بازدید 14800

دانلود 22299 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BARNETT A.T. | SEGREE W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  52-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  13882
 • دانلود: 

  14482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13882

دانلود 14482 استناد 377 مرجع 0
نویسندگان: 

MEARS G.D. | PRATT D. | GLICKMAN S.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  7153
 • دانلود: 

  14543
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7153

دانلود 14543 استناد 378 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Rashtchi V. | Ahmadi S. | Hanifi N. | Fallah R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22805
 • دانلود: 

  12007
چکیده: 

Background: The challenges of health systems emphasize the need for more motivated employees to perform better and more effectively. Therefore, pervasive attention to job satisfaction of these employees is a matter of course. Objectives: The present study aimed at investigating factors affecting job satisfaction in emergency medical services (EMS) staff of Zanjan Province, Iran, in 2019. Methods: The present descriptive-correlational study was performed on 170 EMS personnel working in the Disaster and emergency medical Management Center (DEMMC) of Zanjan Province. The stratified random sampling method was utilized to select the subjects. Job description index and GHQ-12 were administered as data collection instruments. Data were analyzed by SPSS version 16 using descriptive statistics, ANOVA, and Pearson correlation coefficient. Results: In the present study, the work experience of 46. 5% and 26% of the subjects was less than five and more than 10 years, respectively. The highest and lowest scores of job satisfaction belonged to coworkers and pay subscales, respectively (24. 4± 17 vs. 11. 5± 18. 4). The overall job satisfaction score of the subjects was 19. 7± 18. 2 out of 100. Also, a significant relationship was found between the level of education and overall satisfaction. Conclusion: Considering the low level of job satisfaction in EMS staff, it seems that modifying the reward mechanisms in the prehospital emergency department and using performance improvement levers can enhance the motivation and improve the performance of staff. Besides, strive to promote social relations among coworkers as an effective element may help to enhance job satisfaction and the overall satisfaction of personnel.

آمار یکساله:  

بازدید 22805

دانلود 12007 استناد 0 مرجع 780
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2s
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  704
 • بازدید: 

  4289
 • دانلود: 

  17745
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4289

دانلود 17745 استناد 704 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  121
 • صفحات: 

  40-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

زمینه: کارکنان خدمات فوریت های پزشکی اغلب خط اول مراقبت های بهداشتی هستند که در موقعیت های مختلف در خارج از بیمارستان از بیمار مراقبت می کنند. با توجه به حساسیت کار کارکنان اورژانس، آگاهی آنان درباره تجهیزات آمبولانس، تاثیر زیادی بر عملکرد دارد. هدف: این مطالعه با هدف ارزیابی دانش پرسنل خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی شهر رشت در مورد تجهیزات آمبولانس انجام شد. . روش ها: این مطالعه مقطعی تحلیلی، روی 84 نفر از کارکنان عملیاتی هفده پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی رشت انجام شد. نمونه گیری به روش دردسترس انجام شد و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه دوبخشی جمع آوری شد. بخش اول درباره مشخصات جمعیت شناختی (سن، جنس، سابقه، نوع استخدام، رشته و میزان تحصیلات، دوره بازآموزی) و بخش دوم، درباره سطح آگاهی از تجهیزات پزشکی آمبولانس بر اساس دستورالعمل دارو/تجهیزات اورژانس پیش بیمارستانی وزارت بهداشت بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد. یافته ها: اکثر افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، استخدام رسمی و دانش آموخته رشته پرستاری و فوریت پزشکی بودند. میانگین سابقه کاری6/41 ±, 9/84سال و اکثر نمونه ها، سابقه شرکت در دوره بازآموزی را داشتند. یافته ها نشان داد سطح آگاهی کارکنان اورژانس از تجهیزات آمبولانس خوب بود. آزمون کروسکال والیس نشان داد که سطح آگاهی آنان، با وضعیت استخدام رابطه معنی داری داشت (0/001>P) نتیجه گیری: به نظر می رسد لازم است با برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و استفاده از روش های شبیه سازی، سطح آگاهی کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی از تجهیزات پزشکی آمبولانس افزایش داده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 29 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (مسلسل 99)
 • صفحات: 

  134-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  58
 • بازدید: 

  904
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

زمینه و هدف یکی از مباحث مهم در اورژانس پیش بیمارستانی موضوع ایمنی است. قدم اول جهت ارتقاء ایمنی کارکنان و بیماران، سنجش و بررسی نگرش ایمنی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی است که خود و بیماران را از آسیب حفظ نماید. نظر به اهمیت این موضوع، نگرش ایمنی و عوامل موثر بر آن همچون سابقه خطا و تصادف حین ماموریت در یک سال گذشته، در کارکنان فوریت های پزشکی 115 شهرستان سنندج موردمطالعه قرار گرفت. روش بررسی این مطالعه توصیفی تحلیلی_مقطعی در سال 1396 انجام شده است. جامعه مورد مطالعه کارکنان فوریت های پزشکی 115 شهرستان سنندج بودند. مطالعه به صورت تمام شماری و تعداد نمونه ها 72 نفر بود. از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تعیین رابطه متغیرهای موردنظر با نگرش ایمنی از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و همچنین آزمون کای دو استفاده شد. یافته ها بر اساس یافته های آزمون، نگرش ایمنی در کارکنان فوریت های پزشکی در سطح پایینی قرار داشت (با میانگین 11/3 و انحراف معیار 435/0± ). میان معیارهای شش گانه نگرش ایمنی، شامل جو همکاری در سازمان، جو ایمنی در سازمان، مدیریت ادراکات، وضعیت شغلی با خصوصیات دموگرافیک ارتباط معنی دار وجود داشت. مابین معیارهای رضایت شغلی و شناخت استرس با خصوصیات دموگرافیک ارتباط معناداری دیده نشد. نتیجه گیری نتایج این مطالعه نشان داد که نگرش ایمنی در کارکنان فوریت های پزشکی در سطح پایین و نیاز به آموزش و ارتقا دارد و پیشنهاد می گردد مفاهیم مربوط به ایمنی در برنامه های آموزشی کارکنان فوریت ها پزشکی گنجانده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 904

دانلود 324 استناد 58 مرجع 0
litScript