نتایج جستجو

53871

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5388

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  619
 • صفحات: 

  219-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

مقدمه خدمات فوریت های پزشکی (emergency medical services یا EMS) در درمان بیماران مسموم با مواد اوپیوییدی نقش مهمی دارند. تجویز صحیح نالوکسان در این بیماران، یک اقدام نجات بخش می باشد. از این رو، مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی همبستگی بین نالوکسان تجویز شده توسط اورژانس شهر و اورژانس مسمومین در بیماران مسموم با اوپیوییدها انجام گرفت. روش ها در این مطالعه ی مقطعی، بیماران مسموم با اوپیوییدها ارجاع شده توسط EMS به بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفهان از فروردین 1397 تا اسفند 1398 از نظر عوامل توکسیکو اپیدمیولوژیک و پیایند مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها از 340 بیمار مورد بررسی، 80 درصد مرد بودند. 3/33 درصد موارد، مسمومیت با متادون و 2/23 درصد موارد، مسمومیت با تریاک بود. 9/47 درصد از بیماران پس از تجویز نالوکسان توسط EMS دچار خواب آلودگی، 9/35 درصد از آنان با هوشیاری کامل و 5/3 درصد دچار بی قراری بودند. اختلاف معنی داری در میزان اشباع اکسیژن خون بین دو گروه دریافت و عدم دریافت نالوکسان توسط EMS مشاهده گردید (020/0 = P). میانگین سنی بیماران دریافت کننده ی نالوکسان توسط EMS و اورژانس بیمارستان بیشتر از بیماران بدون دریافت نالوکسان بود. همبستگی قوی بین تزریق نالوکسان توسط EMS با تزریق نالوکسان در اورژانس بیمارستان وجود داشت (001/0 > P، 77/0 = r). نوع ماده ی مخدر (تریاک) و سن بیمار (بیشتر از 40 سال) پیش گویی کننده ی تجویز نالوکسان توسط EMS و اورژانس بیمارستان بود. همه ی بیماران بهبودی یافتند. نتیجه گیری همبستگی قوی در خصوص تجویز نالوکسان بین EMS و پزشک اورژانس مسمومین وجود داشت. با توجه به میانگین بالای سن بیماران دریافت کننده ی نالوکسان، لزوم توجه بیشتر جهت پیش گیری از عوارض احتمالی نالوکسان توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  253-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  173
 • بازدید: 

  1086
 • دانلود: 

  11400
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1086

دانلود 11400 استناد 173 مرجع 0
نشریه: 

HEALTH SCOPE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33671
 • دانلود: 

  22121
چکیده: 

Background: Climate change and air pollution are linked. Both of themare expected to impacthumanhealth. Climate can increase health risks from poor air quality and lead to emergencies. Forecasting health consequences of air pollution episodes is a matter of great concern. Objectives: The current study mainly aimed at simulating the climate change impact on emergency medical services (EMS) clients caused by air pollution to estimate the future trend of EMS clients with cardiovascular and respiratory symptoms by 2050. Methods: Future climate pattern was projected using general circulation model outputs under the scenario of two representative concentration pathways (RCP2. 6 and RCP8. 5). Statistical downscaling was performed by LARS weather generator to produce highresolution synthetic time series weather dataset. Simulation was performed using an artificial neural network (ANN). Observed climate and air pollutant variables were tagged as predictors inANN, and EMS clients were considered as the target. Projected future (2020-2050) climate and air pollution were applied to estimate the future trend of EMS clients. Results: The climate pattern was predicted to become warmer and wetter in the study area (Tehran, Iran). Annual trend of EMS clients with cardiovascular and respiratory symptoms increases under both RCP scenarios. Further increase is under RCP8. 5 for EMS clients with cardiovascular symptoms, and the least increase is under RCP2. 6 for those with respiratory symptoms. Annual and monthly trends of EMS clients with cardiovascular and respiratory problems are more sensitive to different groups of climate and air pollution variables. Conclusions: ANN is an executive tool to simulate the impact of climate change and air pollution on public health to estimate the future trend of related morbidity and forecast short-term cases across the world.

آمار یکساله:  

بازدید 33671

دانلود 22121 استناد 0 مرجع 2630
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MEYER K.A. | DECKER K. | MERVIS C.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  10188
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10188

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  113-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  3252
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3252

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
نشریه: 

طلوع بهداشت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (مسلسل 30)
 • صفحات: 

  45-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1865
 • دانلود: 

  438
چکیده: 

سابقه و اهداف: مراقبت پیش بیمارستانی نقش مهمی در مدیریت بیماران اورژانس دارد. هر چقدر مدیریت این بیماران مناسب تر، صحیح تر و سریع تر باشد میزان بیماری زایی و مرگ و میر کمتر خواهد شد. ارزشیابی عملکرد خدمات اورژانس پیش بیمارستانی یزد بوده است.روش بررسی: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی، تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1388 و سه ماه نخست 1389 در تمامی پایگاه های اورژانس شهر یزد انجام شده است. در این پژوهش، داده های مربوط به کارکنان و تجهیزات موجود در پایگاه های اورژانس یزد با استفاده از چک لیست استخراج شدند. همچنین، تعداد 11961 گزارش ماموریت ثبت شده در پایگاه مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. وضعیت نیروی انسانی با استاندارد تدوین شده وزارت بهداشت، وضعیت تجهیزات با استاندارد ارائه شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و زمان پاسخ محاسبه شده با استاندارد زمان پاسخ تدوین شده وزارت بهداشت و نیز استاندارد آمریکای شمالی مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته ها، تنها 14.3 درصد از پایگاه ها دارای نیروی انسانی کافی هستند. همچنین، هیچکدام از آمبولانس های پایگاه های اورژانس، دارای تمامی تجهیزات موردنیاز نبوده اند. بیشترین کمبود، مربوط به تجهیزات مدیریت درمانی - حیاتی بوده که تنها 17.4 درصد از آمبولانس ها دارای این تجهیزات بوده اند و بهترین وضعیت مربوط به تجهیزات تهویه - تنفس بوده که در 97.9 درصد از آمبولانس ها موجود بوده اند. مطالعه 81.5% از درخواست ها در زمان کمتر از 8 دقیقه پاسخ داده شده اند.نتیجه گیری: هر چند زمان پاسخ، عاملی بسیار مهم در کاهش تلفات بیماری ها و حوادث اورژانس می باشد اما کاستی های موجود در نیروی انسانی و تجهیزات آمبولانس می تواند باعث کاهش اثربخشی ماموریت های انجام شده گردد. لذا، رفع کمبودهای نیروی انسانی و تجهیزات ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1865

دانلود 438 استناد 4 مرجع 8
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3250
 • دانلود: 

  615
چکیده: 

مقدمه: اورژانس پیش بیمارستانی بخش مهمی از نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی را تشکیل می دهد. لازمه ارائه خدمات مناسب، وجود آمبولانس های مجهزی است که نقش مهمی در حفظ جان بیمارانی که نیاز به اقدامات فوری دارند، ایفا کند. با توجه به شیوع بالای حوادث رانندگی و سایر موارد اورژانس، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تجهیزات طبی آمبولانس های اورژانس پیش بیمارستانی رشت و مقایسه آن با استانداردهای کشوری انجام شد.روش: پژوهش حاضر از انواع مطالعات کاربردی است که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. نمونه های پژوهش کلیه 13 آمبولانس فعال پایگاه های خدمات پزشکی اورژانس رشت و زمان مطالعه 4 ماهه نخست سال 1392 می باشد. ابزار جمع آوری داده ها شامل چک لیست کارت معاینه طبی استاندارد آمبولانس تیپ B وزارت بهداشت و چک لیست 4374 خودروهای امدادی و تجهیزات سازمان ملی استاندارد ایران بود. چک لیست ها توسط پژوهشگران و با مراجعه به پایگاه های خدمات پزشکی اورژانس رشت و مشاهده وضعیت تجهیزات طبی آمبولانس ها تکمیل گردید. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و آزمون t-test استفاده شد و p<0.05 از نظر آماری معنی دار تلقی شد.یافته ها: به طور کلی، متوسط تجهیزات خودروهای خدمات پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی رشت نسبت به استاندارد های وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران، بترتیب 66.5 و 64.8 درصد بود که اختلاف معنی داری با استانداردهای مذکور نشان داد(p<0.05) . همچنین متوسط تجهیزات موجود بر اساس استانداردهای مذکور و به تفکیک گروه های تجهیزات طبی، تجهیزات تشخیصی به ترتیب 80 و 82.4 درصد، تجهیزات اداره تهویه/ تنفس حدود 97 درصد، تجهیزات تزریق و داروها 73 و 58.4 درصد، تجهیزات مدیریت درمانی-حیاتی 65.3 و 55.7 درصد، مراقبت پرستاری و بانداژ 58.3 و 53.8 درصد بود که در همه موارد با استاندارد تعریف شده ایران اختلاف معنی داری داشت (p<0.05) . حدود 84 درصد آمبولانس ها همه تجهیزات اداره تهویه و تنفس را بر اساس استانداردهای دوگانه داشتند.نتیجه گیری: بهترین وضعیت تجهیزات طبی آمبولانس های خدمات پزشکی اورژانس، مربوط به تجهیزات اداره راه هوایی/ تهویه بود. در سایر گروه های تجهیزاتی، کمبودهای قابل توجهی مشاهده شد. کمبود تجهیزات آمبولانس باعث کاهش کارایی خدمات پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی خواهد شد، لذا رفع کمبودها و رسیدن به استاندارد کشوری بسیار ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 3250

دانلود 615 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1182-1183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33383
 • دانلود: 

  23943
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor-in-Chief: In compliance with the valid legislation of the Slovak Republic, the emergency medical Ambu-lance services is divided into emergency Health services (EHS) managed by professional non-medical personnel, and emergency medical Ser-vices (EMS) managed by a specialized doctor. Several of the emergency medical services studies have been conducted (1-3)....

آمار یکساله:  

بازدید 33383

دانلود 23943 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49404
 • دانلود: 

  29510
چکیده: 

Introduction: Access time to patients with critical or emergent situations outside the hospital is a critical factor that affects both severity of injury and survival. This study aimed to compare the access time to the scene of an emergency situation between a traditional ambulance and motorlance. Methods: This prospective cross sectional study was conducted on all users of emergency call, Srinagarind Hospital, Thailand, from June to December 2018, who received a registration number from the command center. Results: 504 emergency-service operations were examined over a six-month period, 252 (50%) of which were carried out by motorlance. The mean activation time for motorlance and ambulance were 0. 57 § 0. 22 minutes and 1. 11 § 0. 18 minutes, respectively (p<0. 001). Mean response time for motorlance was significantly lower (5. 57 § 1. 21 versus 7. 29 § 1. 32 minutes; p < 0. 001). The response times during 6 a. m. to 6 p. m. were 5. 26 § 1. 11 minutes for motorlance and 7. 15 § 1. 39 minutes for ambulance (p < 0. 001). These measures for night time (6 p. m. to 6 a. m. ) were 5. 58 § 1. 21 minutes and 8. 01 § 1. 30 minutes, respectively (p < 0. 001). The mean automated external defibrillator (AED) waiting time for motorlance and ambulance were 5. 26 § 2. 36 minutes and 9. 24 § 3. 30 minutes, respectively (p = 0. 012). The survival rate of patients after AED use in motorlance and ambulance was 80%versus 37. 5%; p<0. 001. Conclusion: emergency service delivery by motorlance had lower mean activation time, response time, AED time, and mortality rate of cardiac arrest patients compared to ambulance. It seems that motorlance could be considered as an effective and applicable device in emergency medical service delivery, especially in crowded cities with heavy traffic.

آمار یکساله:  

بازدید 49404

دانلود 29510 استناد 0 مرجع 2152
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  547
 • بازدید: 

  1589
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

زمینه و هدف: بسیاری از مرگ ها و ناتوانایی های بلندمدت، از طریق مراقبت اورژانس قابل پیشگیری هستند. برای ادامه ی حیات مصدوم، نقش مولفه های انسانی، برخورداری از تجهیزات و امکانات تخصصی برای ارائه خدمات مناسب اهمیت بسیار بالایی دارد. این مطالعه ی با هدف ارزیابی تجهیزات بالینی پایگاه های اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1395 انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی است که پس از تصویب و اخذ کد کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه، تمام 12 پایگاه اورژانس 115 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در شش ماهه دوم سال 1395 از نظر تجهیزات مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها چک لیست استاندارد تجهیزات پایگاه های اورژانس 115 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS ver 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: با توجه به نتایج به دست آمده در بررسی پایگاه های شهری و جاده ای اورژانس 115 تربت حیدریه، به وسیله چک لیست استاندارد تهیه شده با در نظر گرفتن 10 متغیر برای تجهیزات بالینی، میزان 54.89 درصد از استانداردها رعایت شده بود. بیشترین و کم ترین میزان استانداردها به ترتیب مربوط به دارو و کیف رزرو با 89.9 درصد و بیکس پانسمان با 8.04 درصد بود.نتیجه گیری: در حال حاضر وضعیت پایگاه های اورژانس با در نظر گرفتن استانداردهای وزارت بهداشت در سطح نسبتا خوبی هست. کمبود تجهیزات پایگاه های اورژانس 115، باعث کاهش کارایی خدمات پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی خواهد شد. توجه کافی جهت رسیدن به استانداردها، رفع کمبودهایی همچون سامانه GPS، دستگاه الکتروشوک و لیست کیت تریاژ بسیار ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1589

دانلود 320 استناد 547 مرجع 0
litScript