نتایج جستجو

53866

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5387

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SAHEBI ALI | GHOMIAN ZOHREH | SARVAR MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35585
 • دانلود: 

  32177
چکیده: 

Introduction: Becoming aware of experiences, and lessons learned in challenges can help optimize planning and improve efficiency and effectiveness. The present study aimed to address the challenges of helicopter emergency medical services (HEMS) from the viewpoint of the managers involved in HEMS in Kermanshah earthquake. Methods: This qualitative research was done using the content analysis method. The data were collected by semi-structured interviews. The study population consisted of directors who participated in management and transfer of injured people in the earthquake-stricken area of Kermanshah. Sampling was purposeful in the first stage and then by the snowballed method. Results: In the present study, 479 codes were initially extracted regarding participants’ perspectives and experiences and after eliminating duplicates, 53 codes were finalized. After analyzing the data, 4 categories and 12 sub-categories were extracted. In this research, lack of integrated management and process-based preparedness were the subjects with the highest number of codes. Conclusion: According to the findings of this study, it is suggested that comprehensive training programs should be implemented for effectivemanagement of the air emergency process during disasters such as earthquakes.

آمار یکساله:  

بازدید 35585

دانلود 32177 استناد 0 مرجع 6384
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  545
 • بازدید: 

  44703
 • دانلود: 

  22570
چکیده: 

Context: In spite of the high prevalence and consequences of muchworkplace violence against emergency medical services personnel, this phenomenon has been given insufficient attention. A systematic review can aid the development of guidelines to reduce violence. Objectives: The research question addressed by this paper is, “ What are the characteristics and findings of studies on workplace violence against emergency medical services personnel” ? Data Sources: A systematic literature review was conducted using online databases (PubMed, Scopus, Google Scholar, and Magiran) with the help of experienced librarians. Study Selection: Inclusion criteria comprised studies in the English or Persian language and researcher’ s access to the full text. There was no limit to the entry of the study design. Exclusion criteria included lack of access to the full text of the article, studies published in unreliable journals or conferences, and studies in which the results were shared with other medical or relief groups and there was no possibility of breaking down the results. DataExtraction: A“ Data extraction form” wasdesigned by the researchers basedonthe goals of the study that included the titleand author(s), study method (type, place of study, sample size, sampling method, and data collection/analysis tool), printing location, information related to the frequency of types of violence, characteristics of victims /perpetrators, and related factors. Results: The papers reviewed utilized a variety of locations and environments, methods, and instrument samplings. The majority of the studies were performed using the quantitative method. No intervention study was found. Most studies focused on the prevalence of violence, and their results indicated that exposure to violence was high. The results are presented in six major themes. Conclusions: Workplace violence and injuries incurred from it are extensive throughout the world. The important causes of violence include the shortage of training programs dealing with violence, lack of violence management protocols, and delays in response times. Therefore, afterthought and resolve are more crucial than ever. Workplace violence reduction strategies and suggestions for future studies are also discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 44703

دانلود 22570 استناد 545 مرجع 0
نویسندگان: 

TILFORD J.M.

نشریه: 

AMBULATORY PEDIATRICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  SUPPL 4
 • صفحات: 

  330-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  10194
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10194

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1019-1028
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  12702
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12702

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  204-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1314
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: رضایت مندی بیماران مفهومی است که امروزه در مراقبت های پزشکی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است و در امر مراقبت از بیمار به عنوان یک هدف ارزشمند مدنظر می باشد. به گونه ای که برخی از صاحب نظران معتقدند که بهبود فرآیندهای کاری و ارتقاء کیفیت بیمارستان بدون توجه به نظرات و نیازها و انتظارات و جلب رضایت بیماران امکان پذیر نمی باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایتمندی از خدمات ارایه شده در بخش اورژانس بیمارستان های شهر آبادان و خرمشهر انجام گرفته است.مواد و روش کار: که مطالعه ای توصیفی است که با استفاده از پرسش نامه ای دو بخشی و پژوهشگر ساخته بیماران مراجعه کننده (1152 نفر) به بخش اورژانس بیمارستاهای آبادان و خرمشهر مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از SPSS.13 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد 50.05 درصد نمونه های مورد پژوهش مرد، 68.2 درصد مجرد، 74.4 درصد دارای بیمه و 63.5 درصد دارای سابقه بستری در بیمارستان بوده اند. از میان متغیرهای دموگرافیک و زمینه ای، بین میزان رضایتمندی و سن (P<0.001)، سابقه بستری (P<0.001)، علت مراجعه به بیمارستان (P<0.001) و ساختار بیمارستان از نظر آماری رابطه معنی دار مشاهده شد.بحث و نتیجه گیری: میزان رضایتمندی بیماران از خدمات اریه شده در بخش اورژانس بیمارستان ها در کل درحد مطلوب بوده است و عمده نارضایتی از بخش ساختار بیمارستان گزارش شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1314

دانلود 323 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (مسلسل 38)
 • صفحات: 

  5-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  2745
 • بازدید: 

  1179
 • دانلود: 

  441
چکیده: 

مقدمه و هدف: از آنجا که در اکثر شرایط اضطراری، کارکنان خدمات اورژانس اولین افرادی هستند که حضور می یابند، شناسایی خطر فرسودگی شغلی آنان بسیار اهمیت دارد. به همین لحاظ انجام پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان فرسودگی شغلی کارکنان عملیاتی مراکز خدمات اورژانس استان همدان ضرورت یافت.روش کار: در پژوهش توصیفی - مقطعی حاضر، کلیه کارکنان عملیاتی مراکز فوریت های پزشکی استان همدان دارای معیارهای ورود به مطالعه دعوت شدند. 110 نفر ابزار پژوهش که حاوی دو قسمت، مشخصات فردی و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ بود، تکمیل نمودند.. اعتبار محتوا و صوری ابزار تایید و میزان r=0.88 حاصل از آزمون - بازآزمون و آلفای کرونباخ 0.84 نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه بود.نتایج: از لحاظ دفعات (تکرار)، میانگین خستگی هیجانی افراد 20.85±15.00 یعنی متوسط، مسخ شخصیت7.87±5.97  یعنی متوسط و کفایت شخصی 22.73±7.95 یعنی کم بود. همچنین از لحاظ شدت، میانگین خستگی هیجانی آنان 24.96±17.10 یعنی متوسط، مسخ شخصیت 11.85±9.48 یعنی متوسط و کفایت شخصی برابر با 28.34±16.10 یعنی کم بوده است.نتیجه نهایی: وجود فرسودگی شغلی در کارکنان عملیاتی فوریت های پزشکی استان همدان می تواند زنگ خطری برای مدیران و مسوولان خدمات اورژانس در استان همدان و احتمالا در سایر استان ها در ایران تلقی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1179

دانلود 441 استناد 2745 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41803
 • دانلود: 

  30301
چکیده: 

Background: The relation between physical access in emergency department (ED) and the time patients have to wait before being served is unknown.Objectives: Our objective was to discover the associations between the physical access in ED and the time patients had to wait before receiving services.Materials and Methods: In this cross-sectional study, statistical society comprised two portions, namely, public hospitals’ EDs and referred patients to the ward. Data on waiting time for 240 patients in six public and private hospitals were gathered. In addition, physical condition of EDs was inspected by visiting these hospitals. A designed checklist, based on the introduced physical space, was filled for each hospital. Results of the checklist were scored using Likert’s five-points scale and Spearman and Pearson's correlation coefficient were applied to determine the relationship between physical access and waiting time.Results: The correlation between the waiting time beginning from the very moment of stepping into the ward until first examination and physical condition at the triage wards in private (P<0.001) and public hospitals (P>0.05) was not significant. The waiting interval, beginning from the very moment of stepping into the ward until first examination and access to physical space of ED, was significant for private hospitals (P<0.001) and insignificant for public hospitals (P>0.05).Conclusions: According to the results, there was a direct correlation between access to physical space in ED and waiting time. In addition, improving the physical access did not necessarily result in shorter waiting time. Therefore, to improve triage process, improvement of waiting time indices, and modifying forms of work process in ED are recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 41803

دانلود 30301 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  103
 • صفحات: 

  30-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  548
 • بازدید: 

  780
 • دانلود: 

  366
چکیده: 

مقدمه :خدمات ارائه شده به بیماران پیش بیمارستانی و میزان رضایت مندی آنها، بیانگر کیفیت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی است. لذا سنجش رضایت مندی بیماران به عنوان شاخص کلیدی شیوه کارکرد سازمان شناخته می شود.هدف: تعیین میزان رضا یت مندی بیماران از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی شهر رشت.مواد و روش ها :در پژوهشی توصیفی ما 216 نفر از بیماران ترابرده شده به بیمارستان توسط 9 پایگاه شهری و جاده ای اورژانس پیش بیمارستانی رشت از اول اسفند 94 تا 31 خرداد 95 با نمونه گیری سهمیه ای-تصادفی، انتخاب و داده ها با پرسشنامه استاندارد سنجش میزان رضایت مندی دربر گیرنده دو بخش که بخش اول حاوی اطلاعات فردی و دموگرافی و بخش دوم 23 پرسش در مورد میزان رضایت مندی بود،گرد آوری شد. داده ها با نرم افزار spss19 و شاخص های همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه واکاوی شد.نتایج : از حیطه های رضایت مندی، بیشترین مربوط به کارایی اورژانس پیش بیمارستانی با میانگین 4.43 و کمترین آن مربوط به عملکرد تکنسین ها با میانگین 4.04 بود. میانگین رضایت مندی کلی بیماران از اورژانس پیش بیمارستانی 4.49 بود که نشان دهنده میزان دلخواه یا رضایت مندی است. بین رضایت مندی ازخدمات اورژانس پیش بیمارستانی برپایه سن، پیشینه استفاده ازخدمات اورژانس پیش بیمارستانی، زمان ماموریت و داشتن وابستگی به سیستم مراقبت بهداشتی اختلاف معنی دار وجود نداشت. میانگین رضایت مندی افراد اورژانسی از برخورد تکنسین ها و حرفه ای بودن آنها بالاتر از افراد غیراورژانسی بود.نتیجه گیری: برای افزایش سطح رضایت مندی بیماران، افزایش مهارت وتوانمندی تکنسین های اورژانس و برگزاری دوره های آموزشی توجیهی ویژه آنها بایسته است بر تجهیز آمبولانس ها به سازوبرگ پزشکی نوین وتمیزی آمبولانس ها، آراستگی یونی فرم و مرتب بودن کارکنان اورژانس پافشاری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 780

دانلود 366 استناد 548 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  349-368
تعامل: 
 • استنادات: 

  367
 • بازدید: 

  2207
 • دانلود: 

  13229
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2207

دانلود 13229 استناد 367 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  126
 • بازدید: 

  640
 • دانلود: 

  8787
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 640

دانلود 8787 استناد 126 مرجع 0
litScript