نتایج جستجو

54009

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5401

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  394
 • بازدید: 

  4954
 • دانلود: 

  16971
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4954

دانلود 16971 استناد 394 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  572-576
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  6831
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6831

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  68-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1411
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

مقدمه: امروزه در تمامی کشور ها، آمادگی پرسنل بهداشتی و درمانی در برابر تهدیدات بیولوژیک اهمیت زیادی دارد. در کشور ما نیز از بین کارکنان سیستم بهداشتی و درمانی، پرسنل فوریت های پزشکی به دلیل ماهیت ذاتی فعالیت خود در حوادث بیولوژیک پیش از همه در صحنه حادثه به امدادرسانی می پردازند. پرسنل فوریت های پزشکی باید از الگوهای بیماری و سرنخ های تشخیصی که ممکن است علامت هشدار یک اقدام بیوتروریستی باشد آگاه باشند.روش: این پژوهش با هدف بررسی میزان آمادگی پرسنل فوریت های پزشکی در مقابل حوادث بیولوژیک، با انتخاب 121 آزمودنی از میان پرسنل فوریت های پزشکی اورژانس تهران در سال 1391 به روش توصیفی انجام شده است. پس از تکمیل پرسشنامه توسط آزمودنی ها، داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS-20 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بر اساس نتایج، میانگین سن آزمودنی ها 34 سال بود که 43 درصد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم بودند. میانگین سابقه کاری پرسنل 8.6 سال بود. 60.4 و 68.9 درصد پرسنل به ترتیب هیچ آموزش نظری و عملی در خصوص برخورد با شرایط آلودگی های بیولوژیک ندیده بودند. در مورد تجهیزات لازم برای مقابله با حوادث بیولوژیک، 48.5 درصد آزمودنی ها اعلام کردند که تجهیزات لازم در آمبولانس آنها وجود ندارد. در مورد وجود دستورالعمل های لازم برای مقابله با حوادث پرتلفات و بیولوژیک، 51 درصد افراد اعلام کردند که در سازمان آنها، این قبیل دستورالعمل ها وجود ندارد. در نهایت آمادگی این پرسنل در مقابل حوادث بیولوژیک 28 درصد ارزیابی گردید.نتیجه گیری: از لحاظ نظری و علمی یکی از موضوعات مهمی که در نهایت باعث کاهش کارایی پرسنل فوریت های پزشکی در مقابل حوادث بیولوژیک و نیز افزایش احتمال آلودگی و بیمارشدن آنها را در شرایط آلودگی های بیولوژیک می شود، مساله نبود آموزش کافی برای پرسنل است. لذا لازم است دوره های آموزشی مربوطه طراحی و اجرا شود و در فواصل زمانی مناسب دوره های بازآموزی نیز برگزار گردد. مشکل کمبود تجهیزات و امکانات استاندارد مورد نیاز در آمبولانس ها برای مقابله با حوادث بیولوژیک نیز باید برطرف گردد. در ضمن نیاز است در این خصوص دستورالعمل های لازم تدوین گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1411

دانلود 391 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  823-828
تعامل: 
 • استنادات: 

  1102
 • بازدید: 

  89323
 • دانلود: 

  28024
چکیده: 

Background: Advanced ambulance service (emergency medical services/EMS) is considered to be an integral part of emergency medical care as the first assets responding to emergencies and disasters in the prehospital setting in most developed countries.Objectives: The aim of this study was to evaluate the current situation of Shiraz’s EMS by comparing data obtained during two different time periods.Materials and Methods: This is a retrospective analytic and comparative study in which data obtained from Shiraz EMS during two one-year periods (21st of March 2011 to 20th of March 2012 and 22nd of September 1999 to 21st of September 2000) were compared. Furthermore, these data were also compared with available data from Gothenburg’s EMS (2010).Results: Of 84084 missions performed by Shiraz EMS during one year trauma cases were the most common [39282 (46.7%)]. The most common cause of trauma was road traffic accidents (RTA) (27257; 76.5%). Near 56% of all patients were transported to hospitals; some 47% by ambulances and 8.8% by private cars. Around 36.2% of patients received definitive medical treatment at the scene. While there was an increase in response and evacuation times, the number of deaths at scene before ambulance arrival decreased.Conclusions: Although Shiraz’s EMS has expanded during last decade and the mortality rate at scene has decreased, the number of RTA-related trauma cases, along with the response and evacuation time, has increased. More than one third of the patients received definitive treatment and could be dismissed directly from the scene. Standardized triage and treatment protocols are needed to improve the EMS activity.

آمار یکساله:  

بازدید 89323

دانلود 28024 استناد 1102 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  550
 • بازدید: 

  44303
 • دانلود: 

  20021
چکیده: 

Prehospital emergencymedical Care (EMC) is a critical service in disaster management. The aim of this study was to explore the challenges of prehospital emergencymedical services (EMS) during disaster response in Iran. Methods: A qualitative study was conducted from April 2015 toMarch 2017. Data were collected through in-depth, semi-structured interviews with 23 experienced individuals in the field of disaster that were selected using purposeful sampling. Data were analyzed using content analysis approach. Results: Fifteen subthemes and the following six themes emerged in the analysis: challenges related to people, challenges related to infrastructure, challenges related to information management systems, challenges related to staff, challenges related to managerial issues and challenges related to medical care. Conclusion: Iran’ s prehospital EMS has been chaotic in past disasters. Improvement of this process needs infrastructure reform, planning, staff training and public education.

آمار یکساله:  

بازدید 44303

دانلود 20021 استناد 550 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  411
 • بازدید: 

  6225
 • دانلود: 

  19944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6225

دانلود 19944 استناد 411 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  26-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  3307
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3307

دانلود 15604 استناد 386 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  47-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  4315
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4315

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
نویسندگان: 

MEARS G. | ORNATO J.P. | DAWSON D.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  123-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  9511
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9511

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ELECTRONIC PHYSICIAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  3974-3979
تعامل: 
 • استنادات: 

  1076
 • بازدید: 

  9635
 • دانلود: 

  17914
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9635

دانلود 17914 استناد 1076 مرجع 0
litScript