نتایج جستجو

55317

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5532

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

TRAUMA MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2506
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2506

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  62-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  1528
 • دانلود: 

  808
چکیده: 

مقدمه: کارکنان فوریت پزشکی اولین کسانی هستند که موقعیت های استرس زا را تجربه می کنند و این استرس ها طولانی مدت فرسودگی شغلی را به همراه دارد. لذا شناسایی خطرفرسودگی شغلی آنان بسیاراهمیت دارد.هدف: این مطالعه تعیین میزان فرسودگی شغلی در تکنسین های فوریت پزشکی در نیمه اول سال 1395 بوده است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه پژوهش را تمام تکنسین های پیش بیمارستانی خراسان جنوبی تشکیل داده بودند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده از پایگاه های فوریت پزشکی، انجام شد. حجم نمونه (89 نفر) با توجه به مطالعات قبلی و انحراف معیار مطالعات مشابه محاسبه شد. شرکت کنندگان پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و فرسودگی شغلی مسلش را تکمیل کردند. جهت پایایی درونی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان آلفای به دست آمده از این پرسشنامه برابر با (0.84) بود، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی تجزیه تحلیل شدند.یافته ها: اکثر شرکت کنندگان بین (25 تا 30) سال و متاهل و دارای تحصیلات فوق دیپلم بودند. بین(3 تا 8) سال سابقه کار داشته و ساعات کار نیمی از افراد بین (200 تا 250) در ماه بود. میانگین نمره فرسودگی شغلی (65.31±12.26) به دست آمد که کم ترین مقدار آن در افراد (38) و بیشترین مقدار آن (90) بود. میانگین نمره خستگی عاطفی (20.25±7.91)، شخصیت زدایی (10.97±5.41) و فقدان موفقیت فردی (32.08±8.67) به دست آمد که براساس پرسشنامه مسلش هر سه بعد در سطح خفیفی برآورد شدند.نتیجه گیری: مطالعات بیشتری نیاز هست که عملکرد مدیران و عوامل موثر در بروز فرسودگی شغلی پرسنل پیش بیمارستانی بررسی شوند و به دیگر پایگاه های در سراسر کشور جهت برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی مداوم گزارش شوند. در غیر این صورت ممکن است در آینده این میزان خفیف فرسودگی شغلی به سمت متوسط و شدید پیشرفت کند و تمام ارکان یک سیستم را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت باعث افت کیفیت شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1528

دانلود 808 استناد 491 مرجع 9
نویسندگان: 

نشریه: 

OPEN MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  493-502
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3535
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3535

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ATKINSON W.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  233-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5052
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5052

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KOUROUBALI A. | VOURVAHAKIS D. | TSIKNAKIS M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7178
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7178

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BAILEY E.D. | SWEENEY T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  397-400
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7919
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7919

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BUSCHHORN H.M. | STROUT T.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3179
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3179

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CHERAGHI FATEMEH | Yousefzadeh Chosari Mohammad Reza | BEYRAMI JAM MEHDI | AFSHARI ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12246
 • دانلود: 

  7480
چکیده: 

Background: Because of the complexity, stressfulness, and the threatening nature of the working environment of prehospital emergency medical Technicians (EMTs), they encounter many ethical challenges during making decisions and providing quick and accurate care to patients. The present study aimed to investigate the ethical challenges among prehospital EMTs. Materials and Methods: To review all published studies, we searched SID, Medlib, Iran Medex, Magiran, Web of Science, Medline, Google Scholar, CINAHL, PubMed, Ovid, and Scopus databases from 2000-18. The keywords were “ ethical challenges” , “ emergency medical technicians” , and “ prehospital emergency” . Results: According to the evaluation of the studies, the ethical challenge regarding prehospital emergencies included decision over dispatching an ambulance to the scene, cardiopulmonary resuscitation, triage in crisis and disaster, irrational interventions of the patient or patient’ s family, intervention in accordance with patient’ s informed consent, and safe driving. Conclusion: Considering the unique conditions of prehospital caring, identifying, and discovering the ethical conflicts in this field of the health care system and providing the appropriate solution are very important.

آمار یکساله:  

بازدید 12246

دانلود 7480 استناد 0 مرجع 315
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  22876
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Prehospital emergencymedical Care (EMC) is a critical service in disaster management. The aim of this study was to explore the challenges of prehospital emergencymedical services (EMS) during disaster response in Iran. Methods: A qualitative study was conducted from April 2015 toMarch 2017. Data were collected through in-depth, semi-structured interviews with 23 experienced individuals in the field of disaster that were selected using purposeful sampling. Data were analyzed using content analysis approach. Results: Fifteen subthemes and the following six themes emerged in the analysis: challenges related to people, challenges related to infrastructure, challenges related to information management systems, challenges related to staff, challenges related to managerial issues and challenges related to medical care. Conclusion: Iran’ s prehospital EMS has been chaotic in past disasters. Improvement of this process needs infrastructure reform, planning, staff training and public education.

آمار یکساله:  

بازدید 22876

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2812
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2812

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript