نتایج جستجو

53945

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5395

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

TRAUMA MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  6299
 • دانلود: 

  18969
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6299

دانلود 18969 استناد 406 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  62-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  541
 • بازدید: 

  1588
 • دانلود: 

  864
چکیده: 

مقدمه: کارکنان فوریت پزشکی اولین کسانی هستند که موقعیت های استرس زا را تجربه می کنند و این استرس ها طولانی مدت فرسودگی شغلی را به همراه دارد. لذا شناسایی خطرفرسودگی شغلی آنان بسیاراهمیت دارد.هدف: این مطالعه تعیین میزان فرسودگی شغلی در تکنسین های فوریت پزشکی در نیمه اول سال 1395 بوده است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه پژوهش را تمام تکنسین های پیش بیمارستانی خراسان جنوبی تشکیل داده بودند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده از پایگاه های فوریت پزشکی، انجام شد. حجم نمونه (89 نفر) با توجه به مطالعات قبلی و انحراف معیار مطالعات مشابه محاسبه شد. شرکت کنندگان پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و فرسودگی شغلی مسلش را تکمیل کردند. جهت پایایی درونی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان آلفای به دست آمده از این پرسشنامه برابر با (0.84) بود، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی تجزیه تحلیل شدند.یافته ها: اکثر شرکت کنندگان بین (25 تا 30) سال و متاهل و دارای تحصیلات فوق دیپلم بودند. بین(3 تا 8) سال سابقه کار داشته و ساعات کار نیمی از افراد بین (200 تا 250) در ماه بود. میانگین نمره فرسودگی شغلی (65.31±12.26) به دست آمد که کم ترین مقدار آن در افراد (38) و بیشترین مقدار آن (90) بود. میانگین نمره خستگی عاطفی (20.25±7.91)، شخصیت زدایی (10.97±5.41) و فقدان موفقیت فردی (32.08±8.67) به دست آمد که براساس پرسشنامه مسلش هر سه بعد در سطح خفیفی برآورد شدند.نتیجه گیری: مطالعات بیشتری نیاز هست که عملکرد مدیران و عوامل موثر در بروز فرسودگی شغلی پرسنل پیش بیمارستانی بررسی شوند و به دیگر پایگاه های در سراسر کشور جهت برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی مداوم گزارش شوند. در غیر این صورت ممکن است در آینده این میزان خفیف فرسودگی شغلی به سمت متوسط و شدید پیشرفت کند و تمام ارکان یک سیستم را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت باعث افت کیفیت شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1588

دانلود 864 استناد 541 مرجع 9
نویسندگان: 

ATKINSON W.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  233-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  383
 • بازدید: 

  8492
 • دانلود: 

  15214
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8492

دانلود 15214 استناد 383 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

OPEN MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  493-502
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  8226
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8226

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
نویسندگان: 

BAILEY E.D. | SWEENEY T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  397-400
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  13222
 • دانلود: 

  14482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13222

دانلود 14482 استناد 377 مرجع 0
نویسندگان: 

KOUROUBALI A. | VOURVAHAKIS D. | TSIKNAKIS M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  12572
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12572

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BUSCHHORN H.M. | STROUT T.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  5306
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5306

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
نویسندگان: 

CHERAGHI FATEMEH | Yousefzadeh Chosari Mohammad Reza | BEYRAMI JAM MEHDI | AFSHARI ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24197
 • دانلود: 

  12901
چکیده: 

Background: Because of the complexity, stressfulness, and the threatening nature of the working environment of prehospital emergency medical Technicians (EMTs), they encounter many ethical challenges during making decisions and providing quick and accurate care to patients. The present study aimed to investigate the ethical challenges among prehospital EMTs. Materials and Methods: To review all published studies, we searched SID, Medlib, Iran Medex, Magiran, Web of Science, Medline, Google Scholar, CINAHL, PubMed, Ovid, and Scopus databases from 2000-18. The keywords were “ ethical challenges” , “ emergency medical technicians” , and “ prehospital emergency” . Results: According to the evaluation of the studies, the ethical challenge regarding prehospital emergencies included decision over dispatching an ambulance to the scene, cardiopulmonary resuscitation, triage in crisis and disaster, irrational interventions of the patient or patient’ s family, intervention in accordance with patient’ s informed consent, and safe driving. Conclusion: Considering the unique conditions of prehospital caring, identifying, and discovering the ethical conflicts in this field of the health care system and providing the appropriate solution are very important.

آمار یکساله:  

بازدید 24197

دانلود 12901 استناد 0 مرجع 406
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  503
 • بازدید: 

  29164
 • دانلود: 

  13071
چکیده: 

Prehospital emergencymedical Care (EMC) is a critical service in disaster management. The aim of this study was to explore the challenges of prehospital emergencymedical services (EMS) during disaster response in Iran. Methods: A qualitative study was conducted from April 2015 toMarch 2017. Data were collected through in-depth, semi-structured interviews with 23 experienced individuals in the field of disaster that were selected using purposeful sampling. Data were analyzed using content analysis approach. Results: Fifteen subthemes and the following six themes emerged in the analysis: challenges related to people, challenges related to infrastructure, challenges related to information management systems, challenges related to staff, challenges related to managerial issues and challenges related to medical care. Conclusion: Iran’ s prehospital EMS has been chaotic in past disasters. Improvement of this process needs infrastructure reform, planning, staff training and public education.

آمار یکساله:  

بازدید 29164

دانلود 13071 استناد 503 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  572-576
تعامل: 
 • استنادات: 

  369
 • بازدید: 

  4752
 • دانلود: 

  13524
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4752

دانلود 13524 استناد 369 مرجع 0
litScript