نتایج جستجو

482

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

49

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

YAO Y.Y. | ZHU P.X. | NIU A.J. | GAO X.S. | WU D.C.

نشریه: 

ACTA POLYMERICA SINICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  687-692
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5509
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5509

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

OHKAWA K. | CHA D. | KIM H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  1600-1605
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5207
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5207

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MATTHEWS J.A. | WNEK G.E.

نشریه: 

BIOMACROMOLECULES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  232-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5882
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5882

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FRENOT A. | CHRONAKIS I.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  64-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4234
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4234

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1037-1050
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

در این پژوهش، الیاف ابررسانای (YBCO) YBa2Cu3O7-δ به روش الکتروریسندگی تهیه شدند. نخست ترکیب عنصرسنجی YBCO از استات های باریم، ایتریم و مس همراه با غلظت های مختلف5%، 6%، 7%، 2/7%، 5/7%، 10% پلی وینیل الکل (PVA) تهیه شد. سپس برای تولید الیاف ترکیب پلیمری به دست آمده الکترو ریسی شد و در آخر الیاف گرمادهی شدند. برای مشخص کردن گستره ی دتکلیس گرما وزن سنجی (TGA) انجام شد و همچنین برای مشخصه های ریزساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش پرتو X (XRD) و ویژگی های ابررسانایی مانند دمای گذار با اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی ac بررسی گردید. نتایج نشان دادند که بهترین الیاف از نظر اندازه قطر و نبود نقص های دانه تسبیحی با غلظت پلیمر 5/7% وزنی نسبت به استات ها به دست امده است. همچنین بهترین دمای گرما دهی برای ساخت الیاف ابررسانای YBa2Cu3O7-δ ، ° C 930 است. دمای گذار ابررسانایی برای این نمونه K 2/93 به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LI D. | XIA Y.N.

نشریه: 

ADVANCED MATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  1151-1170
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  14109
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14109

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LEE K.Y. | JEONG L. | KANG Y.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1020-1032
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5354
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5354

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CARDOSO G.B. | PEREA G.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  94-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7963
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7963

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ESLAHI N. | FATEMI T. | Varsei m. | BAZGIR S.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  6 (Transactions F: Nanotechnology)
 • صفحات: 

  3447-3453
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1192
 • دانلود: 

  1312
چکیده: 

Color-transition features of polydiacetylene (PDA) have gained attention in recent years owing to its potential use in a wide range of sensors. This paper investigates electrospinning of PDA and polyvinylpyrolidone (PVP) to develop thermochromic nanofibrous composites. Polymer mixtures at different mass ratios and concentrations were electrospun and characterized afterwards. SEM results showed successful electrospinning of continuous and bead-free nanofibers with different diameters depending on the mass ratio of PVP to PDA. The obtained fibrous mats were then photo-polymerized under UV irradiation, which led to generation of a blue color showing the self-assembly of diacetylene monomers. The colorimetric transition of the fibers was also investigated and a color change from blue to red occurred by heating the fibers up to 80 C because of the conformational alterations in the PDA molecules. FTIR and DSC analysis validated these findings as well. As a result, the fabricated nanofibrous composites are potentially appropriate candidates for sensing applications.

آمار یکساله:  

بازدید 1192

دانلود 1312 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  105-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1278
 • دانلود: 

  519
چکیده: 

میکرو الیاف زیست تخریبپذیر و خوراکی زئین با استفاده از حلال اسید استیک تهیه شد. با تغییر غلظت محلول زئین، ولتاژ الکتروریسی، فاصله بین نوک سوزن و جمع کننده و سرعت جریان محلول میتوان میکرو الیاف بدون مهره و یکنواخت تولید نمود. غلظت محلول زئین در سه سطح 30 w/v % و 26، 22، ولتاژ فرآیند الکتروریسی در سه سطح30 kV  و 20، 10، فاصله بین نوک سوزن و جمع کننده در سه سطح 20 cm و 15، 10 و سرعت جریان در سه سطح 12 ml/h و 8، 4 مطالعه شدند. تاثیر پارامترها بر الکتروریسی محلول زئین در قالب طرح مرکب مرکزی (CCD) بررسی و به روش سطح پاسخ (RSM) مدل سازی و تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، غلظت زئین تاثیر معنی داری (P<0.0001) بر مورفولوژی و قطر الیاف دارد. بطوریکه با افزایش غلظت محلول زئین، الیاف با مورفولوژی فاقد مهره و یکنواخت تولید شد و قطر الیاف نیز افزایش یافت. همچنین، ولتاژ تاثیر معنی داری (P<0.0001) بر قطر الیاف داشت. بطوریکه با افزایش ولتاژ، قطر الیاف نیز افزایش یافت.سرعت جریان و فاصله بین نوک سوزن و جمع کننده تاثیر معنی داری بر قطر الیاف نداشت. در این پژوهش، تاثیر غلظت محلول و پارامترهای فرآیندی بر مورفولوژی الیاف حاصل بررسی گردید. الیاف حاصل از زئین را می توان در صنایع غذایی برای مصارف مختلف به ویژه بسته بندی و انکپسولاسیون استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1278

دانلود 519 استناد 0 مرجع 0
litScript