نتایج جستجو

3023

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

303

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16669
 • دانلود: 

  7240
چکیده: 

The purpose of this study was to investigate the deposition of the hydroxyapatite (HA) coating via the electrophoresis procedure. The HA deposition was performed in an ethanol, methanol, acetone and isopropanol suspension. Methanol was found to be the best deposition media. Among the different environmental conditions, including the encapsulation of the samples under two vacuum types of pressure (10-5-10-4 and 2x10-2 Torr) and also the purge of the argon gas in the tube-like furnace, the optimum environment was the one demonstrating the encapsulation under the vacuum pressure of 2x10-2 Torr (washing with argon gas of 99.9% purity). After the examination of 3 sintering temperatures (1020, 1050 and 1100oC), the sintering temperature at 1050oC illustrated the most desired results. The samples sintered under these conditions were apparently intact, most of the interfacial part of the coating was found to be attached to the substrate surface irregularities and no single cracks were observed.

آمار یکساله:  

بازدید 16669

دانلود 7240 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHAO A.W. | YE C.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2251
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2251

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

در این پژوهش پودر هیدروکسی آپاتیت بعنوان یک سرامیک زیستی به روش الکتروفورتیک بر روی آلیاژ حافظه دار نیکل- تیتانیم پوشش داده شد. محلول سوسپانسیون مورد استفاده n– بوتانول و تری اتانول آمین بود. عملیات رسوبگذاری در ولتاژهای مختلف 20، 30 و 40 ولت در زمانهای متفاوت 1 تا 5 دقیقه در ولتاژ ثابت بر روی کاتد انجام گرفت. پس از رسوبگذاری به منظور خشک کردن آهسته، نمونه ها در دمای اتاق به مدت 24 ساعت قرار گرفتند. پس از آن وزن و ضخامت پوشش ها اندازه گیری شد. سپس عملیات تف جوشی نمونه ها به مدت 2 ساعت در کوره تحت اتمسفر آرگون در دمای oC800 انجام شد. از تفرق اشعه ایکس (XRD) جهت شناسایی فازها و از SEM برای بررسی های ریزساختاری و مورفولوژیکی پوشش ها استفاده شد. ترکیب شیمیایی پوشش نیز با استفاده از آنالیز تفکیک انرژی (EDX) بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در ولتاژ 30 ولت و زمانهای پایین تر پس از تف جوشی، می توان به یک پوشش پیوسته، یکنواخت و بدون ترک رسید. همچنین با افزایش زمان رسوبگذاری، وزن و ضخامت نمونه ها افرایش یافته است. روش ارایه شده در این تحقیق می تواند بعنوان یک روش جایگزین برای پوششهای زیست فعال در مقایسه با سایر روش های رسوبگذاری مانند پوشش دهی سل- ژل و پلاسما باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

SHAHRIYARI F. | SHAHRABI FARAHANI T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE PREPARATION OF TITANIA NANOSTRUCTURED COATINGS AND TITANIA/CARBON NANOTUBES (CNT) NANOCOMPOSITE COATINGS ON 316L STAINLESS STEEL BY electrophoretic deposition (EPD) METHOD HAS BEEN INVESTIGATED IN THIS WORK. THE SUSPENSIONS OF TITANIA NANOPARTICLES (20 G/L) WERE PREPARED IN DIFFERENT ALCOHOLS (METHANOL, ETHANOL, ISOPROPANOL AND BUTANOL) USING TRIETHANOLAMINE (TEA) AS DISPERSANT, THE SUSPENSIONS WERE INVESTIGATED BY DIFFERENT ANALYSIS SUCH AS SEDIMENTATION AND ZETA POTENTIAL. TITANIA NANOSTRUCTURED COATINGS WERE PREPARED BY EPD FROM DIFFERENT ALCOHOLIC SUSPENSIONS AT 60V AND VARIOUS TIMES (15, 30, 60, 120, 240 AND 360S), THE KINETICS OF deposition AND THEIR MICROSTRUCTURE WERE INVESTIGATED IN CASE OF EPD FROM ALCOHOLIC SUSPENSIONS WITH DIFFERENT DISPERSANT CONCENTRATIONS AND ACCORDING TO OBTAINED RESULTS THE OPTIMUM CONCENTRATION OF DISPERSANTS WAS 16.33, 8, 0.33, 0.33ML/L FOR METHANOL, ETHANOL, ISOPROPANOL AND BUTANOL, RESPECTIVELY, IN THE NEXT STEP TO PREPARE TITANIA/CNT NANOCOMPOSITE COATINGS, CNT WAS ADDED INTO ALCOHOLIC SUSPENSIONS CONTAINING OPTIMUM CONCENTRATION OF DISPERSANT AND EPD WAS PERFORMED FROM THEM, THE EFFECT OF CNT ADDITION ON THE EPD PROCESS AS WELL AS COATINGS CHARACTERIZATIONS WAS STUDIED.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

GARDESHZADEH A.R. | RASOULI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10884
 • دانلود: 

  8543
چکیده: 

in this paper, kinetics of DC electrophoretic deposition (EPD) of carbon nanotubes (CNTs) are investigated. Suspension of carbon nanotubes in pure ethanol with addition of magnesium nitrate was used as deposition media. The effect of main EPD parameters such as deposition time, applied voltage and the CNTs concentration on deposit yield were investigated. The variation of current density vs. time and the effect of magnetic stirring were also examined. The results are in good agreement with Hamaker’s law and the deposit yield increases with increasing of applied voltage and CNTs concentration but there is a deviation from linear trend in longer deposition times. Stirring could compensate some of this deviation but increases the current density fluctuations.

آمار یکساله:  

بازدید 10884

دانلود 8543 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BESRA L. | LIU M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6654
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6654

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MAHMOUDI JOZEE M.S. | SANJABI S. | MIRZAEE O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19825
 • دانلود: 

  9946
چکیده: 

A homogenous TiO2 / multi-walled carbon nanotubes(MWCNTs) composite film were prepared by electrophoretic co-deposition from organic suspension on a stainless steel substrate.  In this study, MWCNTs was incorporated to the coating because of their long structure and their capability to be functionalized by different inorganic groups on the surface. FTIR spectroscopy showed the existence of carboxylic groups on the modified carbon nanotubes surface. The effect of applied electrical fields, deposition time and concentration of nanoparticulates on coatings morphology were investigated by scanning electron microscopy. It was found that combination of MWCNTs within TiO2 matrix eliminating micro cracks presented on TiO2 coating. Also, by increasing the deposition voltages, micro cracks were increased. SEM observation of the coatings revealed that TiO2/multi-walled carbon nanotubes coatings produced from optimized electric field was uniform and had good adhesive to the substrate.

آمار یکساله:  

بازدید 19825

دانلود 9946 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  65-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6821
 • دانلود: 

  5096
چکیده: 

The aim of this work was to use the electrophoretic deposition (EPD) technique for the deposition of nano-” TiO2” layers directly on an SS316L substrate. The nano-” TiO2” films were deposited on an SS316L alloy with various parameters, such as potential, time of deposition and annealed temperature— the optimum parameters required for the development of stable nano-” TiO2” layer coating. The results obtained from the X-ray diffraction (XRD) and FESEM tests in this study showed that the “ TiO2” layers sintered at 400 ° C were amorphous. The XRD patterns showed the anatase phase at 600 ° C for 1 h. The heat treatment of “ TiO2” layers led to good adhesion with the SS316L alloy. The heat treatment above 500 ° C led to the agglomeration of nano-” TiO2” layers from 28 nm to 78 nm at 600 ° C. The thickness of the nano-” TiO2” coating increased with the deposition time and potential. The optimum thickness of the nano-” TiO2” coating on the SS316L alloy was 50 μ m at 5 min and 30 V. The increase in coating thickness with the time and potential of deposition led to problems, including increases in roughness and weak adhesion of the coating layer.

آمار یکساله:  

بازدید 6821

دانلود 5096 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

GHASEMI S. | HOSSEINZADEH R. | JAFARI M. | AUSI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: RECENTLY, GRAPHENE WITH ONE-ATOM-THICK LAYER TWODIMENSIONAL STRUCTURES IS EMERGING AS A UNIQUE MORPHOLOGY CARBON MATERIAL WITH GREAT POTENTIAL FOR ELECTROCHEMICAL ENERGY STORAGE DEVICEAPPLICATIONS DUE TO ITS OUTSTANDINGPROPERTIES INCLUDING CHEMICAL TOLERANCE, HIGH SURFACEAREA, GOOD ELECTRICAL CONDUCTIVITY, AND OPEN POROUS STRUCTURE [1–2].IN THIS WORK, WE PREPARED A THIN FILM OF GRAPHENE OXIDE (GO) ON STAINLESS STEEL (SS) BY electrophoreticdeposition (EPD) METHOD. GO FILM WAS REDUCED ELECTROCHEMICALLY. REDUCED GRAPHENE OXIDE (RGO) FILM SHOWS A NEAR IDEAL RECTANGULAR BEHAVIOR IN NA2SO4. THE HIGH SPECIFIC CAPACITANCE OF 185 FG -1 IS OBTAINED FROM CYCLIC VOLTAMMETRY MEASUREMENT AT A SCAN RATE OF 10 MV S-1.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

در این پژوهش سعی شده است با رسوب گذاری الکتروفروتیک و با استفاده از ایجاد میدان الکتریکی در یک محلول معلق پایدار، سطحی کاملا صاف و یکنواخت با خواصی قابل کنترل بدست آمد. در این رابطه با باردار کردن تک کریستال های آلومینای g در محلول معلق از طریق میدان الکتریکی، پوشش بر روی زیر لایه اینکونل اعمال شد. سپس با استفاده از عملیات زینترینگ، پوشش کاملا چگال بدست آمد. همچنین تاثیر زمان، ولتاژ اعمالی فرآیند، دمای زینترینگ و pH محلول بر روی ضخامت لایه رسوبی بررسی شد. ضخامت و آنالیز لایه پوششی بوسیله دستگاه SEM بدست آمد. با افزایش ولتاژ و جریان اعمالی، افزایش دمای زینترینگ، اعمال فرآیند بهینه زینترینگ و افزایش pH، ضخامت لایه رسوبی افزایش یافت. هر کدام از عوامل ذکر شده تاثیر متفاوتی بر خواص لایه پوشش داشتند. با توجه به عوامل موثر بر ضخامت لایه رسوبی شرایط بهینه اعمال پوشش حاصل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
litScript