نتایج جستجو

73229

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7323

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (مسلسل 37)
 • صفحات: 

  62-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  1747
 • دانلود: 

  397
چکیده: 

سابقه و هدف: نرم افزار مکانیزه بیمارستان (HIS)، جایگزینی برای گردش فعالیت های دستی در بیمارستان است. این سیستم موجب مکانیزه شدن فعالیت های بیمارستانی از مرحله پذیرش تا ترخیص بیمار، ارتباط موثر بین بخش ها و نیز استخراج سریع تر و دقیق تر گزارش های آماری و مدیریتی می شود. امروزه استفاده از HIS به عنوان راهکاری جهت ارتقا سطح شناسایی مشکلات، بهبود مدیریت، افزایش بهره وری مدیران بیمارستان، بهبود در ارائه خدمات، ارتقا سطح بهره برداری از بیمارستان، تخصصی تر شدن خدمات درمانی و تکنیکی شدن ساختار بیمارستان می باشد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی - تحلیلی (مقطعی) انجام شده است. با توجه به عنوان پژوهش جامعه آماری این مطالعه را تمامی کاربران و کارشناسان سیستم اطلاعات بیمارستانی شفا در بیمارستان امام رضا (ع) تشکیل داده اند. در این پژوهش، علاوه بر بررسی کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی، پرسشنامه و چک لیست هایی تدوین شد که پس از اطمینان از اعتبار و روایی آنها در بین اعضای جامعه آماری توزیع گردید. داده ها، توسط پارامترهای آمار توصیفی و با بکارگیری نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: با توجه به نتایج پژوهش 56% از مجموع کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی شفا را زنان و 44% دیگر را مردان تشکیل داده اند. کلیه کاربران در گروه سنی 25 تا 45 سال و بیشترین (46%) درصد در گروه سنی 30-26 سال قرار داشتند. اکثریت (44%) کاربران سیستم HIS دارای مدرک کارشناسی و تنها 6% دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند. در زمینه تجربه کاری کاربران سیستم HIS شفا نیز، 42% در دامنه (5-0) سال و 6% در دامنه (20-16) سال به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان تجربه کاری بودند. در زمینه آموزش سیستم HIS نیز تنها 8% از کاربران سیستم در داخل سازمان دوره های ICDL را گذرانده اند، بنابراین میزان مهارت 8% از کاربران بسیار زیاد، 42% زیاد، 48% متوسط عنوان شده بود.یافته های بدست آمده از پژوهش بیانگر این مهم می باشد که 64% از مجموع 52 کاربر سیستم، از کل مجموعه سیستم HIS رضایت داشته اند. در زمینه ارزیابی کلی عملکرد سیستم، کاربران معتقدند که 55% از قابلیت های مورد نیاز در نرم افزار وجود داشته و از سویی فقدان 45% از قابلیت های لازم را مشکل بزرگ نرم افزار دانسته و خواستار بر طرف نمودن معایب و افزایش کارایی سیستم شده اند. در نهایت نتایج به دست آمده در رابطه با میزان رضایت کاربران از سرعت سیستم نیز نشان دهنده این بود که 70% کاربران سرعت سیستم را مناسب و 76% از کاربران از نحوه برقراری ارتباط شبکه سیستم HIS رضایت داشته و آن را تائید کرده اند. در ضمن 39% از کاربران نیز نحوه پشتیبانی سیستم را مناسب بیان کرده و بر طرف کننده نیازهای بیمارستان می دانند.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش دربر گیرنده نکات قابل توجهی از جمله نیاز به آموزش کاربران با استفاده از روش های متفاوت آموزشی، برقراری ارتباط صحیح بین کاربران و کارشناسان برنامه، اصلاح ساختار گزارش گیری سیستم، بهبود زیرساخت های سخت افزاری و تعیین سطوح دسترسی به برنامه نرم افزاری به صورت اختصاصی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1747

دانلود 397 استناد 490 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23718
 • دانلود: 

  10781
چکیده: 

Numerous advantages are derived from the electronic health record (EHR). Though achieving such advantages depends on its architecture, at present no unique understanding of the architecture dimensions and specifications is available. Therefore, the aim of the present study is a systematic review of architecture perception of the electronic health record. The authors searched the literature in Science Direct, Scopus, PubMed and Proudest Databases (2000 to Jun 2015). Data extraction was done by 2 reviewers on content, structure, content/structure relationship, confidentiality and security of the EHR. Subsequent to refining the 87 retrieved studies, 25 studies were finally included in the study. In the studies and paradigms so far proposed for the EHR, a unique comprehensive architecture model from the viewpoint of research criteria has not been investigated and it has been considered only from some dimensions. Hence, we provide a new definition of the EHR architecture.

آمار یکساله:  

بازدید 23718

دانلود 10781 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  3150
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

TODAY, DATA STORAGE AND PROCESSING PLAY A MAJOR ROLE IN ALL AREAS, INCLUDING MEDICAL TOPICS. EVERY DAY, A GREAT DEAL OF INFORMATION AND health recordS WITH A SECRET NATURE ARE PRODUCED IN A DISTRIBUTED MANNER SO PROVIDING CONSENSUS, STORAGE, INTEGRITY, VALIDITY AND SHARING IT AMONG DIFFERENT SOURCES, HAS MANY CHALLENGES. ON THE OTHER HAND, BLOCK CHAIN TECHNOLOGY PROVIDES US A PLACE FOR STORAGE AND SHARING DISTRIBUTED DATA, WHICH CAN GUARANTEE THE INTEGRITY OF THE DATA IN AN INTEGRATED NETWORK OF MEMBER NODES. DUE TO THESE FEATURES, THE USE OF THIS TECHNOLOGY IS CURRENTLY SPREADING IN A VARIETY OF FIELDS, INCLUDING MEDICINE, TO OVERCOME THE CHALLENGES POSED. BECAUSE OF THE BLOCK CHAIN TECHNOLOGY IS NEW AND A LITTLE AMBIGUOUS TODAY AND ALSO THE IMPORTANCE OF PRIVACY IN health DATA ISSUE, THIS PAPER ATTEMPTS TO PRESENT A VARIETY OF OPTIONS FOR SETTING UP THE BLOCK CHAIN SYSTEM WITH AN electronic health record APPROACH AND DESCRIBING ITS DIMENSIONS. IN THE END, BASED ON THE STUDY AND THE POLICY ON HOW TO STORE AND PROCESS INFORMATION, THE APPROPRIATE BLOCK CHAIN OPTION IS SUGGESTED FOR IMPLEMENTATION.

آمار یکساله:  

بازدید 3150

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  197-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  455
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 455

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HOFFMAN SHARONA | PODGURSKI ANDY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6861
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6861

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KRUSE C.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  252
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2599
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2599

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  95
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  420-429
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  48-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23641
 • دانلود: 

  31723
چکیده: 

The overall objective of a health system is to improve health through reducing disease, disability and death. Accomplishment of this goal depends on the worldwide integrated and coordinated care continuity. Information transmission is a prerequisite to ensure the continuity of care. Widespread acceptance of health information and communication technology (HICT) and developing systems such as electronic health record (EHR), have changed the health care industry. electronic health record is the main part of information management in an integrated health care system. electronic health record provides access to all health information at organizational, regional, national and international levels and allows for the patient's health data [usually with geographical distribution in several health information systems] to become integrated. Since electronic health record integrates all care events data, it can make data sharing possible between all care providers to consequently minimize the repeated diagnostic tests, and drug and treatment interactions. Furthermore, Also health care professionals can easily access to patient information at any time and this could lead to improving the quality of care and reduce costs. Accordingly, a productive system is required to provide the electronic health record. Given the significance of the electronic health record and its generating system in improvement of care quality and reducing the health care costs, authors decided to study the needs for developing the national EHR system (NHIN) The main focus of this paper was on selecting material related to the system developing an EHR and it prerequisites. electronic health record system is a new source of valuable intelligence of real world for the whole health care industry. electronic health record system includes people, rules, standards, storage and processing equipments, communication and support facilities. To shape this, existence of components and their coordination is necessary. electronic health record system are established to enhance patient care and its outcome, increase efficiency, improving the availability of information and minimizing the medical errors. With the Europe union formation that in fact was an important step toward globalization, the electronic health record passed the national borders and turned into a global concept to make possible the worldwide integration and sharing of the health data. Therefore international standards are needed to share patient health information between national health systems and across borders. Infrastructure or national information network existence of proper hardware and software and finally participation of all stakeholders are necessary to develop the system. So it is necessary to prepare the infrastructures needed for development of the system in our country. Since EHR has a universal concept, it is needed to create a lifelong health information record for every individual accessible in every point in the world.

آمار یکساله:  

بازدید 23641

دانلود 31723 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  267-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1487
 • دانلود: 

  602
چکیده: 

مقدمه: دستیابی به مزایای بالقوه پرونده الکترونیک سلامت، مستلزم تعامل پذیری داده ها می باشد و تعامل پذیری نیز با پرونده الکترونیک سلامت مختصر عملی تر است تا پرونده های مفصل. از جمله الزامات تعامل پذیری، شناسایی و ایجاد ساختار متحدالشکل و استانداردی برای پرونده های الکترونیک است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل معماری برای ساختار پرونده الکترونیک سلامت مختصر انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی - توصیفی بود و در آن ابتدا استانداردهای ساختاری پرونده الکترونیک سلامت بررسی شد. سپس، مدل ساختاری متناسب با پرونده مختصر طراحی و با استفاده از تکنیک Delphi، نظریات متخصصان کسب گردید. داده ها در مرحله تهیه مدل با استفاده از تحلیل محتوا و در مرحله اعتباریابی با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: مدل پیشنهادی برای ساختار پرونده الکترونیک سلامت مختصر، مبتنی بر ادغام مدل های ساختاری متناسب با پرونده مختصر شامل CCD (Continuity of Care Document)، MML (Medical Markup Language) و ISO 13606 طراحی گردید و مورد پذیرش صاحب نظران قرار گرفت.نتیجه گیری: ادغام مدل های ساختاری استانداردهای MML، CCD و EHR extract به علت تعامل پذیری و قابلیت نگاشت متقابل با یکدیگر، می تواند منجر به ایجاد مدل ساختاری مناسبی برای پرونده الکترونیک سلامت مختصر شود و قالب مناسبی برای سازماندهی و مبادله این پرونده در سطوح جغرافیایی گسترده فراهم آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 1487

دانلود 602 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحات: 

  9-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1601
 • دانلود: 

  699
چکیده: 

مقدمه: بروز تغییرات در سیستم های مراقبت بهداشتی، جامعه و افزایش قدرت تکنولوژی، فشار روز افزونی را جهت ایجاد و توسعه سیستم های پرونده الکترونیک به سیاست گذاران، ارایه دهندگان و سیستم مراقبت های بهداشتی تحمیل می کند. بنابراین، پژوهش حاضر به تحلیل Opportunities and Threats، Weaknesses، Strengths (SWOT) پرونده الکترونیک سلامت از دیدگاه مدیران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به روش مقطعی در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل داد. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه ای شامل اطلاعات مربوط به عوامل داخلی (قوت و ضعف) و عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) پرونده الکترونیک سلامت بود (0.93=a). داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مهم ترین نقطه قوت، دسترسی به موقع و سریع به اطلاعات (امتیاز وزنی 0.147) و مهم ترین نقطه ضعف، کمبود تجهیزات و سخت افزارهای لازم و مناسب برای پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت (امتیاز وزنی 0.094) بود. همچنین، به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین ارایه کنندگان خدمات سلامت و مدیریت بهتر اطلاعات (امتیاز وزنی 0.121) به عنوان اصلی ترین فرصت و عدم وجود برنامه ریزی استراتژیک در زمینه پرونده الکترونیک سلامت (امتیاز وزنی 0.127) به عنوان اساسی ترین تهدید گزارش شد. نتیجه گیری: سیاست مداران و دست اندکاران حوزه سلامت می توانند با استفاده از استراتژی های ارایه شده در پژوهش حاضر، اجرای پرونده الکترونیک سلامت را در ایران بهبود و تسریع بخشند. همچنین، ترسیم برنامه استراتژیک، تدوین استانداردهایی جهت امنیت و محرمانگی اطلاعات و افزایش منابع مالی، از جمله اقداماتی است که بهتر است برای پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1601

دانلود 699 استناد 0 مرجع 0
litScript