نتایج جستجو

56972

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5698

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ZITA L. | TUMOVA E. | STOLC L.

نشریه: 

ACTA VETERINARIA BRNO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  85-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10629
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10629

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Cahyadi M. | Fauzy R. | Dewanti R.

نشریه: 

POULTRY SCIENCE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  179-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9756
 • دانلود: 

  21837
چکیده: 

The present study was conducted to determine egg production traits and egg quality characteristics in black and brown lines of Japanese quail. A total of 500 quails comprising 400 females and 100 males obtained from two breeding centers were raised according to the standard procedure for Japanese quail. They were grouped in according to their plumage colours. Age at first egg-laying has been recorded. egg production and hen day production (HDP) have also been calculated. Additionally, samples of 240 composite quail eggs, 60 eggs per line, have been randomly selected at the age of 88, 89, and 90 days. Those eggs were used to determine the quality of egg including egg weight, shell thickness, shell weight, shape index, air cavity, albumen index, yo lk index, Haugh unit (HU), and yolk color score. Furthermore, the data were analysed using general linear model (GLM) and Tukey’ s test was p erformed to evaluate the pairwise differences among quails. The results showed that egg production traits were not different among lines, except age at first egg-laying (P < 0. 0001). Moreover, brown plumage lines have higher egg weight, shell thickness, shell weight, shape index, yolk index, albumen index, HU, and yolk colour score than black plumage lines (P < 0. 0001), on the other hand, egg air cavity of black plumage lines were higher than brown plumage lines, 1. 71 versus 0. 88 mm (P < 0. 0001). It can be c oncluded that brown plumage line has better both exterior and interior qualities of egg than black plumage line. These findings may be useful to determine appropriate breeding program for laying quail in the future.

آمار یکساله:  

بازدید 9756

دانلود 21837 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  155-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12401
 • دانلود: 

  14399
چکیده: 

The present research was designed to examine the genetic analysis of egg weight, egg yolk weight and egg albumen weight of Bovan Neva Black laying hens at 25, 51 and 72 weeks. For this purpose, thirty birds were selected from the layer flock in the Babcock University Teaching and Research Farm. They were in-dividually housed in separate labeled battery cage. A total of thirty eggs were collected daily from the birds continuously in five days of egg production, at each age of 25, 51 and 72 weeks. The total number of eggs collected at each age were 150. Data collected for egg weight, egg yolk weight and egg albumen weight were used to evaluate the descriptive statistics, influence of age and Pearson correlation coefficient on dif-ferent age groups. The mean values of the traits revealed a consistent increase in egg weight 55.02-63.29 g, egg yolk weight 13.14-19.39 g and egg albumen weight 35.52-39.21 g by aging. A significant positive ge-netic correlation was obtained among traits with linear regression equations at different age groups. Re-stricted maximum likelihood (REML) of Wombat software was used to obtain the repeatability and herita-bility estimates. From the results, it was revealed that all the traits recorded high estimates of heritability and repeatability while egg weight is more heritable and repeatable than egg yolk weight and egg albumen weight indicating that fewer records would be required to adequately characterize the inherent production ability of each trait as laying age progressed.

آمار یکساله:  

بازدید 12401

دانلود 14399 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  105
 • صفحات: 

  245-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  906
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

این آزمایش به منظور بررسی اثر مکمل های آنتی بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری بیوتیک، بر صفات کیفی تخم مرغ، لیپیدهای زرده تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغان تخم گذار سویه های- لاین (W-36) انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 8 قطعه مرغ تخم گذار در هر تکرار در سن 32-42 هفتگی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- شاهد 2- جیره پایه + 150 گرم در تن آنتی بیوتیک (اکسی تتراسایکلین)، 3- جیره پایه + 3 کیلوگرم در تن مکمل اسید آلی (ارگاسید)، 4- جیره پایه + 50 گرم در تن پروبیوتیک (پروتکسین) و 5- جیره پایه + 2 کیلوگرم در تن پری بیوتیک (مانان الیگوساکارید) بود. نتایج نشان داد، از میان صفات مربوط به تخم مرغ، وزن تخم مرغ بوسیله تیمارهای دریافت کننده اسید آلی و پری بیوتیک بطور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). تیمار دریافت کننده پروبیوتیک بطور معنی داری باعث کاهش کلسترول زرده تخم مرغ شد (P<0.05). گلوکز خون نیز بوسیله تیمار دریافت کننده اسید آلی بطور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). فعالیت آنزیم ALK سرم خون، بوسیله پروبیوتیک نسبت به تیمار حاوی آنتی بیوتیک افزایش معنی داری داشت (P<0.05). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، استفاده از مکمل های غذایی، اثرات مفیدی بر خصوصیات تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغان تخم گذار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 906

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

تمیمی مسعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

امروزه بدون آنکه بفهمیم، اقلام و خدماتی که مصرف می کنیم به محض خرید به خوبی کار می کنند. در حقیقت، بسیاری از جوامع صنعتی و فراصنعتی صرفاً آنچه را که موثر نیست، کنار گذاشته اند. با این حال، زمانی بود که کیفیت و اثربخشی نزد ارائه دهندگان کالا و خدمات در اولویت نبود. تمرکز شدید بر کیفیت عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه در دهه 1980، در پاسخ به بازاری که کار ارزان قیمت را رد کرد و تقاضای مصرف کننده برای محصولات با دوام، افزایش یافت. در این مقاله، ما در مورد تاریخچه یکی از برجسته ترین فلسفه های مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع (Total quality Management-TQM) بحث خواهیم کرد. ما یاد خواهیم گرفت که چگونه مدیریت کیفیت جامع می تواند به سودآوری و بهره وری بیشتر کمک کند. علاوه بر این، متخصصان صنعت درباره تفاوت های TQM با سایر فلسفه ها و روش های مدیریت کیفیت مانند شش سیگما و کایزن صحبت می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

در این طرح روش های مختلف بازاریابی و تاثیر آنها روی کیفیت محصول عرضه شده بررسی شد. برای تعیین کیفیت تخم مرغ ها صفاتی مانند: ضخامت پوسته (0.01) میلیمتر، استحکام پوسته 0.011 کیلوگرم بر سانتیمتر، درصد شکستگی، وزن (صدف)، میزان کثیفی، ارتفاع سفیده (میلیمتر)، رنگ زرده، واحد (Hugh (HU و شاخص کیفیت استاندارد اندازه گیری گردید. نتایج بدست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی و در سطح اطمینان 95 درصد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مقایسه وزن در بین تیمارها اختلاف معنی دار در خطای حداقل فقط بین نمونه های 30 داخل یخچال بود (0.05≤P). در صفت میزان شکستگی تفاوت معنی داری صرفا در نمونه های بیرون از یخچال بود و نمونه های فله ای بیرون از یخچال از فله ای داخل یخچال اختلاف بیشتری داشت. درصفت های ضخامت و مقاومت پوسته چون با هم یک همبستگی مثبت دارند در بین هیچکدام از تیمارها اختلاف معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد وجود نداشت. همچنین در بررسی صفت ارتفاع سفیده بین گروه های بیرون از یخچال اختلاف معنی دار نبود و همچنین بین 30 فله ای بیرون یخچال و 30 داخل یخچال. ولی اختلاف فاحش بین 6 داخل یخچال و 3 تیمار دیگر بود. از طرفی واحدها را می توان با شاخص کیفیت با هم بررسی کرد. از این رو نمونه هایی که داخل یخچال بودند با اختلاف زیاد از نمونه های بیرون یخچال قرار داشتند و البته بین تمام گروه ها اختلاف وجود داشت. صفت دیگر شاخص رنگ زرده بود که تنها اختلاف معنی دار در 30 بیرون یخچال را با 3 گروه دیگرمی توان مشاهده کرد.البته می توان کیفیت عرضه تخم مرغ هایی که بسته بندی شده اند و بیرون از یخچال نگهداری می شوند به دلیل آنکه ماندگاری آنها بر اثر فروش کمتر آنها نسبت به فله ای است و در نتیجه آنهایی که بیرون از یخچال بودند از کیفیت پایین تری برخوردار بودند. ارزیابی کیفیت بر اساس 4 محور (حسی، فیزیکی ضخامت پوسته، استحکام، درصد شکستگی، وزن) شیمیایی و میکروبی (ویروس، باکتری، قارچ) است.نمونه هایی که سیکل سرمایی را تا زمان فروش طی کردند و نمونه هایی که در زمان عرضه در دمای محیط قرار داشتند را با توجه به اندازه بسته بندی آنها و تاثیر این شرایط بر کیفیت، اندازه گیری و مقایسه شدند. که نتایج مشخص کرد، سیکل سرمایی بر حفظ و روند سرعت نزول کیفیت اولیه تخم مرغ بسیار تاثیر مثبت دارد و همچنین داشتن بسته بندی بهتر از نداشتن و هر چه بسته بندی کوچکتر، کیفیت محصول عرضه شده بالاتر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 37 استناد 1 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  211-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

برای بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین خام و متیونین جیره بر شاخص های تولیدی تخم مرغ، 420 قطعه مرغ تخمگذار های لاین (Hy-line W-36) به 60 گروه 7 قطعه ای و هر چهار گروه (تکرار) بطور تصادفی به یکی از 15 تیمار غذایی اختصاص یافتند. سه سطح پروتئین (13، 14 و 15 درصد) و پنج سطح متیونین (0.25، 0.28، 0.31، 0.34 و 0.37 درصد) به روش فاکتوریل 5×3 اعمال شدند. مرغها به مدت سه دوره 28 روزه از سن 50 تا 62 هفتگی تغذیه شدند تعداد تخم مرغ و تلفات روزانه ثبت و مصرف خوراک در پایان هر دوره اندازه گیری شد. با افزایش سطح پروتئین جیره از 13 به 15 درصد، تولید تخم مرغ به طور معنی داری از 54 به 59.4 درصد در کل دوره افزایش یافت. وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی روزانه و مصرف خوراک نیز با افزایش سطح پروتئین جیره به ترتیب 1.7 گرم، 3.4 گرم و 2.8 گرم افزایش پیدا کرد. افزایش سطح پروتئین جیره، ضریب تبدیل غذا و درصد محتویات و آلبومین تخم مرغ را به صورت معنی دار بهبود داد. در حالیکه درصد تخم مرغ های شکسته، درصد پوسته و وزن مخصوص تخم مرغ با افزایش درصد پروتئین جیره به طور معنی دار کاهش پیدا کردند. درصد زرده تخم مرغ تحت تاثیر تغییر سطح پروتئین جیره قرار نگرفت. با افزایش سطح متیونین جیره (از 0.5 به 0.37 درصد)، تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی روزانه، مصرف خوراک و کل محتویات تخم مرغ در کل دوره آزمایش به ترتیب حدود 8.2 درصد، 4 گرم، 6.6 گرم، 8.7 گرم و 0.6 گرم بهبود یافت. تغییر سطح متیونین جیره تاثیری بر ضریب تبدیل خوراک، وزن مخصوص تخم مرغ، درصد تخم مرغهای شکسته، پوسته، زرده و آلبومین تخم مرغ نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  821-834
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  469
 • دانلود: 

  124
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 469

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

به منظور بررسی اثر سن مرغان تخمگذار و شرایط نگهداری بر کیفیت تخم مرغ، از تخم مرغ تازه دو گله مرغان لگهورن در سنین 28 و 68 هفته نمونه برداری شد. نیمی از نمونه های هر گله در دمای 6 درجه سانتیگراد و نیمی دیگر در دمای اطاق ذخیره شدند. در فواصل 5 روز تا روز سیام ذخیره سازی 15 تخم مرغ از هر گروه آزمایش شدند. وزن تخم مرغ، وزن و درصد محتویات تخم مرغ، نسبت زرده به سفیده، درصد ماده خشک زرده و سفیده، کیفیت سفیده و زرده اندازه گیری شدند. وزن تخم مرغ، سفیده و پوسته، درصد زرده و نسبت زرده به سفیده برای مرغان با سن 68 هفته و درصد سفیده و پوسته برای مرغان 28 هفته به صورت معنی داری بیشتر بود. افزایش دما و مدت نگهداری تخم مرغها باعث کاهش وزن تخم مرغ و وزن و درصد سفیده گردید اما درصد زرده و پوسته و نسبت زرده به سفیده افزایش معنی داری یافت. دمای و مدت نگهداری بیش تر و سن کم تر باعث افزایش معنی دار ماده خشک سفیده شد. اگرچه سن مرغ اثری بر درصد ماده خشک زرده نداشت اما دما و زمان نگهداری بیش تر درصد ماده خشک زرده را کاهش دادند. ارتفاع سفیده و واحد هاو برای سن، دما و مدت نگهداری بالاتر به صورت معنی داری کمتر بود. سن مرغ اثری بر pH سفیده نداشت، اما دمای و زمان نگهداری بیش تر باعث افزایش معنی دار pH گردید. ارتفاع و ایندکس زرده برای مرغان با سن، دما و مدت نگهداری کم تر به صورت معنی داری بیشتر بود. نتایج این آزمایش نشان داد که اگرچه ذخیره سازی، کیفیت تخم مرغ را کاهش می دهد اما کیفیت آن همچنان مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
litScript