نتایج جستجو

152303

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

15231

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  176
 • صفحات: 

  202-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  294
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

سابقه و هدف: سازمان جهانی بهداشت، آموزش مداوم پزشکی را یک ضرورت فوری دانسته است. هدف از این مطالعه ارائه مدل تدریس موثر در برنامه های آموزش مداوم پزشکی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی-توصیفی-تحلیلی، 229 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با سابقه تدریس در برنامه آموزش مداوم پزشکی استان مازندران با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بر مبنای مرتبه های علمی شرکت نمودند. داده ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. پس از ارزیابی روایی محتوایی از طریق نظرات پانل خبرگان، 40 پرسش نهایی انتخاب شدند. روایی سازه ای پرسشنامه با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی (SPSS 20) و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم (AMOS 22) بررسی شد. یافته ها: شاخص KMO برابر 877/0 و سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت برابر 0009/0 بیانگر کفایت تعداد داده ها برای تحلیل عاملی اکتشافی بود. براساس چرخش واریماکس پنج عامل سخنرانی (8 گویه)، پرسش و پاسخ (8 گویه)، بحث گروهی (8 گویه)، میزگرد (8 گویه) و روش موردی (8 گویه) مشخص شدند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که به ترتیب اولویت اول تا پنجم، روش های بحث گروهی، میزگرد، پرسش و پاسخ، سخنرانی و روش موردی با ضرایب عاملی استاندارد 80/0، 68/0، 64/0، 61/0و 38/0 در تبیین روش های موثر در آموزش مداوم پزشکی موثر بودند (05/0>P). استنتاج: روش سخنرانی، روش متداول و مورد پسند مدرسان آموزش مداوم جامعه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود. طبق نتایج این مطالعه، به نظر می رسد ترکیبی از روش های مختلف آموزشی شامل سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی در برنامه های آموزش مداوم پزشکی مناسب باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 294

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

وحدانی فریدون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور)
 • صفحات: 

  101-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

در انگلستان یک مستمع مودب با دقت کامل به صاحب سخن خیره می شود و گهگاه پلک بر هم می زند تا اشتیاق خود را به موضوع صحبت نشان دهد. این گونه پلک زدن برای آمریکاییها بی معناست. آمریکایی انتظار دارد مستمع سر خود را به علامت تایید تکان دهد و گاهی زیر لب بگوید: آها، آها. در مناطقی از خاور دور هیچ نگاهی به طرف مقابل در حین صحبت جایز نیست.در آموزش زبان خارجی ، معمولا گفته می شود که فرهنگ با زبان آمیخته است و در تدریس زبان حذف عامل فرهنگ امکان پذیر نیست . اما این مهم چندان در کتابها و کلاسهای آموزش زبان ملموس نبود تا اینکه روش ارتباطی با گرایشی جامعه شناسانه پا به عرصه آموزش زبان گذاشت. این روش سعی داشته تا آنجا که ممکن است زبان را به شکل واقعی و طبیعی آن که توسط گویشوران زبان هدف مورد استفاده قرار می گیرد در کلاس درس ارایه کند.با این حال مساله فرهنگ به همین جا ختم نمی شود. امروزه زبانهای خارجی با اهداف متفاوت و متنوع آموخته می شود. آیا همه زبان آموزان نیازمند آن اند که با فرهنگ بیگانه آشنا شوند؟ آیا یادگیری زبان، آن طور که شومن مدعی است، بدون ترک فرهنگ خودی و پذیرش فرهنگ گویشوران زبان هدف امکان پذیر نیست؟ اصولا فرهنگ در حیطه آموزش زبان چگونه تعریف می شود؟ در کشورمان، ایران، این مساله چه شکلهایی پیدا می کند؟ اینها برخی از سوالاتی است که مقاله حاضر به آن پرداخته ولی لزوما جوابی قطعی به آنها ارائه نمی شود. بلکه حیطه هایی برای تحقیق در مقوله فرهنگ و آموزش زبان خارجی مطرح می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  77-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1367
 • دانلود: 

  849
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل تدریس اثربخش برای اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز و اعتبارسنجی آن می باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش دو قسمت دارد که بخش اول آن کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز می باشد (N=541) و بخش دوم جامعه آماری، متخصصان علوم تربیتی دانشگاه های شهر تبریز (دانشگاه تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور تبریز N=32) را در بر می گیرد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 225 نفر نمونه برای بخش اول برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید در بخش دوم با توجه به محدود بودن جامعه از روش سرشماری استفاده شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته که اولی شامل 36 گویه و دومی با 12 گویه پنج گزینه ای مطابق با مقیاس لیکرت فراهم شده بود، استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها با اقتباس از منابع علمی معتبر و همچنین توسط 3 نفر از صاحبنظران و پایایی آن نیز از طریق مطالعه مقدماتی در بین 30 نفر از افراد محاسبه شد و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه اولی برابر با 0.93 و پرسشنامه دومی برابر 0.79 بدست آمد. سپس پرسشنامه ها در میان افراد انتخاب شده توزیع شد و پس از جمع آوری، داده ها با استفاده از نرم افزا SPSS19 و LISREL مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون t تک نمونه برای شناسایی مولفه های تدریس اثربخش، از تحلیل عاملی برای مدل پیشنهادی و از شاخص های آمار توصیفی جهت بررسی درجه اعتبار مدل استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی تدریس اثربخش دارای 4 عامل، مهارت های حرفه ای تدریس، قدرت ارتباط با دانشجو، تسلط بر مواد و محتوای درسی، ارزشیابی می باشد که مجموعا 77 درصد از کل واریانس سازه تدریس اثربخش را تبیین می کنند. همچنین اعتبار مدل پیشنهادی مذکور از نظر متخصصان 83.6 از 100 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1367

دانلود 849 استناد 0 مرجع 8
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

صالحی شایسته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  12-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2038
 • دانلود: 

  1301
چکیده: 

این مقاله به منظور تعیین برخی ویژگی های تدریس موثر در نظام آموزش عالی بویژه دانشگاه های علوم پزشکی در رشته تحصیلی پرستاری تدوین شده است. در طی تدوین مقاله، ابتدا ویژگی های تدریس موثر به طور اعم و سپس در رشته پرستاری به طور اخص مورد توجه قرار گرفته است در نهایت با تاکید بر تجدید نظر در ارتباط بین معلم و دانشجو در حیطه آموزش نظری و عملی، برخی از ویژگی های تدریس موثر معلمین پرستاری به ویژه از دیدگاه دانشجو، از جمله: سبک بین فردی معلم، استراتژی های تدریس، سبک ارتباطی، بکارگیری تجارب تدریس، ارزشیابی و استفاده از بازخورد تعیین شده است. به علاوه بر ایجاد طرز تفکر تازه در معلمین پرستاری در زمینه اعتقاد به فعال نمودن هر چه بیشتر دانشجویان در طی آموزش های نظری و عملی تاکید گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2038

دانلود 1301 استناد 1 مرجع 1
نویسنده: 

AREZOUMANDI HADI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  3360
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN RECENT YEARS “STUDY LESSON” (LS) AS AN effective COLLABORATIVE model IN ENGLISH LANGUAGE teaching (ELT) HAS MADE A LOT OF CHANGES IN EDUCATION SYSTEM THROUGH PRODUCING AND DISTRIBUTING THE PROFESSIONAL KNOWLEDGE OF TEACHERS AND RESEARCHERS THROUGHOUT THE WORLD.THIS ARTICLE PROVIDES A BRIEF INTRODUCTION TO THE CONCEPT OF LESSON STUDY AS A NEW model OF EDUCATION. THE PAPER BEGINS WITH A SHORT HISTORY OF LESSON STUDY, SITUATING THE DEVELOPMENT OF LESSON STUDY IN MAINSTREAM EDUCATION, AND MORE PARTICULARLY IN THE IRANIAN ELT CONTEXT. THE ARTICLE PROCEEDS WITH A GENERAL DEFINITION OF LESSON STUDY, STEPS IN LESSON STUDY PROCESS AND THEN, IT TURNS TO PRESENT A GENERAL FRAMEWORK FOR CONDUCTING LESSON STUDY. IT IS HOPED THAT THIS BRIEF INTRODUCTION OF LESSON STUDY WILL SERVE AS AN INITIATIVE GOAL IN PROMOTING THIS FORM OF STUDY AMONG IRANIAN LANGUAGE TEACHERS.

آمار یکساله:  

بازدید 3360

دانلود 0
نشریه: 

تربیت اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  127-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

هدف این جستار، تبیین الگوی مقایسه ای به لحاظ کاربردی بودن و اثربخشی آن در تالیف و آموزش درس های معارف اسلامی با توجه به ضروریات پیش آمده در دنیای کنونی است. این جستار با بهره گیری از تلفیقی از روش های تحلیلی و پیمایشی به توصیف و تبیین بازخورد به کارگیری الگوی مقایسه ای و نیز ناکارآمدی الگوی توصیفی صرف در مقام آموزش در میان جامعه آماری معین می پردازد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی e قزوین است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در قسمت آغازین، گزارشی از الگوی توصیفی صرف انجام شد که برآیند آن، ایجاد گونه ای تحجرگرایی روش شناختی است و در مرحله بعد، به کارآمدی و پیامدهای به کارگیری الگوی مقایسه ای در ساختن عالمی جدید که خصیصه تعالی نگری دارد، اشاره می شود. طراحی و اجرای دروس معارف اسلامی، برآیند نگاهی تعالی یافته به دوگانه به هم پیوسته «تربیت و رشد ارزش های اسلامی درون فردی» و «تلاش در ساختن و پردازش مدیریت کلان اسلامی» است. این آرمان، مبتنی بر استفاده از الگوهای خاص آموزشی با معیار کارآمدی است. در این الگو، آموزه های اسلامی، در سنجش با دیگر دعاوی مکاتب رقیب تبیین می شود. این سنجش، ناظر بر تحلیل مسایل مکاتب، مباحث بنیادین، پیش انگاره ها، پیامدها، اهداف و شیوه های معرفتی آنهاست.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Mirzaie Jamshid

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5517
 • دانلود: 

  2508
چکیده: 

One of the main functions of the education institution is to socialize students and accelerate their socialization process. It can be said that the most relevant textbooks on socialization are social study books. On the other hand, we should consider the teaching methods, which are an integral part of the teaching profession. But it seems that besides all the variables and factors involved, one of the reasons for the ineffectiveness of teaching educational content in schools, especially social studies teaching, is the frequent and excessive use of traditional methods (lectures, explanations, etc. ). This paper is written with a qualitative approach and with a descriptive-analytical approach, criticizes traditional teaching methods (disadvantages such as passivity, inflexibility, teacher activism, etc. ), Two most effective strategies to teaching of social studies are: 1. "Project Strategy", 2. "Current Events Strategy". This paper analyzes the project strategy, such as the reasons, the necessity and importance of this strategy in teaching social studies, project segmentation, project outline, how to evaluate projects, various stages of knowledge project design. We learn in analyzing current events strategy of important issues such as the nature of current events strategy, features and coordination of current events, the importance of current events strategy in teaching social studies, how to use it in social studies education, current events discussion and criteria and so on. Since this article is a kind of applied research, our target population and target audience are educational science students at Farhangian University and elementary school teacher.

آمار یکساله:  

بازدید 5517

دانلود 2508 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سامری مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (17)
 • صفحات: 

  183-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

هدف: تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی تدریس اثربخش در دانشگاه با بهره گیری از نظرات اساتید و با استفاده از تحلیل شبکه های عصبی مصنوعی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نوع طرحهای ترکیبی-اکتشافی است. جامعه ی آماری تحقیق، اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه است که در قسمت کیفی با 15 نفر از آنان به روش نمونه گیری هدفمند و تا مرحله ی اشباع نظری یافته ها مصاحبه شد. در قسمت کمّی نیز با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران و به صورت ﺗ ﺼ ﺎ دﻓ ﯽ طبقه ای، 137 نفر از اساتید به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم، از دو نوع ابزارِ مصاحبه ی نیمه ساختارمند و پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه، محرز شد. یافته ها: عوامل مؤثر بر تدریس اثربخش در پنج مقوله ی کلی ویژگی های شخصیتی و فردی، ویژگی های علمی و سواد، توانمندی در روابط انسانی و قدرت برقراری ارتباط، مهارت تدریس و مدیریت کلاس درس و مهارت ارزشیابی قابل بررسی است. نتایج تحلیل حساسیت مدل سازی شبکه ی عصبی مصنوعی نیز نشان داد توانمندی در بعد روابط انسانی و قدرت ایجاد ارتباط و ویژگی های علمی و سواد، به ترتیب بیشترین و کمترین اهمیت را در پیش بینی تدریس اثربخش اساتید دارند. نتیجه گیری: توجه به ایجاد و تقویت روابط انسانی و قدرت ایجاد ارتباط مؤثر با دانشجو در برنامه ریزی برای آموزش و انتصاب و نگهداری اساتید دانشگاه در تدریس اثربخش اساتید مؤثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تاجیک فرناز | زارع زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2606
 • دانلود: 

  2563
چکیده: 

آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد آموزشی و تربیتی، و اثر بخش ترین نهاد که با سرمایه های هر کشوری یعنی نیروی انسانی آن کشور سر و کار دارد، نقش به سزایی در تربیت توانایی های نیروی انسانی دارد. از گذشته تا به حال شیوه های گوناگونی برای اثر بخش کردن نظام آموزش و پرورش در هر کشور اتخاذ شده است که هر کدام از این روش ها بار ها توسط معلمانی که از آنها استفاده می کنند مورد آزمون و خطا قرار گرفته اند. در جدید ترین دسته بندی ها روش های تدریس به دو گروه عمده ی روش های نوین و سنتی تقسیم بندی شده اند. روش هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند، زیر مجموعه ی روش های نوین قرار دارند. از جمله این روش ها می توان استفاده از پوستر، استفاده از سیستم چراغ راهنما، تصویر سازی، مشارکت در آزمون سازی و. . . را نام برد. هر کدام از این روش ها با توجه به شرایط کلاس، و فراهم بودن امکانات لازم، می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 2606

دانلود 2563 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2698
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2698

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript