نتایج جستجو

119955

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11996

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  91-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی آموزشی در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش شهرستان نجف آباد است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پیمایشی و از لحاظ روش تحقیق آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی تحقیق با روش تحلیل نظریه داده بنیاد از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران به شناخت عوامل مؤثر تا رسیدن به اشباع نظری یافته ها پرداخته شد. یافته های بخش کیفی معناداری عوامل سازمانی، پرسنلی، آموزشی، محتوای آموزشی، هوش، فرهنگی، مدیریتی و تعاملات با محیط بیرون را تأیید کردند. در بخش کمی تحقیق، جامعه آماری شامل هنرآموزان هنرستان های شهرستان نجف آباد است. حجم نمونه با جدول مورگان، 165 نفر تعیین و داده ها به روش تصادفی ساده جمع آوری شد. جهت جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت استفاده و روایی از نوع صوری تأیید و نمونه 30تایی از پرسشنامه توزیع گردید تا ابهامی در سوالات باقی نماند. پایایی با آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 تأیید و داده ها با استفاده از نرم افزار smart pls تجزیه و تحلیل شده و برازش مدل تأیید گردید. یافته های کمی معناداری کلیه عوامل نتیجه گیری شده از بخش کیفی، به جز تأثیر عوامل مربوط به هوش را تأیید کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمودی محمدهادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  317-332
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  245
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

نقد به معنای جدا کردن خوب از بد و پرداختن به نقاط ضعف و قوت چیزی است. نقد و ارزیابی کتاب های آموزشی، به عنوان حلقه کوچکی از زنجیره مراحل و اجزاء فرایند آموزش و یادگیری، می تواند به مخاطبان آثار علمی، بویژه استادان و دانشجویان، برای انتخاب کتاب متناسب با نیازها و علایق شان کمک کند. در مقاله حاضر کتاب ویراست سیزدهم روان شناسی تربیتی (نسخه جهانی) نوشته آنیتا وولفوک مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. این مقاله تحلیلی است کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و بر اساس تجربه چندین ساله نویسنده در تدریس این کتاب در مقاطع تحصیلات تکمیلی و بر مبنای بررسی مشخصات شکلی و محتوایی اثر و میزان کامیابی آن در رسیدن به اهدافی است که نویسنده در مقدمه کتاب روی آنها تاکید کرده است. با توجه به نتایج این تحلیل نقادانه، امید است این نقد باعث آشنایی بیشتر علاقمندان این حوزه با این کتاب و استفاده بیشتر از آن در جامعه علمی ایران بشود.

آمار یکساله:  

بازدید 245

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6 (سال 26)
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  685
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات و ارتباطات، در کلیه فعالیت های سازمان از جمله آموزش منابع انسانی تاثیر داشته است و باعث ظهور و گسترش دوره های آموزشی الکترونیکی، به عنوان فن آوری نوین آموزشی شده است؛ هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل موثر در موفقیت دوره های آموزشی الکترونیکی بود که با روش آمیخته اکتشافی در شرکت گاز استان هرمزگان انجام شد؛ بخش کیفی با روش پدیدار شناسی توصیفی انجام گردید، نمونه تعداد 16 نفر از متخصصین بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، برای گرد آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختمند استفاده شد و برای تحلیل داده ها، روش هفت مرحله ای کلایزی مورد استفاده قرار گرفت؛ بخش کمی با روش پیمایشی انجام شد، جامعه آماری 212 نفر از کارکنان شرکت گاز استان هرمزگان بودند که با استفاده از جدول مورگان، 136 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد، ابزار تحقیق پرسشنامه بود و برای آزمون فرضیه ها، از آزمون t تک نمونه ای استفاده گردید و داده ها به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد؛ یافته های کیفی در 115 کد اولیه، 9 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی به دست آمد و یافته های کمی نشان داد؛ عوامل سازمانی، فنی و آموزشی در موفقیت دوره های آموزشی تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 685

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  113
 • صفحات: 

  71-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

امروزه پیش بینی فعالیت ها بعنوان روش مناسبی برای مقابله با پیچیدگی و عدم اطمینان در تصمیم گیری ها و تضمین موفقیت در حوزه برونسپاری مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش نیز ارائه مدلی برای پیش بینی برونسپاری فعالیت های آموزشی و پژوهشی سازمان های دولتی در آینده بود. در این راستا جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران ستادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ که در حدود 468 بود و از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و نسبتی 211 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته بود که در تدوین سوالات آن به فراخور مولفه های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استخراج و انجام گرفت. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت یافته های پژوهش پیش بینی نمود جهت موفقیت برونسپاری فعالیت های آموزشی و پژوهشی سازمان های دولتی باید عوامل سازمانی، مدیریتی، فنی و ساختاری و همچنین عوامل مرتبط با پیمانکار در فرایند برونسپاری در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  179-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1632
 • دانلود: 

  664
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی برای برون سپاری فعالیت های آموزشی و پژوهشی سازمان های دولتی بود. در این راستا جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ که در حدود 468 بود و از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و نسبتی 211 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته بود که در تدوین سوالات آن به فراخور مولفه های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استخراج و انجام گرفت. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی سوال های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد عوامل سازمانی، مدیریتی، فنی و ساختاری و همچنین عوامل مرتبط با پیمانکار در فرایند موفقیت برونسپاری فعالیت های آموزشی و پژوهشی سازمان های دولتی نقش داشته و اثرگذار می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1632

دانلود 664 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17149
 • دانلود: 

  12892
چکیده: 

Diabetes mellitus as one of the most common metabolic disorders has some complications, one of the main ones is diabetic foot (DF). Appropriate care and education prevents 85% of diabetic foot amputations. An ideal management to prevent and treat diabetic foot necessitates a close collaboration between the health team members and the diabetic patient. Therefore, improving nurses' knowledge about DF care and advancement in the quality of care provided by the nurses could significantly improve diabetic foot prevention and management. Therefore, the aim of DF workshop was to improve technical and educational skills of the nurses to prevent and manage diabetic foot. Considering the vital role of the nurses in providing DF care, EMRI decided to conduct Diabetic foot workshop for them. The following five steps were designed for the 14 coordinating sessions in the workshop: Goals definition, deciding about attendees, location selection, creating agenda, and developing a follow-up plan. “ Diabetic Foot Workshop for Nurses” provides appropriate training to DF nurses at the national level; and combining theory and practice in this workshop not only increases nurses' knowledge, but also improves their skills in the field of the diabetic foot. Providing education and care to patients by DF nurse specialists instead of general nurses could be an important output of this workshop, which may lead to DF prevention and amputation decrease in the long term.

آمار یکساله:  

بازدید 17149

دانلود 12892 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  125-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  544
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

هدف این پژوهشِ پیمایشی شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر کارآفرینی تعاونی های کشاورزی و همچنین سنجش میزان ابتکار و نوآوری شغلی و روحیة کارآفرینی مدیران و اعضای هیئت مدیرة تعاونی های کشاورزی موفق استان خوزستان (شهرهای اهواز و دزفول) بود. جامعة آماری را 100 تعاونی کشاورزی فعال در شهرستان های اهواز و دزفول در برگرفتند و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 80 تعاونی تعیین شد که از هر شرکت دو نفر از مدیران و اعضای هیئت مدیره (در مجموع 160 نفر) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه و مصاحبه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 16SPSS استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با نظر کارشناسان و استادان دانشگاه تأیید گردید و پایایی آن با استفاده از پایلوت تست، که در تعاونی های روستایی شهرستان اهواز انجام گرفت، تأیید شد. آلفای کرونباخ برای عوامل آموزشی و فنی 85/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که میزان ابتکار و نوآوری شغلی و نیز روحیة کارآفرینی در موفقیت تعاونی ها دارای اهمیت زیادی بودند. از میان متغیرهای آموزشی و فنی مؤثر بر موفقیت تعاونی ها، مهارت های فنی مدیران تعاونی، تحصیلات مدیران، مهارت های فنی و تخصصی هیئت مدیره و تحصیلات اعضا به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 544

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1084
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

اصولا تکامل جوامع انسانی بر مبنای تکامل کار و شیوه معیشت و تولید سنجیده می شود. جوامع امروزی به دلیل توسعه روزافزون فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و تولیدی ناگزیر به افرادی آموزش دیده، توانمند، متخصص و کارا به عنوان مهمترین عامل پویایی نیاز دارند. از طرفی آموزش های عالی علمی- کاربردی هماهنگی مهارت و دانش کار را دنبال می کند. بنابراین بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر سطح توانمندی شغلی دانش آموختگان آموزش های علمی- کاربردی به منظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی دوره های علمی- کاربردی حایز اهمیت می باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل آموزشی موثر بر توانمندی شغلی دانش آموختگان آموزش های عالی علمی- کاربردی می باشد. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه دانش آموختگان سال های 1379-1373 مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی ارومیه، سرداری تبریز و ایثار اردبیل (215 نفر=N) بوده و حجم نمونه آماری با استفاده از آماره کوکران 100 نفر=n تعیین گردید. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفت. با توجه به مطالعات انجام شده پرسشنامه شامل چهاربخش طراحی شد: عوامل آموزشی (مدیریت آموزشی، تجهیزات مراکز، استادان و مربیان مراکز، روش های تدریس و محتوی آموزشی) ویژگی های فردی اقتصادی، وضعیت شغلی و سطح توانمندی شغلی. روایی صوری آن توسط استادان صاحبنظر و پایایی آن پس از انجام مطالعه راهنما و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا مورد تایید قرار گرفته است (80 تا 93 درصد). یافته های این تحقیق نشان می دهد که 40.4 درصد دانش آموختگان همچنان بیکار هستند، 32.4 درصد به صورت پاره وقت شاغل شده اند، 11.4 درصد دارای شغل تمام وقت می باشند و 12.9 درصد از افراد در حال ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی می باشند. همچنین 77.5 درصد پاسخگویان در بخش کشاورزی و مابقی در بخش غیرکشاورزی و غیرمرتبط شاغل شده اند. تحلیل همبستگی بین عوامل آموزشی و توانمندی شغلی دانش آموختگان نشان می دهد که همبستگی مثبت و معنی داری بین امکانات و تجهیزات زیربنایی و آموزشی مراکز، توانایی تدریس و شیوه آموزش استادان، روش های تدریس واحدهای تئوری، روش های تدریس واحدهای عملی و محتوی آموزشی در سه سطح دانشی، نگرشی و مهارتی با توانمندی شغلی دانش آموختگان وجود دارد. در پایان مقاله راهکارهای عملی جهت بهبود کیفیت عوامل آموزشی مراکز آموزش عالی که منجر به ارتقای سطح توانمندی شغلی فارغ التحصیلان می شود و نیز پیشنهاد جهت تکرار این مطالعه در سایر مراکز آموزش عالی بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1084

دانلود 87 استناد 1 مرجع 4
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

آموزش های فنی و حرفه ای غیر رسمی با اهدافی چون، ارتقا سطح آگاهی و مهارت فنی شاغلین روستایی، افزایش تولید و درآمد آنها، ایجاد فرصت شغلی مناسب و کاهش بیکاری در سطح روستاهای کشور، طراحی شده و اجرا می گردد. حال که بیش از 5 سال از شروع فعالیت های آموزشی فنی و حرفه ای غیر رسمی در وزارت جهاد سازندگی می گذرد، دست اندرکاران درصدد هستند از طریق انجام طرح های تحقیقاتی و ارزشیابی های نظام یافته از برنامه های آموزشی یک بازخورد اطلاعاتی از چگونگی فعالیت های انجام شده به دست آوردند و مشخص نمایند که برنامه به چه میزان بر حسب شاخص های کمی و کیفی نظام آموزشی مورد نظر گام برداشته و تا چه اندازه اهداف را تحقق بخشیده است و در نهایت اینکه نقاط ضعف و قوت برنامه کجاست و چه عواملی بر سودمندی دوره های آموزشی فنی و حرفه ای غیر رسمی موثرند. لذا محقق در راستای اهداف فوق، اطلاعات و آماری دقیق را از دوره های آموزشی فنی و حرفه ای غیر رسمی که طی سال 1377 توسط وزارت جهاد سازندگی در سطح روستاهای استان تهران برگزار شده است، جمع آوری نموده، سپس میزان سودمندی دوره های آموزشی، رابطه بین عناصر دروندادی و فرایندی دوره آموزشی با سودمندی دوره ها و در نهایت عوامل موثر بر سودمندی دوره های آموزشی برای کارآموزان را مورد بررسی قرار داده است.تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش همبستگی انجام گرفته است، جامعه آماری شامل سه گروه مجریان دوره های آموزشی (43 نفر)، مربیان دوره های آموزشی (51 نفر) و کارآموزان دوره های آموزشی 1777 نفر بوده که طی سال 1377 در 99 دوره آموزشی استان تهران شرکت داشته اند. برای انجام تحقیق مربیان و مجریان دوره های آموزشی مورد نظر سرشماری گردیده و تعداد 242 نفر از کارآموزان از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران، به عنوان جمعیت مورد مطالعه تحقیق انتخاب شده اند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل؛ سن کارآموزان، میزان اشتغال به کار کارآموزان در حرفه مورد نظر، میزان استفاده کارآموزان از لوازم و تجهیزات تخصصی حین برگزاری دوره آموزشی، میزان تطابق آزمون پایان دوره با محتوای آموزشی تدریس شده توسط مربی، میزان تجربه کار عملی مربی در موضوع مورد آزمایش، میزان به کارگیری روش های آموزشی توسط مربی، میزان به کارگرفتن مواد رسانه های آموزشی توسط مربی دوره میزان تجربه کاری مجری در زمینه مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای، مدت برگزاری دوره، زمان (فصل) برگزاری دوره آموزشی، عنوان دوره آموزشی، شهرستان محل برگزاری دوره آموزشی، ارتباط نوع شغل کارآموزان با موضوع مورد آزمایش، عضویت کارآموزان در تعاونی های تولیدی، استفاده شرکت کارآموزان از تسهیلات حمایتی پس از دوره، برخورداری کارآموزان از ابزار و تجهیزات تخصصی حرفه در محل کار خویش با میزان سودمندی دوره های آموزشی رابطه مثبت و معنی داری داشته اند. از طرف دیگر متغیرهایی چون؛ شرکت کارآموزان در دوره های آموزشی دیگر برحسب تعداد، عوامل تولیدی مورد تملک کارآموز، سطح تحصیلات مربی، سابقه تدریس مربی، میزان تطابق سرفصل های آموزشی دوره با ساعات اختصاص یافته به آنها در هر جلسه، تعداد کارآموزان دوره آموزشی، میزان هزینه کرد دوره های آموزشی، تعداد بازدیدهای علمی و تخصصی در دوره، مکان دوره آموزشی، میزان هزینه کرد دوره های آموزشی، تعداد بازدیدهای علمی و تخصصی در دوره، مکان برگزاری دوره آموزشی، جنسیت کارآموزان، بومی بودن مربیان دوره، شیوه برگزاری دوره آموزشی با میزان سودمندی دوره های آموزشی برای کارآموزان رابطه معنی دار مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که متغیرهای میزان درآمد ماهیانه از حرفه مورد نظر و میزان تحصیلات کارآموزان روی سودمندی تاثیر منفی و برخورداری کارآموزان از تسهیلات حمایتی، میزان استفاده از تجهیزات تخصصی در دوره، میزان قابل فهم بودن محتوای آموزشی، روی سودمندی دوره های آموزشی برای کارآموزان، تاثیر مثبت داشته اند. در ضمن این متغیرها، 86 درصد از تغییرات واریانس سودمندی را تبیین نموده است، همچنین دو تحلیل رگرسیونی دیگر روی پرسشنامه مجریان و مربیان بیانگر تاثیر مثبت متغیرهای میزان تجربه کار عملی مربیان دوره و میزان تجربه کار مجریان دوره در زمینه مدیریت آموزشی بر سودمندی دوره های آموزشی می باشد.بررسی و تحلیل داده ها به روش تحلیل عاملی موید وجود هفت عامل اساسی بوده است که بر سودمندی دوره های آموزشی تاثیر بسزایی داشته اند، این عوامل عبارتند از: انتخاب محتوای آموزشی مناسب (از طریق نیازسنجی آموزشی)، ردیابی شغلی کارآموزان، طرح درس مربیان، تحصیلات و تجربه کاری کارگزاران (مربیان و مجریان دوره)، به کارگیری مواد و تجهیزات و رسانه های آموزشی، انتخاب روش های آموزشی مناسب برای تدریس، طرح و برنامه ریزی مطلوب برای دوره های آموزشی.نتیجتا محقق دو پیشنهاد اساسی را ارایه نموده است:1- محتوای آموزشی دوره ها به گونه ای طراحی شود که پاسخگوی بیشترین نیاز شغلی، شاغلین روستایی باشد.2- ارکان آموزشی دوره ها (شاخص های نظام آموزشی فنی و حرفه ای غیر رسمی) به نحو مطلوب سازماندهی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 20 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  285-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  930
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

آموزش اصولی و مناسب و توام کردن علم و فن در هنرستان های کشور در شکوفایی صنعت و ایجاد اشتغال نقش اساسی دارد. در این خصوص تطابق محتوای آموزشی دروس فنی با نیازهای صنعت امری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش انطباق محتوای آموزش دروس تخصصی رشته کابینت سازی چوبی هنرستان های کاردانش با نیازهای صنعت موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور پنج درس مهم تخصصی شامل«رسم فنی کابینت چوبی»، «ساخت کابینت چوبی»، «فرآیند اجرای پروژه»، «تکنولوژی فرآورده های چوبی» و «ماشین های سیار و ثابت» جهت بررسی انتخاب شد. جامعه آماری این پژوهش، هنرآموزان هنرستان های کاردانش مجری رشته کابینت سازی چوبی و صنعتگران فرآورده های چوب در استان خراسان رضوی بود. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تعداد 50 پرسشنامه محقق ساخته به روش سرشماری بین هنرآموزان و تعداد 250 پرسشنامه محقق ساخته به روش تصادفی ساده بین صنعتگران توزیع شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از این بود که به طورکلی بین محتوای دروس تخصصی رشته کابینت سازی چوبی هنرستان های کاردانش با نیازهای صنعت چوب ازنظر صنعتگران و هنرآموزان بیشتر از حد متوسط انطباق وجود دارد. بنابراین محتوای آموزشی رشته کابینت سازی چوبی توانسته است انتظارات صنعت را تا حد مناسبی برآورده نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 930

دانلود 355 استناد 0 مرجع 0
litScript