نتایج جستجو

840

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

84

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

OVIEDO C. | RODRIGUEZ J.

نشریه: 

QUIMICA NOVA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  901-905
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11564
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11564

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TFAYLI ARAFAT | GADDE LAXMI | SHAMSEDDIN ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  189-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30250
 • دانلود: 

  14214
کلیدواژه: 
چکیده: 

Pseudo-neutropenia is a rare phenomenon and has no physiologic consequences, 1-7 however, it may lead to multiple unnecessary tests if not recognized.8 A 20-year-old woman with no significant past medical history presented to her primary care physician with symptoms of an upper respiratory tract infection. Complete blood count (CBC) performed the same day revealed a white blood cell (WBC) count of 3.7×109/L with a differential of 53% neutrophils, 30% lymphocytes, 17% monocytes and less than 1% eosinophils and basophils; hemoglobin of 12.6 g/mL and platelet count of 168×109/L. The patient completed a course of azithromycin with resolution of her symptoms. Two weeks after the first CBC, a repeat CBC was obtained to monitor her WBC. This second test revealed a WBC count of 3.6×109/L with no changes in the other parameters. The patient was referred to a hematologist for further evaluation of her apparent neutropenia.

آمار یکساله:  

بازدید 30250

دانلود 14214 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  151-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

استفاده از افزودنی edta به عنوان ناخالصی به محلول KDP راه موثری برای بالا بردن عرض منطقه نیمه پایداری محلول و در نتیجه بالا رفتن سرعت رشد است. edta در محلول رشد با تشکیل همبافت های قوی با فلزات سنگین مانند Al و Fe و Cr که در مواد شیمیایی تجاری همواره به عنوان ناخالصی وجود دارند، فعالیت های شیمیایی این یون ها را خنثی می کند. تاثیر یون های فلزی Cu2+ و Fe3+ و Al3+ بر رشد بلور KDP مورد بررسی قرار گرفت. بلورها به روش بلوردانه گذاری در محلول با غلظت معین و رشد خود بخودی در دمای اتاق تهیه شدند. طیف مرئی - فرابنفش بلور حاوی ناخالصی Al3+ افزایش ناخواسته جذب در ناحیه فرابنفش را نشان می دهد.افزایش جذب در این ناحیه بیشتر به دلیل جانشینی یون های Al3+ به جای فسفر به عنوان واحدهای مولکولی (AlO4)2- در شبکه بلور KDP است. استفاده از افزودنی edta در محلول رشد علاوه بر کاهش جذب در ناحیه فرابنفش، باعث برابر شدن سرعت رشد بلور در تمام وجوه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

DERAKHTY GONBAD MOHAMAHOSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  735
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: edta-INDUCED PLATELET AGGREGATION AND PLATELET SATELLITISM ARE AN IN VITRO PHENOMENON OF edta DEPENDENT PSEUDOTHROMBOCYTOPENIA IN AUTOMATED PLATELET COUNTERS AT ROOM TEMPERATURE. edta-INDUCED PLATELET AGGREGATION CONSISTSOF PLATELET CLUMPING DUE TO ANTI-PLATELET ANTIBODIES IN BLOOD ANTI-COAGULATED WITH edta. PLATELET SATELLITISM IS ANTIBODY DEPENDENT PLATELETS ROSETTING AROUND POLYMORPHONUCLEAR NEUTROPHILS THAT CAUSE BY edta.THIS PROBLEM HAS BEEN REPORTED RARELY IN BOTHNORMAL INDIVIDUALS AND IN ASSOCIATION WITH A VARIETY OF DISEASES. ...

آمار یکساله:  

بازدید 735

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  56-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  846
 • دانلود: 

  377
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماریهای عروق کرونر از مهمترین علل مرگ و میر در تمام دنیا است. تلاش برای کنترل این بیماری از اولویت های اصلی سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت و درمانی تمامی کشورها است. این مطالعه نیز به منظور بررسی اثر Ethylendiamin Tetra acetic Acid (edta) بر فرآیند آترواسکلروز عروق کرونر در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران طراحی و به انجام رسید.مواد و روشها: مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی صورت گرفت. بیماران کرونری که نامزد مناسبی برای بازسازی مکانیکی عروق (Revascularization) نبودند، وارد مطالعه شدند. داده های زیر قبل و بعد از یک دوره درمانی سه ماهه ثبت شد: وضعیت دموگرافیک، وضعیت بالینی(Functional class) ، نتیجه آزمون ورزش، اکوکاردیوگرافی و آنژیوگرافی کرونر. در هر دوره درمان، 25 مورد انفوزیون، به صورت هفته ای 2 تزریق به انجام رسید. در نهایت با استفاده از آزمون Paired T test MC nemar میانگین ها قبل و بعد از درمان، مقایسه شد.یافته ها: از 14 بیمار که تحت مطالعه قرار گرفتند (با توجه به گرانی دارو و مشکل تهیه دارو در ایران و آنژیوگرافی بعد از اتمام دارو، تعداد بیماران مورر مطالعه محدود می باشد)، هیچ عارضه مهم دارویی دیده نشد. اثر edta بر وضعیت بالینی بیماران، کسر جهشی بطن چپ Left Ventricvlar Ejection Fraction (LVEF) مفید و معنی دار تلقی گردید (P<0.05)، درحالی که علی رغم اثرات مثبت این دارو بر ظرفیت تحمل آزمون ورزش، شدت آنژیوگرافیک تنگی عروق کرونری و distal run-off بعد از تنگی به لحاظ آماری، این اثرات، قابل توجه تلقی نشد.استنتاج: مطالعه حاضر نشان می دهد استفاده از edta می تواند در بهبود وضعیت بالینی در بیماران شدید کرونری که درآنها شرایط بازسازی عروق به صورت مکانیکی مهیا نیست، موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 846

دانلود 377 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  11-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

هدف: ارزیابی اثر اصلاحات مختلف محیط کشت (synthetic oviductal fluid) SOF بر توان تکوین آزمایشگاهی جنین های گاو.مواد و روش ها: اووسیت های گاو پس از انجام بلوغ و لقاح آزمایشگاهی به طور تصادفی برای مدت 9 روز در محیط های حاصل از اصلاحات محیط SOF برای بررسی آثار گلوکز، سرم و edta کشت داده شدند.یافته ها: درصد کلیواژ گروه های مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت. با این وجود، میزان تکوین بلاستوسیست و شکوفایی روز 7 و 8 گروه SOF C (به ترتیب 51.3، 43.0 و 83.8) به طور معنی داری بالاتر از دیگر گروه ها بود. از طرفی گلوکز دارای اثر بهبود نسبی و همچنین edta طی مرحله اولیه کشت باعث کاهش چشمگیر تکوین جنین ها شدند.نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد که اصلاحات مناسب در سیستم کشت متوالی SOF منجر به افزایش چشمگیر تکوین جنین خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  52-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1307
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

سرب و کادمیم از جمله عناصر سنگینی هستند که از منابع گوناگون به آب، خاک، گیاه و نهایتا به زنجیره غذایی انسان راه می یابند و آسیب هایی جدی به سلامتی انسان وارد می کنند. تاکنون روش های مختلفی برای پالایش خاک های آلوده بیان شده است. گیاه پالائی یکی از روش های نویدبخش در این زمینه است. هدف از گیاه پالایی برداشت و استخراج حداکثری آلاینده از محیط خاک می باشد. استفاده از کلات ها از جمله شیوه های موثر در فراهمی زیستی عناصر سنگین است. لذا، در این پژوهش پیامدهای اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (edta) به عنوان یک کلات کننده شیمیایی در افزایش جذب سرب و کادمیم توسط کلزا (رقم اوکاپی) بررسی گردید. این پژوهش در شرایط گلخانه ای به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل: 1- کاربرد edta در دو سطح (صفر و 2.7 میلی مول در کیلوگرم خاک)، 2- عنصر سرب در سه سطح (صفر، 150 و 500 میلی گرم در کیلوگرم خاک) و 3- عنصر کادمیم در سه سطح (صفر، 3 و 10 میلی گرم در کیلوگرم خاک) بودند. بدین منظور، یک نمونه خاک غیرآلوده انتخاب و با غلظت های مختلف سرب و کادمیم آلوده شد. سپس بذر کلزا کشت گردید و در پایان دوره رشد (هفت ماه پس از کشت) غلظت سرب و کادمیم در گیاه (کاه و کلش و دانه) و خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد edta حلالیت سرب و کادمیم را در محلول خاک افزوده و منجر به افزایش جذب سرب در کاه و کلش (25.6 برابر) و دانه کلزا (11.2 برابر) و کادمیم در کاه و کلش (12 درصد) گردید. همچنین بررسی غلظت سرب و کادمیم در کلزا نشان داد که در کاه و کلش در تیمار های آلوده، غلظت کادمیم (7.35-23.1 میلی گرم در کیلوگرم) در هر دو سطح edta و غلظت سرب (106.47-275-48 میلی گرم در کیلوگرم) تنها در حضور edta در حد سمیت مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1307

دانلود 300 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عسگری راضیه | آیتی بیتا

نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 (مسلسل 97)
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

در این پژوهش اثر اسکاونجر حفره edta در تسریع رنگبری رنگزای آبی مستقیم 71 به عنوان یک آلاینده سخت تجزیه پذیر در فرایند فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم پوشش داده شده بر بستر سیمانی بررسی شد. با استفاده از 0.03 مولار edta، 75 میلی گرم در لیتر رنگزا در pH برابر 6، تحت تابش لامپ60 UV-C  وات طی مدت زمان 75 دقیقه رنگبری شد. این در حالی است که رنگزا تحت این شرایط و بدون حضور اسکاونجر در مدت زمان 225 دقیقه حذف شد، به این ترتیب اثر تسریع کنندگی این اسکاونجر تایید شد. سینتیک فرایند فتوکاتالیستی در حضور edta مرتبه اول با ثابت واکنش 0.05 بر دقیقه به دست آمد که 2.5 برابر سرعت واکنش بدون اسکاونجر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کوزه کنانی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  110-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1407
 • دانلود: 

  163
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف از این تحقیق مقایسه نحوه اثر 2 ترکیب اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (edta) و اتیلن گلیکول تترا استیک اسید (EGTA) در حذف Smear layer توسط میکروسکوپ الکترونی بود.مواد و روشها: 28 عدد دندان دائمی و تک ریشه کشیده شده انسان انتخاب و پس از تراش حفره دسترسی، تا فایل شماره 60 اینسترومنت گردیدند.  4عدد از دندانها بعنوان شاهد در نظر گرفته شدند و بقیه دندانها به 2 گروه 12 تایی تقسیم شدند. بعد ازinstrumentation ، کانالهای ریشه مربوط به گروه اول توسط 10 میلی لیتر محلول edta با غلظت 17% و گروه دوم توسط 10 میلی لیتر محلول EGTA با غلظت17%  بمدت 2 دقیقه شستشو داده شدند. سپس هر 2 گروه توسط 10 میلی لیتر محلول سدیم هیپو کلرایت 5% شستشو شدند. دندانهای گروه شاهد صرف توسط 10 میلی لیتر محلول سدیم هیپو کلرایت 5% شستشو داده شدند. بعد از انجام این مراحل توسط دیسک الماسی در دندانها، برشهای طولی ایجاد گردید و نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها Smear laye :بطور کامل در نمونه هایی که توسط edta+Naocl شستشو گردیده بودند حذف شده بود ولی ماده فوق باعث تخریب یا Erosion توبولهای عاجی شده بود. EDGA نیز بودن آنکه باعث Erosion توبولهای عاجی شود در حذف Smear layer  موفق بود.نتیجه گیری: از مطالعه فوق چنین نتیجه گیری شد که از EGTA نیز می توان بجای edta برای حذف محافظه کارانه تر Smear layer  استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1407

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF CHEMOSPHERE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  167
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  422-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2169
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2169

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript