نتایج جستجو

285

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

29

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  00-00
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

در این تحقیق، تنوع ژنتیکی 18 اکوتیپ پنیرک (Malva neglecta) تهیه شده از بانک ژن سازمان جنگل ها و مراتع مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از روش CTAB استخراج DNA صورت گرفت و با 15 نشانگر ISSR تنوع ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفت. آغازگر های ISSR در مجموع توانستند 99 باند تولید کنند که از این تعداد، 2 باند یک شکل مشاهده شد. آغازگرهای IS5 و IS6 به ترتیب با 12 و 11 باند بیشترین تعداد و آغازگرهای UBC807 و UBC867با 4 باند کمترین تعداد باند را نشان دادند. شاخص-های محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC)، شاخص نشانگری (MI)، نسبت چندگانه موثر (EMR) و شاخص قدرت تفکیک (RP) برای کلیه نشانگرها محاسبه گردید که با توجه به شاخص های محاسبه شده آغازگرهای IS5 و IS6 به عنوان بهترین آغازگرها جهت بررسی تنوع ژنتیکی پنیرک معرفی گردید. میزان شباهت ژنتیکی مشاهده شده براساس اطلاعات این نشانگرها برابر 69/0 بود. بیشترین تشابه را اکوتیپ 4G با اکوتیپ 9G با ضریب 84/0 داشتند. کمترین تشابه مربوط به اکوتیپ 1G با اکوتیپ های 9G، اکوتیپ 15G با 6G و 8G با ضرایب تشابه 57/0 بود. نتایج حاصل از گروهبندی تجزیه خوشه ای به روش UPGMA بر اساس ضریب تشابه جاکارد اکوتیپ ها را در 3 گروه قرار داد که بر اساس تجزیه به مختصات اصلی (PCo) و تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) گروه های حاصل از تجزیه کلاستر تایید گردید بر طبق این گروهبندی واریانس بین گروه ها در سطح 5% معنی دار بود، اما براساس واریانس برآورد شده سهم واریانس بین گروه ها تنها 29 درصد از تنوع کل بود.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  279-290
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

هدف این تحقیق گروه بندی گاومیش های استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل از بوم جور (اکوتیپ) آذری و استان گیلان از بوم جور شمالی و درنهایت قابلیت جداسازی افراد مناطق مختلف با روش یادگیری ماشین بود. به شمار 258 گاومیش از مناطق مختلف دو بوم جور شمالی و آذری نمونه گیری شد و با استفاده از SNPChip 90K مربوط به شرکت افی متریکس در کشور ایتالیا تعیین ژنوتیپ شد. برای پیش بینی عملکرد روش ماشین بردار پشتیبان برای گروه بندی افراد، دو روش متریک اعتبارسنجی متقابل و سطح زیر منحنی مشخصه ی عملکرد سامانه ی (AUC) اعمال شد. نتایج آزمون اعتبارسنجی متقابل و سطح زیر منحنی برای گروه بندی افراد چهار منطقه به ترتیب 92 و 96 درصد بود که گویای این است که باوجود نزدیک بودن افراد گله های مختلف و سخت بودن جداسازی این افراد، روش ماشین بردار پشتیبان با درستی بالایی، توانایی اختصاص دادن افراد به گله های مربوط به خود را دارد. نتایج آزمون-های اعتبارسنجی متقابل و سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد سامانه برای دو بوم جور به ترتیب برابر 96 و 98 درصد بود که نشان دهنده ی قابلیت جداسازی بهتر دو بوم جور است. روش یادگیری ماشین با توجه به این موارد و با پیش بینی هایی که برای گروه بندی هر فرد انجام می دهد می تواند در کنترل کیفیت و کاربردهای ژنتیکی کارآمد باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAZRAFSHAN VAHID | TOHIDLOO GHASEM | MOBASSER SAMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  123-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16038
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Thymus daenensisis endemic medicinal plant of Iran and belong to Lamiaceae family. In this study germination behavior of Elamecotype of Thymus daenensis subsp. daenensis under various temperatures was studied. Seeds were exposed to nine constant temperatures ranging from 3° C to 40° C. Analysis of variance revealed clear differences in temperature requirements for seed germination in the ecotype. To determine cardinal temperature, Germination rate-temperature relationship was considered. Two regression models; Intersected lines and Plateau were used to describe these relationships. The result was evaluated through regression coefficient (R2) and root mean square error (RMSE). The comparison results showed that the best model was plateau model. The based temperature was predicted 1. 4° C, the optimum germination rate were within the ranges of 20° Cto 24. 7° C and ceiling temperature 39. 68° C in this ecotype. Temperature had a significant effect on germination indices such as coefficient uniformity germination, germination index, daily germination speed, mean germination timemeangermination daily and etc. Result in the present study reveals that Elam ecotype was adapted to lower temperatures in order to avoid summer drought and to benefit winter humidity.

آمار یکساله:  

بازدید 16038

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  346
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

علف باغ (Dactylis glomerata) یکی از گندمیان مهم مرتعی چند ساله برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک است. تنوع ژنتیکی 15 اکوتیپ از این گونه مرتعی با استفاده از 20 آغازگر ISSR مورد بررسی قرار گرفت، که از این 20 آغازگر تنها 12 عدد دارای باندهای واضح و واجد امتیازدهی بودند. آغازگرهای ISSR در مجموع توانستند 90 مکان را تکثیر کنند که از این تعداد 67 باند چند شکل مشاهده شد. آغازگر IS5 بیشترین تعداد باند (12) و آغازگرهای IS7، IS12، IS10 و IS15 کمترین تعداد باند (5) را داشتند. میانگین درصد چند شکلی و محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) به ترتیب برابر 45/75% و 33/0 بود. آغازگرهای IS10 و IS9 بیشترین میزان محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) را داشتند. تجزیه خوشه ای برای اکوتیپ ها بر اساس ضریب تشابه دایس صورت گرفت که اکوتیپ های مورد بررسی در 4 گروه قرار گرفتند که تنوع ژنتیکی با تنوع جغرافیایی تطابق نداشت. همچنین این نتایج تا حدودی با تجزیه به مختصات اصلی (PCo) مطابقت داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 346

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ایگ آ.او. | سالاکو آ.ای.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  191-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1332
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  563-570
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

زعفران (Crocus sativus L.) محصول ادویه ای، دارویی و صادراتی با ارزشی است که بدون انجام فرایند خاصی قابل مصرف است. در زمان های مختلف شهرت و مرغوبیت جهانی این محصول به منشا و خاستگاه آن ایران، تعلق داشته است. این گیاه در مناطق محدودی از کشور کشت و کار می شود و بررسی سازگاری آن به شرایط اقلیمی جدید در کشور، موجب گسترش حوزه کشت و افزایش محصول و صادرات آن می شود. به همین منظور سه اکوتیپ مختلف از سه منطقه مهم کشت زعفران در استان خراسان شامل منطقه تربت حیدریه، کاشمر و قاین تهیه و در سه منطقه مختلف در استان اردبیل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بطور یکنواخت کشت شدند. به مدت چهار سال صفات تعداد گل در هر متر مربع، وزن خشک کلاله ها در هر مترمربع برحسب گرم و عملکرد در هکتار برحسب کیلوگرم اندازه گیری شد. در پایان سال چهارم، تعداد پیاز در هر بوته و وزن متوسط پیازهای هر بوته نیز یاداشت گردید. تجزیه واریانس برای هر صفت در هر منطقه به صورت اسپلیت پلات در زمان، تجزیه واریانس مرکب برای سه منطقه و تجزیه پایداری انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که سه اکوتیپ از نظر عملکرد با هم اختلاف معنی دار دارند و عملکرد اکوتیپ ها در سال ها و مناطق مختلف متفاوت است (اثر متقابل اکوتیپ ´ محیط). عملکرد اکوتیپ کاشمر (4.95 کیلوگرم در هکتار) با عملکرد دو اکوتیپ دیگر اختلاف معنی دار داشت. ضریب تغییرات محیطی اکوتیپ کاشمر نیز از دو اکوتیپ دیگر بیشتر بود ولی اختلاف بین اکوتیپ ها از این نظر چندان زیاد نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 41 استناد 0 مرجع 5
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SAMBUCUS EBULUS IS PERENNIAL HERBACEOUS PLANT WITH UNPLEASANT ODOR AND BELONGS TO CAPRIFOLIACEAE FAMILY. IN FOLK MEDICINE THE PLANT IS USED FOR DIFFERENT PURPOSES SUCH AS ANTI-RHEUMATISM, ANTI-FEVER, ANTI-INFECTIONS. SAMBUCUS EBULUS IS MAINLY SPREAD IN NORTH...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2 (پیاپی 56)
 • صفحات: 

  187-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1160
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

آویشن دنایی (.Thymus daenensis Celak) از گیاهان معطر و دارویی بومی ایران است که به علت وجود تلاقی درون گونه ای و بین گونه ای، دارای تنوع مورفولوژیکی زیادی می باشد. این مطالعه به منظور بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد، در اکوتیپ های مختلف آویشن دنایی که از سه استان اصفهان، مرکزی و لرستان جمع آوری شدند، طراحی شد. این تحقیق در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان اجرا شد. صفات وزن گل آذین، طول گل آذین، تعداد گل در گل آذین، ارتفاع ساقه، سطح برگ، طول برگ، عرض برگ، بزرگترین و کوچکترین قطر تاج پوشش، وزن هزاردانه، عملکرد خشک و تر هر بوته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس، اختلاف معنی داری را در سطح احتمال 1% برای همه صفات نشان داد که دلالت بر وجود تنوع ژنتیکی بین اکوتیپ ها دارد. مقایسه میانگین صفات نشان داد که بیشترین میزان عملکرد خشک و تر هر بوته در سال دوم کاشت به ترتیب برابر با 114.6 و 386.6 گرم، در اکوتیپ دنایی خرم آباد 1 است. کمترین میزان تولید گیاه مربوط به اکوتیپ دنایی خرم آباد 2 بود. بیشترین مقدار وزن گل آذین، طول گل آذین، تعداد گل در گل آذین، کوچکترین قطر تاج پوشش و طول برگ نیز در اکوتیپ دنایی خرم آباد 1 مشاهده شد. عملکرد خشک هر بوته با صفات بزرگترین قطر تاج پوشش، طول برگ و عملکرد تر همبستگی مثبت و با عرض برگ همبستگی منفی و قوی داشت. تجزیه به عامل ها سه عامل پنهانی را معرفی کرد که در مجموع 79.71% از کل تنوع را توجیه نمود. عامل اول، عامل عملکرد نام دارد که شامل صفت عملکرد خشک بوته با بار عامل مثبت و عرض برگ با بار منفی است. به طور کلی، اکوتیپ خرم آباد 1 از نظر عملکرد بوته به سایر اکوتیپ ها برتری دارد و مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد، صفات قطر تاج پوشش، طول برگ و عرض برگ هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1160

دانلود 288 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

ازمک (Lepidium draba)، یک علف هرز چندساله از خانواده براسیکاسه است که حاوی مقدار قابل توجهی گلوکورافانین از گروه گلوکوزینولات ها می باشد. این متابولیت تحت هیدرولیز آنزیمی میروزیناز، نوعی ایزوتیوسیانات به نام سولفارافان تولید می نماید که خواص ضدسرطانی متعددی دارد. مشخص شده است که عوامل محیطی مختلف از قبیل دما و ارتفاع بر بیوسنتز متابولیت های ثانویه تاثیر دارند. در این مطالعه، محتوی سولفارافان در بخش های مختلف گیاه بالغ L. draba (شامل ریشه، برگ، گل و میوه) جمع آوری شده از اکوتیپ های مختلف استان کرمان (ماهان، بافت و جیرفت (ساردوئیه)) با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا اندازه گیری شد. نتایج نشان دهنده میزان بالای این ایزوتیوسیانات در میوه این گیاه می باشد که در مرتبه های بعدی، گل، برگ و ریشه های قرار دارند. همچنین محتوی سولفارافان در تمامی اندام ها، در گیاهان جمع آوری شده از شهر ماهان در مقایسه با دو شهر دیگر بیشتر بود. با توجه به ارتفاع کمتر و درجه حرارت بالاتر شهر ماهان نسبت به دو شهر دیگر استنباط می شود که این عوامل تاثیر بسزایی در بیوسنتز این ماده موثره دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN ORDER TO STUDY THE EFFECTS OF DIFFERENT VERMICOMPOST AND ecotype ON GROWTH PARAMETERS OF BASIL (OCIMUM BASILICUM L.) IN 2012 IN RESEARCH FIELD OF AGRICULTURAL COLLEGE OF KERMANSHAH BRANCH OF ACECR AS FACTORIAL RANDOMIZED COMPLETE BLOCK...

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
litScript