نتایج جستجو

72265

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7227

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

دبیرمقدم محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 39
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  23-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

تغییر هدف واحدهای اقتصادی کنونی از افزایش سود به افزایش ارزش، بقاء آنها را مشروط به اجرای سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش نموده است و لازمه اجرای سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش نیز به کارگیری مقیاس هایی برای بررسی و ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی می باشد. یکی از مقیاس های نوین ارزیابی عملکرد داخلی،  EVAاست و مدلی که بسیاری از نارسایی های آن را برطرف ساخته است، شکل پالایش شده ای از EVA به نام REVA می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره چهار ساله در فاصله زمانی سال های 1383 الی 1386 است و نمونه آماری تحقیق فوق بر اساس روش حذف سیستماتیک شامل 68 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.نتایج آزمون های فرضیه های بررسی شده در این مقاله بیانگر این امر است که بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی و متغیر ارزش افزوده بازار رابطه معناداری وجود ندارد و از طرف دیگر بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و متغیر ارزش افزوده بازار شرکت های نمونه ارتباط معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 58 استناد 0 مرجع 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  85-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5
 • دانلود: 

  1
کلیدواژه: 
چکیده: 

چکیده: هنگام بررسی یک کارآزمایی بالینی آموخته ایم که جهت ارزیابی میزان دقت بررسی به عدد P مراجعه و هر چه کمتر بود، کارآزمایی با دقت بیشتری انجام شده است. مفهوم عدد P چیست و چگونه محاسبه می شود؟

آمار یکساله:  

بازدید 5

دانلود 1 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  396
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری بهینه کمک می کند. به نظر پلند (2002) هیچ یک از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد از قبیل سود، سود هر سهم و رشد سود نمی تواند با کل بازده ایجاد شده برای سهامداران همبستگی داشته باشد. از معیارهای دیگر ارزیابی عملکرد که ممکن است با بازده ایجاد شده برای سهامداران همبستگی داشته باشد، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، با استفاده از داده های ترکیبی، شرکت و سال، 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 10 سال مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسون آزمون شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام رابطه معنی دار وجود ندارد .

آمار یکساله:  

بازدید 396

دانلود 107 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  157-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  2474
 • دانلود: 

  674
چکیده: 

سنجش عملکرد در فرایند تصمیم گیری با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه مالی و اقتصادی است، ارزش اقتصادی بازار از معیارهای سنجش عملکرد مدیریت است. بنابراین آزمون کارکرد معیارهای مالی جهت ارزیابی عملکرد بنگاهها نظیر EVA, ROS, RI, ROI و MVA یک ضرورت بشمار می آید.مقاله حاضر، نتیجه پژوهش علمی محقق است که با انتخاب صنعت نمونه از صنایع فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در یک دوره زمانی پنج ساله- که اطلاعات آن در بورس موجود بوده است- صورت گرفت.مهمترین هدف مطالعه حاضر، ضمن تبیین تئوریک شاخصهای سنجش، عملکرد آزمون این شاخصها و ارایه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه و ارزیابی منطقی عملکرد بنگاهها برای اتخاذ تصمیم است.نتایج مطالعه نشان می دهد که بین EVA با متغیرهای مالی مورد مطالعه نظیر P, EPS و ROI رابطه وجود دارد. همچنین وجود رابطه MVA با ROI و ROS و RI نیز تایید گردیده است و نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان رابطه EVA با متغیرها در مقایسه با MVA با متغیرها بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 2474

دانلود 674 استناد 5 مرجع 5
نویسندگان: 

BEAD H.Y. | KIM J.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11237
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11237

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

IRALA LOCANANDHA REDDY

نشریه: 

PES BUSINESS REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7120
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7120

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  511-522
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  694
 • دانلود: 

  412
چکیده: 

The demand for organic products has increased in the past decade due to concerns about the environmental and health issues of food products. This study provides marketing data on consumer preferences and willingness to pay (WTP) for organic rice in Babol County, Northern Iran. The main objective of this study was to estimate urban consumers' WTP for organic rice and to determine the main factors that consumers look for when purchasing rice. The contingent valuation method (CVM) and double bounded dichotomous (DBD) questionnaire were used to achieve the study goals. The results of the logit model showed that level of education, cancer history, and insurance history had statistically significant effects on WTP. The expected WTP for 1 kg of organic rice was 152467. 33 IRR. Based on the average exchange rate of six months of 2018 (33500 IRR) per family in the study tends to the monthly equivalent of US$ 4. 55 of their income to buy organic rice allocated. As a result, the total economic value of organic rice was US$ 2254893. 072. These results provide important information about market opportunities and policy implementation regarding the production of organic crops.

آمار یکساله:  

بازدید 694

دانلود 412 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  181-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

دنیای کسب و کار امروز، عرصه سازمان های دانش محور است و با گسترش فناوری اطلاعات از سالهای بعد از 1990، الگوی اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرد. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. این تحقیق به بررسی و مقایسه قدرت توضیحی اثرات ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران می پردازد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها و مدل ها از معیار ضریب همبستگی به همراه ضریب تعیین تعدیل شده آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که سود باقیمانده محاسبه شده به روش حسابداری بهتر از روش ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را تبیین می کند. علاوه بر این، مدل های تعیین کننده ارزش شرکت که متغییرهای سرمایه فکری به آنها افزوده شده است نسبت به مدل هایی که این متغییرها را ندارد قدرت تبیین نسبی بالاتری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 40 استناد 0 مرجع 13
نویسندگان: 

AHMADYAN AZAM | Ghasemi ali abadi Mehdi

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  46-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  952
 • دانلود: 

  700
چکیده: 

Added over the period 2006-2018. We focused on different proxies of corporate governance indicators, such as the Directors' Effectiveness, the Transparency and the Disclosure, Responsibility. Basel Principles have been used to make corporate governance indicators and Stern & Stewart and Chew (1995) method have been used to make banking economic value added. We used the PCA method to choose important indicators. The results of PCA estimation identified ten important variables affecting banks' economic value added. Due to the importance of banks' age in creating economic value-added, banks are divided into two classes according to age. The GMM method is used to estimate the models. Eight models were designed to examine the impact of different corporate governance measures on the banking economic value added. The results indicated that corporate governance indicators were significant in explaining changes in the Iranian banking economic value added. The result also shows that according to the banks' age, the effectiveness of the board structure is greater than others. This illustrates the importance of board structure more than other criteria.

آمار یکساله:  

بازدید 952

دانلود 700 استناد 0 مرجع 0
litScript