نتایج جستجو

43277

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4328

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

وطن پور علیرضا

نشریه: 

کارآگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  69-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صمدی راد انور

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  99-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

طرح مساله: مقاله حاضر بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1383 با عنوان «مکانیسمهای ارتقای مشارکت زنان در ابعاد اقتصادی و سیاسی» انجام گرفت و در آن متغیر «تحصیلات، به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان، و تاثیر افزایش سطح تحصیلات بر مشارکت زنان در ارتباط با متغیر قوانین موجود تحلیل و تبیین گردید.روش: پژوهش با استفاده از روشهای اسنادی و پیمایشی انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از تکنیک پرسشنامه، که پیش آزمایی شده بود، استفاده شد.یافته ها: تاثیر متغیر تحصیلات بر مشارکت سیاسی زنان، به دلیل ضعف یا نقص قوانین موجود، همواره قابل تایید نیست، و می تواند و وجهی سلبی به خود بگیرد و از مشارکت مورد انتظار آنان بکاهد.نتایج: اکثر زنان تحصیلکرده، به رغم گرایش به اشتغال و مشارکت اقتصادی، به دلیل آگاهی از نقص قوانین، تمایل کمتری به مشارکت سیاسی دارند. بنابراین، تلاش برای اصلاح قوانین حاکم بر شئونات زنان جامعه پیش شرط اساسی برای ارتقای مشارکت آنان است.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 51 استناد 4 مرجع 0
نشریه: 

زن و فرهنگ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  111-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

امروزه با توسعه اقتصادی و مکانیزه شدن تولید، قدرت فیزیکی و جسمانی در بسیاری از کارها دیگر عامل تعیین کننده نمی باشد. برعکس، در بسیاری از جوامع زنان سهم بسزایی در رشد اقتصادی معجزه آسای کشورهای شان داشته اند، به گونه ای که از دیدگاه مدرن و در اقتصادهای نوین، این جنسیت نیست که تعیین کننده شایسته سالاری مرد و زن است، بلکه مشارکت هر فرد - بدون عامل جنسیت - ملاک قرار می گیرد. طی چند دهه اخیر مطالعه اثر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی بر فعالیت زنان در دستور کار محققین قرار گرفته است. از جمله این موارد بررسی اثر رشد اقتصادی بر فعالیت زنان است که برای اولین بار توسط وار در سال 1981 مطرح شده است. اصل بحث آن است که اساسا در مراحل اولیه رشد اقتصادی رابطه رشد اقتصادی و فعالیت زنان منفی و در مراحل بالای رشد اقتصادی رابطه مثبت است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل)، اثر رشد اقتصادی بر شاخص مشارکت زنان برای کشورهای منتخب آسیا با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) مورد آزمون قرار گرفت. جدای از متغیر درآمد سرانه، اصولا سطح سواد زنان در جوامع، نقش زیادی بر فعالیت آنان دارد بطوریکه شاخص سواد زنان در مدل برآورد شده از برازش قابل قبولی برخوردار بوده و به عنوان یکی از عوامل تشدید فعالیت شان شناخته شده است. هم چنین شاخص امید به زندگی زنان می تواند نقشی بر فعالیت زنان داشته باشد که این مورد در مطالعه حاضر تایید شده است. علاوه بر این رابطه ای به صورت u شکل میان رشد اقتصادی و مشارکت زنان در کشورهای مورد بررسی، به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 158 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  124-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  12
 • بازدید: 

  3151
 • دانلود: 

  835
کلیدواژه: 
چکیده: 

مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی یکی از مسایل مهم در دهه های اخیر بوده است. یکی از ابعاد مشارکت زنان در حوزه اقتصاد می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از نظریه کالینز که خود مبتنی بر نظریه تضاد در سطح خرد می باشد به بررسی نقش زنان در فعالیت های اقتصاد روستایی وسهم آنان در این حوزه پرداخته است. در این راستا موانع عملی مشارکت زنان در عرصه های مختلف فعالیت اقتصادی در روستاهای فارس مورد توجه قرار گرفته است.از یافته های مهم تحقیق رابطه معکوس بین تحصیلات و مشارکت اقتصادی آن ها بوده است. به بیان دیگر، هر چه تحصیلات زنان بیشترمی شود تمایل آنان به انجام دادن کارهای اقتصادی – که عمدتا در روستاها مرتبط با کشاورزی و دامداری است – کمتر می شود. همچنین با افزایش سن ، مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی بیشتر می شود. علاوه بر این، با افزایش تحصیلات و درآمد مردان مشارکت زنان کمتر می گردد. مدل نهایی تحقیق نشان دهنده آن است که قوی ترین متغییر تعیین کننده تغییرات میزان مشارکت اقتصادی زنان، نگرش آنان نسبت به اشغال شان می باشد. متغیرهای میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، نگرش مردان نسبت به نقش اقتصادی زنان، فضای حیاتی و اعتماد به نفس زنان دیگر متغییرهایی هستند که بر روی هم 33.8 درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 3151

دانلود 835 استناد 12 مرجع 12
نویسندگان: 

مهرگان نادر | عزتی مرتضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  278
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

یکی از پرسش های مهم در زمینه اقتصاد انتخابات این است که متغیرهای اقتصادی چه مقدار بر سطح مشارکت مردم در انتخابات اثر می گذارند؟ این مقاله تلاشی برای دستیابی به پاسخ این پرسش در ایران است. برای این منظور الگویی طراحی شده است که به وسیله آن مقدار اثرگذاری متغیرهای درآمد سرانه، مالیات، سطح سواد، نرخ تورم و بیکاری بر مقدار مشارکت مردم ایران در انتخابات بر حسب استان های کشور اندازه گیری شود. این الگو با استفاده از داده های هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و سال 1380 برآورد شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که نرخ های تورم و بیکاری بر مقدار مشارکت مردم استان در انتخابات اثر منفی شدیدی بر جای می گذارد، در حالی که افزایش سطح سواد و درآمد سرانه هر استان موجب افزایش مشارکت مردم آن استان در انتخابات می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 278

دانلود 173 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

اقتصاد اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  57-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی بدون توجه به محیط، بعدها و شرایط اجرای آن، ناقص است. بازنگری در مفهوم و شناخت دقیق اجزای آن با توجه به فرهنگ دینی و ملی جهت تبیین نقش سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه اقتصادی ضرور است. از آنجا که شناسایی و کشف نماگرهای سرمایه اجتماعی از دید اسلام به عنوان نقطه عزیمت مطرح است. پژوهش پیش رو در صدد است با تبیین مولفه مشارکت اجتماعی در اندیشه دینی، نقش آن را در فرآیند توسعه اقتصادی با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا بررسی کند.یافته های پژوهش نشان می دهد، نقش ویژه «نهاد مسجد» در زندگی اجتماعی جوامع اسلامی، کارکرد منحصر به فرد «نهاد امر به معروف و نهی از منکر» در نهادینه کردن نظام «نظارت همگانی» و نیز حضور آگاهانه مسلمانان در جهاد در راه خدا، در جهت خلق، تثبیت و تقویت مشارکت اجتماعی عمل کرده، مرز معینی میان نظریه متعارف و نظریه سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام ترسیم می کند. همچنین مشارکت اجتماعی برآمده از آموزه های دینی، از راه پدیدساختن امنیت، کارآمدی دولت و بازار، کاهش فقر و بیکاری در فرآیند توسعه اقتصادی نقشی اساسی ایفا می کند. بنابراین، فرضیه «در صورت نهادینه شدن مشارکت اجتماعی از دیدگاه اسلام، بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی از راه های پیش گفته فراهم خواهد شد» مورد پذیرش قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 144 استناد 2 مرجع 18
strs
نویسندگان: 

MEMAR R.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  215-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15876
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The main theorists of modernization maintain that there is a strong relationship between socio-economic development and level of participation of the citizens in determining their own political fate. The later claim in the modernization theory is that the components of development, particularly industrialization, urbanization and literacy, not only strengthen political participation by themselves, but also cause enhancement of turnout in election through indirect synergy and through changing the class composition of the society in the interest of the middle class. The present research is a comparative within-country study with borough as the unit of analysis in a developing country like Iran. The dependent variable of the present study is voting turnout in the presidential elections, covering a16-year period (1989-2005). The population of the present study includes all boroughs of the country during the mentioned period; and the data are aggregate and systemic. The main technique used for testing the research model is path analysis. Overall, three hypotheses out of ten hypotheses regarding modernization theory were supported. The results of multivariate regression analysis indicate that 23% of variance of the dependent variable can be explained by this model.

آمار یکساله:  

بازدید 15876

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مطالعات سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  31-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  446
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

مشارکت سیاسی، به ویژه از نقطه نظر حضور در انتخابات، یکی از مهمترین مولفه های رفتار سیاسی شهروندان، چه از منظر پژوهشگران رفتار سیاسی و چه از حیث مدیریت سیاسی جامعه در حال تحول ایران، محسوب می شود. مقاله حاضرکه به بررسی رابطه میان پایگاه اجتماعی- اقتصادی رای دهندگان شهرستان دشتستان و میزان مشارکت سیاسی آنان در انتخابات دهم ریاست جمهوری می پردازد، یک تحقیق پیمایشی است که به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. به منظور گردآوری داده های تحقیق از روش پرسشنامه استفاده شده که مرکب از دو بخش نگرش های سیاسی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی است. هرچند دیدگاه های موجود نشاندهنده رابطه مستقیم میان متغیرهای بالاست، اما یافته ها در این پژوهش نشان می دهد که با افزایش سطح پایگاه ها، از میزان مشارکت کاسته شده و بالعکس با کاهش سطح آن، میزان مشارکت افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 446

دانلود 103 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

NOROOZI L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13439
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Women can play effective roles in the economic development of countries by presenting their potentials. Therefore ignoring them means not using all economic possibilities of the society. The objective of this research is to identify the effective factors on urban women’ s participation rate, the impact of higher education on their participation rate and presenting women’s labour force. In order to achieve this objective, the data secondary analysis of the Statistical Center of Iran has been used. In this research the Probit model has been employed. The results of this model in this research indicate that the most important factor in urban women’s participation in the labour market of Iran is their level of education. An increase in the share of women with higher education in coming years can increase urban women’s participation rate annually by about 0.5 percent alone. Delayed marriage age and the relative share of single girls will be the second effective factor in increasing women’s participation rate.

آمار یکساله:  

بازدید 13439

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  51-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مشارکت شرایطی را فراهم می کند که در آن همه شهروندان صرف نظر از تعلقات قوم مدارانه و با علایق و اعتقادات شخصی شان متناسب با سطح مهارت و توانمندی های ذهنی در تمام پدیده های اجتماعی تاثیرگذار باشند. یکی از جنبه های مهم مشارکت، مشارکت سیاسی است.استقرار نظام دموکراتیک نیازمند زمینه های فرهنگی و اجتماعی مناسبی است از این رو مطالعه علمی این زمینه ها هم می تواند چگونگی نیل به دموکراسی را روشن کند و هم این که در شناخت و معرفی الگوهای مشارکت سیاسی متناسب با نظام اجتماعی کشور کارساز باشد. کنش ها، ارتباطات و همچنین نوع و سطح مشارکت سیاسی افراد در هر جامعه ای به میزان زیادی متاثر از تفاوت های اقتصادی - اجتماعی آن ها است. در این تحقیق کوشیده ایم به این سوال مهم پاسخ دهیم که آیا بین متغیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی با نوع نگرش به مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد؟ متغیر وابسته در این پژوهش، مشارکت سیاسی است که در شش سطح فعالیت حزبی و انتخاباتی، تماس با صاحب منصبان، ارسال پیام برای مسوولان، اقدام برای حل معضلات اجتماعی، کنش اعتراض آمیز و کنش رای دهی مورد سنجش قرار گرفته است. متغیر مستقل تحقیق، پایگاه اقتصادی - اجتماعی است که با سه شاخص میزان سواد، میزان درآمد و منزلت شغلی محاسبه شده است. جهت سنجش نگرش به مشارکت سیاسی جامعه آماری پژوهش، از فن پرسش نامه به مثابه اصلی ترین ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 18 سال و بالاتر ساکن شهر خرم آباد است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. روش نمونه گیری این پژوهش روش طبقه ای و خوشه ای چندمرحله ای است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بینم پایگاه اقتصادی - اجتماعی مردم شهر خرم آباد و نگرش آنان به مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد. یافته ها نشان می دهند پاسخ گویانی که دارای پایگاه اقتصادی - اجتماعی پایین هستند با مشارکت سیاسی مخالفت بیشتری داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 20 استناد 0 مرجع 2
litScript