نتایج جستجو

67748

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6775

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  59-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  503
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله روشهای متداول ارزیابی توان اکولوژیک در جهان مرور شده و محدودیت های موجود در راه انجام هریک از روشها بررسی می شود.ارزیابی توان اکولوژیک رویشگاههای جنگلی مقوله بسیار مهمی در مطالعات جنگلداری در دنیاست و در کشورمان کمتر به آن توجه شده،عبارت از ارائه شاخصی است که پتانسیل رویشگاه را در ایفای نقشهای مختلف جنگل همانند تولید چوب،حفظ خاک،کنترل سیلاب،حفظ تنوع زیستی و تأمین آب نشان می دهد.این شاخص با تغییر در ویژگیهای اکولوژیک سرزمین همانند خاک،میکروکلیما- ارتفاع از سطح دریا،شیب و جهت جغرافیایی که پتانسیل رویشگاه را تحت تأثیر خود قرار می دهند،از رویشگاهی به رویشگاه دیگر تغییر می کند.روش مناسب ارزیابی توان اکولوژیک متناسب با اهداف جنگلداری انتخاب می گردد.روشهای متداول ارزیابی توان اکولوژیک شامل:استفاده از شاخصهای تنوع زیستی گیاهی و جانوری،منحنی های سلیت اندکس،رویش خاک و شکل زمین،رشد بین گرهی،گیاهان شاخص،تجزیه برگ و لاشبرگ،زادآوری و نقشه سازی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 503

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پی آیند 59) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  34-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مدل اکولوژی که در ایران جهت ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین تدوین شده است. با ویژگیهای اکولوژیک و نوع بهره برداری های مربوط به جنگلهای زاگرس متناسب نیست. در این تحقیق، بر اساس تجربیات عینی و نتایج حاصل از مطالعات اکولوژیک به عمل آمده در منطقه یک مدل آمایش سرزمین متناسب با جنگلهای زاگرس، ارائه، و سپس در آمایش سرزمین حوضه آبخیز سراب دره شهر به صورت موفقیت آمیزی به کار گرفته شد. این مدل بر اساس فاکتورهای سیمای پوشش گیاهی، درصد تاج پوشش، موجودی در هکتار، رویش سالیانه، درصد شیب، جهت جغرافیایی، قابلیت فرسایش پذیری، عمق و درجه حاصلخیزی خاک و نوع اقلیم در چهار طبقه کیفی طراحی شده است. نقشه طبقات توان کاربری جنگلداری حاکی از آن بود که هیچ یک از واحدهای زیست محیطی منطقه با ویژگیهای مربوط به توان طبقه یک این کاربری مطابقت نداشتند. سطوح متعلق به طبقات دو، سه و چهار در منطقه به ترتیب 463، 1072 و 670 هکتار می باشد. مدل مزبور با خصوصیات مشترک مربوط به سایر مدلهای اکولوژیک در ایران همخوانی داشته و در امر تخصیص ویژگیهای اکولوژیک به هر یک از طبقات آن، عوامل مهم و موثر در فرآیند مدیریت جنگلهای زاگرس مورد توجه قرار گرفته است. در این مدل، شیوه مناسب تعیین اولویت کاربری ها با توجه به مسال اقتصادی - اجتماعی، روش اصلاح شده کمی - قیاسی (7)، برای ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 20 استناد 4 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  183-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16555
 • دانلود: 

  22200
چکیده: 

eographic Information System (GIS) is the best suitable system for land evaluation. In this research, at the first step, the Makhdoum's model is introduced‚ and then Hamadan Province, from aquaculture point of view and capabilities of the lands to fulfill aquaculture activities is evaluated. GIS was used for the mentioned purposes. The software used was Arc View (version 3.2 a), with the UTM projection. For evaluation, Mc Hark method of Maps overlaying was utilized. According to the results, the suitable surface area for aquaculture activities was introduced, which was equal to 13.1 percent of Hamadan Province. According to the evaluations, this province has limited potentials for aquaculture activities. Therefore, it is necessary to pay attention to these limitations in development plans.  

آمار یکساله:  

بازدید 16555

دانلود 22200 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JOZI S.A. | ZAREDAR N. | REZAEIAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  273-277
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8008
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8008

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NOURI J.A. | SHARIFIPOUR R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14874
 • دانلود: 

  9580
چکیده: 

Execution of development and creation of appropriate points for rural development without considering ecological capability will result in the appearance of several environmental, economic and social problems. This research is done in an analysis approach frame of a system with the aim of choosing the most suitable location for rural development in Abadeh with an area of 22,000 km2. in 2002 by applying geographic information system (GIS) precious tools. Based on the above objective, ecological resources of concerned area were recognized and surveyed. The obtained data changed into digital figures and together with the other descriptive data were shifted to Arc/Info and Arcview systems for the purpose of creation of data base. Based on specific ecological models of Iran and special conditions of the area and by using structured query language (SQL) in Arcview, the ecological capability of concerned area for rural development was determined. By considering current natural limitations, such as limited severe earthquake danger in central areas, limitation of flood danger in some of the central and western areas, development of evaporating deposits and salt domes in east and precipitation under 500mm in the studied area, no suitable place for the first grade rural development was found. However, it showed capability for second-grade rural development aspect. This area includes 3.8% of total area of the studied place. For improving present management in the studied region, it is recommended that in future development of the region, offered appropriated points while emphasizing on the land having low production capability to be considered.

آمار یکساله:  

بازدید 14874

دانلود 9580 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  861
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

سطح جنگل های ایران در مقایسه با سطح جنگل های دنیا بسیار محدود است و همین سطح کم نیز دایم در خطر تخریب است از این رو باید مدیریتی بر باقی مانده این جنگل ها اعمال شود که مبتنی بر ارزیابی توان اکولوژیکی آن باشد. با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه به ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز بابل رود در استان مازندران برای جنگل داری پرداخته شد و برای این منظور از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به همراه سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. ابتدا سلسله مراتب فرآیند ارزیابی تشکیل شد و با استفاده از روش دلفی و نظرات متخصصان وزن معیارها و زیرمعیارها به دست آمد. سپس نقشه های مربوط به هر کدام از زیرمعیارها تهیه شد و در نهایت با استفاده از تکنیک ترکیب وزنی خطی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی نقشه نهایی توان جنگل داری منطقه تهیه شد. نتایج نشان داد که 4072.5 هکتار از سطح منطقه مورد مطالعه دارای توان درجه 1 برای جنگل داری و 25667.2 هکتار دارای توان درجه 2 است. همچنین به ترتیب 8801.5، 1482.9 و 103.1 هکتار دارای توان درجه 3، 4 و 5 برای کاربری جنگل داری هستند. حدود 11598.2 هکتار از سطح منطقه نیز بدون توان برای جنگل داری است.

آمار یکساله:  

بازدید 861

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GOROUYI R. | YOUSEFI H. | ALIKHAH ASL M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1017-1022
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31666
 • دانلود: 

  12307
چکیده: 

In order to have a sustainable and valuable development, land planning is an essential issue and the potential assessment of the environment is the most important part of this subject. Jiroft county has an acceptable potential for agricultural use, so the evaluation of its environmental potential for agricultural potential expansion is considered in this paper. In order to perform this research, first ecological resources, barriers and restrictions of the area are identified and then by taking different maps into consideration, the restriction map of the area is produced. In the next step, the potential assessment of mentioned county for unrestricted area is performed by means of doctor Makhdoom method. In the end, three different potential classes are identified for the considered area. Results show that 11% of the area is completely unrestricted for agricultural purposes and out of appropriate area, 29.6% has the firs-rate, 2.2% has the second-rate and 68.3% has the third-rate potential for agriculture.

آمار یکساله:  

بازدید 31666

دانلود 12307 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1546
 • دانلود: 

  700
چکیده: 

استفاده از روش هایی عقلانی و نظام مند در مدیریت منابع و استفاده بهینه از آنها بسیار مهم است. این روش ها باید به نحوی باشد که توان و پتانسیل سرزمین را در نظر بگیرد در غیر این صورت خسارات جبران ناپذیری به منابع و سرزمین وارد می شود. ضرورت ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی به این معنی است که توان سرزمین مورد نظر چقدر است. با توجه به بحران های زیست محیطی حاصله در شهرستان داراب، هدف این تحقیق بر ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان داراب برای توسعه شهری، روستایی و صنعتی و ارائه راهکارهایی است که در این زمینه جهت نیل به اهداف توسعه پایدار قرار خواهد گرفت. در همین رابطه توان اکولوژیک توسعه شهرستان داراب با استفاده از رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی و جمع بندی آنها با بهره گیری از فن آوری GIS ارزیابی گردید. نتایج ارزیابی در دو کلاس نسبتا مناسب (2) و نامناسب (3) ارائه شد. در ضمن در این پژوهش درصد طبقات توان در برآورد استقرار فعلی کاربری های شهری، روستایی و صنعتی با رویهم گذاری لایه های پلی گونی شهری، نقطه ای روستاها و مناطق صنعتی شهرستان بر روی نقشه توان اکولوژیک انجام و وضعیت این مناطق مشخص گردید. با توجه به نتایج بدست آمده اکثر مناطق شهری، روستایی و صنعتی در طبقه سه یا نامناسب قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1546

دانلود 700 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  113-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1336
 • دانلود: 

  409
چکیده: 

برای رسیدن به توسعه پایدار داشتن برنامه ریزی با تکیه بر ارزیابی همه جانبه محیط طبیعی امری ضروری است. با توجه به اینکه محیط زیست طبیعی توان اکولوژیکی محدودی را برای استفاده های انسان داراست، بنابراین، ارزیابی توان اکولوژیکی به عنوان هسته مطالعات زیست محیطی با پیشگیری بحران های موجود، بستر مناسبی را برای برنامه ریزی زیست محیطی فراهم می آورد. تحلیل قابلیت اراضی برای توسعه شهری یکی از اصلی ترین مقولاتی است که برنامه ریزان شهری با آن سروکار دارند. در این مقاله طی رویکرد ارزیابی چند معیاره با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار و در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، ارزیابی توان اکولوژیکی حاشیه شهر تبریز برای توسعه کالبدی بر پایه مشاهدات محیطی (طبیعی و انسانی به تعداد 12 معیار) صورت گرفته و نقشه نهایی در محدوده مذکور تهیه شده است. این نقشه نواحی مناسب برای توسعه کالبدی شهر را نشان می دهد. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1336

دانلود 409 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  102
 • صفحات: 

  205-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  605
 • دانلود: 

  421
چکیده: 

ارزیابی توان اکولوژیک فرایندی است که تلاش دارد از طریق تنظیم رابطه انسان با طبیعت، توسعه ای در خور و هماهنگ با طبیعت را فراهم سازد. منطقه حفاظت شده آق داغ به مساحت 93889 هکتار، در جنوب استان اردبیل (جنوب شهرستان خلخال) و شمال استان زنجان واقع گردیده است. هدف از این مطالعه ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربری جنگل داری در منطقه حفاظت شده آق داغ و بررسی میزان انطباق کاربری فعلی جنگلداری با توان اکولوژیک منطقه برای کاربری مذکور می باشد.فرآیند ارزیابی توان اکولوژیکی در پژوهش حاضر شامل سه بخش اساسی است که پس از شناسایی منابع اکولوژیکی، تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها، توان اکولوژیکی در محدوده مطالعاتی تعیین گردیده است. لایه های اطلاعاتی مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از: خاکشناسی، اقلیم، پوشش گیاهی، شکل زمین، هیدرولوژی و کاربری اراضی. بررسی ها نشان می دهد توان جنگلداری با مساحت کلی 5/11293 هکتار بوده که نتایج حاکی از عدم وجود طبقه 1، 2 و 7 جنگلداری به دلیل وضعیت بیوفیزیکی و به ویژه ارتفاعات و اقلیم منطقه می باشد، به طوری که تنها طبقات 3، 4، 5 و 6 جنگلداری در حوضه مورد مطالعه وجود دارد. الگوهای کاربری طبقات جنگلی شناسایی شده، با ارزیابی توان آن ها در منطقه منطبق بوده و در وضع موجود نیز دارای کاربری جنگلی می باشد ولی طبقه 6 جنگلی در حال حاضر دارای کاربری مرتعی می باشد و از چهار طبقه جنگل داری موجود در منطقه سهم طبقه شش جنگلی از همه بیشتر است. یافته ها حاکی از آن است که این منطقه محدودیت زیادی برای رشد جنگل تجاری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 605

دانلود 421 استناد 0 مرجع 0
litScript