نتایج جستجو

126

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

13

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  81-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سابقه و هدف: اشرشیاکلی (E.coli) یک کوکو باسیل از خانواده انتروباکتریاسه ها می باشد که باعث عفونت های مختلف مانند باکتریمی، عفونت کیسه صفرا و مجاری صفراوی، معده و روده و محل زخم می شود و شایع ترین عامل عفونت سیستم ادراری نیز می باشد. با وجودیکه این باکتری به بسیاری از آنتی بیوتیک ها حساس است ولی موارد مقاومت در حال افزایش می باشد. این مطالعه با هدف تعیین مقاومت اشریشیا کلی در استان یزد انجام گرفت.روش کار: این مطالعه توصیفی در استان یزد، آزمایشگاه بیمارستان شهید رهنمون و آزمایشگاه بیمارستان افشار شهر یزد، آزمایشگاه مرکزی میبد، و آزمایشگاه بیمارستان ضیایی اردکان انجام شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون های chi-cquare و Fishers Exact تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: بیشترین حساسیت E.coli به سیپروفلوکساسین (%89) و سفتری اکسون (%86.6) و کلرامفنیکل (%76.1) بود. بیشترین مقاومت نیز در مقابل وانکومایسین (%93.1) و آمپی سیلین (%65.2) مشاهده شد. بسته به موقعیت جغرافیایی و محل نمونه گیری میزان مقاومت متفاوت بود.نتیجه گیری: با توجه به متفاوت بودن نوع مقاومت در مناطق جغرافیایی مختلف و نمونه های بالینی گوناگون، لازم است که این مطالعات به صورت دوره ای در مناطق مختلف انجام شود. 

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پیاپی 48)
 • صفحات: 

  89-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  752
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

در این مقاله، موردی از مننژیت در یک زن 57 ساله ایرانی با سابقه چند ساله دیابت و پرفشاری معرفی می شود که به دلیل بیماری های زمینه ای بستری های متعدد داشته است. بیمار با تابلوی تب، افت سطح هوشیاری و علایم تحریک مننژ مراجعه نمود. معاینه ته چشم بیمار طبیعی بود و ضایعه کانونی عصبی نیز نداشت. نمونه مغزی - نخاعی بیمار کاملا کدر و چرکی بود. در بررسی مشخص شد که بیمار به علت عدم درمان عفونت ادراری، دچار باکتریمی و در نهایت مننژیت ناشی از اشریشیاکولی شده است. الکتروانسفالوگرافی و سی تی اسکن مغزی بیمار طبیعی بود. باکتری جدا شده از کشت مایع مغزی - نخاعی (با روش دیفیوژن دیسک) نسبت به ایمیپنم و سفتریاکسون مقاوم بود. بیمار به درمان با سفتریاکسون و آمپی سیلین پاسخی نداد. با تغییر درمان به سیپروفلوکساسین وریدی پس از سه روز و ادامه آن به مدت 21 روز، پاسخ مناسب آزمایشگاهی مشاهده شد. کاهش سطح هوشیاری بیمار به دنبال درمان کم کاری تیروئید، به طور کامل بهبود یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 752

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 2
 • صفحات: 

  68-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12345
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: The development of rapid and effective tools for the identification and quantitation of E. coli is of extreme importance in food analysis, environmental monitoring and clinical diagnostics.Methods: The biosensor developed in this work is based on electrochemistry reactions. Therefore, the layout of the sensor is patterned as a two-electrode configuration, working electrode (WE) and reference electrode (RE). The RE were prepared by mixing 1.20 g of graphite powder, which had been heated at 700oC in a muffle furnace for 15 s, with 800 mL of paraffin oil with a mortar and pestle. A WE was prepared in a similar fashion, except that the graphite powder was mixed with a desired weight of bacteriophage. Both RE and WE pastes were packed into a polyethylene tube (2.5 mm diameter), the tip of which had been cut off. Electrical contact to the paste was established via inserting a copper wire thorough flank.Results: Electrochemical experiments were carried out with an electrochemical interface LCR meter as a signal transducer and an electrochemical cell that contains the two-electrode system. The E. coli trapping on bacteriophage was reported by capacitance measurements. Conclusion: In this work, we have successfully fabricated an electrochemical biosensor with bacteriophage electrodes on a paste substrate. The proposed sensors have good characteristics such as; low detection limit, wide concentration, fast response time and good selectivity coefficient for Escherichia coli detection.

آمار یکساله:  

بازدید 12345

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  2415
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: THE BACTERIAL CONTAMINATION CAN CONTRIBUTE TO DIGESTIVE DISEASE. FOOD BORN ILLNESSES CAN BE RESULTED FROM EATING FOOD THAT IS MOSTLY CONTAMINATED WITH BACTERIA. E.COLI IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BACTERIAL CAUSES OF FOOD BORN INFECTION, CAN BE A MAJOR CAUSE OF DIARRHEA AND FECAL CONTAMINATED FOOD INDICATOR IN FOOD MICROBIOLOGY CAN TRANSMIT BACTERIA AND CAUSE FOOD POISONING OR INFECTION. …

آمار یکساله:  

بازدید 2415

دانلود 0
نویسندگان: 

اکبری مریم | امینی کیومرث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  102-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

زمینه و هدف: سراشیا مارسنس باکتری های گرم منفی هستند. امروزه رنگدانه ی زیستی (biopigments) پرودی جیوسین در تهیه و تولید محصولات دارویی به وفور مورد استفاده قرار گرفته و به دلیل ویژگی های گزارش شده از فعالیت های ضد قارچی، سرکوب کننده های ایمنی بدن و ضد پرولیفراسیون، یک داروی امیدوارکننده محسوب می گردد. با تولید این رنگیزه در مقیاس وسیع توسط روش های مبتنی بر کلونینگ، می توان به کاربرد آن در داروسازی با هزینه ی کم و در مقیاس صنعتی امیدوار بود. در مطالعه-ی حاضر کلونینگ ژن تولید کننده ی پرودی جیوسین جدا شده از سراشیا مارسنس (pig) در باکتری اشرشیاکلی XL1blue انجام گردیده و بیان ژن کلون شده در میزبان تایید شد. همچنین خویشاوندان نزدیک باکتری مذکور جهت مطالعات آینده معرفی گردید. روش بررسی: 60 نمونه از منابع بالینی بیمارستان های ساوه جداسازی شد. پس از تعیین هویت جدایه-های سراشیا مارسنس، ژن pig این باکتری ها توسط روش کلونینگ T-A با استفاده از وکتور PTG-19 در درون میزبان اشرشیاکلی XL1blue کلون گردید. بیان ژن کلون شده در کلونی های نوترکیب توسط روش Real time PCR بررسی شد. با استفاده از نرم افزارهای clustalX و Mega5درخت فیلوژنی رسم گردید. یافته ها: 12 ایزوله ی سراشیا مارسنس شناسایی گردید که از بین آن ها 4 ایزوله ژن pig را دارا بودند. بیان ژن pig در Escherichia coli XL1blue نوترکیب تولید شده، قابل ردیابی بوده و اثبات گردید. برخی خویشاوندان نزدیک سراشیا شناسایی گردید تا در مطالعات آینده کاندید بررسی قرار گیرد. نتیجه گیری: سراشیا مارسنس می تواند منبعی غنی از رنگدانه ها و رده ای بومی به منظور تولید پرودی-جیوسین باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 113 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

EJRAES K.

نشریه: 

WOMENS HEATH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  166-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6457
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6457

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  61-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1185
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

سابقه و هدف: ویروس انفلوانزا A یکی از عوامل اصلی مرگ و میر سالیانه می باشد و از سال 1960 میلادی بر علیه آن واکسن موثر در دسترس بوده است. تغییرات مداوم آنتی ژنیک ویروس چالش بزرگی در مسیر تولید سالیانه واکسن می باشد. در حال حاضر محققین روی آنتی ژنهای ثابت ویروس مطالعه می کنند. پروتئینM2 یک کانال یونی درون پوشش ویروس انفلوانزای A تشکیل می دهد که در عفونت زایی آن موثر است. این پروتئین حفاظت شده است و هدف مناسبی برای تولید واکسن انفلوانزا میباشد.مواد و روش ها: با توجه به محدودیت کشت ویروس انفلوانزا در آزمایشگاه توالی ژن M2 از ویروس سویه H1N1 ایران انتخاب و سنتز شد. ژن M2 در وکتور pET22b ساب کلون گردید. پروتئین نوترکیب در باکتری E.coli سویه BL21DE3 بیان و از آنتی بادی اختصاصی در روش SDS-PAGE و وسترن بلات برای تایید آن استفاده شد.یافته ها: غلظت پروتئین حاصل 300 میکروگرم در هر میلی لیتر بدست آمد و با آنتی بادی اختصاصی تایید گردید.نتیجه گیری: پروتئین M2 ویروس آنفلوانزا در باکتری ecoli سویه BL21 (DE3) قابل بیان است.

آمار یکساله:  

بازدید 1185

دانلود 262 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: E. COLI IS ON INTESTINAL NORMAL FLORA, WHICH PRODUCE VITAMIN AND INHIBIT HARMFUL MICROORGANISMS IN HUMAN INTESTINE. E. COLI CAUSE TWO CATEGORIES OF DISEASE CONSIST OF ENTRIC AND NON-ENTERIC INFECTIONS. ENTRO TOXIGENIC E. COLI (ETEC) HAVE ABILITY TO …

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
نویسنده: 

BAGHLOUCHELOUEI ZOHREH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: URINARY TRACT INFECTION ARE THE SECOND MOST COMMON TYPE OF BODY INFECTION. THE RESISTANCE OF PATHOGENIC BACTERIA TO ANTIBIOTICS HAS NOW RAISED AN ISSUE WORLDWIDE. AS THE ecoli IS THE MOST COMMON CAUSE OF URINARY TRACT INFECTIONS, THE PRESENT STUDY WAS DESIGNED TO DETERMINE THE ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF ecoli IN THE URINCULTURE OF PATIENTS ADMITTED TO SHAHID BEHESHTI HOSPITAL ZANJAN…

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسنده: 

BAGHLOUCHELOUEI ZOHREH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: URINARY TRACT INFECTIONS ARE THE SECOND MOST COMMON TYPE OF BODY INFECTION. AS THE ecoli IS THE MOST COMMON CAUSE OF URINARY TRACT INFECTION BOTH SEX, THE PRESENT STUDY WAS DESIGNED TO DETERMINE THE ANTIMICROBIAL SENSITIVITY OF ecoli IN THE URIN CULTURE OF PATIENTS ADMITTED TO SHAHID BEHESHTI HOSPITAL ZANJAN. MATERIAL AND METHOD: FOR THIS DESCRIPTIVE STUDY, A TOTAL OF 9947 URINE SAMPLES WERE EXAMINED DURING A 12-MONTH PERIOD. THEY WERE ALL CULTURED IN EMB, BA, AND DIFFERENT MADIA, AND THEN EXAMINED FOR ecoli….

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
litScript