نتایج جستجو

51471

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5148

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  397-410
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

داده کاوی این فرصت را فراهم می کند تا داده های موجود از خاک، به مناطق دور از دسترس تعمیم داده شوند و داده های خاک را در طیفی از مقیاس ها، متراکم کرده و یا گسترش داد، بطوریکه می توان آن را به عنوان یکی از دستاوردهای با ارزش در جهت کمک به تصمیم گیری صحیح مدیران اجرایی تلقی نمود. ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) یکی از مهمترین ویژگی های شیمیایی خاک هاست که توانایی خاک در ذخیره عناصر غذایی و یا عناصر آلاینده در خاک را نشان می دهد. اندازه گیری CEC خاک های مناطق گرم و خشک با دارا بودن خصوصیاتی مانند مواد آلی پایین و کانی شناسی خاص، به روش های معمول سخت و زمان بر است، لذا در این تحقیق از روش (CANFIS (Coactive Neuro-Fuzzy Inference Systems جهت برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی برخی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک استفاده گردید. در این تحقیق از 85 نمونه خاک (بانک داده های خاک هدف) موجود در پایگاه داده های خاک (440 نمونه خاک مرجع) به نسبت 1:5 استفاده شد. به منظور بررسی همراستایی در داده ها، همبستگی بین متغیر های مستقل مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسیونی حذف پیشرو، مهمترین و تاثیرگذارترین مولفه های ورودی بر نتایج خروجی، انتخاب گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که روش CANFIS دارای قابلیت و کارایی زیادی در تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از ویژگی های زودیافتی مانند بافت خاک، ماده آلی و تصاویر ماهواره ای می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KESHAVARZI A. | SARMADIAN F.

نشریه: 

DESERT (BIABAN)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11910
 • دانلود: 

  6534
چکیده: 

Investigation of soil properties like Cation Exchange Capacity (CEC) plays important roles in study ofenvironmental reaserches as the spatial and temporal variability of this property have been led to development ofindirect methods in estimation of this soil characteristic. Pedotransfer functions (PTFs) provide an alternative byestimating soil parameters from more readily available soil data. 70 soil samples were collected from differenthorizons of 15 soil profiles located in the Ziaran region, Qazvin province, Iran. Then, multivariate regression andneural network model (feed-forward back propagation network) were employed to develop a pedotransfer functionfor predicting soil parameter using easily measurable characteristics of clay and organic carbon. The performance of the multivariate regression and neural network model was evaluated using a test data set. In order to evaluate themodels, root mean square error (RMSE) was used. The value of RMSE and R2 derived by ANN model for CEC were0. 47 and 0.94 respectively, while these parameters for multivariate regression model were 0.65 and 0.88 respectively.Results showed that artificial neural network with seven neurons in hidden layer had better performance in predictingsoil cation exchange capacity than multivariate regression.

آمار یکساله:  

بازدید 11910

دانلود 6534 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GABARDO J.P. | HAN D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  127-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9874
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9874

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CROITORU A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  133-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15046
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

We study a fuzzy type integral for measurable multifunctions with respect to a fuzzy measure. Some classical properties and convergence theorems are presented.

آمار یکساله:  

بازدید 15046

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

We introduce the concept of generalized frames indexed by measurable spaces or continuous g-frames which is a generalization of discrete g-frames. We characterize the continuous g-frames and present a necessary and sufficient condition such that a family of operators indexed by a set endowed with a positive measure is a continuous g-frame.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1946
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

در جانوران دوشکلی جنسی می تواند بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی یا مقایسه صفات اندازشی باشد. درعقرب، به جز چند گونه که دو شکلی جنسی دارند، در بقیه گونه ها اختلاف قابل توجهی بین نر و ماده مشاهده نمی شود. در این مطالعه 12صفت اندازشی جنس نر و ماده گونه Hottentotta saulcyi که از منطقه رودبار واقع در مرز استان های لرستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری صید شده بودند، اندازه گیری شد و توسط نرم افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون T-test حاکی از اختلاف معنی دار 05/0p≤ بین سه صفت، فاصله بین دو قاعده شانه، طول شانه و تعداد دندانه های شانه بین دو جنس نر و ماده می باشد. نتیجه به-دست آمده، مشخص کرد که در جنس نر، طول شانه به طور معنی داری بزرگ تر و همچنین تعداد دندانه های شانه بیشتر از جنس ماده می باشد، ولی فاصله بین دو قاعده شانه در ماده از نر بزرگ تر است و در نتیجه از این صفات می توان در تشخیص دو جنس نر و ماده استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1946

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

AMINI A. | AMINI B. | MOMTAHAN E. | SHIRDAREH HAGHIGHI M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15482
 • دانلود: 

  8272
چکیده: 

We generalize, simultaneously, the ring of real-valued continuous functions and the ring of real-valued measurable functions.

آمار یکساله:  

بازدید 15482

دانلود 8272 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ASSARI A. | RAHIMI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7669
 • دانلود: 

  6750
چکیده: 

We study Beck-like coloring of measurable functions on a measure space Ω taking values in a measurable semigroup Δ . To any measure space Ω and any measurable semigroup Δ , we assign a graph (called a zero-divisor graph) whose vertices are labeled by the classes of measurable functions defined on Ω and having values in Δ , with two vertices f and g adjacent if f g = 0 a. e. . We show that, if Ω is atomic, then not only the Beck’ s conjecture holds but also the domination number coincides to the clique number and chromatic number as well. We also determine some other graph properties of such a graph.

آمار یکساله:  

بازدید 7669

دانلود 6750 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TOUTOUNCHI P.

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28817
 • دانلود: 

  13281
چکیده: 

To determine easily identifiable congenital anomalies (CA) prevalence and risk factors in the first 24 hours of life in a cross-sectional study we assessed 2291 liveborn neonates at four teaching hospitals from September 1999 until March 2000 in the south of Tehran. Data were collected by a structured form which contained neonatal characters including sex, gestational age, birth weight, history of CA in siblings, type of CA if there was any and maternal characters including maternal age, history of chronic illness, history of reproduction (including gravidity, parity, infertility and abortion) and conditions during recent pregnancy (including multiple gestation, vaginal bleeding, drug taking, smoking, exposure to X-ray and gestational illness). The prevalence of CA was 2.3% (55 cases). There were 29 males (52.7%) and 26 females (47.3%). Seventeen cases (30.9%) and 15 cases (27.3%) were low birth weight (LBW) and premature, respectively. There was positive history of CA in siblings of only 2 cases (3.6%). Mother of one case (1.8%) had history of drug ingestion during pregnancy. 14.5% (8) and 9.1% (5) of cases, mothers had chronic or gestational illnesses, respectively. Overall musculoskeletal system (30.59%), central nervous system (18.82%) and genital anomalies (16.48%) were accounted as the most common CA. There was statistical significance between CA and birth weight (Odds ratio [OR] 2.51, Confidence Interval [CI] 1.17-5.37).

آمار یکساله:  

بازدید 28817

دانلود 13281 استناد 0 مرجع 5772
نویسندگان: 

صراف نیا نیلوفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3388
 • دانلود: 

  627
چکیده: 

زمینه و هدف: غنی سازی شغل، روشی است که برای افزایش رضایت و انگیزش شغلی کارمندان استفاده می شود. مدل ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام (1976) به عنوان پایه ای برای تعداد زیادی از تلاشهای غنی سازی شغل عمل می کند. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط ویژگیهای شغلی با رضایت شغلی در میان کارکنان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 بود.روش کار: نوع مطالعه مقطعی از نوعی توصیفی- تحلیلی بود. محیط پژوهش 6 بیمارستان (دولتی و خصوصی) امام خمینی، دکتر شریعتی، بهارلو، ضیائیان، مدائن و آزادی بودند که همگی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارند. تعداد نمونه 400 نفر بود شامل 200 نفر کارمند (50 درصد)، 151 پرستار (38 درصد) و 49 پزشک (12 درصد). روش نمونه گیری، طبقه ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای دو بخشی بود که بخش اول آن مربوط به شناخت شغل و بخش دوم آن ناظر به رضایت شغلی بود. پایایی پرسشنامه با انجام test-retest و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تایید شد (r=0.88). آزمونهای مورد استفاده برای تحلیل داده ها linear-by-linear و ordinal logistics regression analysis بودند.نتایج: ارتباط معنی داری میان توان بالقوه انگیزشی (Motivational Potential Score= MPS) و اجزای آن (به جز بازخورد) با رضایت شغلی مشاهده شد (P<0.05) و ماهیت شغلی بیشترین تاثیر را روی رضایت شغلی داشت.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که تمامی ویژگیهای شغلی (به جز بازخورد) روی رضایت شغلی تاثیر مثبت داشتند. اگرچه محیط کاری نیاز به باز سازی دارد اما مهم این است که به این نکته توجه داشته باشیم که ویژگیهای شغلی نقش زیادی در تغییر سطح رضایت کارکنان دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 3388

دانلود 627 استناد 1 مرجع 0
litScript