نتایج جستجو

18915

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1892

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

EISENHARDT K.M. | MARTIN J.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  10-11
 • صفحات: 

  1105-1121
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  78748
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 78748

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

EISENHARDT K. | MARTIN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1105-1121
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8413
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8413

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 4)
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  733
 • دانلود: 

  456
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 733

دانلود 456 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  85-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

این پژوهش به تبیین رابطه میان مدیریت دانش مشتری و قابلیت های انطباق با محیط می پردازد. از یک سو با توجه به نقش محوری مشتری در محیط های رقابتی که در نظریاتی همچون نظریه دلتا به روشنی بیان شده است و از سوی دیگر باتوجه به تلاش سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی پایدار به ویژه در محیط های پویا و متلاطم که در مفهوم قابلیت های انطباق با محیط به خوبی متبلور شده است. انتظار می رود بررسی توامان دو مقوله مدیریت دانش مشتری و قابلیت های انطباق با محیط بتواند راهگشای برخی از مسائل موجود در دنیای رقابت باشد. لذا بررسی رابطة مدیریت دانش مشتری و قابلیت-های انطباق با محیط، محور این پژوهش قرار گرفته است. در این راستا 16 فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجة آزمون ها در سطح اطمینان 95% رابطة مثبت و معنادار پنج فرضیه را تأیید کردند که عبارت اند از: رابطة "مدیریت دانش مشتری" و مؤلّفة " شناسایی" در قابلیت های انطباق با محیط، رابطة مؤلّفة "دانش دربارة مشتری" در مدیریت دانش مشتری و "قابلیت های انطباق با محیط"، رابطة مؤلّفة "دانش دربارة مشتری" در مدیریت دانش مشتری و مؤلّفة "شناسایی" در قابلیت های انطباق با محیط، رابطة مؤلّفة "دانش دربارة مشتری" در مدیریت دانش مشتری و مؤلّفة "تصاحب" در قابلیت های انطباق با محیط، رابطة مؤلّفة "دانش از مشتری"در مدیریت دانش مشتری و مؤلّفة "شناسایی" در قابلیت های انطباق با محیط.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 374 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WANG C.L. | AHMED P.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5689
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5689

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JANTUNEN A. | PUUMALAINEN K. | SAARENKETO S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  223-243
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4831
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4831

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  97-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

امروزه سودآوری سازمانی در بازارهای رقابتی یکی از پارادایم های مهم در مباحث سازمان و عملکرد می باشد، که مورد تحقیق گسترده ای قرار گرفته است. سازمان هایی که درک خوبی از این مباحث داشته اند، قادر خواهند بود عملکرد بهتری داشته و سودآورتر باشند لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه اثرگذاری قابلیت های دینامیک، بازاریابی احساسی، وفاداری به نام تجاری بر سودآوری سازمانی صورت گرفته است ودر این راستا داده های مورد نیاز، با استفاده از پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، از جامعه آماری مورد نظر تحقیق (نمایندگان فعال بیمه پاسارگاد خراسان رضوی که تعداد آنها 261 نفر بوده اند که براساس جدول مورگان، تعداد نمونه 152 نفر انتخاب شد) جمع آوری گردید. فرضیه های ﭘ ﮋ وﻫ ﺶ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎ ده از ﻣ ﺪ ل ﺳ ﺎ زی ﻣ ﻌ ﺎ دﻻ ت ﺳ ﺎ ﺧ ﺘ ﺎ ری ﺑ ﺎ ﺑ ﻪ ﮐ ﺎ رﮔ ﯿ ﺮ ی ﻧ ﺮ م اﻓ ﺰ ار PLS و روش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻞ ﻣ ﺴ ﯿ ﺮ ﻣ ﻮ رد ﺳ ﻨ ﺠ ﺶ ﻗ ﺮ ار ﮔ ﺮ ﻓ ﺖ و نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بازاریابی احساسی با واسطه وفاداری به نام تجاری بر سودآوری سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری داشته و همچنین نتایج حاکی از این بود که قابلیت های دینامیک سازمان نیز بر سودآوری سازمانی تأثیر مثبت معنی داری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانش حسابداری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  133-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  345
چکیده: 

هدف: باگسترده تر شدن فضای رقابتی در سطح بازارهای مالی، شرکت هایی در این عرصه موفق تر هستند که به واسطه خلق ارزش ها و منابع غیرقابل تقلید، قابلیت های پویای خود را افزایش دهند و بر اساس آن بتوانند سهم بیشتری از بازار را به اختیار خود در آورند. توسعه این قابلیت ها ضمن دارا بودن بازده های احتمالی آتی از منظر رقابتی، در عین حال نیز می تواند به ارتقای سطح تعامل ارتباط شرکت با ذینفعان منجر شود و باعث گردد تا کارکردهای رقابتی شرکت تقویت شود. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر قابلیت های رقابتی پویا بر کیفیت گزارشگری مالی است. روش: در این پژوهش تعداد 71 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از توانمندی تکنولوژیک بر مبنای تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای سنجش قابلیت رقابتی پویا استفاده شد و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون استفاده گردید. یافته ها: نتیجه بررسی های آماری و آزمون فرضیه پژوهش نشان داد، قابلیت های تکنولوژی بر اساس رویکرد منبع محور بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: این نتیجه نشان می دهد با توسعه ظرفیت های رقابتی باعث می گردد تا قابلیت های خلق منابع پایدار به عنوان یک مزیت رقابتی منجر به افشای با کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها شود.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 345 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  39-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

مسئله ای که تحقیق حاضر با آن مواجه است این است که چه بافت و محیطی برای قابلیت های پویا مفید و مناسب است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات قابلیت های پویای مشابه در پویایی های فنی و بازاری محیط است. از این رو عملکرد شرکت به عنوان پیامد قابلیت های پویا در نظرگرفته شده و نقش تعدیل گری پویایی محیطی آن مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شرکت های تولیدی فعال در بورس اوارق بهادار تهران می باشند. داده های عملکرد از ترازنامه مالی شرکت ها و داده بقیه متغیرها از پرسشنامه روا و پایا (آلفای کرونباخ 93%) استخراج گردید. مدل در قالب دو فرضیه تأثیر قابلیت های پویا بر عملکرد همچنین نقش تعدیلگری پویایی محیطی در رابطه قابلیت های پویا و عملکرد تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که پویایی محیطی اثر تعدیلگری مثبتی در رابطه قابلیت های پویا و عملکرد شرکت دارد. همچنین رابطه قابلیت های پویا و عملکرد در محیط های ایستا معنادار نبوده اما در محیط های پویا و نسبتاً پویا این رابطه معنادار است.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

Samimi Zahra

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  634
 • دانلود: 

  410
چکیده: 

Faced with various challenges and social issues and the lack of macro-planning in countries, it hinders the possibility of continuing the natural process of business growth and development in different societies. The purpose of this research is to determine the impact of social entrepreneurship on business sustainability through the mediating role of dynamic capabilities. The statistical population of this research was the entrepreneurs participating in the Qazvin Entrepreneurs Festival, 384 people were selected using the available method. The current research is descriptive-survey in terms of practical purpose and method. The research tool was Cho et al. 's (2022) questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by 5 experts and the reliability of the whole questionnaire was 0. 86. Hypothesis testing was done with structural equation modeling method and in Smart Pls and SPSS software. The findings showed that the variables of strategic orientation, altruism and practicality are considered as components of social entrepreneurship. Therefore, by relying on the three components of altruism, strategic orientation and practicality, it is possible to improve dynamic capabilities, and in this way, the sustainability of businesses even in the limits of altruism or practicality, assuming a strategic orientation to find market-friendly solutions with a critical mindset, innovative and socially active promoted. The relationship between the industry and the university and the interaction of policy makers and social entrepreneurs together can take advantage of opportunities in environmental, economic and social dimensions so that they can create prosperity for the society.

آمار یکساله:  

بازدید 634

دانلود 410
litScript