نتایج جستجو

12390

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1239

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  193-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

هدف این تحقیق ارزیابی بازده رنگبری نانوالیاف عامل دار شده با سیکلودکسترین (bCD) جهت حذف رنگزای راکتیو از پساب، به روش غوطه وری است. نانوالیاف پلی اکریلونیتریل (PAN) برای حذف رنگزاهای راکتیو C.I. Reactive Blue 13، C.I. Reactive Blue 21 و C.I. Reactive Red 2 از پساب رنگرزی استفاده و بازده رنگبری برای رنگزا های فوق به ترتیب 4.7%، 22.5% و 3.4% حاصل شد. سپس نانوالیاف PAN/bCD10 و PAN/bCD50 به ترتیب حاوی 10 و 50 درصد وزنی بتاسیکلودکسترین، تهیه شد. بازده رنگبری نمونه PAN/bCD10 به ترتیب 8.3%، 28.1% و 10% و برای نمونه PAN/bCD50 به ترتیب 31%، 49% و 25% به دست آمد. حضور و افزایش میزان سیکلودکسترین منجر به افزایش بازده رنگبری شد. افزایش وزن نانوالیاف PAN/bCD50 در پساب رنگزای C.I. Reactive Blue 21 از 0.01 به 0.1 گرم، با افزایش بازده رنگبری از 49% به 86.4% همراه بود. بر اساس نتایج حاصل می توان نانوالیاف PAN/bCD را انتخاب مناسبی جهت حذف رنگزای راکتیو از پساب رنگرزی معرفی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1309
 • دانلود: 

  475
چکیده: 

مقدمه: رنگ یکی از مهم ترین آلاینده های موجود در فاضلاب نساجی به شمار می رود که اغلب سمی، سرطان زا و جهش زا می باشد. بنابراین، آلاینده های رنگی قبل از ورود به محیط زیست باید تصفیه شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی خاکستر ریشه گیاه شیرین بیان در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از محلول های آبی انجام شد.روش ها: این مطالعه به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. جاذب مورد نظر در شرایط آزمایشگاهی تهیه و با استفاده از الک های استاندارد دانه بندی شد و اثر شاخص های مختلف شامل pH (12-2)، غلظت اولیه رنگ (60-40-20 میلی گرم در لیتر)، زمان تماس (180-10 دقیقه) و دوز جاذب (0.3-2 گرم در 100 سی سی) مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: کارایی خاکستر ریشه گیاه شیرین بیان در حذف رنگ با افزایش pH و غلظت اولیه رنگ، کاهش و با افزایش زمان تماس تا 60 دقیقه اول افزایش یافت. همچنین، یافته ها از ایزوترم Langmuir (R2=0.9467) بهتر پیروی نمود.نتیجه گیری: خاکستر ریشه گیاه شیرین بیان از توانایی مطلوبی (98.48 درصد در غلظت 20 میلی گرم آلاینده) در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از محلول های آبی و فاضلاب های صنعت نساجی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1309

دانلود 475 استناد 0 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  243-251
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

در این تحقیق، از مخروط کاج برای جذب رنگزای اسیدی زرد 36 (AY36) و رنگزای اسیدی قرمز 73 (AR73) در محلول آبی استفاده شد. عامل های موثر بر حذف رنگزا مثل غلظت اولیه محلول رنگزا، pH، زمان تماس، نمک های معدنی و غلظت جاذب در دمای C°25 بررسی گردید. مطالعه در مورد سطح مخروط کاج با طیف گیری زیر قرمز (FTIR) انجام گردید. مطالعه عامل های موثر بر حذف رنگزا نشان داد که با افزایش غظت رنگزا و pH میزان حذف رنگزا توسط جاذب کاهش یافت و با زیاد شدن مقدار جاذب، بازده حذف رنگزا توسط جاذب افزایش یافت. همچنین نتایج نشان دادند که افزودن نمک های معدنی به محلول رنگزا باعث کاهش عملکرد جاذب گردید. مدل شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم برای بررسی سینتیک داده ها استفاده شد.داده های تجربی حاصل از هر دو رنگزا مطابقت بهتری را با مدل سینتیک شبه مرتبه دوم نشان دادند. ایزوترم حالت تعادل برای رنگزای اسیدی زرد 36 و اسیدی قرمز 73 با مدل های جذب فروندلیش و لانگمیور بررسی گردید. نتایج نشان داد که رنگزای اسیدی زرد 36 از ایزوترم لانگمیور و رنگزای اسیدی قرمز 73 از ایزوترم فروندلیش تبعیت می کند. در نهایت آزمایشات واجذب برای بررسی فیزیکی یا شیمیایی بودن برهم کنش بین رنگزا و جاذب انجام گردید. مقادیر زیاد واجذب برای رنگزای اسیدی زرد 36 و اسیدی قرمز 73 در مقادیر pH قلیایی، حاکی از جذب فیزیکی رنگزا توسط جاذب می باشد. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که مخروط کاج می تواند به عنوان یک جاذب طبیعی بسیار ارزان برای حذف رنگزا از پساب های رنگی نساجی به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 50 استناد 0 مرجع 23
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این تحقیق حذف مواد رنگزای راکتیو با ساختارهای مختلف با استفاده از نانو لوله های کربنی چنددیواره (MWCNTs) به همراه پراکسید هیدروژن در حضور پرتو فرابنفش مورد بررسی قرار گرفت. سرعت جذب تحت مهم ترین عوامل فرآیند (غلظت اولیه ماده رنگزا، نمک و pH) بررسی شد. نتایج جذب ماده رنگزا توسط دستگاه طیف سنج نشان داد که با افزایش غلظت ماده رنگزا با مقدار بهینه نانو لوله های کربنی0.2g/l  و 4=pH میزان حذف ماده رنگزا بصورت محسوسی کاهش یافته است. همچنین با افزایش مقدار نمک درصد رنگبری به تدریج کاهش یافته است. نتایج مربوط به حذف COD نشان داد حضور پراکسید هیدروژن در برابر اشعه فرابنفش باعث تخریب ماده رنگزا و تولید آلاینده می گردد. نتایج ثابت تصحیح R2 نشان داد که داده های به دست آمده برای این مواد رنگزای راکتیو با مدل ایزوترم جذب لانگ میور مطابقت خوبی دارد. علاوه بر این، سینتیک جذب مواد رنگزای انتخابی باتوجه به ثابت تصحیح آنها از مدل شبه مرتبه دوم پیروی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ZAMANZADEH H. | SOHRABI GILANI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  2415
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: THE RAPID DEVELOPMENTS IN NANOTECHNOLOGY SHED LIGHT ON THE WASTEWATER TREATMENT [4]. NANOMATERIALS HAVE BEEN STUDIED FOR THE ADSORPTION OF METAL IONS [2], dyeS [1], AND ANTIBIOTICS [3]. dyeS ARE UTILIZED WIDELY IN LEATHER, PAPER AND PLASTIC INDUSTRIES. ...

آمار یکساله:  

بازدید 2415

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

WASTEWATER FROM TEXTILE INDUSTRY HAS A VARIETY OF COLORS. THESE COLORS ARE SEVERLY BIODEGRADABLE BECAUSE OF THE COMPLEX STRUCTURE AND VERY HIGH MOLECULAR WEIGHT. THIS WASTEWATER DISCHARGE INTO THE SEWAGE SYSTEM, CAUSING DAMAGE TO THE BIOLOGICAL TREATMENT UNIT...

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9749
 • دانلود: 

  1027
چکیده: 

Background: Recently, concerns have been raised regarding the environmental and public health safety of azo dyes, the most widely used synthetic dyes. The membrane technique has been introduced as one of the efficient methods for dye removal treatments. Polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane manipulated by surfactants was studied for removal of the azo dye, carmoisine. Methods: PVDF membrane was prepared via non-solvent-induced phase separation (NIPS) and used to remove the azo dye, carmoisine. Three nonionic surfactants including Tween 20, Tween 60, and Tween 80 were used individually as additives in casting solutions to improve PVDF membrane properties. Results: Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) demonstrated the presence of functional groups of carbonyl (C=O) and hydroxyl (OH), assigned to Tween molecules, in the membrane chemical structure. All Tween species caused a decrease in the surface hydrophobicity of PVDF membranes illustrated by the reduced contact angles. Each Tween at a 2% concentration in the dope solution led to an increase in the pore-size of PVDF membranes, which was estimated by scanning electron microscopy (SEM). However, this impact was reversed at Tween concentrations of 4%. Membranes were assessed for dye removal efficiency and permeate flux in a cross-flow system. Permeability of PVDF membranes improved (~78%) with adding Tween 80 at a concentration of 2%. Tween 60 at a 2% concentration resulted in a ~45% increase in dye removal efficiency of PVDF membranes. And, atomic force microscopy (AFM) showed that Tween 60 increased membrane surface roughness. Conclusion: Surfactant-mediated changes in the surface properties of PVDF membrane improved dye removal efficacy.

آمار یکساله:  

بازدید 9749

دانلود 1027 استناد 0 مرجع 832
نویسنده: 

KOUCHAKZADEH GHAZALEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: IN THIS STUDY INVESTIGATED BIOSORPTION IN COMPARISION WITH ADSORPTION. HOWEVER BIOSORPTION IS A KIND OF THE ADSORPTION. IN BIOSORPTION PROCESS WAS REMOVED HEAVY METAL IONS AND dyeS FROM A AQUEOUS SOLUTION BY BIOLOGICAL MATERIALS [1].dyeS WERE RELEASED IN ENVIRONMENT BY INDUSTRIES SUCH AS TEXTILE, RUBBER, PLASTIC, COSMETIC ETC. SOME OF THEM ARE TOXIN. ADSORPTION PROCESS IS ONE OF THE EFFECTIVE METHODS FOR removal dyeS FROM WASTE WATER. ONE OF THE BEST ADSORBENTS IS TREE LEAF BECAUSE, IT IS INEXPENSIVE.THE GOAL OF THIS WORK WASTHAT BE COMPARED THE ABILITY OF PERSIMMON LEAF WITH MCM-41, A MOLECULAR SIEVE, FOR dye removal FROM SOLUTIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE PRESENCE OF dyeS ON NATURAL WATER RESOURCES ARE AESTHETICALLY UNDESIRABLE AND HAVE SERIOUS ENVIRONMENTAL IMPACT [1].THE DISCHARGE OF HIGHLY COLORED WASTE AFFECTS THE NATURE OF WATERREDUCING PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY BYINHIBITING SUNLIGHT PENETRATION. MOST COMMERCIAL dyeS ARE CHEMICALLY STABLE AND ARE DIFFICULTTO BE REMOVED FROM WASTEWATER. IN ADDITION SOME dyeS PRODUCETOXIC, CARCINOGENIC AND MUTAGENIC INTERMEDIATES BY HYDROLYSIS, OXIDATION, ETC. [2]. THUS, dye removal FROM WASTEWATERSBEFORE THEIR RELEASE INTO THE NATURAL ENVIRONMENT IS VERY ESSENTIAL [3]. ADSORPTION PROCESS IS A SUITABLE METHOD TO REMOVE POLLUTANTS FROM WASTEWATER. IT ALLOWS FLEXIBILITY IN TERMS OF BOTH DESIGN ANDOPERATION AND PRODUCES POLLUTANT-FREE EFFLUENTS THAT ARE SUITABLE FOR REUSE. ADSORPTION HAS CONSIDERABLE ADVANTAGES IN COMPARISON TO CONVENTIONAL METHODS, PARTICULARLY FROM THE TECHNICAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL POINT OF VIEWS [4].IN THIS STUDY A MODIFIED COPOLYMER BASED ON THE COPOLYMER OF (STYRENE-ALT-MALEIC ANHYDRIDE) WAS SYNTHESIZED AND THEN THE EFFECTS OF PH, ADSORBENT DOSAGE, CONTACT TIME, INITIAL dye CONCENTRATION, IONIC STRENGTH AND TEMPERATUREFOR THE ADSORPTION CAPACITY OF THIS RESIN HAVE BEEN INVESTIGATED. MEANWHILE, THE KINETICS AND ISOTHERMS OF THE ADSORPTION OF THE RHB IN THE AQUEOUS SOLUTIONS ONTO THE RESIN WERE STUDIED AS WELL.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (19)
 • صفحات: 

  401-408
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  32060
 • دانلود: 

  25964
چکیده: 

dyestuffs removal from industrial wastewater requires special advanced technologies, since dyes are usually difficult to remove by biological methods. In this study nanofiltration process was used for removal of different dyestuffs from solutions. The rate of dye removal by spiral wound nanofiltration membrane in film thin composite MWCO=90 Dalton, was evaluated for four classes of dyes acidic, disperse, reactive and direct in red and blue dyes medium. dye absorbance was measured by spectrophotometric method (2120 Standard Method 1998). Effects of feed concentration, pressure and total dissolved solids concentration were also studied. Results showed that increasing dye concentration lead to higher color removal up to 98% and at different pressures for acidic and reactive blue were up to 99.7%. Different types of dyes had no effect on dye removal and permeate flux. During 2 h.of the operation time, permeate flux decline was increased. Permeate fluxes for different types of red dyes were from 16.6 to 12.6 (L/m2/h.) and for blue dyes were from 16.6 to 10.45 (L/m2/h.). Presence of sodium chloride in dye solutions increased dye rejections nearby 100 %. Chemical oxygen demand removal efficiencies for reactive blue, disperse blue, direct and disperse red dyes were also approximately 100%.

آمار یکساله:  

بازدید 32060

دانلود 25964 استناد 910 مرجع 444
litScript