نتایج جستجو

533

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

54

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  63-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  973
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

در طبیعت پدیده های مختلف و به نسبت جدایی وجود دارند که می توانند با یکدیگر در ارتباط باشند. در بسیاری از موارد،‏ ارتباط این پدیده ها با عنوان همبستگی بیان می شود و با روش های ریاضی نیز میزان این روابط سنجش می شود. از میان آنها،‏ زوج پدیده هایی یافت می شوند که روابط خاصی با یکدیگر دارند،‏ ولی نمی توان این روابط را با عنوان همبستگی مطرح کرد،‏ بلکه ویژگی ارتباط آنها با هم سبب شده با عنوان دوال مطرح شوند. دوالیتی به تشریح چنین ارتباطی می پردازد که قرینگی،‏ عکس هم عمل کردن و بیان پاره ای از نسبت ها را می توان از جمله ویژگی های آن تلقی کرد. به طور کلی دوالیتی بیانگر تباین دو پدیده یا به معنی هماهنگی منظمی از دو قسمت متضاد یا مکمل از یک کل است که با یکدیگر در ارتباطی خاص هستند. منظور از دوالیتی (زوجیت) در ژئومورفولوژی پدیده خاصی است که با پدیده ای ثانوی زوج شده و اگرچه می توان ماهیتی مستقل و جدا برای آنها منظور داشت،‏ ولی پیوندی خاص بین آنها برقرار است،‏ به طوری که رفتار یکی را باید در ارتباط با پدیده دیگر بیان کرد. این مقاله که برگرفته از یک طرح پژوهشی در دانشگاه اصفهان است،‏ تلاش دارد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری و با بررسی پدیده فرونشست زمین در چند دشت ایران،‏ مفهوم دوالیتی را بیان کند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد،‏ اول اینکه برداشت مازاد از آبهای زیرزمینی،‏ دلیل تامه پدیده فرونشست نیست و دوم،‏ پدیده فرونشست در دشت های ایران،‏ معلول دوالیتی در تحرکات پوسته ای بین دشت ها و کوهستان های مجاور آنهاست.

آمار یکساله:  

بازدید 973

دانلود 355 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

جهان پور فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3 (پی در پی 150)
 • صفحات: 

  145-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

با استنباط از اوستا، در جهان دو اصل و دو نیروی خیر و شر به نامهای اشه و دروغ وجود دارد که یکی مظهر نظم و راستی و دیگری نماد آشوب و ناراستی است. بر این اساس، جهان به دو اردوگاه خوبی و بدی تقسیم می شود. در برابر هر آفریده خیری، جلوه ای از شر ظهور می نماید. بنا بر متون دینی، آن دو مینو در هیچ مساله ای وحدت ندارند و هرگز میان آن دو اتفاق و دوستی رخ نمی دهد. این تقسیم بندی و جدایی دو اصل خیر و شر چنان اهمیت دارد که تمام آفرینش را به دو بخش کاملا مجزا تقسیم می کند. این ثنویت نه تنها موجودات زنده و اندامهای آنها، بلکه تمام افعال آنها را نیز در بر می گیرد و وارد حوزه ادبیات و واژگان هم می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 20 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

بیگلر الهام | لران فرهنگ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  179-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

در این مقاله دوگانی نظریه های میدان در فضاهای Rd+1 و AdSd+1 اقلیدسی را برای میدانهای آزاد نرده ای و برداری بررسی می کنیم. در مورد میدانهای نرده ای، نگاشت یک به یک بین میدانهای نرده ای بی جرم با جفت شدگی همدیس در دو فضا را مرور می کنیم. در مورد میدانهای برداری نشان می دهیم که چنین نگاشتی تنها در چهار بعد برقرار خواهد بود. با استفاده از این نگاشتها و همدیسی فضای AdSd+1 اقلیدسی و نیم فضای Rd+1 یک تعبیر از تطابق AdS/CFT بر حسب رابطه ای بین جوابهای معادله حرکت و مقدارهای اولیه آنها ارایه می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  15769
 • دانلود: 

  4557
چکیده: 

In this paper we find solution of linear interval equation in dual form based on the generalized procedure of interval extension which is called interval extended zero method.Moreover, proposed method has significant advantage, is that it substantially decreases the excess width effect.

آمار یکساله:  

بازدید 15769

دانلود 4557 استناد 315 مرجع 315
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  108-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32886
 • دانلود: 

  15920
چکیده: 

We develop a systematic approach to the study of ideals of Lipschitz maps from a metric space to a Banach space, inspired by classical theory on using Lipschitz tensor products to relate ideals of operator/tensor norms for Banach spaces. We study spaces of Lipschitz maps from a metric space to a dual Banach space that can be represented canonically as the dual of a Lipschitz tensor product endowed with a Lipschitz cross-norm, and we show that several known examples of ideals of Lipschitz maps (Lipschitz maps, Lipschitz pp-summing maps, maps admitting Lipschitz factorization through subsets of LpLp-space) admit such a representation. Generally, we characterize when the space of a Lipschitz map from a metric space to a dual Banach space is in canonical duality with a Lipschitz cross-norm. Finally, we introduce a concept of operators which are approximable with respect to one of these ideals of Lipschitz maps, and we identify them in terms of tensor-product notions.

آمار یکساله:  

بازدید 32886

دانلود 15920 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAHRAMGIRI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  A3 (SPECIAL ISSUE-MATHEMATICS)
 • صفحات: 

  359-363
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14466
 • دانلود: 

  7407
چکیده: 

We study the notion of harmonicity in the sense of symplectic geometry, and investigate the geometric properties of harmonic Thom forms and distributional Thom currents, dual to different types of submanifolds. We show that the harmonic Thom form associated to a symplectic submanifold is nowhere vanishing. We also construct symplectic smoothing operators which preserve the harmonicity of distributional currents and using these operators, construct harmonic Thom forms for co-isotropic submanifolds, which unlike the harmonic forms associated with symplectic submanifolds, are supported in an arbitrary tubular neighborhood of the manifold.

آمار یکساله:  

بازدید 14466

دانلود 7407 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

DARVISHI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS MANUSCRIPT, THE CONCEPT OF DUAL C-FUSION FRAMESWILL BE INTRODUCED AND THE RELATIONSHIP BETWEEN DUAL C-FUSION FRAMESAND DUAL PAIR OF CONTINUOUS FRAMES WILL BE INVESTIGATED.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

RAISI TOUSI R. | KAMYABI GOL R.A. | Avazzadeh S.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13035
 • دانلود: 

  19857
چکیده: 

We introduce a new g-frame (singleton g-frame), g-orthonormal basis and g-Riesz basis and study corresponding notions in some other generalizations of frames. Also, we investigate duality for some kinds of g-frames. Finally, we illustrate an example which provides a suitable translation from discrete frames to Sun’ s gframes.

آمار یکساله:  

بازدید 13035

دانلود 19857 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

با توجه به مرتبه اختلال، معادلات حرکت مربوط به کنش مؤثر ریسمان در حد انرژی های پایین در واقع نوعی تعمیم معادلات انیشتین اند. بنابراین با استفاده از تبدیل همدیس متریک، کنش مؤثر ریسمان در حد انرژی های پایین به گرانش f(Tتصویر می شود، که ارتباطی بین میدان دیلتون و اسکالر پیچش برقرار می شود. با در نظر گرفتن یک جهان همگن و همسانگرد برای لاگرانژی کانونیک گرانش f(Tنشان می دهیم که این لاگرانژی تحت تبدیلات همدیس متریک و دوگانگی آبلی (دوگانگی ضریب مقیاس) ناوردا باقی می ماند. در نهایت با استفاده از لاگرانژی دوگان یافته و همچنین ناوردایی اسکالر پیچش T تحت تبدیل دوگانگی ضریب مقیاس شکل دقیق (T) به دست آورده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GULATI T.R. | VERMA K. | GEETA -

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16708
 • دانلود: 

  6435
چکیده: 

In this paper, we establish weak and strong duality theorems for a pair of multi-objective symmetric dual problems. This removes several omissions in the paper "Symmetric and self-duality in vector optimization problem, Applied Mathematics and Computation 183 (2006) 1121-1126".

آمار یکساله:  

بازدید 16708

دانلود 6435 استناد 0 مرجع 630
litScript