نتایج جستجو

62618

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6262

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  104-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  535
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 535

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2568
 • دانلود: 

  336
چکیده: 

مقدار ماده خشک تولیدی یکی از شاخص های مهم برآورد میزان تولید محصول از واحد سطح یا به ازای واحد حجم آب مصرفی است. شاخص سطح برگ از جمله متداول ترین پارامترهایی است که برای تخمین میزان مصرف آب گیاه و تولید محصول به کار می رود. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از دستگاه AccuPAR-LP80 شاخص سطح برگ بدون نیاز به از بین بردن گیاه تخمین زده شود. این پژوهش در کشت و صنعت مگسال در قزوین برای تولید رابطه ای در تخمین ماده خشک با استفاده از شاخص سطح برگ چغندرقند، ذرت و یونجه انجام پذیرفت. شاخص سطح برگ این گیاهان به روش غیرتخریبی و با استفاده از دستگاه AccuPAR-LP80 کالیبره شده تعیین شد. ارزیابی ها نشان داد که بیشترین و کمترین انطباق شاخص سطح برگ با استفاده از این دستگاه به ترتیب مربوط به ذرت و یونجه با ضرایب تبیین 0.96 و 0.88 بود. علاوه بر این، ماده خشک تولیدی به صورت تابعی خطی از شاخص جزء جذب شده تابش فتوسنتز فعال (APAR) تعیین شد. در ارزیابی های آماری، مزارع چغندرقند و یونجه به ترتیب با ضرایب تبیین 0.96 و 0.90 و شاخص RMSE به ترتیب 2.85 و 3.3 کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین انطباق با مقادیر اندازه گیری شده را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 2568

دانلود 336 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 90)
 • صفحات: 

  74-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

به منظور مطالعه سازگاری و پایداری عملکرد لاین های امیدبخش ماشک علوفه ای در منطقه گرمسیری کشور، پژوهش حاضر بر روی 5 لاین امیدبخش ماشک علوفه ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در طی سه سال زراعی 84-1381 در سه منطقه باشت، لیشتر و دهدشت از استان کهگیلویه و بویر احمد انجام شد. هر لاین در 6 ردیف به فاصله 25 سانتی متر از همدیگر و 4 متر طول کشت گردید. تجزیه واریانس مرکب برای سال ها و مناطق مختلف برای علوفه تر و عملکرد زیست توده انجام گردید. برای بررسی پایداری و سازگاری لاین ها از پارامترهای واریانس درون مکانی لین و بینز، ضریب تغییرات محیطی، ضریب رگرسیون، میانگین انحرافات از رگرسیون و در میان روش های غیر پارامتری از روش تعیین رتبه و انحراف معیار رتبه استفاده گردید. نتایج تجزیه مرکب سال ها و مناطق مختلف نشان داد که اثر سال و منطقه برای علوفه تر، زیست توده و عملکرد دانه در سطح احتمال 5 و 1 درصد معنی دار نبود. اثر متقابل سال و منطقه برای علوفه تر، زیست توده و عملکرد دانه به ترتیب در سطح احتمال 1 درصد و 5 درصد معنی دار گردید. اثر لاین برای عملکرد دانه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار و برای علوفه تر و زیست توده در سطوح احتمال 5 و 1 درصد معنی دار نبود. اثر متقابل لاین و سال برای عملکرد علوفه تر، زیست توده و عملکرد دانه به ترتیب در سطح احتمال 5 و 1 درصد و اثر متقابل لاین و مکان برای هر سه صفت در سطح احتمال 1 درصد معنی دار گردید. در نهایت نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر متقابل لاین * سال * منطقه برای هر سه صفت در سطوح احتمال 1 و 5 درصد معنی دار نگردید (برای صفات علوفه تر، زیست توده و عملکرد دانه). با درنظر گرفتن عملکرد علوفه، زیست توده و دانه، سایر صفات مهم زراعی و پارامتر های پایداری، لاین های 4 و 5 به عنوان لاین های با عملکرد بالا و پارامترهای پایداری مطلوب از بین لاین های بررسی شده به عنوان لاین های امیدبخش توصیه می گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 16 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  302-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

هدف از این مطالعه، ایجاد هیبرید های جمعیتی با تلاقی دادن پنج رقم یونجه از نواحی جغرافیایی مختلف (قره یونجه، همدانی و محلی اصفهان از ایران، الچی از ترکیه و اردوباد از آذربایجان) و بررسی میزان ترکیب پذیری بین آنها، با استفاده از تجزیه دی آلل بود. یک دی آلل یک طرفه در میان ارقام مورد نظر در سال 1391 اجرا شد. برای به دست آوردن نسل F1 برای هر تلاقی دوتایی، 10 گیاه به طور تصادفی از هر رقم انتخاب گردید. واکنش های هتروتیک، با ارزیابی عملکرد گیاهان حاصل از کاشت بذرهای ارقام و 10 هیبرید حاصل از دی آلل یک طرفه آنها طی دو سال (1393 و 1394) با سه چین در هر سال تعیین شد. تغییرات عملکرد علوفه در میان تلاقی ها عمدتاً به اثرات ترکیب پذیری عمومی (GCA) نسبت داده شد. به هر حال اثرات ترکیب پذیری خصوصی (SCA) نیز معنی دار بود. دامنه هتروزیس نسبت به میانگین والدین (MPH) از 1/7% در هیبرید الچی × همدانی تا 9/9-% در هیبرید قره یونجه × محلی اصفهان و هتروزیس والد برتر (HPH) از 4/3% در هیبرید الچی × همدانی تا 7/16-% در هیبرید قره یونجه × محلی اصفهان بود. رقم الچی می تواند به عنوان عضوی از یک گروه هتروتیک بالقوه برای ارقام سازگار با منطقه (قره یونجه و همدانی) در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  426
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 426

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یارنیا مهرداد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  77-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

به دلیل اهمیت و گستردگی شوری آب و خاک و افزایش قابل ملاحظه این گونه اراضی، همچنین نیاز روزافزون کشور به علوفه و پتانسیل تولید بالای سورگوم علوفه ای، پژوهشی جهت ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کربنات کلسیم بر تولید علوفه ارقام سورگوم در شرایط آبیاری با آب شور در گلخانه، تحت شرایط گلدانی و سیستم هیدروپونیک انجام شد. آزمایش با استفاده از طرح فاکتوریل در پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 2 رقم سورگوم علوفه ای به نام های KFS3 و Jumbo و پنج سطح شوری آب آبیاری شامل صفر (شاهد)، 50 ، 100 ،150و200 میلی مولار NaCl و 4 سطح کربنات کلسیم شامل صفر ( شاهد)، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار بود. با افزایش میزان شوری، صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشک برگ، ساقه، ریشه و اندام هوایی، بیوماس، نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه، نسبت وزن برگ و نسبت وزن برگ به ساقه کاهش نشان داده ولی با افزایش میزان کربنات کلسیم در هر سطح شوری، میزان ارتفاع بوته، سطح برگ، نسبت وزن اندام هوایی به ریشه، نسبت وزن برگ به وزن ساقه در هر دو رقم افزایش معنی داری نشان داد. همچنین ارقام مورد مطالعه با استفاده از کربنات کلسیم توانستند وزن خشک اندام های هوایی و بیوماس بیشتری تولید نمایند. میزان افزایش تمام صفات به غیر از ارتفاع بوته و سطح برگ در رقم KFS3 بیشتر از رقم Jumbo بود. رقم KFS3 نسبت به رقم Jumbo از توان بهره برداری بیشتری از کلسیم در شرایط بدون شوری برخوردار بود. میزان افزایش عملکرد علوفه در شرایط شور با مصرف کربنات کلسیم نسبت به شرایط بدون مصرف کربنات کلسیم حداقل 8/71% در رقم KFS3 و حداکثر 1/112% در رقم Jumbo بود، بدین ترتیب مصرف کربنات کلسیم می تواند در بالا بردن تولید علوفه در شرایط شور مؤثر واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 21 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  335-342
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

بمنظور ارزیابی و مقایسه هیبریدهای جدید ذرت علوفه ای (Zea mays L.) از نظر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای آن آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی اجرا شد. در این بررسی 18 هیبرید ذرت علوفه ای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار کشت شد و از نظر عملکرد علوفه و صفات وابسته مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین هیبریدهای مورد مطالعه از نظر وزن علوفه تر، وزن بلال و همچنین نسبت وزن بلال به وزن بیوماس هوایی (به عنوان یک شاخص کیفی علوفه) تفاوت معنی دار آماری وجود داشت .(P≤0.05) مقایسه میانگین هیبریدها با روش آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که رقم تجاری) KSC700 هیبرید 12) علیرغم دارا بودن بالاترین وزن علوفه تر (92.80 تن در هکتار) کیفیت علوفه مطلوبی نداشت. لیکن هیبرید شماره 3 (K47.2-2-1-3-3-1-1-1×K3615.2)  با داشتن 85.31 تن علوفه تر، بیشترین وزن بلال (30.02 تن در هکتار) و بیشترین نسبت بلال به بیوماس هوایی (0.37) را به خود اختصاص داد. گرچه رقم شاهد تجاری ) KSC704هیبرید 15) از نظر وزن خشک ساقه و بلال و همچنین مساحت برگ بلال برتر از سایر هیبریدها بود، لیکن با اختلاف غیر معنی دار نسبت به برترین هیبرید به لحاظ عملکرد علوفه تر (83.96 تن در هکتار) و شاخص کیفی علوفه تر (0.33)، وضعیت بینابینی نسبت به سایر هیبریدها داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  229-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1128
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

یکی از پایدارترین روش های محافظتی در اکوسیستم های بیابانی تولید گیاهان هالوفیت با استفاده از آب و خاک شور به منظور تامین علوفه جهت تغذیه دام در این مناطق می باشد. کوشیا یکی از گیاهان بسیار مقاوم به شوری است که می توان از آن در تولید علوفه برای دام ها در شرایط عدم دسترسی به منابع آب و خاک مطلوب و در مناطق دارای آب و خاک شور بهره برد. در این راستا مطالعه ای با هدف بررسی خصوصیات علوفه ای توده های مختلف کوشیا در شرایط تنش شوری با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل سطوح شوری 5.2 و 16.5 دسی زیمنس بر متر از آب آبیاری و کرت های فرعی شامل پنج توده بومی کوشیا (بیرجند، ارومیه، بروجرد، اصفهان و سبزوار) بودند. نتایج نشان داد که سطوح تنش شوری اعمال شده و توده های مورد بررسی به جز بر عملکرد ماده خشک، تاثیر معنی داری بر صفت های مورد مطالعه نداشتند. افزایش شوری موجب افزایش 4.5 درصد عملکرد علوفه خشک و 2.6 درصد عملکرد علوفه تر شد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که کوشیا دارای صفت های مناسبی از قبیل ارتفاع، نسبت بالای برگ به ساقه و عملکرد قابل توجه علوفه است که در شرایط تنش شوری می تواند این گیاه را به عنوان گزینه مناسب برای تولید علوفه مطرح کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1128

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  735-743
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  753
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

کوشیا یک گونه گیاهی بسیار متحمل به شوری است که ممکن است منبع خوبی از علوفه دام را از طریق تولید زیست توده با مصرف آب شور فراهم کند. به منظور بررسی اثر شوری بر خصوصیات علوفه ای کوشیا آزمایشی با سه توده (بیرجند، بروجرد و سبزوار) و سه سطح شوری (5.2، 10.5 و 23.1 دسی زیمنس بر متر) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت کرت های خرد شده با سه تکرار اجرا شد. افزایش میزان تنش شوری از 5.2 به 23.1 دسی زیمنس بر متر اثر معنی داری بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه های جانبی، عملکرد علوفه خشک، درصد ماده خشک، درصد ساقه، عملکرد ماده خشک ساقه، درصد برگ نداشت. متوسط عملکرد علوفه خشک 9.1 تن در هکتار، درصد ماده خشک 29.85، درصد ساقه 41.93 و درصد برگ 57.94 بود. کاهش عملکرد علوفه تر، قطر ساقه و عملکرد ماده خشک برگ با افزایش شوری مشهود بود. بین توده های کوشیا مورد مطالعه توده بیرجند از نظر اکثر صفات برتری نشان داد. نتایج نشان داد که کوشیا دارای صفات مناسبی از قبیل ارتفاع بوته، نسبت بالای برگ به ساقه، تعداد شاخه های فرعی زیاد و عملکرد علوفه تر و خشک قابل قبول در شرایط تنش شوری است که می تواند این گیاه را به عنوان گزینه مناسب برای تولید علوفه مطرح کند.

آمار یکساله:  

بازدید 753

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پیاپی 94)
 • صفحات: 

  50-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

جهت تعیین پتانسیل تولید علوفه اکوتیپ های مناطق سردسیری یونجه و معرفی اکوتیپ برتر و پایدار از نظر عملکرد برای هر منطقه آزمایشی با 17 اکوتیپ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و چهار سال (1387-1383) در ایستگاه های تحقیقاتی کرج، اصفهان، تبریز، مشهد و همدان اجرا گردید. نتایج حاصل تفاوت معنی داری بین متوسط کل علوفه خشک و تر و همچنین ارتفاع بوته در زمان برداشت و نسبت برگ به ساقه اکوتیپ ها در مناطق مورد بررسی نشان داد. در حالی که تنها از نظر صفات عملکرد علوفه خشک و تر در بین اکوتیپ ها تفاوت معنی دار وجود داشت، در بین سال ها از نظر تمام صفات مورد بررسی به جز عملکرد علوفه خشک تفاوت معنی دار مشاهده شد. اثرات متقابل نیز در اکثر موارد بویژه برای عملکرد معنی دار بود. بر اساس نتایج سه ساله، منطقه اصفهان با 124.76 تن علوفه تر و 27.25 تن علوفه خشک در هکتار بیشترین و منطقه مشهد با 35.22 تن در هکتار علوفه تر و منطقه همدان با 11.19 تن در هکتار علوفه خشک کمترین عملکرد را به خود اختصاص داده اند. اکوتیپ های سیلوانا، گله بانی و رهنانی به ترتیب با 67.63، 67.22 و 66.98 تن در هکتار بیشترین مقدار عملکرد علوفه تر و اکوتیپ های قهاوند، کوزره و سیلوانا به ترتیب با عملکرد 18.69، 18.47 و 18.44 تن در هکتار بیشترین میزان علوفه خشک را به خود اختصاص دادند. همچنین از نظر میانگین ارتفاع بوته در زمان برداشت و نسبت برگ به ساقه در چین های مختلف و در تمام مناطق و طی سه سال آزمایش، اکوتیپ های گله بانی، سیلوانا و سهند آوا به ترتیب با ارتفاع 72.06، 70.00 و 69.70 سانتی متر و اکوتیپ های سیلوانا، سهند آوا و ملک کندی به ترتیب با 1.04، 1.02 و 1.02 بالاترین مقادیر را نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
litScript