نتایج جستجو

15280

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1528

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SONGSRI P. | JOGLOY S. | KESMALA T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  427-439
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  13540
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13540

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS STUDY 20 WHEAT GENOTYPES UNDER RAIN-FED AND IRRIGATED CONDITIONS BASED ON RANDOMIZED COMPLETE BLOCKS DESIGN WITH THREE REPLICATIONS TO IDENTIFY drought resistant CULTIVARS WERE DETERMINED BY THE USING OF NACLO3 4%. THE AIM OF THIS STUDY WAS SIMULATION OF drought STRESS TO FIND drought resistant CULTIVARS IN BREAD WHEAT. THIS EXPERIMENT WAS PERFORMED IN THE YEARS OF 2004- 2005 IN THE RESEARCH FIELD OF SARAROOD STATION, IN KERMANSHAH PROVINCE, IRAN.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (پیاپی 39)
 • صفحات: 

  90-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

درختان جنس های اکالیپتوس و آکاسیا به واسطه مقاومت به خشکی، قابلیت انعطاف در شرایط سخت رویشگاه و مصارف چوب و فرآوده های فرعی، از نظر جنگل کاری در مناطق خشک، به ویژه با استفاده از سیلابهای فصلی همواره مورد توجه بوده اند. به همین منظور و در ادامه آزمایش های مقدماتی سازگاری گونه ها، آزمایش پیشاهنگ گونه های درختی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار به صورت دیم در سال 1374 در اراضی پخش سیلاب گربایگان فسا به اجرا درآمد. هر تکرار شامل هشت کرت (گونه) و هر کرت شامل 49 اصله درخت با فاصله کاشت 3×3 متر بود. در طول ده سال اجرای طرح متغیرهای درصد زنده مانی، رویش ارتفاعی و قطری و وجود یا عدم وجود آفات و بیماریها و وضعیت شادابی درختان همه ساله اندازه گیری و با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل سالانه و مرکب قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از نظر درصد زنده مانی، گونه های Eucalyptus camaldulensis، E. oleosa، Acacia victoriae،A. salicina  و E. microtheca در سال پایانی طرح بسیار موفق و همگی بیش از 80 درصد بقا داشته و با یکدیگر اختلاف معنی داری ندارند. گونه E. fruticetorum با 70 درصد زنده مانی دارای تفاوت معنی داری با گونه های فوق بود. از نظر ارتفاع و قطر برابرسینه، گونه های E. camaldulensis و A.salicina بیشترین و دو گونه A. cyanophylla و A. saligna کمترین رشد را نشان دادند. در طول سالهای اجرای طرح هیچ گونه آفت و یا بیماری خاصی بر روی هیچ کدام از پایه های درختان گونه های مختلف مشاهده نگردید و وضعیت شادابی و شکل ظاهری درختان رضایت بخش بود. بررسی نتایج فوق نشان می دهد که در مجموع گونه های E. camaldulensis، E. oleosa، E. microtheca، E. fruticetorum،Acacia salicina  و درنهایت A. victoriae به رغم وجود تفاوت های زیاد به ویژه از لحاظ ارتفاع و قطر برابر سینه، گونه های کاملا موفق آزمایش پیشاهنگ بوده و برای استفاده از آنها در جنگل کاری با سطوح وسیع در مناطق خشک و با استفاده از سیلابهای فصلی قابل توصیه می باشند. به علاوه احتمال می رود که چنانچه ارقام و پروونانس های مقاوم تر به سرما از دو گونه A. cyanophylla و A. saligna وارد و مورد آزمایش قرار گیرند، در شرایط رویشگاهی مشابه بتوانند به موفقیت دست یابند.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 33 استناد 0 مرجع 6
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  27-1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

سی و شش ژنوتیپ آفتابگردان برای ارزیابی برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک در شرایط تنش خشکی، تعیین بهترین شاخص های مقاومت به خشکی و شناسایی ژنوتیپ های متحمل به خشکی در قالب طرح لاتیس ساده 6x6 در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود در دو شرایط بدون تنش و تنش در مراحل گلدهی و دانه بستن مورد ارزیابی قرار گرفتند. در طول فصل زراعی، برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک در شرایط تنش و عملکرد دانه در هر دو شرایط تنش و بدون تنش اندازه گیری شد. بین ژنوتیپ های مختلف برای خصوصیات فیزیولوژیک نشت یونی نسبی و پایداری غشای سلولی در سطح 1 درصد و برای صفت عملکرد دانه در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار وجود داشت. برآورد ضرایب همبستگی بین شاخص ها با عملکرد دانه ژنوتیپ ها در دو شرایط بدون تنش و تنش نشان داد که شاخص های MP، GMP،HarM  و STI مناسب ترین شاخص ها در شناسایی ژنوتیپ های با عملکرد دانه بالا و متحمل به تنش آفتابگردان بودند. با استفاده از روش بای پلات ژنوتیپ های SIL-237، SIL-218، SIL-210، SIL-206، SIL-240، SIL-140، SIL-42، SIL-96،SIL-238 وSIL-227  به عنوان ژنوتیپ های متحمل شناسایی شدند. با توجه به نتایج این بررسی می توان با استفاده از شاخص ها و خصوصیات ذکر شده رگه هایی با پتانسیل تولید بالا و متحمل به تنش خشکی را گزینش و از آن ها برای تولید دورگ های متحمل استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 18 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

AMIRI FAHLIANI R. | AASAD M.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  81-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18343
 • دانلود: 

  23319
چکیده: 

Physiological traits are receiving increasing attention as screening tools for drought resistance. Two field experiments were conducted in 1998 at the Experimental Station of College of Agriculture, Shiraz University at Badjgah, to evaluate the effectiveness of leaf water potential, leaf osmotic potential and canopy temperature in screening resistant bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes. Nine wheat cultivars consisting of drought resistant, intermediate and susceptible genotypes were grown in two randomized complete block designs with three replications. The experiments only differed with respect to their irrigation regimes. Leaf water potentials and leaf osmotic potentials at three developmental stages -stem elongation, booting and flowering - under water stress conditions, and canopy temperature in non-stress conditions could discriminate between resistant and susceptible cultivars. Although the drought susceptibility index could partly discriminate between resistant and susceptible cultivars, it was not evaluated as a reliable index. The linear regression of grain yield on each trait was determined. The linear regressions of grain yield on leaf water potential; leaf osmotic potential and canopy temperature confirmed the above results.

آمار یکساله:  

بازدید 18343

دانلود 23319 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  349-364
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1
 • دانلود: 

  1
چکیده: 

مقدمه: اسینتوباکتر بومانی از مهمترین پاتوژن های بیمارستانی واکتسابی از جامعه می باشد که دربرابر بسیاری از آنتی بیوتیک ها مقاوم است. سیستم های توکسین-آنتی توکسین، سیستم های نظارتی نگهدارنده در باکتری ها هستند و به عنوان اهداف جدیدی برای درمان های ضد میکروبی درنظرگرفته شده اند. شیوع و رونویسی از این سیستم ها در ایزوله های بالینی هنوز ناشناخته است. هدف از این مطالعه ارزیابی سیستم توکسین-آنتی توکسین (mazEF، relBE و higBA) در اسینتوباکتر بومانی با مقاومت چنددارویی جدا شده از نمونه های بالینی است. مواد و روش ها: درمطالعه60 ایزوله از گونه های اسینتوباکتر از 255 نمونه بالینی جمع آوری شد. شناسایی اسینتوباکتر بومانی توسط تست های بیوشیمیایی اکسیداز، سیترات، SIM و TSI صورت گرفت. آزمون حساسیت ضد میکروبی با روش انتشاردیسک و روش PCR برای شناسایی ژن های سیستم توکسین-آنتی توکسین (mazEF، relBE و higBA) انجام شد. یافته ها: بیشترین مقاومت به آمپی سیلین (3/98 درصد) و کمترین مقاومت به کولیستین (35 درصد) بود. مقاومت بیش از90٪,در 12 آنتی بیوتیک از 15 آنتی بیوتیک مورد مطالعه مشاهده شد و از60 ایزوله، 34/98٪,نسبت به بیش از 8 آنتی بیوتیک مقاوم بودند و فقط یک نمونه به همه حساس بود. نسخه های mazEF، higBA و relBE تقریبا در نیمی از ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مورد مطالعه وجود داشت. در همه نمونه ها، بیش از 80٪,ایزوله ها حاوی هر یک از ژنهای mazEF، higBA و relBE نسبت به آنتی بیوتیک های آزمایش شده مقاوم بودند(به استثنای کولیستین که تقریبا 40٪,بود). فراوانی ژن هایmazEF، higBA و relBE به ترتیب 24 (40 ٪, )، 32 (53. 33 ٪, )، 35 (53. 33 ٪, ) بود. 6 ایزوله (10 ٪, ) برای هر سه ژن منفی بود. نتیجه گیری: مقاومت آنتی بیوتیکی چشمگیری در بین ایزوله های مورد بررسی دیده شد. بر اساس وجود سیستم های TA در نیمی از ایزوله های اسینتوباکتر بومانی این سیستم ها می توانند به عنوان یک هدف جدید برای درمان ضد میکروبی استفاده شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1

دانلود 1 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

امروزه مدیریت چمن با کمبود آب مواجه است، که بیشتر به دلیل بارش کم، تقاضا و مصارف صنعتی، کشاورزی و خانگی است. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی تحمل به خشکی ارقام چمن فصل گرم و فصل سرد به سطوح مختلف کم آبیاری تنظیم شده بود. آزمایش مزرعه­ ای در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، انجام شد. تیمارهای آبیاری (40، 70، 100 درصد کم آبیاری تنظیم شده) (RDI) به عنوان پلات­ های اصلی و چمن­ ها به عنوان پلات­ های فرعی در نظر گرفته شدند. مقدار آبیاری بر اساس مرجع روزانه تبخیر تعرق (ETO) بود. در تمام صفات اندازه­ گیری شده، رقم­ های بووی و کودی بوفالوگراس واکنش بهتری نسبت به فستوکا نشان دادند. در صفات کیفی چمن­ ها (مانند رنگ، بافت و کیفیت پس از سرزنی) تفاوت معنی­ داری با سطوح مختلف تنش خشکی داشتند. کودی کمترین کیفیت را برای شاخص رنگ نشان داده است. در حالی که برگ­ های ظریف در کودی و بووی ثبت شده اند، اما اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند. با این حال فستوکا برگ­ های خشن­ تری را در این میان نشان داد. رقم­ های بوفالوگراس در مقایسه با فستوکا بیشتر محتوای نسبی آب (RWC) را حفظ کردند. نتایج نشان داد که ارقام بوفالوگراس احتمالا می­ توانند با شدت خشکی بیشتری روبرو شوند تا بتوانند کیفیت مورفولوژیکی خود را حفظ کرده و همچنین قادر به توجیه صفات فیزیولوژیکی آن در استرس شدید آب می­ باشند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ارقام بوفالوگراس، نیاز به آبیاری کمتری نسبت به فستوکا دارند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه ی طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان انجام شد. کرت های اصلی، شامل پنج سطح مختلف آبیاری (FI، آبیاری به میزان نیاز آبی گیاه، FI 75%، FI 50% و FI 25% به ترتیب آبیاری به میزان 75، 50 و 25 درصد نیاز آبی گیاه در تیمار FI و NI تیمار بدون آبیاری)، و ﻛ, ﺮ, تﻫ, ﺎ, ی ﻓ, ﺮ, ﻋ, ﻲ, ، ﺷ, ﺎ, ﻣ, ﻞ,ارﻗ, ﺎ, م حساس (گاسکوژن و سایونز) و رقم ﻣ, ﺘ, ﺤ, ﻤ, ﻞ,(آذر 2) به خشکی گندم بودند. نتایج نشان داد که میزان اسید آسکوربیک فقط تحت شرایط تنش شدید افزایش یافت و سایر سطوح تنش تأثیری بر میزان این متابولیت نداشتند. افزایش شدت تنش خشکی منجر به افزایش میزان گلیسین بتائین و افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز شد. همچنین میزان زیر واحد بزرگ روبیسکو با افزایش سن گیاه و در اثر تنش خشکی در ارقام حساس و مقاوم کاهش یافت. در مراحل خمیری و گل دهی انجام آبیاری سبب کاهش میزان غلظت مالون دی آلدئید شد. به طور کلی، تحت شرایط تنش، فعالیت آنزیم پراکسیداز و غلظت مالون دی آلدئید در رقم مقاوم به خشکی (آذر2) نسبت به ارقام حساس افزایش بیشتری نشان داد. نتایج کلی این مطالعه نشان داد که ارقام متحمل و حساس به تنش خشکی پاسخ های فیزیولوژیک متفاوتی نسبت به تنش خشکی از خود نشان می دهند. نتایج این تحقیق می تواند اصلاحگران را در انتخاب رقم مناسب نسبت به تنش خشکی کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  156-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

جهت استفاده از تنوع سوماکلون در ایجاد لاین های مقاوم به خشکی در ارقام هویج (Daucus carota L.)، تحقیقی در گروه بیوتکنولوژی موسسه ملی تحقیقات سبزیجات روسیه در سال 88-1387 به انجام رسید. بذور چهار رقم هویج که در ایران مورد کشت قرار می گیرند از موسسه تحقیقات سبزی و صیفی دزفول تهیه شدند. پس از رشد گیاهچه ها در محیط گلدان، قطعات هیپوکوتیل جدا شده و با اتانول 70 درصد به مدت 30 ثانیه و هیپوکلریت سدیم با غلظت 1 درصد و به مدت 10 دقیقه استریل شده و در محیط کشت حاوی 0.2 میلی گرم در لیتر هورمون D-2, 4 جهت رشد کالوس قرار گرفتند. کالوس های تکثیر یافته، به قطعاتی به اندازه 25 میلی گرم تقسیم شده و برای افزایش ایجاد تنوع ژنتیکی با موتاژن شیمیایی نیتروزواتیل اوره در غلظت های صفر، 0.5، 2 و 8 میلی مولار تیمار شدند. این قطعات سپس در محیط های حاوی غلظت های مختلف پلی-اتیلن گلایکول شامل صفر، 5، 10، 15، 20 و 25 درصد قرار گرفتند. میزان تغییر در خواص مورفوژنی و باززایی ریز نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که افزایش غلظت مواد فوق باعث کاهش رشد کالوس ها، از بین رفتن توانایی مورفوژنی و باززایی و حتی از بین رفتن کالوس ها می شود به نحوی که در غلظت 20 و 25 درصد پلی اتیلن گلایکول هیچ گیاهچه ای باززایی نشد و در غلظت 8 میلی مولار موتاژن، تقریبا تمام کالوس ها از بین رفتند. با توجه به اینکه میزان فعالیت پراکسیداز و محتوای آب در برگ در لاین های مقاوم به خشکی بیشتر از لاین های حساس می باشند به همین دلیل از این دو آنالیز جهت تعیین میزان مقاومت لاین های باززایی شده استفاده شد. نتایج نشان داد که لاین های حاصل از غلظت های بالاتر پلی اتیلن گلایکول که انتظار می رود لاین های مقاوم به شرایط تنش آبی باشند، میزان فعالیت پراکسیدازی و نیز میزان نگهداشت آب بیشتری نسبت به لاین های حاصل از غلظت های پایین داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 21 استناد 0 مرجع 40
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN ORDER TO STUDY RELATIVE FITNESS OF resistant AND SUSCEPTIBLE LOLIUM RIGIDUM BIOTYPES TO ACCASE INHIBITING HERBICIDES, IN drought STRESS CONDITIONS, AN EXPERIMENT WAS CARRIED OUT BY FACTORIAL BASED ON COMPLETELY RANDOMIZED DESIGN WITH THREE REPLICATIONS. TREATMENTS CONSISTED OF MATRIC POTENTIAL FIVE LEVELS (0, -3, -6, -9, -12, -15 BARS) AND THREE resistant, SEMI resistant AND SUSCEPTIBLE LOLIUM RIGIDUM BIOTYPES TO ACCASE INHIBITING HERBICIDES. POLYETHYLENE GLYCOL WAS USED TO PREPARE DIFFERENT drought LEVELS. RESULTS REVEALED THAT SUSCEPTIBLE BIOTYPE HAD HIGHEST GERMINATION RATE. AMONG DIFFERENT MATRIC POTENTIAL, CONTROL AND -15 BAR POTENTIAL HAD THE HIGHEST AND LOWEST GERMINATION RATE, RESPECTIVELY. THE DIFFERENCE AMONG -3, -6, -9 AND -12 BARS POTENTIALS WAS NOT SIGNIFICANT.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
litScript