نتایج جستجو

27863

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2787

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحات: 

  182-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

مقاومت به خشکی، عملکرد علوفه 36 اکسشن از گونه Festuca arundinacea در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبی و دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. وجود تنوع معنی دار ((p<0.01 در بین دو محیط تنش و بدون تنش و همچنین در بین ژنوتیپ های مورد بررسی برای عملکرد علوفه خشک مشاهده گردید. نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک محیط تنش و آبی نشان داد که اکسشنهای 6 (اصفهان)، 7 (اصفهان)، 15 (توانکش)، 25 (استرالیا)، 26 (آمریکا) و 31 (استرالیا) برتر بودند. با استفاده از عملکرد علوفه خشک دو محیط آبی و دیم شاخصهای حساسیت به تنش، تحمل به خشکی، بهره وری متوسط، تحمل به تنش، میانگین هارمونیک و میانگین هندسی بهره وری برای ژنوتیپ ها محاسبه شد. البته تنوع معنی دار ( (p<0.01در بین اکسشنها با توجه به تجزیه واریانس شاخصهای مقاومت به خشکی مشاهده شد. مولفه اول و دوم بدست آمده از تجزیه به مولفه های اصلی به ترتیب 61.5 و 37.7 درصد از تنوع موجود در بین اکسشنها برای شاخصهای مقاومت به خشکی را توجیه نمودند. شاخصهای بهره وری متوسط، تحمل به تنش، میانگین هارمونیک و میانگین هندسی بهره وری به همراه عملکرد دو محیط تنش و بدون تنش بیشترین سهم را در مولفه اول داشتند. همچنین این چهار شاخص با عملکرد دو محیط تنش و بدون تنش همبستگی مثبت و معنی دار نشان دادند، و بر همین اساس اکسشنهای 6 (اصفهان)، 7 (اصفهان)، 31 (استرالیا) و 26 (آمریکا) بیشترین مقاومت به خشکی را نشان دادند. نتایج تجزیه خوشه ای نیز نتایج بدست آمده را تایید نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 44 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (پیاپی 49)
 • صفحات: 

  639-654
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  580
 • دانلود: 

  357
چکیده: 

مقاومت به خشکی، عملکرد علوفه 24 اکسشن از گونه Agropyron trichophorum در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبی و دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از عملکرد علوفه خشک دو محیط آبیاری نرمال و دیم، شاخصهای حساسیت به تنش (SSI)، تحمل به خشکی (Tol)، بهره وری متوسط (MP)، تحمل به تنش (DTI)، میانگین هارمونیک (MH) و میانگین هندسی بهره وری (GMP) برای اکسشن ها محاسبه شد. تنوع معنی دار در بین اکسشن ها با توجه به تجزیه واریانس شاخصهای مقاومت به خشکی مشاهده شد. نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک محیط تنش و آبی نشان داد که اکسشنهای 10 (سمیرم)، 23 (مازندران)، 24 (گرگان)، 5 (چهارمحال)، 17 (یاسوج) و 9 (اقلید) برتر بودند. با توجه به شاخصهای مقاومت به خشکی اکسشنهای 10 (سمیرم)، 23 (مازندران) و 24 (گرگان) بیشترین مقاومت به خشکی را نشان دادند. البته نتایج تجزیه خوشه ای و تجزیه به مولفه های اصلی نیز نتایج بدست آمده را تایید نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 580

دانلود 357 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

SABA J. | MOGHADAM MOHAMMAD | GHASEMI K. | NISHABOURI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38920
 • دانلود: 

  27608
چکیده: 

Inheritance of several yield-based drought resistance indices was studied by a halfdiallel method using seven winter wheat varieties. The parental lines were such chosen as to represent a broad range of drought stress resistance. The experiment was conducted in a split-plot design at the research farm, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Iran, in 1998. Irrigated vs. rainfed regimes were considered as the main plots. The F1 hybrids and parental varieties constituted the subplots. From the grain yield data, some drought resistance indices such as geometric mean productivity (GMP), mean productivity (MP), standard superiority measure (SP), stress susceptibility index (SSI), stress tolerance index (STI), superiority measure (P), and tolerance (TOL) were calculated. Genetic components of variance and heritabilities were estimated using Gardner and Eberhart’s Method 3, Model II. Significant differences among parents and F1s were observed for all indices except for SSI and TOL. Significant general combining abilities (GCA) were obtained for GMP, MP, P, SP, STI, and TOL but not for SSI. Therefore, except for SSI, other indices could be regarded as heritable. The specific combining ability (SCA) effects were also highly significant for GMP, MP, P, SP, and STI. However, additive variances were more important than dominance ones. Narrow-sense heritability estimates were very low for SSI, low for TOL, but moderate for GMP, MP, P. SP, and STI. Thus selection based on the latter indices could be more promising than on SSI and TOL. It seems that SP and STI might be better yield-based drought resistance indices to be employed in plant breeding programs, because of their moderate narrow-sense heritabilities and the inherent ability of selecting high yielding genotypes in either stressed or non-stressed conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 38920

دانلود 27608 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

کمبود آب در بسیاری از مراحل نموی سویا، عملکرد را کاهش می دهد. میزان تحمل گیاه سویا به شرایط خشکی، بستگی به تاریخ کشت و استقرار گیاه، گروه رسیدگی، زمان وقوع، شدت وقوع و طول دوره خشکی دارد. در این تحقیق به منظور ارزیابی واکنش 25 ژنوتیپ سویا نسبت به تنش خشکی در مرحله نمو زایشی، دو آزمایش مجزا در قالب طرح لاتیس 5×5 در دو شرایط تنش و آبیاری کامل انجام شد. نتایج از تجزیه واریانس ساده نشان داد که ارقام مورد مطالعه، تفاوت معنی داری برای اکثر صفات زراعی در دو آزمایش دارند. از نظر عملکرد دانه تنها در شرایط تنش، بین ارقام اختلاف معنی داری دیده شد؛ به نحوی که در شرایط تنش، رقم ویلیامز دارای بیشترین میزان عملکرد دانه (2350.6 کیلوگرم در هکتار) و رقم پروبست دارای کمترین میزان عملکرد دانه (1048.1 کیلوگرم در هکتار) بود. بیشترین آسیب ناشی از تنش خشکی، مربوط به صفت تعداد غلاف پوک شاخه فرعی (57.53 - درصد) بود و عملکرد دانه در اثر تنش به میزان 37.70% کاهش یافت. در شرایط آبیاری کامل، اکثر صفات با عملکرد دانه همبستگی معنی دار داشتند؛ در حالی که در شرایط تنش، تنها دو صفت تعداد دانه شاخه فرعی (r=0.318) و وزن 100 دانه (r=-0.344) با صفت مذکور دارای همبستگی معنی دار بودند. بر اساس نتایج همبستگی ساده صفات، رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت در شرایط آبیاری کامل، استفاده از صفات شاخص برداشت، تعداد غلاف در بوته، فاصله اولین غلاف از سطح زمین، طول دوره گلدهی و وزن دانه شاخه فرعی و در شرایط تنش، استفاده از صفت تعداد روز تا پایان گلدهی جهت انتخاب ارقام با عملکرد بالا مطلوب به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1362
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

در یک پژوهش مزرعه ای دو ساله (90-89 و 89-88)، سی رقم گندم در دو محیط تنش خشکی آخر فصل و بدون تنش مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمایش در هر دو سال در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. تیمار خشکی در کرت های اصلی (بدون تنش و قطع آبیاری در مرحله گلدهی) و رقم های گندم در کرت های فرعی قرار داده شدند. در این بررسی شاخص های میانگین بهره وری (MP)، حساسیت به تنش (SSI)، تحمل به تنش (STI)، میانگین هندسی بهره وری (GMP)، شاخص تحمل (TOL) و پایداری عملکرد (YSI) بر اساس عملکرد دانه ارقام در شرایط تنش و بدون تنش محاسبه شدند. نتایج حاصل از تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی نشان داد که رقم کویر با 390.48 گرم در مترمربع بیشترین عملکرد دانه را داشت، در حالی که در تیمار آبیاری معمول بیشترین عملکرد دانه از رقم شیرودی (873.83 گرم در مترمربع) بدست آمد. مقایسه میانگین داده ها تحت شرایط آبیاری معمول نشان داد که رقم قدس (57.7 دانه در سنبله) و رقم یاواروس (20.72 دانه در سنبله) به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد دانه در سنبله را داشتند. بیشترین و کمترین تعداد دانه در سنبله در شرایط تنش خشکی نیز از ارقام زرین (39.4 دانه در سنبله) و سوراپلاتا (9.9 دانه در سنبله) بدست آمد. در پژوهش حاضر تفاوت بین ارقام از لحاظ وزن هزار دانه در دو حالت آبیاری معمول و تنش خشکی معنی دار بود. رقم سیستان بیشترین مقدار وزن هزار دانه (45 گرم) را تحت شرایط بدون تنش و رقم امید بیشترین وزن هزار دانه (35 گرم) را تحت شرایط تنش خشکی بعد از گلدهی به خود اختصاص دادند. مقایسه میانگین رقم های مورد مطالعه نشان داد که در شرایط تنش و بدون تنش خشکی بیشترین عملکرد دانه به ترتیب از رقم هایکویر و درخشان بدست آمد.کمترین عملکرد دانه در هر دو شرایط رطوبتی مربوط به رقم ویریناک بود. بر اساس نتایج این آزمایش دو ساله شاخص های کمی GMP ,STI و MP به دلیل داشتن بیشترین همبستگی با عملکرد دانه در هر دو شرایط، در ارزیابی تحمل به خشکی مناسب ترین شاخص ها بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1362

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  163-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1088
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور بررسی اثر کمبود آب بر روی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و زراعی و شناسایی ارقام مقاوم و حساس به خشکی کلزا در آذربایجان شرقی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید. ژنوتیپ های مورد مطالعه شامل Eureka، , Regent، Puma، Global و PF7045.91 از گونه B. napus و Sonja و Parkland از گونه B. rapa و دو هیبرید به نامهای Hyola 308 و Hyola 401 بودند. آزمایش به صورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در هشت تکرار در مزرعه پیاده گردید. تیمار آبیاری با دو سطح شرایط عادی و تنش کمبود آب فاکتور اصلی و ارقام، فاکتور فرعی را تشکیل دادند. تیمار تنش با توقف آبیاری از تاریخ 50 درصد گلدهی تا زمان نمونه برداری اعمال گردید. چهار هفته پس از اعمال تنش نسبت به اندازه گیری صفات فیزیولوژیکی شامل پتانسیل آب برگ، وزن ویژه برگ و مقدار آب نسبی برگ به همراه ارتفاع بوته، وزن خشک بوته، تعداد و طول خورجین اقدام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنش کمبود آب اثر معنی داری روی کلیه صفات مورد مطالعه داشته است. با کاهش مقدار آب خاک صفات ارتفاع بوته، تعداد و طول خورجین، آب نسبی و پتانسیل آب برگ و وزن خشک بوته کاهش و در مقابل وزن ویژه برگ افزایش یافت. تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ ها از نظر تمامی صفات وجود داشت. مقایسات مستقل بین ارقام آرژانتینی، لهستانی و هیبریدها برتری ارقام آرژانتینی از نظر صفات مرتبط با عملکرد را نشان دادند. در بین ارقام آرژانتینی گلوبال به طور بالقوه پتانسیل آب برگ، تعداد خورجین، ارتفاع و وزن خشک بوته بالاتری نسبت به سایر ارقام تحت شرایط عادی و تنش کمبود آب داشت. همبستگی مثبت و معنی داری بین صفات ارتفاع بوته، تعداد خورجین و وزن خشک بوته تحت شرایط تنش وجود داشت. تجزیه کلاستر ژنوتیپ ها تحت شرایط عادی و تنش کمبود آب آنها را به دو گروه مجزا تفکیک نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1088

دانلود 87 استناد 5 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  199-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  736
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

این تحقیق به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیکی و شاخص های مقاومت به خشکی با استفاده از میانگین عملکرد علوفه 18 اکسشن Agropyron elongatum در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و دو محیط آبی (بدون تنش) و دیم (تنش) در ایستگاه تحقیقات اسلام آباد غرب (وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه) در سال زراعی 84-1383 اجرا گردید. بر اساس نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی داری ((p<0.05 بین ارتفاع و تعداد پنجه در گیاه مشاهده شد. میانگین ارتفاع بوته 123.09 سانتی متر، که اکسشن های 17 با 132 سانتی متر بیشترین و 14 با 112.8 سانتی متر کمترین ارتفاع را داشتند. میانگین تعداد پنجه در بوته 80.51 بود که اکسشن 1 بیشترین (105.6) و اکسشن 13 کمترین (54.61) تعداد پنجه را داشتند. عملکرد علوفه با ارتفاع بوته (0.657+) و تعداد پنجه (0.797+) همبستگی مثبت و معنی دار داشت. فاصله آخرین میانگره با عملکرد علوفه (0.236)، ماده خشک (0.415-)، طول برگ پرچم (0.313-) و تعداد پنجه (0.121-) همبستگی منفی نشان داد. شاخص های میانگین هارمونیک، بهره وری متوسط و میانگین هندسی بهره وری در هر دو محیط آبی و دیم همبستگی معنی دار (p<0.01) نشان داد. بر اساس مدل فرناندز اکسشن های 10، 14 و 15 به عنوان اکسشن های برتر در گروه A قرار گرفتند. ضریب تغییرات محاسبه شده بین 5.91 تا 29.61 درصد برآورد گردید. اکسشن های 1، 3، 8 و 9 به عنوان برترین اکسشن ها و اکسشن های 13 و 14 به عنوان ضعیف ترین اکسشن ها از لحاظ صفات مورد مطالعه شناخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 736

دانلود 135 استناد 2 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  189-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

به منظور تعیین واکنش 8 جمعیت شنبلیله چند ساله به تنش خشکی، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت فاکتوریل با 3 تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل 4 سطح تنش خشکی و فاکتور دوم، 8 جمعیت شنبلیله چند ساله بود. فاکتورهای مورد اندازه گیری شامل طول ریشه و ساقه، وزن خشک ریشه و ساقه، نسبت طول و وزن اندام هوایی به ریشه و نسبت طول و وزن اندام هوایی به ریشه و نسبت طول و وزن ریشه به اندام هوایی بود. اختلاف معنی داری میان جمعیتها برای صفات طول ریشه و ساقه و وزن خشک ریشه در سطح 1% و در مورد صفات وزن خشک ساقه، نسبت طول ریشه به اندام هوایی و نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی و برعکس در سطح 5% مشاهده شد. اما از نظر نسبت طول ساقه به طول ریشه اختلاف معنی داری میان جمعیتها وجود نداشت. تاثیر تیمارهای مختلف خشکی بر صفات طول ساقه، وزن خشک ریشه و وزن خشک ساقه دارای اختلاف در سطح 1% و بر نسبت طول ریشه به طول ساقه و برعکس و نسبت وزن خشک ساقه به ریشه این اختلاف در سطح 5% معنی دار بود. اثر متقابل میان تیمارهای خشکی و جمعیت های شنبلیله بر وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه و نسبت وزن خشک ساقه به ریشه دارای اختلافی معنی داری در سطح 5% بود. در بررسیهای انجام گرفته طول ریشه و نسبت طول ریشه به ساقه در جمعیت 7271 Trigonell elliptica)، کهگیلویه و بویراحمد) و وزن خشک ریشه در جمعیت 5310 (T. elliptica، شورجستان فارس) بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. همچنین کمترین طول ریشه مربوط به جمعیتهای 103 T. tehranica)، ولایت رود)، 120 (T. tehranica) و 460 T. elliptica)، زنجان) و کمترین نسبت طول ریشه به ساقه به جمعیتهای 460، 120، 103 و 162 T. elliptica)، حسین آباد فارس) اختصاص داشت. به طور کلی جمعیتهای 7271 و 5310 بیشترین مقاومت را از خود نشان داده و به عنوان متحمل ترین جمعیت ها به خشکی معرفی می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  97-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پی آیند 48)
 • صفحات: 

  10-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  759
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

کمبود بارندگی تاثیر نامساعد زیادی بر روی گیاهان علوفه ای در شرایط دیم دارد. خشکی، میزان رشد و نمو و محصول را کاهش می دهد. عوارض تنش خشکی در شرایط طبیعی ممکن است به صورت ضعیف، ملایم و یا حاد باشد. بر حسب میزان تنش، گیاهان ممکن است با تولید متابولیت های خاص اسیدهای آمینه و کربوهیدرات های محلول، اثرات تنش را خنثی و به رشد خود ادامه دهند. تاثیر تنش آبی به میزان 75، 50 و 25 درصد ظرفیت مزرعه در مقایسه با شرایط بدون تنش، بر روی شش گونه یونجه یکساله Medicago , M. polymorpha. Orbicularis M.litttoralis M. rigidula , M. radiata و M. truncatula  مورد بررسی قرار گرفت. پس از اعمال تنش، میزان پتانسیل آبی گیاه، پرولین و قندهای محلول گیاهان اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش تنش رطوبت، پتانسیل آبی برگ در تمام گونه ها منفی  تر می شود؛ به طوری که پتانسیل آبی برگ در شرایط بدون تنش 0.97- بوده و در شرایط تنش شدید (25 درصد ظرفیت زراعی) تا 2.17- مگا پاسکال افت نمود. میزان قندهای محلول و پرولین تولیدی در تنش آبی در گونه های مورد بررسی متغیر بود. در این آزمایش M. radiata مقاومترین گونه به خشکی و M. littoralis و M. truncatula حساسترین گونه ها به خشکی بودند. همچنین در شرایط خشک احتمال اینکه M. rigidula خوبی تولید داشته باشد وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 759

دانلود 87 استناد 4 مرجع 0
litScript