نتایج جستجو

42188

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4219

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  23
تعامل: 
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

با استناد به اینکه کشور ایران یکی از کشورهای بلاخیز دنیا محسوب می شود لذا متخصصان برای به حداقل رساندن این آسیب های همواره از متد های نوینی برای پیش بینی خطرات رخ دادی آینده استفاده می کنند. یکی از این بلاهای طبیعی زمین لغزش می باشد بر اساس آمارهای سازمان های زیربط کشور ایران از جمله کشورهای دنیا محسوب می گردد که آسیب های جدی بر آن تحمیل گشته است. لذا در این مقاله سعی بر تهیه نقشه پهنه بندی زمین لغزش کشور ایران با متد SWARA گردیده شده است. در این متد بعد از جمع آوری نظرات کارشناسان مربوطه وزن هر یک از عوامل توسط متد SWARA محاسبه شد و با استفاده از محیط GIS هم پوشانی وزن دار این لایه ها صورت گرفت که نتایج به صورت نقشه تهیه گردید. نتایج نشان داد 3 درصد در محدوده ی خیلی خطرناک و 7 درصد در محدوده ی خطرناک قرار گرفته 20 درصد در محدوده ی خطر متوسط و 30 درصد در محدوده ی کم خطر و 40 درصد در محدوده ی بی خطر قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16307
 • دانلود: 

  10711
چکیده: 

Background: Iran has a relatively low suicide rate and the highest road death rate in the world. Objectives: To explore the possibility that driver suicide occurs in Iran. Materials and Methods: Examination of the relevant suicide and road traffic literature. Results: Suicide in Iran includes self-immolation, hanging and other violent methods. It is stigmatized and suicidal intent and actions may be denied. The choice of suicide method depends on availability and culture. driver suicide is reported in many countries and represents a small percentage of the total number of suicides. It is a method which may hide the fact of suicide and suggest accident. We could find no report of driver suicide from Iran. Conclusions: There is great interest in reducing the road toll in Iran. driver suicide may be occurring but not being reported. If driver suicide has a role in the road deaths of Iran, identification and quantification would be helpful.

آمار یکساله:  

بازدید 16307

دانلود 10711 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  44 (ویژه نامه علوم و فنون آب، خاک و منابع طبیعی)
 • صفحات: 

  213-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  760
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

امروزه به ایمنی شغلی کشاورزان در کشورهای در حال توسعه کمتر توجه می شود. این مساله برای رانندگان تراکتورها که در معرض شرایط بسیار نامناسب محیط کار و ارتعاش زیاد تراکتور و صندلی آن قرار دارند از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. بنابراین بررسی منابع ارتعاش و روش های کاهش آن در تراکتورها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این پژوهش ارتعاش وارد بر بدن چند راننده تراکتور با جرم های متفاوت هنگام رانندگی با سه تراکتور متداول در ایران هنگام انجام عملیات شخم با گاوآهن برگرداندار، دیسک زنی و حرکت روی جاده آسفالت در دو سرعت پیشروی بررسی گردید. مقادیر شتاب روی تراکتور و بدن رانندگان تراکتور، هنگام رانندگی با تراکتور اندازه گیری و ثبت گردید و پس از انجام آنالیز فوریه روی این داده ها، ریشه میانگین مربع های شتاب وزن دار شده تیمارهای مختلف در دو وضعیت سلامتی و آسایش راننده، آنالیز و تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج به دست آمده بیانگر عدم وجود اختلاف معنی دار در سرعت های مختلف پیشروی بود. در حالی که میانگین های بردارهای شتاب روی تراکتورها و بدن رانندگان اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% نشان دادند به نحوی که با افزایش جرم راننده، میانگین بردار شتاب روی بدن او کاهش می یافت. به عنوان مثال راننده با جرم 55 کیلوگرم بیشترین میانگین شتاب (9.8 متر بر مجذور ثانیه) و راننده با جرم 100 کیلوگرم کمترین میانگین شتاب (3.3 متر بر مجذور ثانیه) را به خود اختصاص داده بودند. با مقایسه مدت زمان مجاز رانندگی روزانه این سه تراکتور، در مجموع تراکتور جاندیر مدل 3140 و تراکتور یونیورسال مدل 651 به ترتیب بیشترین و کمترین مدت زمان مجاز رانندگی روزانه را به خود اختصاص دادند. هم چنین پس از مقایسه میانگین های شتاب روی بدن رانندگان مختلف با استانداردهای جهانی، سطح آسایش و راحتی این افراد هنگام رانندگی با این تراکتورها فوق العاده ناراحت به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 760

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BEGG D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5951
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5951

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

TRAUMA MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15917
 • دانلود: 

  9257
چکیده: 

Background: Most traffic accidents occur as a result of human factors. The drivers’ physical health is one aspect of the human factors. In order to assess the drivers’ health status, valid screening tools are needed. Objectives: The purpose of this study was to translate the driver Medical Questionnaire (DMQ) into Persian and evaluate its psychometric properties. Patients and Methods: This was a descriptive/methodological study. The DMQ was translated from English into Persian by using the standard forward-backward translation technique. The face validity of the questionnaire was assessed using the comments of several drivers and military doctors. The reliability of the questionnaire was evaluated for internal consistency analysis using the Kuder-Richardson 21 formula as well as test-retest reliability assessment using the intraclass correlation coefficient calculation techniques. A total of 45 traffic offenders were invited to complete the pilot version of the Persian DMQ twice with a 14-day interval. Finally, the health status of 360 traffic offenders was evaluated by using the final version of the Persian DMQ. Results: The questionnaire yielded a Kuder-Richardson 21 value of 0. 68, while the intraclass correlation coefficient was 0. 94. Approximately half (51. 1%) of the participants had no health problem, 38. 1% had 1 health problem, and 10. 8% had 2 or more health problems. The latter group needed referrals to occupational medicine specialists. The drivers’ health status was significantly associated with a history of accidents in the past 3 years (P = 0. 01) and a history of injury-associated accidents (P = 0. 001). Conclusions: The Persian version of the driver Medical Questionnaire (PDMQ) can be used as a valid and reliable tool for the screening of drivers’ health problems. Primary prevention and health promotion could have an important role in injury prevention and reduce the rate of traffic accidents.

آمار یکساله:  

بازدید 15917

دانلود 9257 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  957
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 957

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  70-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1290
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1290

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  87-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2395
 • دانلود: 

  822
چکیده: 

خواب آلودگی راننده یکی از عوامل اصلی تصادفات و تلفات جانی در جاده ها می باشد به همین علت اخیرا تحقیقات زیادی بر روی این موضوع در راستای افزایش ایمنی خودروها انجام شده است. در این مقاله، ابتدا خواب آلودگی راننده و عوامل ایجاد آن بررسی شده و مهم ترین عواملی که در ایجاد آن نقش دارند، بیان می شود. سپس بررسی جامع و کاملی برروی روش های هوشمند و هوشمند تشخیص خواب آلودگی انجام می گیرد. روش های تشخیص خواب آلودگی را می توان به سه گروه عمده مبتنی بر علایم فیزیولوژی، مبتنی بر عملکرد راننده و خودرو، و مبتنی بر وضعیت و ظاهر راننده تقسیم نمود. در ادامه از هر گروه، روش های شاخص و مطرح بیان شده، تاریخچه و ویژگی ها و نقاط ضعف و قوت هر یک بازگو می گردد. در پایان در قسمت نتیجه گیری، ویژگی های روش هایی که برای پیاده سازی در خودرو مناسب اند مطرح گردیده و راهکاری کلی برای تشخیص خواب آلودگی که قابلیت پیاده سازی عملی در خودرو را داشته باشد ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2395

دانلود 822 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  91-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

ترافیک حرکت– توقف در آزادراه ها، منجر به آشفتگی جریان ترافیک و افزایش تاخیر می شود. وسایل نقلیه پیرو در زنجیره داده های عبوری در زمان ورود و خروج از آشفتگی به سبب ذات غیرقابل پیش بینی رفتار رانندگی، الگوهای رفتاری متفاوتی نسبت به اثر موج حرکت– توقف نشان می دهند. الگوهای رفتاری راننده پیرو در زنجیره وسایل نقلیه با استفاده از تئوری نامتقارن رفتاری در فاز کاهش شتاب به دو الگوی رفتاری زیرواکنشی روواکنشی منتهی می شود. راننده پیرو بر اساس الگوهای رفتاری در فاز کاهش شتاب، پاسخ های متفاوتی نسبت به موج کاهش شتاب دریافتی نشان می دهد که منجر به افت سرعت کم تر یا بیشتری نسبت به راننده ایده آل، و تاخیر بیشتر یا کم تر در زنجیره حرکت وسایل نقلیه می شود. در این مقاله، دو پارامتر انحراف رفتار و زمان تغییر رفتار راننده پیرو نسبت به راننده ایده آل، بر اساس مدل تعقیب خودرو نیویل، در فاز کاهش شتاب نسبت به موج کاهش شتاب انتشاریافته در زنجیره وسایل نقلیه شناسایی می شود. به منظور شناسایی کم ترین زمان تاخیر در زنجیره وسایل نقلیه در فاز کاهش شتاب، روش تحلیل پوششی داده ها به کار گرفته شد تا کارا ترین میزان انحراف رفتار و زمان تغییر رفتار راننده پیرو متناسب با موج کاهش شتاب دریافتی و سر فا صله مکانی پیرو در زمان دریافت موج تعیین شود. نتایج نشان دادند که بر اساس الگوی رفتاری زیرواکنشی در سرعت ها و سرفاصله های مکانی مختلف، راننده پیرو به رانندگی با الگوی رفتاری خود تمایل دارد، درحالی که مقدار موج انتشاریافته از وسیله پیشرو تاثیری بر خروجی ها ندارد. نتایج ذکرشده منجر به تاخیر کم تر در زنجیره وسایل نقلیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GOLEMAN D. | BOYATZIS R.

نشریه: 

HARVARD BUSINESS REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  43-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6875
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6875

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript