نتایج جستجو

3724

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

373

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1583
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش به منظور بررسی کیفیت و ماندگاری کشمش و برگه زردآلو آنها را در سه نوع لفاف پلاستیکی متداول برای دسته بندی مواد غذایی (پلی آمید - پی.وی.سی، پلی اتیلن - سلولز و BOPP)، در شرایط معمولی یا خلا بسته بندی کرده و با نمونه های بسته بندی شده در جعبه های مقوایی متداول برای بسته بندی خشکبار و صادرات آن، مقایسه شدند. نمونه تیمارهای مختلف بسته بندی ها در دو دمای 15 و 30 درجه سانتیگراد به مدت 8 ماه نگهداری شد. میزان رطوبت، قهوه ای شدن و بار میکروبی نمونه ها در زمان صفر، 4 و 8 ماه نگهداری اندازه گیری شدند. صفتهای بافت، رنگ، شکل ظاهری، طعم و پذیرش کلی نیز به روش هدونیک در زمانهای مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر نوع بسته بندی بر مقدار رطوبت، قهوه ای شدن، بافت، شکل ظاهری، طعم، پذیرش کلی (P<0.01) و رنگ نمونه ها (P<0.05) معنی دار است. تاثیر درجه حرارت و زمان نگهداری نیز بر تمام صفات مورد ارزیابی معنی دار بود (P<0.01) اما حضور یا غیاب اکسیژن تاثیری بر صفات مختلف نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1583

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گودرزی فرزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  57-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1321
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این مطالعه تاثیر شرایط فیزیکی فرآیند اسمز شامل دماهای 45، 50 و55 درجه سانتیگراد، نوع و غلظت محلول اسمزی (غلظت های 60، 70، 80 درصد گلوکز و ساکارز) و مقادیر مختلف نمک کلرید سدیم (0، 5/0 و 1 درصد) به عنوان تشدید کننده فرآیند بر برخی ویژگیهای کیفی برگه های زردآلو رقم شکر پاره اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور میوه های دو لپه شده پس از 5/6 ساعت غوطه وری در محلول اسمزی به نسبت 1:4(w/v) ، از محلول خارج گردیده و در یک خشک کن آزمایشگاهی کابینتی در دمای 72-56 درجه سانتیگراد تا رطوبت نهایی 14% خشک شدند. سنجش پارامترهای برگه های زردآلو نشان داد که افزایش دمای محلول اسمزی تا 50 درجه سانتیگراد موجب افزایش چروکیدگی، سفتی بافت و درصد قند و ویتامین C برگه ها و کاهش تیرگی و قدرت جذب آب آنها گردید. با افزایش غلظت قند محلول اسمزی از میزان ویتامین چروکیدگی، تیرگی رنگ و قدرت جذب آب برگه ها کاسته و بر میزان درصد قند، ویتامین C و سفتی بافت برگه ها افزود گردید. در اکثر موارد و در شرایط یکسان، گلوکز نسبت به ساکارز اثر زیادتری را بر افزایش چروکیدگی، سفتی و درصد قند برگه ها و کاهش قدرت جذب آب آنها نشان داد. با افزودن نمک به محلول اسمزی تا میزان 1% از میزان سفتی بافت و درصد قند برگه ها کاسته و بر قدرت جذب آب و درصد چروکیدگی محصول افزوده شد. در کلیه 54 تیمار برگه های اسمزی درصد قند، ویتامین C و چروکیدگی بافت نسبت به برگه های زردآلوی شاهد به شکل معنی داری (در سطح 1%) افزایش و تیرگی رنگ آنها کاهش یافت. جمع بندی بررسی های به عمل آمده بر روی برگه ها تهیه شده به روش اسمز نشان داد که مناسبترین محلول برای فرآیند خشک کردن اسمزی میوه زردآلو، محلول 70% (W/W)  ساکارز، حاوی (w/w) 70% نمک طعام با دمای 45 درجه سانتیگراد بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1321

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عین افشار سودابه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1601
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور توسعه صادرات خشکبار، محصول تولیدی باید عاری از هر گونه آلودگی باشد. خشکبار تولیدی در ایران اغلب آلودگی های میکربی از جمله کپک و مخمر و یا کلی فرم ها را نشان می دهد که گاهی این آلودگی ها از حدود استاندارد نیز خارج است. به منظور حفظ بازارهای صادرات خشکبار ایران، باید روش های پاکسازی محصول از آلودگی های احتمالی معرفی شود. در این طرح ابتدا آزمون های شمارش کلی میکربی، کلی فرم ها، و کپک مخمر نمونه های خشکبار (آلو، کشمش، و برگه، محصول سال 1380 در استان خراسان) انجام شد. پس از مشخص شدن مقدار و نوع آلودگی، نمونه های آلوده تحت دو روش شیمیایی (دود دادن با گوگرد) و فیزیکی (مایکروویو) آلودگی زدایی شد. سپس مجددا آزمون های شمارش کلی میکربی، کلی فرم، و کپک و مخمر و تعیین میزان ویتامین ث انجام شد. میزان اسید اسکوربیک در نمونه های آلوی تیمار شده با مایکروویو (26 میلی گرم درصد گرم)، به طور معنی داری از انواع تیمار شده با گوگرد (20 میلی گرم درصد گرم) بیشتر بود اما این اختلاف در مورد محصولات کشمش و برگه معنی دار نبود. از سوی دیگر، باقیمانده انیدرید سولفورو در کشمش تیمار شده با گوگرد 1200 قسمت در میلیون قسمت، از حدود استاندارد بالاتر بود، لذا روش تیمار با مایکروویو را جهت آلودگی زدایی از محصولات خشکبار آلوده می توان پیشنهاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1601

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  88-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

مقدمه: خشک کردن یکی از روش های متداول جهت ماندگاری مواد غذایی به شمار می رود در این تحقیق اثرات دما در فرآیند خشک‏ کردن به روش جابه جایی، بر روی شاخص‏ های کیفی برگه‏ زردآلو شامل شدت قهوه ‏ای‏ شدن، چروکیدگی، جذب مجدد آب، سختی بافت و باقی ‏مانده ‏دی ‏اکسیدگوگرد مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این پژوهش از زردآلو (واریته شکرپاره)، در حالت رسیدگی کامل (با رطوبت اولیه %87-%83) استفاده شده است. محاسبات آماری به منظور تعیین، اثرات متغیر‏ دمای هوای خشک کن بر روی شاخص ‏های کیفی شدت قهوه ‏ای‏ شدن، چروکیدگی، جذب مجدد آب، سختی بافت و باقیمانده ‏دی ‏اکسید گوگرد برگه زردآلو خشک‏ ‏شده با محلول آماده سازی متابی‏ سولفیت‏ سدیم %8 و اتیل اولئات %2 در قالب طرح ‏های کاملا تصادفی و در چهار تکرار بررسی و داده‏ های حاصل توسط دو نرم‏افزار MINITAB و SAS آنالیز گردیدند.یافته ها: آزمایشات انجام گرفته نشان دادند، که دمای فرآوری بر روی شاخص ‏های کیفی قهوه ‏ای ‏شدن، جذب مجدد آب و باقی ‏مانده ‏دی ‏اکسید گوگرد اثر معنی ‏داری دارند، در حالی که بر روی چروکیدگی و سختی بافت فرآورده‏ نهایی، تاثیر معنی ‏داری ندارد.نتیجه گیری: بررسی ویژگی های کیفی فرآورده‏ نهایی نشان دادند که در بین دماهای تحت بررسی دمای 60 درجه ‏سانتی گراد مناسب ترین دمای فرآوری می‏ باشد که با نتایج منابع هم خوانی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 41 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2609
 • دانلود: 

  352
چکیده: 

در اکثر مناطق در کشور ما برای تولید برگه زردآلو از گاز گوگرد جهت نگهداری و حفظ رنگ استفاده می شود که آلرژی زا و سرطان زا است. هدف اصلی این پژوهش استفاده از مواد جایگزین گوگرد در تولید برگه زردآلو بود. در این راستا میوه های زردآلو رقم جهانگیری قبل از خشک شدن در مقابل آفتاب تحت سه تیمار (اسیدسیتریک، اسیداسکوربیک و متابی سولفیت) هر کدام در دو سطح (0.5 و 0.7 درصد) قرارگرفتند و با یک نمونه شاهد مقایسه شدند. صفات کیفی برگه زردآلو از قبیل بریکس، pH، مقدار رطوبت برگه، شاخص قهوه ای شدن، اسیدیته و صفات ارگانولپتیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر تیمارهای مختلف اعمال شده روی صفات مورد ارزیابی، معنی دار است و کلیه تیمارهای اعمال شده اختلاف معنی داری با نمونه شاهد دارند. تیمار متابی سولفیت سدیم 0.7 درصد کمترین مقدار قهوه ای شدن را داشت ولی باعث سفتی بافت برگه گردید. تیمارهای اسیدسیتریک و اسیدآسکوربیک نیز اثر معنی داری بر میزان قهوه ای شدن نسبت به شاهد دارند، برگه های حاصل از تیمار اسید سیتریک 0.7 کمترین میزان pH و اسیدیته را داشتند.از لحاظ صفات ارگانولپتیک برگه های حاصل از تیمار اسیدسیتریک 0.7 درصد نسبت به بقیه تیمارها نرم تر وخوش طعم تر ارزیابی شدند این برگه ها همچنین رنگ و شکل ظاهری نسبتا خوبی داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 2609

دانلود 352 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  30-2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  153-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

این بررسی با هدف انتخاب ژنوتیپ های برتر زردآلو جهت مصارف تازه خوری و برگه در سال 90-1389 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در دو آزمایش مستقل انجام شد. در آزمایش اول صفات کمی و کیفیت 9 ژنوتیپ و رقم زردآلو (شوقان-1، شوقان-2، شوقان-3، شوقان-4، شمس، باقری، قیسی-2، دیررس یدک-3 و ویتیلو) با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و در آزمایش دوم اثر پیش تیمارهای غوطه وری (محلول متابی سولفیت سدیم %0.5 به مدت پنج دقیقه، محلول متابی سولفیت سدیم +%0.5 اتیل اولئات 2% به مدت پنج دقیقه و شاهد) و نوع خشک کردن (صنعتی و آفتابی) بر خصوصیات حسی برگه های استحصالی زردآلو با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بررسی شد. نتایج نشان داد ژنوتیپ های زردآلو از نظر خصوصیات مورفولوژیکی متفاوت بودند. گلدهی در شوقان - 2 نسبت به سایر ژنوتیپ ها با 10 روز تاخیر انجام شد. ژنوتیپ ها از نظر زمان برداشت متفاوت بودند، به طوری که شمس (دهه سوم خرداد) و باقری (دهه سوم تیر) به ترتیب زودرس ترین و دیررس ترین بودند. از نظر خواص کمی و کیفی میوه (وزن میوه، وزن هسته، سفتی بافت، طول میوه، عرض میوه، درصد مواد جامد محلول،pH و اسیدیته قابل تیتراسیون) نیز ارقام و ژنوتیپ ها تنوع زیادی نشان دادند. ارزیابی صفات حسی (طعم، بو، رنگ، بافت و پذیرش کلی) برگه ژنوتیپ های زردآلو نشان داد که برگه باقری و ویتیلو به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز پذیرش کلی داوران را به خود اختصاص دادند. برگه های حاصل از پیش تیمار با متابی سولفیت سدیم +%0.5 اتیل اولئات 2% در مقایسه با سایر پیش تیمارها دارای حداکثر امتیاز بود. نتایج همچنین نشان داد که برگه باقری پیش تیمار شده با متابی سولفیت سدیم + اتیل اولئات که با خشک کن صنعتی فرآوری شده بود، دارای حداکثر امتیاز برای پذیرش کلی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Shoaei F. | Heshmati A. | Khorshidi M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  121-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14483
 • دانلود: 

  22482
چکیده: 

Background: dried fruit is one of the main sources of sulphur dioxide (SO2) exposure. The major goal of the current study was to determine SO2 concentration in some widely consumed dried fruits in Hamadan, Iran. In addition, an estimate of sulphite intake was made through the aforementioned dried fruit. Methods: Totally, 126 dried fruit samples were randomly collected from local market in Hamadan, Iran. The sulfur dioxide, moisture contents, and pH of dried fruit samples were measured by iodometric titration, gravimetric method, and pH meter, respectively. Data analysis was performed using SPSS statistical software. Results: The mean sulphite residue in raisin, sultana, half-dried apricot, whole-dried apricot, dried prune, peach fruit leather, and apricot fruit leather was 236. 49± 231. 34, 485. 84± 217. 55, 1204. 00± 750. 21, 2257. 78± 1406. 63, 597. 32± 401. 82, 84. 74± 109. 22, and 38. 28± 32. 40 mg/kg, respectively. Eleven out of 18 (61. 11%) whole-dried apricot samples and 3 out of 18 (16. 66%) half-dried apricot samples had unacceptable level of sulphite. The moisture contents and pH of all dried fruit were at an acceptable level. The amount of daily sulphite exposure through the consumption of dried fruits for preschool children, adult females, and adult males were 0. 53, 0. 35, and 0. 30 mg/kg body weight/day, respectively. Conclusion: As the intake of sulphite through the dried fruit in Iran was lower than acceptable daily intake, it appears that the content of this food preservative in dried fruits consumed in Iran has no serious risk for Iranian consumers. However, consumers should be advised to avoid excessive consumption of dried fruits, especially whole-dried apricot.

آمار یکساله:  

بازدید 14483

دانلود 22482 استناد 0 مرجع 945
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  151-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: کاهش باقیمانده آفت کش ها با بهبود کیفیت مواد غذایی و سلامت انسان همراه است. هدف: در این مطالعه، اثر امواج مایکروویو روی میزان باقیمانده آفت کش اورتوساید (با نام تجاری کاپتان) در زردآلوی خشک شده بررسی شد. روش کار: آفت کش کاپتان در سطوح 25، 50 و 75 پی پی بی در قالب طرح کاملا تصادفی با آزمایش فاکتوریل به میوه های خشک شده ارگانیک زردآلو رقم نصیری تلقیح شدند و سپس میزان باقیمانده آفت کش نمونه های تلقیح شده، پس از پرتودهی با امواج مایکروویو (زمان های 5/2 و 5 دقیقه) طی 2 ماه نگهداری تعیین شد. هم چنین، ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی، رنگ و فعالیت آنتی اکسیدانی در نمونه های بدون تلقیح آفت کش پس از پرتودهی با امواج مایکروویو در زمان های متفاوت نگهداری (صفر، 30 و 60 روز) اندازه گیری شدند. نتایج: امواج مایکروویو سبب کاهش معنی دار میزان باقی مانده آفت کش در همه سطوح تلقیح نسبت به نمونه کنترل شد (05/0>p). علاوه بر این، افزایش مدت زمان نگهداری نیز اثر معنی داری بر کاهش میزان آفت کش داشت. همچنین، امواج مایکروویو موجب افزایش میزان ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان خاکستر و قند احیا و نیز کاهش میزان رطوبت نمونه ها شدند (05/0>p). امواج مایکروویو تعداد کلی میکروارگانیسم ها و تعداد کپک و مخمر نمونه ها را در مقایسه با نمونه کنترل به طور معنی داری کاهش دادند. از طرفی، امواج مایکروویو موجب کاهش فاکتور L* (روشنی) و نیز افزایش فاکتور a* (قرمزی) و b* (زردی) نمونه ها شد (05/0>p). نتیجه گیری نهایی: زمان 5 دقیقه تیمار با امواج مایکروویو در مقایسه با زمان 5/2 دقیقه با تغییرات بیشتری در همه پارامترهای اندازه گیری شده همراه بود ودر کاهش باقیمانده آفت کش کارایی بالاتری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  79-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  670
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

این تحقیق به منظور مطالعه اثر محلول های غذایی بر شاخص های کمی و کیفی گل لاله ( T. gesneriana) رقم apricot parrot در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار محلول غذایی، 4 واحد آزمایشی و 3 تکرار انجام شد. گیاهان با پنج نوع محلول غذایی مختلف (1S، S2، S3، S4 و S5) به ترتیب با نسبت صفر، 0.038، 0.074، 0.11 و 0.14 نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل تغذیه شدند. تمام محلول های غذایی حاوی مقادیر مشابهی از سایر عناصر معدنی بودند. غلظت نیتروژن کل در تمام محلول ها 2.5 میلی اکی والان در لیتر و غلظت کل عناصر غذایی در تمام محلول ها 4.8 میلی اکی والان در لیتر بود. بر اساس نتایج، با افزایش مقدار آمونیوم در محلول های غذایی، مقدار نیتروژن و پروتئین کل ذخیره شده در پیاز کاهش پیدا کرده، اما مقدار این شاخص در اندام هوایی افزایش پیدا کرد. مقادیر آمونیوم مورد استفاده در محلول ها بر غلظت پتاسیم اندام هوایی گیاهان تاثیر معنی داری نداشت و افزایش مقدار آمونیوم باعث افزایش غلظت فسفر در اندام های هوایی گیاهان شد. بیشترین مقدار کلسیم و منیزیم اندام های هوایی، وزن تر ثبت شده و طول و قطر ساقه گل دهنده در گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی S2 به دست آمد. با افزایش مقدار آمونیوم، تعداد پیازچه های تولیدی افزایش یافته، اما اندازه آنها کاهش پیدا کرد. مدت زمان لازم از کاشت تا گل دهی پیازها با افزایش مقدار آمونیوم کاهش یافت. بیشترین طول عمر پس از برداشت گل ها در گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی S2 مشاهده شد. به طور کلی، بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد که با افزایش مقدار جزیی آمونیوم در محلول غذایی، شاخص های کیفی گل لاله مانند طول و قطر ساقه گل دهنده افزایش یافته ولی طول عمر پس از برداشت و تعداد پیازچه تولیدی رو به کاهش می گذارند.

آمار یکساله:  

بازدید 670

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  31-2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  732
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

به منظور ارزیابی و شناسائی ظرفیت ژنتیکی ژنوتیپ های زردآلوی موجود در ایران آزمایشی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار طراحی و از شهریور 1383 در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند به اجرا در آمد. در این تحقیق ژنوتیپ های امیدبخش انتخابی به شماره های 177، 190، 390، 414، 416، 464 و 269 با رقم تجاری اردوباد 90 (به عنوان شاهد) به مدت هفت سال مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بین عملکرد باردهی و تاریخ تمام گل ژنوتیپ و رقم شاهد اختلاف معنی دار وجود نداشت. دامنه رسیدن میوه بین زودرس ترین و دیررس ترین ژنوتیپ حدود 45 روز بود. ژنوتیپ 414 سنگین ترین میوه (57.6 گرم) و بیشترین نسبت وزن میوه به هسته (30.3) را داشت. کمترین اختلاف ضخامت گوشت میوه رقم شاهد با ژنوتیپ 464 و بیشترین اختلاف معنی دار آن با ژنوتیپ 269 به دست آمد (p£0.05). بر اساس نتایج صفات بیوشیمیایی، بیشترین اختلاف معنی دار با 7.7 درصد بین مقدار قند (TSS) ژنوتیپ های 416 و 177 و با 1.2 درصد بین محتوای اسیدهای آلی کل ژنوتیپ های 390 و 177 به دست آمد (p£0.05). اختلاف بین اسیدیته فعال (pH) میوه ژنوتیپ ها معنی دار نبود. یک همبستگی منفی و معنی دار (r2= 0.8) نیز بین محتوای اسیدهای آلی کل و اسیدیته فعال میوه ژنوتیپ وجود داشت. بر اساس کل نتایج به دست آمده ژنوتیپ 177 به منظور تازه خوری، ژنوتیپ های 464 و 390 برای فرآوری و ژنوتیپ های 190، 414 و 269 برای مصارف دوگانه شناسایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 732

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
litScript