نتایج جستجو

312

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

32

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  57
 • صفحات: 

  131-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

امروزه بافت های فرسوده شهری ناهنجاری های بسیاری را پیش روی ساکنان این بافت و حتی دیگر بخش های شهر قرار داده اند؛ از جمله مهم ترین مشکلات و ناهنجاری ها، مبحث امنیت اجتماعی حاصل از این بافت می باشد. که تبدیل به یکی از مهم ترین موضوعات پیش روی مدیریت شهری شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مسائل و آسیب های اجتماعی موجود در بافت محلات فرسوده شهر دوگنبدان از منظر امنیت اجتماعی می-باشد. نوع تحقیق در پژوهش حاضر، کاربردی و توصیفی– تحلیلی است. شیوه جمع آوری اطلاعات نیز اسنادی– پیمایشی و قیاسی– استقرایی است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجشس و مورگان 384 نفر بدست آمده است که برای اطمینان بیشتر این تعداد به 400 نفر افزایش یافت و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گویه های آسیب های امیتی در بافت فرسوده با میانگین 8. 47 بالاتر از حد متوسط قرار دارد. آزمون کای اسکوئر در سطح معنی داری 95 درصد وضعیت نامناسب آسیب های امنیتی در محلات فرسوده را تأیید می کند. همچنین تحلیل-های آماری پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، نشان از همبستگی بین بافت فرسوده و امنیت اجتماعی، وضعیت نامناسب از بعد امنیت اجتماعی بافت فرسوده از دیدگاه شهروندان و در تحلیل چند متغیره ضریب تبیین بدست آمده برای تمامی عوامل در سطح 99/0 معنی دار بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  187-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  402
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

یکی از ابراز پرکاربرد در پیش بینی آب و هوا و بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر روی پارامترهای آب وهوا مدل گردش عمومی (GCM) می باشد. در این مطالعه ریزمقیاس نمایی GCMها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی انجام گرفته است. از آنجایی که روش کلاسیک شبکه عصبی مصنوعی (پیش بینی نقطه ای) هیچ اطلاعاتی درباره ی دقت پیش بینی نمی دهد، از فواصل پیش بینی برای کمیت سنجی دقت ریزمقیاس نمایی شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای محاسبه فواصل پیش بینی از روش جدید حد بالا و پایین (LUBE) استفاده شده است، که در آن شبکه عصبی با دو خروجی برای تخمین حدود پیش بینی ساخته شده است. همچنین روش کلاسیک بوت استرپ، روشی برای ارزیابی عدم قطعیت پیش بینی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از دو روش مقایسه شده است. بنابراین دقت فواصل پیش بینی به وسیله دو معیار همگرایی فواصل پیش بینی و عرض فواصل، کمیت سنجی شده است. سه GCM، Can-ESM2, BNU-ESM, INM-CM4 و ترکیب آنها، در چهار نقطه ی شبکه بر روی هر یک از دو ایستگاه تبریز و اردبیل در شمال غربی ایران، برای ارزیابی فواصل پیش بینی ریزمقیاس نمایی بارش ماهانه و دما استفاده شده است. مقایسه بین نتایج دو مدل نشان داده است که روش LUBE، قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به بوت استرپ دارد. عرض فواصل پیش بینی و احتمال همگرایی، به ترتیب 10% تا 40% کمتر و 2% تا 10% بیشتر از روش بوت استرپ برای GCM بوده است. ترکیب GCMها به نتایج دقیق تری منجر شده است و عرض فواصل پیش بینی و احتمال همگرایی، به ترتیب 10% تا 60% کمتر و 2% تا 20% بیشتر از مدل های تکی GCM بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 402

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  340-350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

در دهه های گذشته در نتیجه فعالیت های انسانی و طبیعی، میزان گاز های گلخانه ای در اتمسفر افزایش یافته و در نتیجه، دمای کره زمین روند افزایشی به خود گرفته است. برای مدیریت منابع آب، کشاورزی و در نتیجه ایجاد امنیت غذایی نیاز به آگاهی از وضعیت اقلیمی دوره آتی است که در حال حاضر معتبر ترین ابزار برای تولید سناریو های اقلیمی، مدل های سه بعدی جفت شده اقیانوس-اتمسفر گردش عمومی جو است. برای استفاده از این داده ها لازم است به وسیله تکنیک های مختلف در سطوح ایستگاهی ریزمقیاس گردانی شوند. مدل-های مختلفی در جهت ریز مقیاس گردانی وجود دارد که هر یک دارای معایب و مزایایی هستند. هدف از انجام مطالعه، مقایسه دو روش خطی و غیرخطی ریز مقیاس گردانی است. در روش خطی، از مدل SDSM و در روش غیرخطی به کمک برنامه نویسی در نرم افزار متلب انجام پذیرفت. برای بررسی خطا از میانگین خطا ماهانه و سالانه و برای مقادیر حدی از واریانس و برای بررسی عدم قطعیت از آزمون من ویتنی در سطح 95 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که در بررسی میانگین ماهانه به ترتیب در ایستگاه قائم شهر، بابلسر، قرآن طالار و بند پی در مدل SDSM به ترتیب 0. 75، 12، 11 و هفت، در مدل شبکه عصبی مصنوعی سه، دو، 26 و چهار و در میانگین سالانه به ترتیب نه، 146، 141 و 87 در مدل SDSM و در مدل شبکه عصبی مصنوعی 45، 32، 321، 48 میلی متر خطا (افزایشی و کاهشی) وجود دارد. نتایج عدم قطعیت در ایستگاه های قائم شهر، بابلسر، قرآن طالار و بندپی برای 12 ماه هر ایستگاه در مدل SDSM به ترتیب هشت، سه، شش و چهار و در شبکه عصبی مصنوعی به ترتیب چهار، دو، دو و سه پذیرفته شد. در مطالعات تغییر اقلیم بر رواناب و عدم قطعیت و زمانی که داده کم وجود دارد، باید از مدل SDSM و در زمانی که بررسی سیلاب و برآورد جریان کمینه و بیشینه هدف مطالعه است، بهتر است، از مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1123-1132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  645
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

به منظور اعمال مدیریت بهینه در حوضه آبریز، ریزمقیاس نمایی 5 زمانی و مکانی خصوصیات هیدرولوژیک حوضه ضروری است. با استفاده از اطلاعات ریزمقیاس شده مولفه های معادلات بیلان آب و انرژی می توان بیلان آب را با مقیاس زمانی و یا مکانی مطلوب محاسبه نمود. هندسه فرکتالی6 شاخه ای از ریاضیات است که در میدان های گسسته و متناوب کاربردهای فراوانی داشته و در سال های اخیر برای تولید داده هایی با مقیاس متفاوت از داده های اندازه گیری شده مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش از ابزار توابع درون یاب فرکتال7 برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های روزانه دما استفاده شده است. مقدار بعد فرکتالی 8 که معیاری از بی نظمی در نوسانات کمیت مورد نظر می باشد برای سری زمانی دمای روزانه در ایستگاه سینوپتیک مشهد برای 16 سال متوالی نیز محاسبه گردید. متوسط بعد فرکتال برای دوره 1992 تا 2007 معادل 1.54 برآورد گردید. همچنین با استفاده از توابع درون یاب فرکتال از داده های دمای ظهر با مقیاس زمانی 15 روز، سری زمانی دمای ساعتی تولید و با مقادیر اندازه گیری شده مقایسه گردید. نشان داده شد که علیرغم فاصله زمانی قابل ملاحظه بین دو اندازه گیری متوالی (15 روز) می توان با ضریب تعیین 0.77 و خطای معادل 7 واحد مقادیر دما با مقیاس زمانی سه ساعت را برآورد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 645

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

سابقه و هدف: در بیشتر پروژه های ملی و منطقه ای به منظور تولید نقشه رقومی ویژگی های خاک، تراکم نمونه برداری، به دلیل پرهزینه و زمان بر بودن، کم در نظر گرفته می شود. به همین دلیل نقشه های رقومی تولیدی دارای قدرت تفکیک مکانی درشت (بیش از90 متر) هستند که در مقیاس مزرعه ای (قدرت تفکیک مکانی کمتر از30 متر) قابل استفاده نیستند. یکی از راه کارهای حل این مسئله، ریزمقیاس سازی نقشه های رقومی با قدرت تفکیک مکانی درشت با استفاده از متغیرهای محیطی با قدرت تفکیک مکانی ریز است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی کارآیی الگوریتم ریزمقیاس سازی دیزور برای تولید نقشه رقومی کربن آلی با قدرت تفکیک مکانی 30 متر از نقشه رقومی کربن آلی خاک با قدرت تفکیک مکانی 90 مترمی باشد. مواد و روش ها: ناحیه مورد مطالعه به وسعت تقریبی 14084 هکتار بخش کوچکی از حوضه آبریز کرخه واقع در استان کرمانشاه می باشد. در ابتدا با استفاده از 110 نقطه مشاهداتی تصادفی و روش کریجینگ بلوکی، نقشه رقومی کربن آلی خاک در محدود مورد مطالعه با اندازه پیکسل 90 متر تهیه گردید. سپس مجموعه ای شامل 23 متغیر کمکی محیطی مرتبط با فاکتورهای اسکورپن شامل اقلیم، توپوگرافی، موجودات زنده و مواد مادری به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تهیه متغیرهای محیطی اقلیمی و توپوگرافی، از مدل رقومی ارتفاعSTRM و برای تهیه شاخص های پوشش گیاهی و زمین شناسی از تصاویر ماهواره لندست 5 استفاده شد. از الگوریتم دیزور که یک فرایند تکراری برای نزدیک شدن به راه حلی برای حفظ جرم است و مدل های خطی چند متغیره، افزودنی تعمیم یافته، کوبیست، جنگل تصادفی و مدل تجمعی برای تولید نقشه های ریزمقیاس استفاده گردید. برای ارزیابی کارآیی روش های مختلف، از مقایسه نقشه های بازسازی شده (حاصل از تبدبل نقشه های ریزمقیاس با اندازه پیکسل 30 متر به 90 متر با استفاده از فیلتر میانگین) با نقشه پایه (نقشه کریجینگ بلوکی) و معیارهای ارزیابی نااریبی، ضریب تبیین، ریشه میانگین مربعات خطا وضریب همبستگی تطابق استفاده شد. همچنین ساختار مکانی نقشه های بازسازی شده و نقشه پایه با استفاده پارامترهای نیم تغییرنمای تجربی بررسی گردید. یافته ها: رابطه بین متغیرهای کمکی با کربن آلی با استفاده از روش های داده کاوی در چهارچوب الگوریتم دیزور منجر به تولید نقشه های ریزمقیاس شد. نتایج نشان داد توابع تراکم احتمال نقشه های بازسازی در مدل کوبیست بسیار نزدیک به تابع تراکم احتمال نقشه پایه است. همچنین نقشه ریزمقیاس شده حاصل از مدل کوبیست دارای بیشترین ضریب تبیین بازسازی (75/0) و ضریب همبستگی تطابق بازسازی (8/0) و کمترین ریشه میانگین مربعات خطای بازسازی (06/0) و نااریبی بازسازی (001/0) بوده و بنابراین دارای بالاترین کارآیی در ریزمقیاس سازی نسبت به مدل های مختلف داده کاوی مورد بررسی است. همچنین مشخص شد استفاده از روش مدل سازی تجمعی در مقایسه با مدل های داده کاوی منفرد، صحت و دقت نقشه های ریز مقیاس شده را افزایش می دهد. مطالعه ساختار مکانی نقشه های ریزمقیاس شده با روش های داده کاوی در مقایسه با نقشه پایه (نقشه کریجینگ بلوکی کربن آلی خاک) نشان داد که واریانس کل نیم-تغییرنمای نقشه بازسازی شده مدل کوبیست نسبت به سایر مدل ها به واریانس کل نیم تغییرنمای نقشه پایه بسیار نزدیکتر است. نتیجه گیری: الگوریتم دیزور اصلاح شده به دلیل استفاده از روش های مختلف داده کاوی و مدل تجمعی، یک گزینه عملی برای ریزمقیاس-سازی نقشه ویژگی های خاک با قدرت تفکیک مکانی درشت است. با توجه به کارایی بالای این روش، می توان از آن برای تولید نقشه های ویژگی های خاک در مقیاس مزرعه ای از نقشه های رقومی در مقیاس منطقه ای و ملی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  73-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  384
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

برنامه ریزی ها و تصمیم گیری آگاهانه در مورد استفاده از آب در آینده و مدیریت بهینة آن در راستای توسعة کشاورزی پایدار، مستلزم اطّلاعات از تغییر اقلیم است. در این پژوهش، اثرات تغییر اقلیم بر تغییرات دما، تابش خورشیدی و بارش، به عنوان مهم ترین فراسنج های هواشناسی کشور، طی سال های آینده بررسی شد. بدین منظور، اطّلاعات روزانة هواشناسی 30 ایستگاه سینوپتیک کشور طی سال های 1991 تا 2010 مورد استفاده قرار گرفت. برای تولید داده های آتی، مدل گردش عمومی هد سی. اِم. سه در مدل ریزمقیاس کنندة لارس دبلیو. جی. با سناریوهایA1B، A2 وB1 برای سه دورة 34 ساله از سال 2011 تا 2045، 2046 تا 2079 و 2080 تا 2113 به کار برده شد. نتایج ارزیابی مدل در دورة پایه نشان داد که بیشترین دقّت مدل به دمای حداکثر و کمترین آن به بارش تعلّق داشت. به طوری که مقدار آمارة مجذور میانگین مربعات خطای نرمال و ضریب همبستگی (r) برای دمای حداکثر به ترتیب برابر 005/0% و 999/0 و برای بارش برابر 079/0% و 996/0 بودند. پیش بینی فراسنج های هواشناسی طی سال های آینده نشان دهندة افزایش دما و تابش خورشیدی در سطح کشور خواهد بود. ضمن آنکه افزایش دمای هوا در دورة سرد سال در همة سناریوها محسوس تر از دورة گرم بود؛ امّا در تغییرات بارش دریافتی، روند یکسانی مشاهده نشد. در بین سناریوهای مورد مطالعه سناریو A2 به عنوان بحرانی ترین سناریو بود که افزایش 13/2 درصدی تابش و 56/24 درصدی دمای هوا و کاهش 59/11 درصدی بارش تا سال 2113 را پیش بینی کرد. در مجموع، ادامة روند حاضر و پیش بینی تغییر اقلیم آینده، لزوم مدیریت بهینه در بخش کشاورزی و منابع آب را می رساند.

آمار یکساله:  

بازدید 384

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  11-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

در دهه های گذشته، در نتیجه ی فعالیت های انسانی و طبیعی، میزان گاز های گلخانه ای در نیوار افزایش یافته و در نتیجه، دمای کره ی زمین روند افزایشی را به خود گرفته است. افزایش دمای کره ی زمین به نوبه ی خود، باعث تغییرات معنی داری در حیطه های مرتبط، به ویژه منابع آب و رواناب شده است، بنابراین، مطالعه و شبیه سازی تغییرات عناصر اقلیمی (به ویژه دما و بارش) می تواند در برنامه ریزی های مدیریت منابع آب کشور، بسیار با اهمیت باشد. در حال حاضر، معتبر ترین ابزار جهت تولید نمایشنامه های اقلیمی، نرم افزار های سه بعدی جفت شده اقیانوس-نیوار گردش عمومی جو (AOGCM) است. در این تحقیق، تاثیر عدم قطعیت مربوط به نرم افزار های AOGCM و همچنین روش های ریز مقیاس گردانی نرم افزار های اقلیمی در حوضه ی قرآن طالار در دوره ی 2011-2040 میلادی تحت نمایشنامه انتشار A2 و B2 نرم افزار HadCM3 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا از دو نرم افزار ریز مقیاس گردانی: چندگانه ی خطی SDSM و نرم افزار شبکه ی عصبی مصنوعی استفاده گردید و سرانجام SDSM به عنوان بهترین نرم افزار انتخاب شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که در دوره ی آتی، میزان بارش در ایستگاه قرآن طالار در نمایش نامه های A2 و B2 HadCM3 به ترتیب 7 و 6 درصد افزایش خواهد یافت. اندازه ی دما ی حوضه، 34/0 تا 86/0 درجه ی سانتی گراد افزایش خواهد گرفت. با توجه به افزایش بارش و دما در دوره ی آتی در 2 نمایش نامه ی A2 و B2 موجب می گردد رواناب نیز افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  141-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

در بسیاری از کاربردهای سنجش ازدور در علوم زمین، تجزیه و تحلیل با صحت بالا تنها با استفاده از تصاویری با قدرت تفکیک مکانی و زمانی بالا امکانپذیر است. سنجنده ی مادیس برخلاف قدرت تفکیک زمانی بسیار بالا، قدرت تفکیک مکانی بسیار پایینی دارد. هدف ازین مطالعه، استفاده از الگوریتم های ریزمقیاس نمایی به منظور ریزمقیاس کردن تصاویر مادیس به تصاویر لندست 8 است. سپس تصاویر ریزمقیاس شده در برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال در منطقه کشت و صنعت امیرکبیر مورد مقایسه قرار گرفتند. در این مطالعه از الگوریتم هایSTARFM، ESTARFM و Regression جهت ریزمقیاس نمایی باندهای بازتابندگی و از الگوریتم های SADFAT، Regression و Cokriging جهت ریزمقیاس نمایی باندهای حرارتی استفاده شده است. سپس، تصاویر ریزمقیاس شده بازتابندگی و حرارتی به منظور استفاده در مدل سبال، پردازش گردیدند و تبخیر-تعرق واقعی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در میان روش های ریزمقیاس نمایی اعمال شده بر باندهای بازتابندگی، STARFM با مجذور میانگین مربعات خطای0. 0180 دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر روش ها بود. در میان روش های اعمال شده بر باندهای حرارتی، الگوریتم SADFAT با مجذور میانگین مربعات خطای 0. 0224 عملکرد بهتری را نسبت به سایر روش ها از خود نشان داد. همچنین تبخیر-تعرق واقعی لحظه ای برآورد شده از خروجی روش های ریزمقیاس نمایی به ترتیب ESTARFM /Regression، ESTARFM/ SADFAT، STARFM/Regression و STARFM/ SADFAT با اختلاف کم و مجذور میانگین مربعات خطای 0. 218 میلیمتر در ساعت بهترین عملکرد و روش Regression/Cokriging با میانگین مربعات خطای 0. 388 میلیمتر در ساعت ضعیف ترین عملکرد را داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 15 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARAMOUZ M. | FALAHI M. | NAZIF S. | RAHIMI FARAHANI M.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (TRANSACTION A: CIVIL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  165-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56608
 • دانلود: 

  75150
چکیده: 

Long lead rainfall prediction is important in the management and operation of water resources and many models have been developed for this purpose. Each of the developed models has its special strengths and weaknesses that must be considered in real time applications. In this paper, field and General Circulation Models (GCM) data are used with the Statistical downscaling Model (SDSM) and the Artificial Neural Network (ANN) model for long lead rainfall prediction. These models have been used for the prediction of rainfall for 5 months (from December to April) in a study area in the south eastern part of Iran. The SDSM model considers climate change scenarios using the selected climate parameters in rainfall prediction, but the ANN models are driven by observed data and do not consider physical relations between variables. The results show that SDSM outperforms the ANN model.

آمار یکساله:  

بازدید 56608

دانلود 75150 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  419-431
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

با توجه به اهمیت بررسی پدیده ی تغییر اقلیم، حوضه ی دریاچه ی ارومیه به عنوان یکی از حوضه های مهم آبخیز کشور به لحاظ اهمیتی که از جنبه های گوناگون زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و غیره دارد، برای مطالعه ی تغییر اقلیم و آثار آن بر جریان سطحی انتخاب شد. در پژوهش حاضر به منظور شبیه سازی متغیرهای اقلیمی در دوره های آتی، خروجی های مدل گردش عمومی جوّ HadCM3 تحت دو سناریوی A2 و B2 با استفاده از روش SDSM برای دوره ی 2041 2070 میلادی کوچک مقیاس شد و سپس با استفاده از مدل هیدرولوژیکی IHACRES جریان سطحی در مقیاس محلی شبیه سازی شد. نتایج کوچک مقیاس سازی نشان داد بارندگی در دوره ی 2041 2070 میلادی به میزان 1/0 میلی متر در روز تحت سناریوی A2 کاهش خواهد یافت و تحت سناریوی B2 افزایشی معادل 03/0 میلی متر خواهد داشت. کاربرد مدل HadCM3 در حوضه نشان داد دما در دوره ی 2041 2070 میلادی به میزان 2/1 و 1/1 درجه ی سانتی گراد به ترتیب تحت سناریوهای A2 و B2 افزایش خواهد یافت. نتایج شبیه سازی جریان سطحی توسط مدل IHACRES نشان داد جریان سطحی در دوره ی آتی به میزان 6/24 درصد تحت سناریوی A2 افزایش و به میزان 6/4 درصد تحت سناریوی B2 کاهش می یابد. بر اساس ارزیابی های سناریوهای اقلیمی، تغییر اقلیم آثار متفاوتی بر منابع آب حوضه خواهد داشت که مطالعه ی آثار با روش های مختلف نتایج بهتری را برای تصمیم گیران به منظور مدیریت حوضه فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
litScript