نتایج جستجو

93

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  83-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  699
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی رابطه انتشار گونه dorema aucheri با عوامل محیطی است. ابتدا 60 سایت در سطح شهرستان دلفان انتخاب گردید. در هر سایت 3 ترانسکت به طول 100 متر مستقر و در طول هر ترانسکت در 10 پلات چهار مترمربعی درصد تاج پوشش کل و تراکم گونه مورد بررسی تعیین شد. در ابتدا، وسط و انتهای هر ترانسکت از عمق 30-0 سانتی متری نمونه برداری از خاک صورت گرفت. ارتفاع، شیب، جهت شیب و برخی خصوصیات خاک شامل: بافت، هدایت الکتریکی، اسیدیته، ماده آلی، فسفر، پتاسیم و درصد ازت تعیین شدند. از روش تجزیه خوشه ای، آزمون t مستقل، آنالیز تشخیص و تجزیه به مولفه اصلی برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید. نتایج تجزیه خوشه ای نشان داد که سایت ها به 2 گروه اصلی تفکیک می شوند که گونه مورد بررسی بیش-ترین حضور را در ارتفاع 2345 متر، شیب بالای 80 درصد و جهات جغرافیایی جنوب غرب و غرب، دمای 10 درجه سانتی گراد، بارندگی 498 میلی متر، خاک های با ماده آلی 1.63 درصد و درصد شن کمتر و مقدار سیلت و رس بیشتر دارد. نتایج آنالیز تشخیص و تجزیه به مولفه اصلی نشان داد که در درجه اول ارتفاع، بارندگی و دما و همچنین برخی از پارامترهای مربوط به خاک مانند درصد شن، درصد سیلت و مقدار ماده آلی و در درجه دوم جهت شیب و سایر خصوصیات مربوط به خاک مانند pH و پتاسیم در انتشار گونه مورد مطالعه موثر هستند. با استناد به نتایج این تحقیق می توان در پیشنهاد گونه برای اصلاح و احیاء مراتع به طور مناسب تری تصمیم گیری نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 699

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پی در پی 60)
 • صفحات: 

  378-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1882
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

مقدمه و هدف: با توجه به مقاومت میکروارگانیسم ها نسبت به آنتی بیوتیک ها، محققین در پی کشف مواد ضد میکروبی جدیدی هستند. در این میان گیاهان دارویی نقش مهمی را بازی می کنند، لذا هدف از این مطالعه بررسی خواص ضد میکروبی گیاه بیلهر روی تعدادی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بود.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام شد. بعد از جمع آوری و تهیه عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر، این عصاره بر روی10  میکروارگانیسم اثر داده شد. همچنین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی این عصاره روی باکتری ها اندازه گیری شد. سپس قطر هاله عدم رشد عصاره با آنتی بیوتیکی های استاندارد مقایسه شد. لازم به ذکراست تمام آزمایش های انجام شده 3 بار تکرارشدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنالیز واریانس و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: این مطالعه نشان داد که غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره گیاه بیلهر نسبت به همه میکروارگانیسم ها مقاوم است. در غلظت20  میلی گرم بر میلی لیتر باکتری های استرپتوکوکوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس به ترتیب هاله عدم رشدی معادل با 10 و 13 میلی متر را نشان دادند. در غلظت40  میلی گرم بر میلی لیتر عصاره حداکثر قطر هاله عدم رشد مربوط به استاف اورئوس برابر با 15 میلی متر بود و در غلظت 80 میلی گرم بر میلی لیتر حداکثر قطر هاله عدم رشد مربوط به استاف اورئوس برابر با 20 میلی متر بود. قابل قبول ترین حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد میکروارگانیسم و حداقل غلظت کشندگی میکروارگانیسم به ترتیب20  و 40 میلی گرم بر میلی لیتر بود که مربوط به استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکواپیدرمیس و استرپتوکوک پنومونیه می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر در مقایسه با آنتی بیوتیک های استاندارد اثر ضد میکروبی قابل قبولی بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس واستافیلوکوکوس اپیدرمیس دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1882

دانلود 271 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  Supplement 2
 • صفحات: 

  59-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11995
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Elevated serum cholesterol and triglyceride is well established as a risk factor development of arteriosclerosis and coronary heart disease. A number of clinical studies have shown that reducing elevated levels of serum cholesterol and triglyceride, by drugs or dietary intervention, could lead to reduction in the incidence of coronary-related deaths. The search for new drug with the potential to reduce or regulate serum cholesterol and triglyceride has received wide attention in recent years. dorema aucheri is a wild species of Umbelliferous family that grows in spring season in some region of Iran and eaten as a greens by some people in south of Iran. According to this fact that some species of Umbelliferous family have antihyperlipidaemic effects, in this study we evaluated the effects of dorema aucheri on serum cholesterol and triglyceride in rats. Serum triglyceride and total cholesterol in rats with diet-induced hyperlipidaemia were determined after oral administration of water extract of dorema aucheri leaves. Administration of the extracts (0.5 g/ml) consecutively for 30 days reduced the triglyceride and total cholesterol level by almost 45 and 30% respectively. Our investigation confirmed that dorema aucheri has antihyperlipidaemic property and it is an effective agent for reducing triglyceride and cholesterol in peoples with hyperlipidaemic disease.

آمار یکساله:  

بازدید 11995

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  455-463
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

گیاه کندل یک گونه صنعتی، دارویی و علوفه ایست که در آسیای مرکزی و از جمله ایران می روید. در سالهای اخیر به علت استفاده بی رویه، رویشگاههای آن در کشور در حال تخریب می باشد. یکی از روشهای احیا رویشگاه این گونه گیاهی، بهبود عملیات بذرکاری می‏ باشد. اگر زمان کاشت منطبق بر دمای مناسب جوانه زنی گیاه در منطقه شود، شانس جوانه زنی بذرها افزایش می یابد. در این پژوهش، از یک طرح آزمایشی کاملا تصادفی با آزمایشهای فاکتوریل 5×2 با دو عامل درجه حرارت با پنج سطح 3  6، 9، 12 و 15 درجه سانتی ‏گراد و عامل شستشو با دو سطح (بدون شستشو و با شستشو) با 4 تکرار در هر تیمار استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که عامل شستشو بر جوانه زنی بذر کندل بی اثر بوده, ولی عامل درجه حرارت تاثیر مستقیم بر جوانه زنی آن دارد. اصلی ترین نتیجه تحقیق حاضر عبارت است از : بهترین درجه حرارت برای جوانه زنی بذر کندل دمای 3 درجه سانتی ‏گراد می ‏باشد و هر چه از این دما بالاتر رویم درصد جوانه زنی کمتر شده به نحوی که در دمای 15 درجه سانتی‏ گراد جوانه زنی بذرها به صفر می رسد. بنابراین در کشت مکانیزه این گیاه, بهتر است به جای کشت فصل کاشت، بازه کاشت با دامنه دمایی متوسط 3 درجه سانتی‏ گراد را بکار برد.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 80 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  530-532
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  28062
 • دانلود: 

  17527
چکیده: 

BACKGROUND: The geographic map of cancer prevalence differs due to environmental and dietary factors in various populations. High prevalence of a number of cancers in some regions is thought to be attributed to local dietary habits. dorema aucheri (Bilhar) is used commonly as an herbal medicine in some regions including Iran. The aim of this study was to evaluate whether dorema aucheri has carcinogenic effects in albino mice or not.METHODS: The dorema aucheri leaves were extracted by Soxhlet method and were injected intraperitoneally and randomly into 28 healthy albino mice which were divided into seven groups. One was put aside as the non-injected control group. The second control group was chosen to be injected by a known carcinogen. Another group was injected by carcinogen and then, Bilhar extract. The left four groups were injected the extracts in a dose- dependent manner, increasingly in the range of 0.4–3.2mL/kg. Extract injections were repeated every 48- hour intervals for three times. Then, liver and serum samples were analyzed biochemically and pathologically.RESULTS: The pathologic and biochemical studies showed that the injection of plant extracts caused necrosis, inflammation of the liver tissue, cell proliferation, cholestasis, and there were significant increases in release of liver enzymes [ALP, ALT (SGPT) and AST (SGOT)] and bilirubin compared to the non-injected control group. The level of liver damage was dose dependent.CONCLUSIONS: dorema aucheri has potential hepatotoxic capacities and possibly this may be related to the high prevalence of cancer in some regions of Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 28062

دانلود 17527 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

MIANABADI M. | HOSHANI M. | SALMANIAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  623-634
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7905
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7905

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SUPERCRITICAL TECHNOLOGY IS PROMISINGLY SUGGESTED FOR THE SEPARATION PURPOSES, ESPECIALLY FOR EXTRACTING THE SOLUTES FROM DENSE BOTANICAL PALNTS PARTS. THIS PROCESS ABUNDANT ADVANTAGES SUCH AS REDUCTION OF EXTRACTION TIME AND LESS CONSUMPTION OF...

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

EPILEPSY IS ONE OF THE MOST COMMON NEUROLOGICAL DISORDERS AND IS ESTIMATED THAT ABOUT 1% OF THE WORLD POPULATION SUFFER FROM THIS DISEASE. THERE ARE SOME HERBS IN IRANIAN TRADITIONAL MEDICINE USED FOR TREATMENT OF EPILEPSY AND SEIZURE. IN THE PRESENT …

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

KHANAHMADI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  684-685
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  11588
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11588

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: DESPITE DIFFERENT TYPES OF ANTIEPILEPTIC DRUGS, SOME PEOPLE WITH EPILEPSY MAY CONTINUE TO HAVE SEIZURES. THEREFORE THE IDENTIFICATION OF MORE EFFECTIVE THERAPEUTIC AGENTS WITH MINIMAL SIDE EFFECTS IS NEEDED. dorema AMMONIACUM WHICH IS NATIVE TO IRAN WAS BEING USED IN…

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
litScript