نتایج جستجو

20669

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2067

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

SHAHHOSSEINI FATIMA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5359
 • دانلود: 

  14949
کلیدواژه: 
چکیده: 

What is dna extraction?Simply put, dna extraction is the removal of deoxyribonucleic acid (dna) from the cells in which it normally resides. The research for a more efficient means of extracting dna of both higher quality and yield has lead to the development of a variety of protocols, however the fundamentals of dna extraction remains the same. dna must be purified from cellular material in a manner that prevents degradation.What is it used for?extraction of dna is often an early step to diagnose many medical conditions and can also be used for genetic engineering of both plants and animals such as FISH, PCR, RFLP, and Sequencing. It can also be used to gather evidence in a crime investigation.

آمار یکساله:  

بازدید 5359

دانلود 14949 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  21-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MACHIELS B.M. | RUERS T. | LINDHOUT M. | HARDY K. | HLAVATY T. | BANG D.D.

نشریه: 

BIOTECHNIQUES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  286-290
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4855
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4855

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  926-929
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17126
 • دانلود: 

  7081
چکیده: 

Nowadays, polymerase chain reaction (PCR) is among the fastest diagnostic way of diseases, in which desoxy nucleic acids (dna) is an inseparable part for this purpose. There are different approaches to extract the dna, which are all supported by using the expensive chemical enzymes, however due to lack of access to most of the enzymes and high cost, it is also possible to use substitution cost effective, faster methods, with much more extraction as yield at the end of the procedure (Bergdoll, 1990; Stephan, et al., 2001; Pourgholam et al., 2011).

آمار یکساله:  

بازدید 17126

دانلود 7081 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MURPHY A.M. | REZA SHARIFLOU M.

نشریه: 

JOURNAL OF DAIRY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  645-649
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4913
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4913

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

AHANIAZAD M. | ROUMI V. | BAGHERI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

MOLECULAR TECHNIQUES HAVE REVOLUTIONIZED INSECTS AND MITES SYSTEMATICS AND INCREASINGLY BEING USED ON INSECTS. MOLECULAR MARKERS PROVIDE HIGHER EFFECTIVENESS IN TAXONOMY COMPARED TO CONVENTIONAL MORPHOMETRIC PARAMETERS. HOWEVER, THE SMALL SIZE OF MITES MAKES THEM DIFFICULT AND SOMETIMES IMPOSSIBLE TO STUDY. …

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 (پی در پی 77)
 • صفحات: 

  288-295
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  393
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

سابقه و هدف: اگر چه ارتودنتیست ها مدتهاست بر این باورند که extraction دندان های پرمولر اغلب با ایجاد تغییراتی در نیمرخ بافت نرم همراه است اما تحقیقات بر این دلالت دارند که بافت نرم همواره به رترکشن بافت سخت به طور مطلوب پاسخ نمی دهد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین درمان های Non extraction (Non-Ext) و extraction (Ext) دندان های پرمولر با تغییرات عمق انحنای لب ها در بیماران ارتودنتیک Borderline صورت گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی از 89 بیمار 41 borderline بیمار به روش 16, Non-Ext بیمار به روش های 18, 5.5 Ext بیمار 4.4 و 14 بیمار 4.5 درمان شده بودند. سفالوگرام های لترال قبل و بعد از درمان بیماران توسط یک شخص (محقق) به صورت دستی trace و آنالیز شدند. به منظور سنجش تغییرات درمانی بافت نرم، عمق انحنای لب بالا و پایین نسبت به خط مرجع PM و خط مرجع قدامی بافت نرم محاسبه گردید.یافته ها: در هر چهار متغیر وابسته بین دو گروه Ext و Non-Ext اختلاف معنی دار آماری دیده شد (P<0.01). به طوری که گروه Non-Ext در عمق انحنای لب بالا و پایین افزایش و گروه Ext کاهش را نشان داد. همچنین در هر چهار متغیر وابسته بین سه توالی مختلف (4.5, 4.4, 5.5) Ext اختلاف معنی دار آماری دیده نشد.نتیجه گیری: پس از درمان در هر دو گروه درمانی تغییرات لب های بالا و پایین از نظر آماری معنی دار بودند به طوری که در گروه درمانی Ext لب ها رتروزیوتر و در گروه درمانی Non-Ext لب ها پروتروزیوتر شده بودند. تفاوت معنی داری از نظر آماری در انحنای لب های بالا و پایین در توالی های مختلف Ext پس از درمان دیده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 393

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  15-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  196
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقاله حاضر به ارایه روشی ساده جهت استخراج dna ژنومی از گیاهان دارای متابولیتهای ثانویه زیاد می پردازد. در این روش برگهای جوان و برگهای نسبتا مسن از گونه های مختلف بادام وحشی و نیز ارقام اهلی، به عنوان مواد گیاهی، مورد بررسی قرار گرفتند. در این روش از SDS (به جای CTAB که عمدتا برای استخراج dna گیاهان حاوی پلی ساکارید زیاد بکار می رود و نیز سارکوسیل که دارای هزینه نسبتا بالایی می باشند)،نمک NaCl با غلظت نسبتا زیاد جهت حذف پلی ساکاریدها، PVP به منظور حذف مواد پلی فنلی، RNase برای از بین بردن RNA و دو تا سه مرتبه استخراج به وسیله کلروفرم: ایزوآمیل الکل، استفاده گردید. میانگین عملکرد dna بدست آمده از این روش به صورت 50mg/g بافت برگی 70mg/g بافت برگی جوان و 30mg/g بافت برگی نسبتا مسن) بود. dna استخراج شده بدین روش از تقریبا 100mg برگ گیاه، با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و نیز ژل آگارز آزمایش (ارزیابی) گردید و کیفیت و کمیت مناسب و قابل قبولی رانشان داد. تمامی این dna ها به طور کاملا موفقیت آمیزی در واکنشهای PCR (به میزان 0.5ng/ml محلول واکنش) قابل تکثیر بودند. بنابراین به دلیل سادگی، کمیت و کیفیت مناسب dna بدست آمده و هزینه نسبتا کمتر، استفاده از این روش برای سایر گیاهان خانواده Rosaceae و احتمالا خانواده های دیگری که استخراج dna آنها با مشکل همراه است، مفید خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 196

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  159-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18638
 • دانلود: 

  10342
چکیده: 

Background and Objectives: Paraffin-embedded tissue specimens are excellent resources for large-scale molecular epidemiological studies, but the extraction of the high quality nucleic acid may be problematic. The aim of study was identification of the best method for dna extraction of paraffin-embedded pathological samples. Materials and Methods: In order to identify the optimal method for dna extraction, dna extraction was optimized by comparing four different tissue digestion buffers and six different protocols (xylene/ethanol method 1, xylene/ethanol method 2, xylene/ethanol method 3, simple boiling method, microwave method, and thermal cycler heating method) for paraffin elimination. To evaluate the quality and stability of the extracted dna, they were used to amplify a 260bp fragment from the b-globin gene in PCR methods. Results: Amplification of a 260 bpb-globin gene fragment using tissue digestion protocol 4 was obtained in 22/25 (88%) of samples in xylene/ethanol method 1, 19/25 (76%) in xylene/ethanol method 2, 19/25 (76%) in xylene/ethanol method 3, 20/25 (80%) in simple boiling method, 19/25 (76%) in microwave method, and 0/25 (0%) in thermal cycler heating method. PCR amplification was also done using two-fold serial dilutions of the 10 positive dna samples and tissue digestion protocol 4. In this part, different deparaffinisation methods (xylene/ethanol different methods, simple boiling, and microwave methods) were compared. Successful amplification of a 260 bp b- globin gene fragment of 1:10 and 1:20 dilutions was obtained for xylene/ethanol (method 1) and microwave method. Multivariate logistic regression statistical test and SAS software were used for statistical analysis.Conclusion: Based on the results, tissue digestion protocol 4, xylene/ethanol (method 1) and microwave protocols are the best.

آمار یکساله:  

بازدید 18638

دانلود 10342 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پیاپی 56)
 • صفحات: 

  165-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  533
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

در خزه گیان (بریوفیت ها)، به علت حضور ترکیبات آلی و متابولیت های ثانویه بسیار زیاد از قبیل پلی ساکاریدها و ترکیبات فنولی، استخراج dna و در پی آن واکنشPCR با مشکلات متعددی مواجه است. با این حال، روش های متعددی جهت استخراج ژنوم در گیاهان غیرآوندی (بی گل) از جمله روش سیلیکاژل و همچنین کیت های مختلف تجاری توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته است که از یک سو، پرهزینه و از سوی دیگر، ممکن است از لحاظ زیست محیطی دارای مواد خطرناکی باشند. با توجه به استفاده از مواد خطرناک همچون فنول، نیتروژن مایع و همچنین مقرون به صرفه نبودن موادی همچون پروتیینازK و کیت های استخراج، یافتن روشی مناسب برای کاهش این گونه ترکیبات و کاهش هزینه ها بسیار ضروری به نظر می رسد. این مطالعه، با هدف معرفی روش استخراج بهینه شده CTAB در نه گونه خزه در ایران شامل: Homalothecium sericeum، Neckera complanata، Anomodon viticulosus، Trichostomum brachydontium، Dicranum scoparium، Tortula sp.، Plagiomnium cuspidatum، Eurhynchium sp. و Neckera crispaو مقایسه این روش با سه کیت استخراجdna Vivantus، Biobasic و Rana انجام شد. کمیت dna های استخراج شده توسط روش نانومتری مشخص و جهت بررسی کیفیتdna ی استخراج شده علاوه بر الکتروفورز ژل آگارز 1%، از دو نشانگر مولکولی SCoT وISSR نیز استفاده گردید. نتایج نشان داد کهdna ی ژنومی استخراج شده با وجود آلودگی نمونه ها به متابولیت های ثانویه، نسبتا دارای خلوص و کیفیت مطلوب تری می باشد و حذف مواد پرهزینه مانند نیتروژن مایع و پروتیینازK و نیز استفاده از ترکیباتی همچون SDS، Triton X-100 و آمونیوم استات در جهت بهینه کردن کیفیتdna ژنومی از کارآیی مناسب تری برخوردار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 533

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0
litScript