نتایج جستجو

22018

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2202

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسنده: 

RADMANESH SALMA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TYPE 2 DIABETES IS THE MOST COMMON FORM OF DIABETES AND CAN LEAD TOMANY COMPLICATIONS. REDUCTION OF HGA1C IS SHOWN TO DECREASE COMPLICATIONS.BOTHAEROBIC EXERCISE AND RESISTANCE EXERCISE HAVE BEEN SHOWN TO REDUCE HGA1C, BUT IT IS UNCLEAR IF ONE METHOD IS BETTER THAN THE OTHERAT REDUCING HBA1C.....

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 21
نویسندگان: 

Aghaei Zarch Seyed Mohsen | DEHGHAN TEZERJANI MASOUD | Talebi Mehrdad | VAHIDI MEHRJARDI MOHAMMAD YAHYA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8394
 • دانلود: 

  8276
چکیده: 

Background: Diabetes mellitus (DM) is a growing epidemic metabolic syndrome, which affects near 5. 6% of the world’ s population. Almost 12% of health expenditure is dedicated to this disorder. Discovering and developing biomarkers as a practical guideline with high specificity and sensitivity for the diagnosis, prognosis, and clinical management of DM is one of the subjects of great interest among DM researchers due to the long-lasting asymptomatic clinical manifestation of DM. In this study, we described a recently identified molecular biomarker involved in DM. Methods: This review study was done at the Diabetes Research Center affiliated to Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. PubMed, Scopus, Google Scholar, and Web of Science were searched using the following keywords: “ diabetes mellitus” , “ biomarker” , “ microRNA” , “ diagnostic tool” and “ clinical manifestation. ” Results: A total of 107 studies were finally included in this review. After evaluating numerous articles, including original, metaanalysis, and review studies, we focused on molecular biomarkers involved in DM diagnosis and management. Conclusion: Increasing interest in biomarkers associated with DM goes back to its role in decreasing diabetes-related morbidity and mortality. This review focused on major molecular biomarkers such as proteomic and microRNA (miRNAs) as novel and interesting DM biomarkers that can help achieve timely diagnosis of DM.

آمار یکساله:  

بازدید 8394

دانلود 8276 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHARIFAN L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14393
 • دانلود: 

  9836
چکیده: 

In this paper, we introduce the class of ideals with (d1; : : :; dm)-linear quotients generalizing the class of ideals with linear quotients. Under suitable conditions, we control the numerical invariants of a minimal free resolution of ideals with (d1; : : :; dm)-linear quotients. In particular, we show that their rst module of syzygies is a componentwise linear module.

آمار یکساله:  

بازدید 14393

دانلود 9836 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  269-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

در دهه های اخیر تغییرات شدید کاربری اراضی در استان گلستان باعث کاهش میزان چشم گیری از جنگل های هیرکانی شده است. در بررسی این تغییرات از نقشه های پوشش سرزمین حاصل از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای لندست (سنجنده TM) مربوط به سال های 1984، 2012 و 2016 به عنوان ورودی مدل ساز تغییر سرزمین (LCM)، برای تحلیل و نیز پیش بینی تغییرات پوشش سرزمین در سال 2030 استفاده شد. به منظور برآورد صحت مدل سازی از آماره های عملکرد نسبی (ROC)، نسبت موفقیت به هشدار خطا و عدد شایستگی استفاده شد. در ادامه به بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در تولید رواناب حوزه آبخیز به عنوان یکی از خدمات اکوسیستمی پرداخته شد. نتایج بیانگر صحت بالای شبکه عصبی مصنوعی با میزان ROC برابر 949/0، نسبت موفقیت به هشدار خطا 57 درصد و عدد شایستگی 11 درصد بود. نتایج مدل-سازی تغییرات کاربری اراضی نشان داد از سال1984 تا 2012 بیشترین تغییرات مربوط به کاهش پوشش جنگلی بوده است. مدل سازی این روند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشان داد از سال 2016 تا 2030 در حدود 30361 هکتار از سطح پوشش جنگلی کاسته خواهد شد. نتایج بررسی تولید رواناب نشان داد، میزان رواناب در کل حوزه، مخصوصاً در قسمت شرق و شمال شرق حوزه که بیشترین تغییرات کاربری هم در این مناطق رخ داده-افزایش یافته است. این افزایش در میزان رواناب بر اثر تغییر کاربری اکوسیستم جنگلی به کاربری کشاورزی در این مناطق صورت گرفته است. نتایج این مطالعه، درک ما را از پیامدهای هیدرولوژیکی تغییرات کاربری زمین بهبود می بخشد و دانش مورد نیاز را برای توسعه و مدیریت مناسب زمین به منظور پایداری و بهره وری در حوزه آبریز گرگان رود فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1149-1153
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2986
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2986

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسنده: 

KARAMI KAYOOMARS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

WITHIN THE FRAMEWORK OF FRW COSMOLOGY, WE STUDY THE STRUCTURE FORMATION IN THE PRESENCE OF INTERACTION BETWEEN VISCOUS MODIFIED GHOST DARK ENERGY (MGDE) AND DARK MATTER (DM). FOR A SPATIALLY NON-FLAT FRW UNIVERSE CONTAINING MGDE AND DM, WE SOLVE NUMERICALLY THE DIFFERENTIAL EQUATION GOVERNING THE MGDE DENSITY PARAMETER. CONSEQUENTLY, WE OBTAIN THE GROWTH RATE OF MATTER FOR OUR MODEL IN A LINEAR PERTURBATION REGIME. WE CONCLUDE THAT THE EVOLUTION OF DM DENSITY PERTURBATION IN THE PRESENCE OF INTERACTION WITH VISCOUS MGDE SHOWS A SUPPRESSION OF GROWTH OF STRUCTURE.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

خلف ر. | شکرالهی ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  114-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  704
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum)، یکی از گرامینه های مهم و با ارزش مرتعی، برای ایجاد چراگاه و تولید علوفه خشک می باشد که به طور معمول در دامنه های کوهستانی البرز و زاگرس می روید. با هدف بررسی عملکرد بذر و تولید علوفه خشک، 31 ژنوتیپ، در دو آزمایش آبی و دیم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مورد مطالعه قرار گرفتند و عملکرد بذر و علوفه آنها اندازه گیری شد. با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی بر روی شاخص های مقاومت به تنش خشکی شامل میانگین حسابی MP، شاخص تحمل TOL، شاخص حساسیت به تنش SSI، شاخص تحمل به تنش STI و میانگین هندسی GMP و عملکرد گیاهان در آزمایش آبی (Yn) و دیم (Ys)، ژنوتیپ ها در دیاگرام بای پلات پراکنش داده شدند. در نمودار بای پلات ژنوتیپ های 747P11, 747M, 631P5 و 213P11 (با عملکرد 503-430 کیلوگرم بذر در هکتار) و ژنوتیپ های 747M, 742P4, 3974M و 341M (با تولید 2260-2060 کیلوگرم علوفه در هکتار) متحمل به خشکی شناخته شدند و برای کشت در مراتع مناطق خشک معرفی شدند. ژنوتیپ های 287P8, 3477P4, 1369P6, 742P5 و 341M از لحاظ تولید بذر و ژنوتیپ های 4036M, 3965P15, 341P11, 3477M و 631P2 از لحاظ تولید علوفه، عملکرد بالایی در هر دو محیط آبی و دیم داشتند و برای کشت در مراتع نیمه خشک معرفی شدند. بطور کلی از لحاظ تولید همزمان بذر و علوفه، ژنوتیپ های 631P5 (قزوین)، 747M (قزوین) و 341M برای مناطق خشک و ژنوتیپ های 3477P4 و 287P8, 341P11, 3477M (همدان)، 1369P6 (همدان) برای مناطق نیمه خشک استان مرکزی معرفی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 704

دانلود 162 استناد 4 مرجع 1
نویسندگان: 

MATAM B.R. | LOWE D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  64-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2761
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2761

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript